Duraphat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Duraphat 22,6 mg/ml dentalsuspension
 • Dosering:
 • 22,6 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • dentalsuspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Duraphat 22,6 mg/ml dentalsuspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56845
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide om Duraphat.

3. Sådan bliver du behandlet med Duraphat.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Duraphat dentalsuspension indeholder

det aktive stof fluorid, som tilhører grup

pen af lægemidler, der kaldes kariesfore-

byggende midler.

• Duraphat anvendes til forebyggelse af

karies i tænderne.

Tandlægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Spørg tandlægen.

2. Det skal du vide om

Duraphat

Du må ikke få Duraphat

• hvis du er allergisk over for fluorid eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Duraphat

(angivet i punkt 6).

• hvis du har betændelse i munden (stoma

titis).

• hvis du har sår i munden eller sygdom i

tandkødet (tandkødsbetændelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet,

før du bruger Duraphat

• Påføring af Duraphat på hele tandsættet

må ikke foregå på tom mave

• Væsken må ikke komme i nærheden af

øjnene

Brug af anden medicin sammen med

Duraphat

Den dag Duraphat bliver påført, bør du

ikke anvende større doser af fluoridholdige

præparater, såsom fluoridgel. Anvendelsen

af disse bør udsættes i flere dage efter påfø

ring af Duraphat.

Fortæl det altid til tandlægen, lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Duraphat sammen med mad,

drikke og alkohol

• Vær sikker på at du/dit barn har indtaget et

måltid inden Duraphat anvendes, især hvis

det påføres alle tænder.

• Du må ikke tygge fast føde eller børste

tænder i 4 timer efter, at Duraphat er ble

vet påført dine tænder.

• Der skal tages højde for, at lægemidlet

indeholder alkohol

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din tandlæge, læge

eller apotekspersonalet til råds, før du bru

ger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge

Duraphat efter aftale med tandlægen.

Amning:

• Du må ikke bruge Duraphat, hvis du

ammer. Tal med tandlægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duraphat påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Duraphat indeholder alkohol hvor

advarsel er påkrævet

• Denne medicin indeholder en mindre

mængde alkohol, mindre en 100 mg pr.

dosis.

3. Sådan bliver du behandlet

med Duraphat

Tandlægen kan fortælle dig, hvilken dosis

du får og hvor tit, du skal have den, Er du

i tvivl, så spørg tandlægen eller sundheds

personalet. Det er kun tandlægen der kan

ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn:

Denne medicin bliver påført dine tænder af

din tandlæge. Dosis vil blive justeret efter

typen af dine tænder (f.eks. mælketæn

der eller blivende tænder) og årsagen til

behandlingen.

Anbefalet dosis for en enkelt påføring:

• Til mælketænder påføres op til 0,25-0,3

ml (= 5,7-6,8 mg fluorid).

• Til en blanding af mælketænder og bli

vende tænder påføres op til 0,4 ml (=9,0

mg fluorid).

• Til blivende tænder påføres op til 0,75-1,0

ml (= 17,0-22,6 mg fluorid).

Påføring gentages normalt hver 6. måned,

men der kan om nødvendigt foretages hyp

pigere påføringer (hver 3. måned).

Du må ikke børste tænder eller tygge fast

føde i 4 timer efter behandlingen.

Overskydende dentalsuspension må skylles

af efter 4 timer.

Hvis du har fået for meget Duraphat

Kontakt tandlægen, lægen eller sundheds-

personalet, hvis du tror du har fået for

meget Duraphat.

Symptomer:

• Kramper i hænderne, prikken i hænder

og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt

kalk i blodet.

• Kvalme, opkasning, diarré

• Mavesmerter.

• Kramper, evt. krampeanfald. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Savlen.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i mund, hænder eller fød

der.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duraphat

®

22,6 mg/ml dentalsuspension

Fluorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg tandlægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret

Duraphat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt tandlægen

eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000109831-001-01

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

• Brug ikke Duraphat efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Hvis pakningen er

mærket med EXP betyder det at udløbs

datoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Opbevar ikke Duraphat ved temperaturer

over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bort

skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yder-

ligere oplysninger

Duraphat 22,6 mg/ml dentalsuspension

indeholder:

Aktivt stof:

Én ml af denne suspension indeholder natri

umfluorid svarende til 22,6 mg/ml fluorid

Øvrige indholdsstoffer:

Ethanol 96%, hvid voks. (E 901), Shellac (E 904),

kolofonium, mastiks, saccharin (E 954), hind

bæressens.

Udseende og pakningsstørrelser:

Duraphat dentalsuspension er en brun/gul

uigennemsigtig suspension

Duraphat fås i:

Duraphat 22,6 mg/ml i pakninger med 5 x

1,6 ml cylindere

Duraphat 22,6 mg/ml i pakninger med 1 x 10

ml cylinder

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendig

vis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladel-

sen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01

Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medi

cin og ved reklamationer kan du henvende

dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

06/2017

Teknisk brugervejledning til sund-

hedspersonalet

Appliceringen af Duraphat fra cylinderen er

særlig egnet til målrettet lavdosisapplicering.

Der anvendes en stump kanyle, der er bøjet i

en vinkel, der letter appliceringen på approk

simale og distale overflader. Ved fissurer spre-

des en dråbe Duraphat langs med fissuren ved

hjælp af kanylen. Kanter af fyldninger, kroner

og hypersensitive tandhalse kan behandles på

samme måde. Områder omkring fastgjorte

ortodontiske indretninger kan behandles med

Duraphat ved hjælp af kanylen.

Duraphats gullige farve letter appliceringen

og kontrollen. Duraphat hærder i nærvær

af saliva. Effekten af Duraphat afhænger

af den vedvarende aktivitet af fluoridet.

Patienten bør rådgives til ikke at børste tæn

der eller indtage fast føde i mindst 4 timer

efter behandlingen. Bløde madvarer og

væsker kan indtages. dentalsuspensionslaget

kan let fjernes med børstning og skylning.

Instrumenter, tøj osv., som kommer i kontakt

med Duraphat, kan renses med alkohol.

• Kraftige reflekser.

• Træthed, rysten.

• Overfladisk vejrtrækning.

• Tørst.

• Forstyrrelser i hjerterytmen.

• Fald i vejrtrækningsraten, fald i puls og

tab af bevidsthed, der evt. fører til koma

eller død (CNS-depression). Ring 112.

• Svækket vejrtrækning, blåfarvning af

læber og negle. Ring 112.

• Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reak

tion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Ved permanent indtagelse af høje fluorid

doser, ses der øget risiko for knoglebrud

samt ledstivhed og deformede knogler.

Hvis en dosis er glemt

• Spørg tandlægen, hvis du tror du ikke har

fået Duraphat.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg tandlægen eller sundhedspersonalet,

hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler

dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin

ger.

Kontakt omgående din tandlæge, læge eller

skadestue, og fjern dentalsuspensionen ved

at børste tænderne og skylle munden, hvis

du oplever nogle af følgende symptomer på

angioødem efter behandling med Duraphat:

– hævelse af ansigtet, tungen, munden eller

svælget

– synkeproblemer

– nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Betændelse i munden med sår. Kontakt

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hævelse af slimhinden i munden. Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Kvalme.

• Opkastningsfornemmelser (kløgning).

• Hudirritation.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er

hævelse af ansigt, læber og tunge, kan

det være livsfarligt. Ring 112.

• Åndenød, stakåndethed, hvæsen eller

pibende vejrtrækning (astmaanfald). Ved

svære anfald kan der forekomme hurtig

og overfladisk vejrtrækning, huden kan

begynde at blive blåfarvet. Kontakt straks

lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er med

taget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplys

ninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Duraphat utilgængeligt for børn.

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed