Drontal Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Drontal Vet. 20 + 230 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 + 230 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Drontal Vet. 20 + 230 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 17207
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

19. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Drontal Vet., filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR

9262

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Drontal Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder:

Aktive stoffer:

Pyrantelembonat 230 mg, praziquantel 20 mg

Hjælpestof:

Titandioxid (E 171) 1,8 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter ellipsoidformede med delekærv

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Anthelmintikum mod rundorm (hageorm og spoleorm) og bændelorm hos kat.

Til behandling af blandingsinfestationer forårsaget af rundorm og bændelorm såsom:

Spoleorm

- Toxocara cati (syn. mystax).

Hageorm

- Ancylostoma tubaeforme - Ancylostoma braziliense.

Bændelorm

- Echinococcus granulosus - Echinococcus multilocularis - Dipylidium

caninum - Taenia spp. - Mesocestoides spp. - Joyeuxiella spp..

17207_spc.doc

Side 1 af 4

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til katte under 6 uger.

Se pkt. 4.7.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Parasitær resistens overfor visse klasser af anthelmintika kan opstå ved hyppig og gentagen

anvendelse af anthelmintika i disse klasser.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter):

Savlen, kvalme og opkast, samt balance forstyrrelser og desorientering. Disse reaktioner er

som regel milde, kortvarige og forsvinder af sig selv.

De gastro-intestinale reaktioner kan skyldes fremmede proteiner som de døende orme

producerer.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlet kan bruges under drægtighed og diegivning.

Denne anbefaling er baseret på et klinisk studie med seks drægtige katte i hver

behandlingsgruppe indgivet henholdsvis placebo, 1x og 3x anbefalet dosis på dag 13, 33

og 53 af drægtigheden. Katte og fostre/killinger blev fulgt op til 42 dage efter fødsel.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den anthelmintiske effekt af pyrantel (spastisk paralyse) og piperazine (neuromuskulær

paralyse) kan antagonisere hinanden ved samtidig anvendelse.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Normal dosis (engangsdosis): 57,5 mg pyrantelembonat og 5 mg praziquantel/ kg

legemsvægt. Dette sv.t. 1 tablet/ 4 kg legemsvægt.

Tabletterne kan gives direkte i munden eller blandes i foderet.

4.10

Overdosering

5 x rekommanderet dosis blev tolereret uden tegn på skade på kattene. Ved endnu højere

doser kan der forekomme symptomer på intolerans i form af opkastning.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

17207_spc.doc

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Anthelmintica, praziquantel, kombinationer.

ATCvet-kode: QP 52 AA 51.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Drontal er et anthelmintikum som indeholder pyrantelembonat (et tetrahydropyrimidin) og

praziquantel (et pyrazinisoquinolinderivat).

Pyrantel er et rundormemiddel, der har god effekt på alle relevante nematoder, der kan

angribe katte.

Praziquantel er et bændelormemiddel mod alle aktuelle cestode arter i alle udviklingsstadier

hos kat.

Den enkelte komponents antiparasitære spektrum bibeholdes i kombinationspræparatet

Drontal Vet. (> 90%).

Pyrantel udøver sin anthelmintiske effekt ved at påvirke parasittens neuromuskulære

transmission gennem stimulering af de kolinerge neuroner. Dette forårsager en spastisk

paralyse.

Praziquantel absorberes hurtigt gennem parasittens overflade og fordeles derefter jævnt indeni

parasitten. Der sker hurtigt alvorlig skade på integumentet førende til kontraktion og paralyse

af parasitten. Den hurtigt indtrædende virkning skyldes praziquantels påvirkning af

parasitmembranens permeabilitet af Ca

, hvilket medfører dysregulation af parasittens

stofskifte.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ved administration af Drontal Vet. til katte opnås den maksimale serumkoncentration (0,2

mg/l) af pyrantel efter 2-4 timer. Efter 6-8 timer kan pyrantel ikke mere påvises i serum.

Mindre end 15% af den administrerede dosis udskilles i urinen som modersubstans og

metabolitter, resten udskilles via fæces.

Maksimal serumkoncentration af praziquantel nås inden 90 minutter (0,296 mg/l).

Metaboliseringen sker i leveren. Udskillelsen sker primært gennem nyrerne (70-80%), resten

gennem fæces.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Titandioxid (E 171) 1,8 mg.

Majsstivelse

Cellulose, mikrocrystallinsk

Polyvidon

Magnesiumstearat

Silica, colloid, vandfri

Hypromellose

Macrogol 4000

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

17207_spc.doc

Side 3 af 4

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

Blisterpakninger med 2, 6,20 og 24 tabletter.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Repræsentant

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

17207.

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. januar 1997

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. august 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

17207_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety