Dutasteride "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dutasteride "Teva" 0,5 mg kapsler, bløde
 • Dosering:
 • 0,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, bløde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dutasteride "Teva" 0,5 mg kapsler, bløde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49702
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dutasteride Teva 0,5 mg bløde kapsler

Dutasterid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dutasteride Teva

Sådan skal du tage Dutasteride Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dutasteride Teva anvendes til behandling af mænd med forstørret blærehalskirtel (godartet

prostatahyperplasi), hvor forstørrelsen af blærehalskirtlen (prostata) skyldes overproduktion af et

hormon, som hedder dihydrotestosteron, og ikke har noget med kræft at gøre.

Det aktive lægemiddelstof er dutasterid. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes 5-alfa-

reduktasehæmmere.

Når blærehalskirtlen bliver større, kan det medføre urinvejsproblemer, såsom besvær med at lade

vandet eller en øget trang til at skulle lade vandet. En forstørret blærehalskirtel kan også medføre, at

det tager længere tid at lade vandet, og urinstrålen kan blive svagere. Hvis sygdommen ikke bliver

behandlet, er der risiko for, at urinrøret blokeres helt (dette kaldes for akut urinretention). Total

blokering kræver akut behandling. I nogle tilfælde er operation nødvendig for at fjerne

blærehalskirtlen eller gøre den mindre. Dutasteride Teva nedsætter kroppens produktion af

dihydrotestosteron, hvilket medfører, at blærehalskirtlen bliver mindre, så symptomerne lindres. Dette

mindsker risikoen for akut urinretention og behovet for operation.

Dutasteride Teva kan også anvendes sammen med et andet lægemiddel, der hedder tamsulosin (som

anvendes mod symptomer på forstørret blærehalskirtel).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Dutasteride Teva

Tag ikke Dutasteride Teva:

hvis du er allergisk over for dutasterid, 5-alfa-reduktasehæmmere eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Dutasteride Teva (angivet i punkt 6).

hvis du har en alvorlig leversygdom.

Du skal tale med din læge, hvis du tror, at noget af dette gælder for dig.

Dette lægemiddel er kun til mænd

Det må ikke anvendes af kvinder, børn eller unge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dutasteride Teva.

I nogle kliniske studier var der flere patienter, som fik dutasterid sammen med en anden medicin

kaldet en alfablokker, såsom tamsulosin, der oplevede hjertesvigt end patienter, der kun fik

dutasterid eller kun en alfablokker. Hjertesvigt betyder, at hjertet ikke pumper blodet rundt så

godt, som det skal.

Du skal gøre lægen opmærksom på det, hvis du har en leversygdom, inden du begynder at

tage dette lægemiddel.

Hvis du har haft en leversygdom, kan det være nødvendigt, at du

kommer til flere kontrolbesøg, mens du tager Dutasteride Teva.

Kvinder, børn og unge

må ikke komme i berøring med utætte Dutasteride Teva-kapsler, da det

aktive lægemiddelstof kan absorberes gennem huden.

Vask straks området

med vand og sæbe,

hvis dutasterid kommer i kontakt med huden.

Brug kondom ved samleje.

Der er fundet dutasterid i sæd fra mænd, der tager dutasterid.. Hvis

din partner er eller kan være gravid, bør du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd, idet

dutasterid kan påvirke den normale udvikling af et drengefoster. Dutasterid kan formindske

antallet af sædceller og deres bevægelighed og mængden af sæd, hvilket kan nedsætte din

fertilitet.

Dutasteride Teva påvirker resultatet af en blodprøve for PSA (prostata-specifikt antigen), der

nogle gange bliver brugt for at undersøge, om en patient har kræft i prostata. Lægen bør være

opmærksom på dette, men kan derfor alligevel godt bruge blodprøven til det formål. Derfor skal

du fortælle det til lægen, at du tager Dutasteride Teva, hvis du skal have taget en blodprøve for

PSA.

Mænd, der tager Dutasteride Teva, skal testes regelmæssigt for PSA.

Dutasteride Teva

kan forårsage ømhed i eller forstørrelse af brystet.

Hvis det bliver

generende, eller hvis du mærker

knuder

eller

udflåd fra brystvorten

, skal du kontakte din

læge. Symptomerne kan være tegn på en alvorlig sygdom, såsom brystkræft.

I et klinisk studie med mænd med øget risiko for prostatakræft havde de mænd, der fik

Dutasteride Teva,

oftere en alvorlig form af prostatakræft

end de mænd, der ikke fik

Dutasteride Teva. Det vides ikke, hvilken virkning Dutasteride Teva har på denne alvorlige

form for prostatakræft.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål til brugen af Dutasteride Teva.

Brug af anden medicin sammen med Dutasteride Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig, da disse kan påvirke behandlingen med Dutasteride Teva og øge risikoen for bivirkninger. Det

kan være nødvendigt at nedsætte din dosis af Dutasteride Teva. Det drejer sig bl.a. om:

verapamil eller diltiazem (mod forhøjet blodtryk)

ritonavir eller indinavir (mod hiv)

itraconazol eller ketaconazol (mod svampeinfektioner)

nefazodon (mod depression)

alfablokkere (mod forstørret prostata eller forhøjet blodtryk).

Brug af Dutasteride Teva sammen med mad og drikke

Du kan tage Dutasteride Teva sammen med eller uden mad.

Graviditet, amning og fertilitet

Kvinder, som er (eller kan være) gravide, skal undgå enhver kontakt med en utæt kapsel.

Dutasterid absorberes gennem huden og kan påvirke den normale udvikling af et drengefoster.

Risikoen er størst i de første 16 uger af graviditeten.

Brug kondom ved samleje

. Der er fundet dutasterid i sæd fra mænd, der tager Dutasteride Teva. Hvis

din partner er eller kan være gravid, bør du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd.

Dutasterid mindsker antallet af sædceller, reducerer sædcellernes bevægelighed og mængden af sæd,

hvilket kan derfor nedsætte din fertilitet.

Kontakt lægen med det samme

, hvis en gravid kvinde har været i kontakt med dutasterid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Dutasteride Teva påvirker evnen til at køre bil eller til at betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Dutasteride Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Hvis du ikke tager lægemidlet jævnligt, kan kontrollen af PSA

(prostata-specifikt antigen) blive påvirket. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 kapsel (0,5 mg) en gang dagligt. Synk kapslen hel med vand. Du må ikke

tygge eller åbne kapslen. Indholdet i kapslen kan svie i mund og hals.

Dutasteride Teva er en langtidsbehandling. Nogle mænd mærker hurtigt en forbedring af deres

symptomer, mens andre skal tage Dutasteride Teva i 6 måneder eller længere, inden virkningen kan

mærkes. Fortsæt med behandlingen af Dutasteride Teva som anvist af lægen.

Hvis du har taget for meget Dutasteride Teva

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er kommet til at tage for mange Dutasteride

Teva-kapsler.

Hvis du har glemt at tage Dutasteride Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte kapsel. Du skal tage den næste dosis

på det sædvanlige tidspunkt og derefter forsætte som vanligt.

Hvis du holder op med at tage Dutasteride Teva

Du må ikke holde op med at tage Dutasteride Teva uden først at tale med din læge om det. Det kan

tage op til 6 måneder eller længere, før du oplever en forbedring.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergisk reaktion

Symptomer på en allergisk reaktion kan være:

udslæt

(kan være kløende)

nældefeber

hævelse af øjenlåg, ansigt, læber, arme eller ben

Stop med at tage Dutasteride Teva, og

kontakt straks lægen

, hvis du får sådanne symptomer.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mænd):

impotens (ude af stand til at få eller opretholde erektion); dette kan fortsætte, efter du er

stoppet med at tage Dutasteride Teva.

nedsat lyst til sex; dette kan fortsætte, efter du er stoppet med at tage Dutasteride Teva.

besvær med sædafgang; dette kan fortsætte, efter du er stoppet med at tage Dutasteride Teva.

ømhed i eller forstørrelse af brystet.

svimmelhed ved samtidig indtagelse af tamsulosin.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 mænd):

hjertesvigt (hjertet pumper ikke blodet rundt i kroppen så godt, som det skal. Du kan få

symptomer såsom åndenød, voldsom træthed og hævelse af ankler og ben.)

hårtab (sædvanligvis tab af kropsbehåring) eller øget hårvækst.

Ikke kendt:

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

nedtrykthed

smerter i og hævelser af dine testikler.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Opbevares i original pakning for at beskytte mod

lys.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dutasteride Teva indeholder:

Aktivt stof: dutasterid.

Hver blød kapsel indeholder 0,5 mg dutasterid.

Øvrige indholdsstoffer: butylhydroxytoluen (E321) og glycerol monocaprylocaprat,

triglycerider af middelkædelængde, renset vand.

Kapselskallen indeholder: gelatine (160 Bloom), glycerol (E422), titandioxid (E171) og gul

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Dutasteride Teva 0,5 mg bløde kapsler er størrelse 6, aflange, gule, uigennemsigtige kapsler uden tryk

fyldt med klar til gullig opløsning.

Lægemidlet fås i følgende pakningsstørrelser: 10, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 kapsler.

10 (blisterkort med: 2 x 5 kapsler, 1 x 10 kapsler)/æske

28 (blisterkort med: 2 x 14 kapsler, 4 x 7 kapsler, 7 x 4 kapsler)/æske

30 (blisterkort med: 3 x 10 kapsler, 6 x 5 kapsler)/æske

50 (blisterkort med: 5 x 10 kapsler, 10 x 5 kapsler)/æske

60 (blisterkort med: 6 x 10 kapsler, 12 x 5 kapsler)/æske

90 (blisterkort med: 9 x 10 kapsler, 18 x 5 kapsler)/æske

100 (blisterkort med: 10 x 10 kapsler, 5 x 20 kapsler)/æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Palagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Bulgarien:

Dutasteride Teva 0,5 mg soft capsules

Danmark:

Dutasteride Teva

Estland:

Dutasteride Teva

Finland:

Dutasteride ratiopharm 0,5 mg pehmeä kapseli

Frankrig:

Dutasteride Teva 0,5 mg capsule molle

Holland:

Dutasteride Teva 0,5 mg, zachte capsules

Irland:

Dutasteride Teva 0.5mg soft capsules

Island:

Dutasteride Teva 0,5 mg mjúkt hylki

Italien:

Dutasteride Teva 0,5 mg capsule molli

Letland:

Dutasteride Teva 0,5 mg mīkstās kapsulas

Litauen:

Dutasteride Teva 0,5 mg minkštos kapsulės

Malta:

Dutasteride Teva 0.5mg soft gelatin capsules

Polen:

Dutasteride Teva, 0,5 mg, kapsułki miękkie

Portugal:

Dutasterida Teva, 0.5 mg, Cápsula mole

Rumænien:

Dutasterida Teva 0,5 mg capsule moi

Slovenien:

Dutasterid Teva 0,5 mg mehke kapsule

Spanien:

Dutasterida Teva 0,5 mg cápsulas blandas EFG

Storbritannien: Dutasteride 0.5mg Soft Capsules

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

Flomax vs. Avodart

Flomax vs. Avodart

Flomax (tamsulosin hydrochloride) and Avodart (dutasteride) are used to treat the symptoms of a prostate gland condition called benign prostatic hyperplasia (BPH, a noncancerous enlargement of the prostate gland).

US - RxList

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

6-3-2018

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DUTASTERIDE Capsule [AvKARE, Inc.]

DUTASTERIDE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed