Duloxetine Lilly

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Duloxetine Lilly
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Duloxetine Lilly
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Psychoanaleptics
 • Terapeutisk område:
 • Diabetiske Neuropatier
 • Terapeutiske indikationer:
 • Duloxetin Lilly er indiceret til voksne for:.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/004000
 • Autorisation dato:
 • 08-12-2014
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/004000
 • Sidste ændring:
 • 27-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/791336/2014

EMEA/H/C/004000

EPAR - sammendrag for offentligheden

Duloxetin Lilly

duloxetin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Duloxetin

Lilly. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Duloxetin Lilly bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Duloxetin Lilly, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Duloxetin Lilly, og hvad anvendes det til?

Duloxetin Lilly er et lægemiddel til behandling af voksne med følgende sygdomme:

svær depression

smerter ved diabetesbetingede nervelidelser som følge beskadigelse af nerverne i arme og ben

(perifer neuropati)

generaliseret angst (langvarig angst eller nervøsitet over hverdagsanliggender)

Dette lægemiddel indeholder det aktive stof duloxetin og er identisk med Cymbalta, som allerede er

godkendt i Den Europæiske Union (EU). Virksomheden, som fremstiller Cymbalta, har indvilget i, at

dens videnskabelige oplysninger må anvendes for Duloxetin Lilly ("informeret samtykke").

Hvordan anvendes Duloxetin Lilly?

Duloxetin Lilly fås som enterokapsler (30 og 60 mg). Enterokapsler er kapsler, hvis indhold passerer

gennem mavesækken uden at nedbrydes, før det når tarmen. Derved undgås, at det aktive stof

ødelægges af mavesyren. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Til svær depression er den anbefalede dosis af Duloxetin Lilly 60 mg én gang dagligt. Der ses

sædvanligvis virkning efter to til fire uger. Hos patienter, der responderer på Duloxetin Lilly, bør

Duloxetin Lilly

EMA/791336/2014

Side 2/3

behandlingen fortsætte i flere måneder for at undgå, at sygdommen vender tilbage, eller længere hos

patienter, der tidligere gentagne gange har haft perioder med depression.

Ved diabetiske neuropatiske smerter er den anbefalede dosis 60 mg dagligt, men nogle patienter kan

have behov for en højere dosis på 120 mg dagligt. Behandlingens virkning bør vurderes regelmæssigt.

Ved generaliseret angst er den anbefalede startdosis 30 mg i gang dagligt, men dosis kan sættes op til

60, 90 eller 120 mg, afhængigt af virkningen hos patienten. De fleste patienter behøver 60 mg dagligt.

Patienter, der også har svær depression, skal begynde med 60 mg én gang dagligt. Hos patienter, hos

hvem Duloxetin Lilly virker, skal behandlingen fortsætte i flere måneder for at undgå, at sygdommen

vender tilbage.

Når behandlingen ophører, bør det ske ved gradvis nedsættelse af dosis af Duloxetin Lilly.

Hvordan virker Duloxetin Lilly?

Det aktive stof i dette lægemiddel, duloxetin, hæmmer genoptagelsen af serotonin og noradrenalin.

Det virker ved at forhindre, at neurotransmitterne serotonin (5-hydroxytryptamin) og noradrenalin

genoptages i nervecellerne i hjernen og rygmarven.

Neurotransmittere er kemiske signalstoffer, som nervecellerne anvender til deres indbyrdes

kommunikation. Ved at blokere for genoptagelsen af neurotransmitterne øger duloxetin mængden af

disse neurotransmittere i mellemrummene mellem nervecellerne og forbedrer derved kommunikationen

mellem cellerne. Disse neurotransmittere er med til at holde humøret oppe og mindske

smertefornemmelsen. Når deres genoptagelse i nervecellerne blokeres, opnår man derfor en bedring i

depressionssymptomer og angst og i neuropatiske smerter.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Duloxetin Lilly?

Virkningen af Duloxetin Lilly ved svær depression er blevet sammenlignet med virkningsløs behandling

(placebo) i otte hovedundersøgelser med tilsammen 2 544 patienter. Seks af undersøgelserne vedrørte

behandling af depression, og her blev ændringen i symptomer registreret i op til seks måneder. I de to

andre undersøgelser blev det registreret, hvor lang tid det tog for symptomerne at vende tilbage hos

patienter, der i begyndelsen havde haft virkning af Duloxetin Lilly, herunder 288 patienter med tidligere

gentagne episoder med depression i op til fem år. Resultaterne af undersøgelserne vedrørende

depression varierede, men i fire af undersøgelserne var Duloxetin Lilly mere effektivt end placebo. I de

to undersøgelser, hvor den godkendte dosis af Duloxetin Lilly blev sammenlignet med placebo, var

Duloxetin Lilly mere effektivt. Det tog også længere tid for symptomerne at vende tilbage hos patienter,

der fik Duloxetin Lilly, end hos dem, der fik placebo.

Mod neuropatiske smerter er Duloxetin Lilly blevet sammenlignet med placebo i to 12-ugers

undersøgelser hos 809 voksne diabetespatienter. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på ændringen i

smerternes sværhed hver uge. Disse undersøgelser viste, at Duloxetin Lilly var mere effektivt til at

nedsætte smerterne end placebo. I begge undersøgelser sås smertereduktion fra den første uge af

behandlingen og i op til 12 uger.

Mod generaliseret angst er Duloxetin Lilly blevet sammenlignet med placebo i fem undersøgelser med i

alt 2 337 patienter. Fire af undersøgelserne vedrørte behandling af sygdommen med registrering af

reduktionen i symptomer efter 9 til 10 uger. Den femte undersøgelse vedrørte, hvor lang tid det tog for

symptomerne at vende tilbage hos 429 patienter, som oprindelig havde haft virkning af Duloxetin Lilly.

Duloxetin Lilly var mere effektivt end placebo til at behandle sygdommen og forebygge tilbagevenden af

symptomerne.

Duloxetin Lilly

EMA/791336/2014

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Duloxetin Lilly?

De hyppigste bivirkninger ved Duloxetin Lilly (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

kvalme, hovedpine, mundtørhed, søvnighed (somnolens) og svimmelhed. De fleste af bivirkningerne er

lette eller moderate og sætter ind tidligt under behandlingen, men bliver mildere i løbet af

behandlingen. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Duloxetin Lilly fremgår af

indlægssedlen.

Duloxetin Lilly bør ikke anvendes samme med MAO-hæmmere (monoaminoxidasehæmmere, en anden

type medicin mod depression), fluvoxamin (et andet middel mod depression) eller ciprofloxacin eller

enoxacin (to typer antibiotika). Duloxetin Lilly må heller ikke anvendes hos patienter med nedsat

leverfunktion eller svært nedsat nyrefunktion. Behandlingen må ikke påbegyndes hos patienter med

ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension), da dette kan medføre risiko for pludselig farlig

blodtryksstigning (hypertensiv krise).

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Duloxetin Lilly godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Duloxetin Lilly

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Duloxetin Lilly?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Duloxetin Lilly anvendes så sikkert som muligt.

På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Duloxetin Lilly, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen.

Andre oplysninger om Duloxetin Lilly

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Duloxetin Lilly den 8. december 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Duloxetin Lilly findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Duloxetin Lilly, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2014.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duloxetin Lilly

30 mg

hårde enterokapsler

Duloxetin Lilly 60 mg

hårde enterokapsler

Duloxetin (som hydrochlorid)

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetin Lilly

Sådan skal du tage Duloxetin Lilly

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Duloxetin Lilly indeholder det aktive stof duloxetin. Duloxetin Lilly øger indholdet af serotonin og

noradrenalin i nervesystemet.

Duloxetin Lilly anvendes hos voksne til behandling af

depression

angst (kronisk fornemmelse af angst og nervøsitet)

diabetiske neuropatiske smerter (beskrives ofte som brændende, stikkende, sviende, jagende,

skærende eller som et elektrisk stød. Der kan forekomme følelsesløshed i det angrebne område,

eller påvirkninger såsom berøring, varme, kulde eller tryk kan fremkalde smerte).

Hos de fleste mennesker med depression eller angst begynder Duloxetin Lilly at virke indenfor de

første to uger, men det kan vare 2-4 uger, før du får det bedre. Fortæl det til lægen, hvis du ikke

begynder at få det bedre efter det tidsrum. Din læge kan vælge at fortsætte din behandling med

Duloxetin Lilly

efter, at du har fået det bedre for at forebygge, at din depression eller angst skal vende

tilbage.

Hos mennesker med diabetiske neuropatiske smerter kan det vare nogle uger, før de får det bedre. Tal

med din læge, hvis du ikke har det bedre efter 2 måneder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetin Lilly

TAG IKKE Duloxetin Lilly

hvis du

er allergisk over for duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duloxetin Lilly (angivet i afsnit

har en leversygdom.

har svært nedsat nyrefunktion.

tager, eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling med, en MAO-hæmmer

(monoaminoxidasehæmmer) (se "Brug af anden medicin sammen med Duloxetin Lilly").

tager fluvoxamin, som normalt anvendes til behandling af depression, ciprofloxacin eller enoxacin,

som bruges mod infektioner.

hvis du tager andre lægemidler indeholdende duloxetin (se ”Brug af anden medicin sammen med

Duloxetin Lilly”).

Fortæl det til din læge, hvis du har forhøjet blodtryk eller en hjertesygdom. Hvis du kan tage Duloxetin

Lilly, vil din læge sige det til dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

I følgende situationer kan du muligvis ikke anvende Duloxetin Lilly. Kontakt din læge, før du tager

Duloxetin Lilly, hvis du:

tager anden medicin til behandling af depression (se ”Brug af anden medicin sammen med

Duloxetin Lilly”).

tager et naturlægemiddel, som indeholder perikon (

Hypericum perforatum

har en nyresygdom

tidligere har haft krampeanfald

tidligere har haft mani

lider af en bipolar sygdom

har øjenproblemer, såsom visse typer af grøn stær (glaukom - forøget tryk i øjet)

tidligere har lidt af blødningsforstyrrelser (tendens til blå mærker)

har risiko for at få lavt natrium i blodet (for eksempel hvis du tager vanddrivende medicin, især

hvis du er ældre)

er i samtidig behandling med medicin, som kan skade leveren

samtidig tager anden medicin med duloxetin (se ”Brug af anden medicin sammen med Duloxetin

Lilly”).

Duloxetin Lilly kan give en følelse af uro eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Hvis det

sker for dig, bør du fortælle din læge dette.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angstsygdom

Hvis du har en depression eller lider af en angstsygdom, kan du af og til få tanker om at skade dig selv

eller begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen med antidepressiva, da

det tager nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvis omkring to uger, men af og til

længere.

Du vil mere sandsynligt tænke på dette, hvis du:

tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller at gøre skade på dig selv.

er en yngre person. Erfaringer fra undersøgelser har vist, at der er en øget risiko for

selvmordsadfærd hos unge under 25 år med en psykisk forstyrrelse, som bliver behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks

kontakte din læge eller skadestuen.

Det kan muligvis være til hjælp for dig, hvis du fortæller en ven eller slægtning, at du har en

depression eller en angstsygdom, og beder dem læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem om at

fortælle det til dig, hvis de synes din depression eller angstsygdom bliver værre, eller hvis de er

bekymrede over ændringer i din adfærd.

Børn og unge under 18 år

Duloxetin Lilly bør normalt ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. Du skal også være

klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede), når de tager

denne type af medicin. På trods af dette kan din læge ordinere Duloxetin Lilly til patienter under 18

år, hvis lægen skønner, at det er til patientens bedste. Du bedes henvende dig til din læge, hvis din

læge har udskrevet Duloxetin Lilly til en patient under 18 år, og du gerne vil diskutere dette. Du skal

fortælle din læge, hvis et af ovenstående symptomer opstår eller forværres hos en patient under 18 år,

som er i behandling med Duloxetin Lilly. Ydermere foreligger der endnu ikke data på

langtidssikkerhed hos denne aldersgruppe hvad angår vækst, modning, kognitiv- og adfærdsudvikling

ved brug af Duloxetin Lilly.

Brug af anden medicin sammen med Duloxetin Lilly

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det aktive stof (duloxetin) i Duloxetin Lilly bruges i andre lægemidler mod andre tilstande:

diabetisk neuropatisk smerte, depression, angst og stressinkontinens.

Brug af flere end et af disse lægemidler samtidig bør undgås. Spørg din læge om du allerede tager

andre lægemidler indeholdende duloxetin.

Din læge bør afgøre, om Duloxetin Lilly kan tages sammen med anden medicin.

Start eller afbryd

ikke behandlingen med medicin, det gælder også for medicin, som ikke er på recept samt

naturlægemidler og kosttilskud, før du har talt med din læge.

Du skal også fortælle din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin:

Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere):

Du må ikke tage Duloxetin Lilly sammen med en

MAO-hæmmer eller inden for 14 dage efter afsluttet behandling med en MAO-hæmmer. Eksempler

på MAO-hæmmere er bl.a. moclobemid (mod depression) og linezolid (antibiotika). Hvis du tager en

MAO-hæmmer sammen med en række forskellige receptpligtige lægemidler, heriblandt Duloxetin

Lilly, kan det medføre alvorlige og endda livstruende bivirkninger. Du skal vente mindst 14 dage

efter, at du er holdt op med at tage en MAO-hæmmer, før du må begynde at tage Duloxetin Lilly. Du

skal ligeledes vente mindst 5 dage, efter at du er holdt op med at tage Duloxetin Lilly, før du må

begynde at tage en MAO-hæmmer.

Medicin der kan virke sløvende:

Dette omfatter receptpligtig medicin inklusive benzodiazepiner,

stærk smertestillende medicin, antipsykotika, phenobarbital og antihistaminer.

Medicin, som øger niveauet af serotonin

: Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom

paroxetin og fluoxetin), SNRI-præparater (såsom venlafaxin), tricykliske antidepressiva (såsom

clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og MAO-hæmmere (såsom moclobemid og linezolid).

Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede virkninger, mens du tager en

af disse typer medicin sammen med Duloxetin Lilly, skal du kontakte din læge.

Orale antikoagulantia eller medicin, der påvirker blodpladerne:

Medicin, der fortynder blodet og

modvirker dannelse af blodpropper. Hvis du tager Duloxetin Lilly sammen med denne form for

medicin, er risikoen for, at du får blødninger, muligvis større.

Brug af Duloxetin Lilly sammen med mad, drikke og alkohol

Duloxetin Lilly kan tages med og uden mad. Du bør udvise forsigtighed, hvis du drikker alkohol,

samtidig med, at du er i behandling med Duloxetin Lilly.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Fortæl din læge, hvis du bliver gravid, eller hvis du prøver at blive gravid, mens du tager

Duloxetin Lilly. Du må kun bruge Duloxetin Lilly efter, at du har talt med din læge om de

mulige fordele for dig og de mulige risici for dit ufødte barn.

Du skal sikre dig, at din jordemoder og/eller læge ved, at du tager Duloxetin Lilly. Lignende

præparater (SSRI’er) kan, når de tages under graviditeten, øge risikoen for en alvorlig lidelse

kaldet persisterende pulmonal hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket gør barnet blåligt i

huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel inden for de

første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din jordemoder og/eller

læge, hvis dette sker for dit barn.

Hvis du tager Duloxetin Lilly i slutningen af graviditeten, kan dit barn udvise visse

symptomer, når det bliver født. Som regel opstår de ved fødslen eller inden for få dage efter

fødslen. Symptomerne omfatter slappe muskler, skælven, spjætteri, spisebesvær,

vejrtrækningsproblemer og krampeanfald. Du skal kontakte din læge eller jordemoder med

henblik på råd og vejledning, hvis dit barn udviser nogle af disse symptomer efter fødslen,

eller hvis du er bekymret for dit barns helbred.

Fortæl din læge, hvis du ammer. Det anbefales ikke at bruge Duloxetin Lilly, mens du ammer.

Spørg din læge eller apoteket til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duloxetin Lilly kan gøre dig søvnig og svimmel. Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller

maskiner, før du ved, hvordan Duloxetin Lilly påvirker dig.

Duloxetin Lilly indeholder saccharose

Duloxetin Lilly indeholder

saccharose

. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse

sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du tager denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Duloxetin Lilly

Tag altid lægemidlet

nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Duloxetin Lilly er til oral brug. Du skal synke kapslen hel og skylle den ned med et glas vand.

Mod depression og diabetiske neuropatiske smerter:

Den anbefalede dosis af Duloxetin Lilly er 60 mg én gang daglig. Din læge beslutter dog den rette

dosis for dig.

Mod generaliseret angst:

Den sædvanlige startdosis af Duloxetin Lilly er 30 mg en gang daglig, hvorefter de fleste patienter vil

få 60 mg en gang daglig, men din læge vil fastlægge den dosis, som passer til dig. Dosis kan justeres

op til 120 mg daglig afhængigt af dit respons på

Duloxetin Lilly.

Det kan være lettere at huske at tage

Duloxetin Lilly, hvis du tager det på samme tidspunkt hver dag.

Tal med din læge om, hvor længe du skal blive ved med at tage

Duloxetin Lilly. Du må kun stoppe

behandlingen eller ændre dosis efter aftale med lægen. For at du kan få det bedre, er det vigtigt, at din

sygdom behandles korrekt. Hvis den ikke behandles, vil du måske ikke få det bedre, og din tilstand

kan forværres og blive sværere at behandle.

Hvis du har taget for meget Duloxetin Lilly

Kontakt omgående lægen eller apoteket, hvis du har taget mere

Duloxetin Lilly, end lægen har

ordineret. Symptomer på overdosering omfatter søvnighed, koma, serotoninsyndrom (en sjælden

bivirkning, som kan forårsage en unormal opstemthed, døsighed, klodsethed, rastløshed, en følelse af

at være beruset, feber, svedtendens og muskelstivhed), krampeanfald, opkastning og hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Duloxetin Lilly

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det allerede er

blevet tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og blot tage en enkelt dosis, som

du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må ikke tage mere

Duloxetin Lilly pr. dag, end lægen har ordineret.

Hvis du holder op med at tage Duloxetin Lilly

Du må ikke

holde op med at tage kapslerne uden at have konsulteret din læge, heller ikke selv om du

har fået det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere behøver at tage Duloxetin Lilly, vil lægen

bede dig reducere dosis over mindst 2 uger, før du stopper behandlingen helt.

Nogle patienter, som pludselig holdt op med at tage Duloxetin Lilly, oplevede symptomer som:

svimmelhed, prikkende følelse som når noget sover eller følelse af elektriske stød (især i

hovedet), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), træthed, søvnighed,

rastløshed eller uro, angst, kvalme eller opkastning, rystelser (tremor), hovedpine,

muskelsmerter, irritation, diarré, forøget tendens til at svede eller svimmelhed.

Disse symptomer er normalt ikke alvorlige og forsvinder inden for få dage, men hvis du oplever

meget generende symptomer, skal du rådføre dig med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er normalt milde til moderate og forsvinder ofte efter få uger.

Meget almindelige bivirkninger (kan ske hos flere end 1 ud af 10 patienter)

hovedpine, søvnighed

kvalme, mundtørhed

Almindelige bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 10 patienter)

appetitmangel

søvnbesvær, ophidselse, mindre lyst til sex, angst, problemer med at opnå orgasme, mærkelige

drømme

svimmelhed, følelse af ugidelighed, rysten, følelsesløshed inklusive følelsesløshed eller

prikken/snurren i huden

sløret syn

tinnitus (opfattelse af lyd i øret, når der ingen lyd er)

hjertebanken

forhøjet blodtryk, rødmen

øget tendens til at gabe

forstoppelse, diarré, mavesmerter, opkastning, halsbrand eller fordøjelsesbesvær, luft i maven

øget tendens til at svede, (kløende) udslæt

muskelsmerter, muskelkramper

smertefuld vandladning, hyppig vandladning

problemer med at få erektion, ændret ejakulation

fald (oftest hos ældre), træthed

vægttab

Børn og unge under 18 år, som blev behandlet med dette lægemiddel, oplevede et vægttab i

begyndelsen af behandlingen. Efter 6 måneders behandling var vægten steget, så den svarede til deres

jævnaldrendes af samme køn.

Ikke almindelige bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 100 patienter)

halsbetændelse, som forårsager hæs stemme

selvmordstanker, søvnbesvær, tænderskæren eller sammenbidte tænder, desorientering,

manglende motivation

pludselig, ufrivillig spjætten eller sitren i musklerne, følelse af rastløshed eller manglende evne

til at sidde eller stå stille, nervøsitet, koncentrationsbesvær, ændret smagsoplevelse, problemer

med at styre sine bevægelser f.eks. koordinationsbesvær eller ufrivillige muskelbevægelser,

restless legs

syndrom (stærk uro og krybende fornemmelse i underbenene), dårlig søvnkvalitet

store pupiller, synsforstyrrelser

følelse af at være ”rundtosset” (vertigo), ørepine

hurtig og/eller uregelmæssig puls

besvimelse, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse efter at have rejst sig op, kolde fingre

og/eller tæer

sammensnørret hals, næseblod

opkastning af blod eller sort, tjærefarvet afføring (på grund af blod i afføringen), mave-tarm-

katar, bøvsen, synkebesvær

betændelse i leveren, som kan give mavesmerter og gulfarvning af huden eller det hvide i

øjnene

natlig sveden, nældefeber, koldsved, øget følsomhed over for sollys, øget tendens til blå mærker

muskelstivhed, muskelkramper

besværet eller manglende evne til at lade vandet, besvær med at påbegynde vandladning, behov

for vandladning i løbet af natten, behov for hyppigere vandladning end normalt, nedsat

urinmængde

unormal vaginalblødning, unormal menstruation herunder voldsom, smertefuld, uregelmæssig

eller forlænget blødning, usædvanlig sparsom eller manglende menstruation, smerter i

testiklerne eller pungen

brystsmerter, kuldefølelse, tørst, skælven, varmefølelse, unormal gangart

vægtøgning

Duloxetin Lilly kan medføre bivirkninger, som du måske ikke er opmærksom på, f.eks.

forhøjede leverenzymer eller forhøjede værdier af kalium, kreatinkinase, sukker eller kolesterol

i blodet

Sjældne bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

alvorlige allergiske reaktioner, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed og hævelse

af tunge eller læber, allergiske reaktioner

nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen, som kan forårsage træthed eller vægtøgning

dehydrering (væskemangel), lavt indhold af natrium i blodet (oftest hos ældre mennesker;

symptomerne omfatter bl.a. svimmelhed, svaghed, forvirring, søvnighed eller udpræget træthed

eller kvalme og opkastning; mere alvorlige symptomer er besvimelse, krampeanfald eller fald),

syndrom med uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk hormon (SIADH)

selvmordsrelateret adfærd, mani (overaktivitet, tanker, der løber løbsk og nedsat behov for

søvn), hallucinationer, aggressivitet og vrede

Serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed,

klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, tendens til at svede eller

muskelstivhed), krampeanfald

øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)

betændelseslignende tilstand (inflammation) i mundhulen, frisk rødt blod i afføringen, dårlig

ånde, inflammation i tyktarmen

leversvigt, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Stevens-Johnsons syndrom (en alvorlig lidelse med blærer i huden, munden, øjnene og på

kønsorganerne), alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse i ansigtet eller

halsen (angioødem)

sammenbidte kæber

unormal urinlugt

symptomer på overgangsalder, unormal mælkeproduktion hos mænd og kvinder

Meget sjældne bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Betændelse i hudens blodkar (kutan vaskulitis)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duloxetin Lilly indeholder:

Aktivt

stof:

Duloxetin. Hver kapsel indeholder 30 eller 60 mg duloxetin som hydrochlorid

Øvrige

indholdsstoffer:

Kapselindhold:

Hypromellose, hypromelloseacetatsuccinat, saccharose,

saccharosekugler, talcum, titandioxid (E171), triethylcitrat.

(se sidst i afsnit 2 for yderligere information om saccharose)

Kapsellåg og -bund:

Gelatine, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), indigotin (E132), gul jernoxid

(E172) (kun i 60 mg) og Edible Green Ink (30 mg) eller Edible White Ink (60 mg).

Edible green ink

: Syntetisk sort jernoxid (E172), syntetisk gul jernoxid (E172), propylenglycol og

shellac.

Edible white ink:

Titandioxid (E171), propylenglycol, shellac og povidon.

Udseende og pakningsstørrelser

Duloxetin Lilly er en hård enterokapsel. Hver Duloxetin Lilly kapsel indeholder pellets af det aktive

stof med en belægning, som beskytter dem mod mavesyre.

Duloxetin Lilly findes i to styrker: 30 mg og 60 mg:

30 mg kapslerne er blå og hvide med påskriften "30 mg" og koden "9543".

60 mg kapslerne er blå og grønne med påskriften "60 mg" og koden "9542".

Duloxetin Lilly 30 mg findes i blisterpakninger med 7, 28 og 98 hårde enterokapsler.

Duloxetin Lilly 60 mg findes i blisterpakning med 28, 56, 84 og 98 hårde enterokapsler og i

flerstykspakninger med 100 (5 pakninger a 20) og 500 (25 pakninger a 20) hårde enterokapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Holland.

Fremstiller:

Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Dista S.A.

Tel: + 34 91 623 17 32

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Tηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

23-10-2018

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Active substance: Pegylated recombinant human interleukin-10) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6994 of Tue, 23 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Forsteo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Forsteo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Forsteo (Active substance: Teriparatide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6975 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

Verzenios (Eli Lilly Nederland B.V.)

Verzenios (Eli Lilly Nederland B.V.)

Verzenios (Active substance: abemaciclib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6405 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4302

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cyramza (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cyramza (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cyramza (Active substance: ramucirumab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6246 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Active substance: olaratumab) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)6105 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4216/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Olumiant (Eli Lilly Nederland B.V.)

Olumiant (Eli Lilly Nederland B.V.)

Olumiant (Active substance: baricitinib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4247 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Trulicity (Eli Lilly Nederland B.V.)

Trulicity (Eli Lilly Nederland B.V.)

Trulicity (Active substance: dulaglutide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4339 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2825/PSUSA/10311/201709

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3626 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3408 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety