Doxorubicin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Doxorubicin "Actavis" 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Doxorubicin "Actavis" 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 42753
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

19. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Doxorubicin ”Actavis”, pulver til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

25747

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Doxorubicin ”Actavis”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg: Hvert hætteglas indeholder 10 mg doxorubinhydrochlorid.

50 mg: Hvert hætteglas indeholder 50 mg doxorubinhydrochlorid.

Efter rekonstitution indeholder hver ml opløsning 2 mg doxorubicinhydrochlorid.

Hjælpestoffer:

Hvert hætteglas med 10 mg indeholder 1 mg methylparahydroxybenzoat

Hvert hætteglas med 50 mg indeholder 5 mg methylparahydroxybenzoat.

Lactosemonohydrat: 52,63 mg (10 mg hætteglas) og 253,15 mg (50 mg hætteglas)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning.

Rød, kompakt substans eller stykker af porøs karakter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Doxorubicin ”Actavis” indiceres som behandling mod:

småcellet lungecancer (SCLC)

brystcancer

fremskredet ovariekarcinom

42753_spc.doc

Side

1 af 15

intravesikal profylakse for at modvirke recidiverende tilfælde af superficielt

urinblærekarcinom efter transuretal resektion hos patienter med stor risiko for

recidivering.

systemisk behandling af lokal fremskredet eller metasterende blærekarcinom

neoadjuverende og adjuverende behandling af osteosarkom

fremskredet sarkom i bløddele hos voksne

Ewings sarkom

Hodgkin's lymfom

stærkt malignt Non-Hodgkin's lymfom

induktions- og fastholdelsesbehandling af akut lymfatisk leukæmi

akut myeloblastisk leukæmi

fremskreden myelomatose

fremskredet eller recidiverende endometriesarkom

Wilms’ tumor (i 2. stadie af stærkt maligne typer, i alle fremskredne stadier [III – IV])

fremskreden papillær/folliculær cancer i skjoldbruskkirtlen

anaplastisk cancer i skjoldbruskkirtlen

fremskredet neuroblastom

fremskredet gastrisk karcinom

Doxorubicin anvendes ofte i kombinationskemoterapi med andre cytostatiske midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med doxorubicin bør initieres af eller efter konsultation af en læge med

udbredt erfaring med cytostatisk behandling.

På grund af risikoen for dødelig kardiomyopati bør risici og fordele for den enkelte patient

afvejes før hver anvendelse.

Doxorubicin Actavis gives via en slang til en fritløbende intravenøs infusion i løbet af

mindst 3-5 minutter. Denne fremgangsmåde minimerer risikoen for tromboflebitis eller

perivenøs ekstravasation, der kan medføre alvorlig cellulitis blæredannelse og

vævsnekrose. (Yderligere oplysninger om anbefalede fortyndere fremgår af pkt. 6.6).

Administrationshastigheden afhænger af venens størrelse og dosis. Det frarådes at give

injektionen direkte i en vene på grund af risikoen for ekstravasation, som kan forekomme

selv, hvis der er tilbageløb af en passende mængde blod ved aspiration (se pkt. 4.4).

Intravenøs indgivelse:

Doseringen af doxorubicin afhænger af patientens dosisregime, generelle tilstand og

forudgående behandling.

Flere dosisregimer forekommer:

Den anbefalede dosis er 60-75 mg/m² legemsoverflade indgivet intravenøst som

enkeltdosis eller i opdelte doser i løbet af 2-3 på hinanden følgende dage med 21 dages

intervaller. Den lave dosis indgives hos patienter med knoglemarvsdepression.

Når doxorubicin indgives samtidig med andre cytostatika, bør dosis nedsættes til 30-60

mg/m² indgivet med 3 ugers intervaller.

Hos patienter, der ikke kan få den fulde dosis (f.eks. i tilfælde af immunsuppression eller

høj alder), er en alternativ dosis 15-20 mg/m² legemsoverflade pr. uge.

42753_spc.doc

Side

2 af 15

For at undgå kardiomyopati anbefales det, at doxorubicins kumulative livstidsdosis

(herunder også relaterede midler som daunorubicin) ikke overstiger 450-550mg/m

legemsoverflade. Hvis det drejer sig om patienter med hjertesygdom i anamnesen, som får

mediastinal bestråling og/eller bestråling af hjertet, som forudgående er behandlet med

alkylerende midler eller som samtidig behandles med potentielt kardiotoksiske midler, og

patienter med høj risiko (med arteriel hypertension i >5 år, med koronær sygdom,

hjerteklapsygdom eller myokardiehjertesygdom, alder over 70 år), må den maksimale

totale dosis på 400 mg/m

legemsoverflade ikke overskrides, og patientens hjertefunktion

bør overvåges (se pkt. 4.4)

Leverinsufficiens

Hos patienter med nedsat leverfunktion bør dosis nedsættes som anvist i nedenstående

tabel:

Serumbilirubin

Anbefalet dosis

20-50 mikromol/L

½ normal dosis

> 50 mikromol/L

¼ normal dosis

Doxorubicin kontraindiceres hos patienter med alvorlige leversygdomme (se pkt. 4.3).

Nyreinsufficiens:

Hos patienter med nyreinsufficiens med GFR under 10 ml/min, skal 75 % af den

beregnede dosis indgives.

Børn:

Dosering hos børn

Dosis skal nedsættes hos børn, da de har øget risiko for kardiotoksicitet, specielt forsinket

toksicitet. Myelotoksicitet må forventes med nadir efter 10 -14 dage efter behandlingsstart.

Maksimal kumulativ dosis hos børn er 400 mg/m².

Overvægtige patienter:

Det kan være nødvendigt at reducere startdosis eller forlænge dosisintervallerne hos

overvægtige patienter (se pkt. 4.4).

Intravesikal indgift:

Doxorubicin kan indgives som intravesikal instillering som behandling af superficiel

blærecancer og for at forhindre recidivering efter transuretal resektion (TUR). Den

anbefalede dosis for intravesikal behandling af superficiel blærecancer er 30-50 mg i 25-50

ml fysiologisk saltvand pr. instillation. Den optimale koncentration er ca.1 mg/ml.

Opløsningen bør holdes i blæren i 1-2 timer. I det tidsrum bør patienten vendes 90

hvert

15. minut. For at undgå uønsket fortynding med urin bør patienten instrueres om ikke at

drikke noget i en periode på 12 timer før instillering (dette bør nedsætte urinproduktionen

til ca. 50 ml/t). Instillering kan gentages med intervaller fra 1 uge til 1 måned, afhængig af

om behandlingen er terapeutisk eller profylaktisk.

4.3

Kontraindikationer

Hypersensitivitet over for doxorubicin eller andre antracykliner, over for methylpara-

hydroxybenzoat eller antracendioner.

Kontraindikationer mod intravenøs indgivelse:

42753_spc.doc

Side

3 af 15

vedvarende myelosuppression eller alvorlig stomatitis, som er opstået under

forudgående cytotoksisk behandling og/eller bestråling

generel infektion

alvorligt nedsat leverfunktion

alvorlig arytmi, hjerteinsufficiens, forudgående hjerteinfarkt, akut inflammatorisk

hjertesygdom

forudgående behandling med antracykliner ved maksimal kumulativ dosis

øget tendens til hæmoragi

Kontraindikationer mod intravesikal indgivelse:

invasive tumorer, der er trængt ind i blæren (efter T1)

urinvejsinfektioner

inflammation i blæren

problemer med kateteranlæggelse, f.eks. uretral stenose

hæmaturi

Doxorubicin må ikke indgives hos gravide eller ammende kvinder (se pkt.4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Doxorubicin bør kun indgives under overvågning af en læge, som har erfaring med brugen

af kemoterapeutiske stoffer mod cancer.

Patienter bør komme sig helt efter akut toksicitet fra forudgående cytotoksisk behandling

(som f.eks. stomatitis, neutropeni, trombocytopeni og generelle infektioner), før de starter

på behandling med doxorubicin.

Før eller under behandling med Doxorubicin ”Actavis” anbefales det at gennemføre et

overvågningsprogram med følgende undersøgelser (hvor ofte disse undersøgelser skal

udføres, afhænger af den generelle tilstand, dosis og samtidig indgivelse af andre

lægemidler):

røntgenundersøgelse af lunger og bryst samt EKG

regelmæssig overvågning af hjertefunktionen (LVEF vha. f.eks. EKG,

ultralydsscanning og isotopkardiografi)

daglig undersøgelse af mundhule og svælg for at konstatere ændringer i slimhinden

Blodprøver: hæmatokrit, blodplader, differentialtælling af hvide blodlegemer, SGPT,

SGOT, LDH, bilirubin, urinsyre.

Behandlingskontrol

Før behandlingsstart anbefales det at måle leverfunktionen ved hjælp af konventionelle

testmetoder som AST, ALT, ALP og bilirubin og også nyrefunktionen.

Kontrol af LVEF

LVEF-analyser ved hjælp af ultralyd eller hjerteskintigrafi bør udføres for at optimere

patientens hjertetilstand. Disse undersøgelser bør udføres før behandlingsstart og efter hver

akkumuleret dosis på ca. 100 mg/m².

Hjertefunktion

Kardiotoksicitet er en risiko ved antracyklinbehandling, der kan vise sig som tidlige (dvs.

akutte) eller forsinkede hændelser.

42753_spc.doc

Side

4 af 15

Tidlige (dvs. akutte) hændelser: Tidlig kardiotoksicitet forårsaget af doxorubicin består

hovedsaglig af sinustakykardi og/eller EKG-ændringer som f.eks. ikke-specifik ST-T-

ændringer. Der er også rapporteret tilfælde af takyarytmi, herunder præmatur ventrikulær

kontraktion og ventrikulær takykardi, bradykardi og atrioventrikulær blok og grenblok.

Disse symptomer tyder normalt på akut forbigående toksicitet. Udfladning og udvidelse af

QRS-komplekset ud over de normale grænser kan tyde på kardiomyopati induceret af

doxorubicinhydrochlorid. Som udgangspunkt vil et fald på 10 % i den absolutte værdi eller

et fald til under 50 % af grænseværdien hos patienter med normal LVEF værdi (= 50 %),

indicere hjertedysfunktion, og i sådanne tilfælde bør behandling med

doxorubicinhydrochlorid nøje overvejes.

Forsinkede hændelser: Forsinket kardiotoksicitet udvikles normalt på et sent tidspunkt af

behandlingen med doxorubicin eller inden for 2 til 3 måneder efter behandlingens

afslutning, men senere hændelser, flere måneder eller år efter behandlingens afslutning, er

også rapporteret. Forsinket kardiomyopati viser sig ved nedsat venstre ventrikel

uddrivningsfraktion (LVEF) og/eller tegn og symptomer på kongestiv hjerteinsufficiens

(CHF) som f.eks. dyspnø, lungeødem, deklivt ødem, kardiomegali og hepatomegali,

oliguri, ascites, pleuraekssudat og galoprytme. Subakutte virkninger som

pericardit/myocardit er også blevet rapporteret. Livstruende CHF er den mest alvorlige

antracyklin-inducerede kardiomyopati og er et udtryk for lægemidlets kumulative

dosisbegrænsende toksicitet.

Hjertefunktionen skal vurderes, før patienten bliver behandlet med doxorubicin og skal

overvåges nøje under hele behandlingen for at begrænse risikoen for at få alvorlig

hjerteinsufficiens. Risikoen kan reduceres ved hjælp af regelmæssig overvågning af LVEF

under behandlingsforløbet med omgående seponering af doxorubicin ved første tegn på

nedsat funktion. Den bedste kvantificerende metode til gentagen vurdering af

hjertefunktionen (evaluering af LVEF) er angiokardioscintigrafi (MUGA) eller

ekkokardiografi (EKKO). Det anbefales at udføre en hjerteevaluering med EKG og enten

MUGA eller EKKO ved baseline hos især patienter med risikofaktorer for øget

kardiotoksicitet. Gentagen MUGA- eller EKKO-fastsættelse af LVEF bør især udføres,

hvor der gives høje kumulative antracyklindoser. Den anvendte evalueringsteknik bør

fastholdes ved opfølgning.

Sandsynligheden for udvikling af CHF, anslået til 1-2 % ved en kumulativ dosis på

300 mg/m

, øges langsomt op til den totale kumulative dosis på 450-550 mg/m

. Risikoen

for at udvikle CHF stiger derefter voldsomt, og det anbefales ikke at overskride en

maksimal kumulativ dosis på 550 mg/m

. Hvis en patient udviser andre risikofaktorer for

kardiotoksicitet (kardiovaskulær sygdom i anamnesen, tidligere behandling med andre

antracykliner eller antracenedioner, tidligere eller samtidig mediastinal/perikardial

strålebehandling eller samtidig anvendelse af lægemidler med hæmmende virkning på

hjertekontraktiliteten, herunder cyclofosfamid og 5-fluoruracil), kan kardiotoksicitet fra

doxorubicin opstå ved lavere kumulative doser, og hjertefunktionen skal derfor nøje

overvåges.

Det er sandsynligt, at doxorubicins og andre antracykliners eller antracenedioners toksicitet

er additiv.

Leverfunktion

Doxorubicin elimineres primært via lever- og galdesystemet. Total serumbilirubin bør

vurderes før og under behandlingen med doxorubicin. Patienter med forhøjede bilirubintal

42753_spc.doc

Side

5 af 15

kan opleve, at lægemidlet har langsommere clearance med deraf følgende øget generel

toksicitet. Der anbefales nedsat dosis hos sådanne patienter (se pkt. 4.2). Patienter med

alvorlig leverinsufficiens bør ikke behandles med doxorubicin (se pkt. 4.3).

Hæmatologisk toksicitet

Doxorubicin kan medføre myelosuppression (se pkt. 4.8). Den hæmatologiske profil bør

undersøges før og under hvert behandlingsforløb med doxorubicin, herunder

differentialtælling af hvide blodlegemer. Dosisafhængig, reversibel leucopeni og/eller

granulocytopeni (neutropeni) er de mest almindelige tegn på doxorubicins hæmatologiske

toksicitet og er den mest almindelige akutte dosisbegrænsende toksicitet ved dette

lægemiddel. Leucopeni og neutropeni når normalt nadir mellem dag 10 og dag 14 efter

indgivelse af lægemidlet; antallet af hvide blodlegemer/neutrofiler vender i de fleste

tilfælde tilbage til normale værdier på dag 21. Dosisreduktion eller øget dosisinterval bør

overvejes, hvis blodværdierne ikke vender tilbage til normalt niveau. Trombocytopeni og

anæmi kan også opstå. Kliniske symptomer på alvorlig myelosuppression omfatter feber,

infektioner, sepsis/septikæmi, septisk shock, hæmoragi, vævshypoksi eller dødsfald.

Sekundær leukæmi

Sekundær leukæmi med eller uden en preleukæmisk fase er rapporteret hos patienter, der

behandles med antracykliner. Sekundær leukæmi er mere almindelig, når sådanne

lægemidler indgives samtidigt med DNA-ødelæggende antineoplastiske lægemidler, når

patienter i vid ustrækning forud er blevet behandlet med cytotoksiske lægemidler, eller når

antracyklindosis er blevet øget. Denne form for leukæmi kan have en latensperiode på 1-3

år.

Karcinogenese, mutagenese og fertilitetsnedsættelse

Doxorubicin viste sig at være genotoksisk og mutagenisk i undersøgelser in vitro og in

vivo.

Hos kvinder kan doxorubicin medføre infertilitet i behandlingsperioden. Doxorubicin kan

medføre amenoré (se pkt. 4.8). Ovulation og menstruation starter tilsyneladende igen, når

behandlingen afsluttes, selv om præmatur menopause kan forekomme.

Doxorubicin er mutagent og kan medføre kromosomskader i humane spermatozoer.

Oligospermi eller azoospermi kan være permanent, men der er rapporteret tilfælde, hvor

antallet af sædceller er vendt tilbage til det normale niveau. Dette kan ske adskillige år

efter endt behandling. Mænd i behandling med doxorubicin bør anvende effektiv

prævention.

Mænd og kvinder, der er seksuelt aktive, mens de er i behandling med doxorubicin, bør

anvende effektiv prævention.

Intravesikal indgivelse

Intravesikal indgivelse af doxorubicin kan give symptomer på kemisk blærebetændelse

(dvs. dysuri, miktionsfrekvens, nyktori, stranguri, hæmaturi, nekrose af blærevæggen).

Øget opmærksomhed er nødvendig, hvis der opstår kateterproblemer (dvs.

urinrørsobstruktion som følge af intravesikal tumor).

Intravesikal indgivelse kontraindiceres ved tumorer, der er trængt ind i blæren (efter T1).

Den intravesikale indgivelsesvej bør ikke forsøges anvendt hos patienter med invasive

tumorer, der er trængt igennem blærevæggen, ved urinvejsinfektioner eller

betændelsestilstande i blæren.

42753_spc.doc

Side

6 af 15

Strålebehandling

Øget forsigtighed er påkrævet hos patienter, der før har fået strålebehandling, får

strålebehandling samtidig eller skal have strålebehandling. Sådanne patienter har stor

risiko for at få lokale reaktioner på bestrålingsstedet (strålereaktion), hvis Doxorubicin

”Actavis” anvendes. Der er i sådanne tilfælde rapporteret alvorlige tilfælde, i visse tilfælde

med dødelig udgang, af levertoksicitet (leverskade). Forudgående bestråling af

mediastinum øger doxorubicins kardiotoksitet. I sådanne tilfælde er det specielt vigtigt, at

den kumulative dosis på 400 mg/m² ikke overstiges.

Anticancerbehandling

:

Doxorubicin kan forstærke andre anticancerbehandlingers toksicitet. Der er rapporteret

forstærket cyclofosfamid-induceret hæmoragisk blærebetændelse og øget hepatotoksicitet

for 6-mercaptopurin.

Som ved andre cytotoksiske midler er der rapporteret tromboflebitis og tromboemboliske

hændelser, herunder lungeemboli (i visse tilfælde med dødelig udgang) i forbindelse med

doxorubicin (se pkt. 4.8).

Vacciner

Dette lægemiddel anbefales generelt ikke sammen med levende, svækkede vacciner.

Kontakt med patienter, der for nylig er vaccineret mod polio, bør undgås.

Andet:

Doxorubicins systemiske clearance er nedsat hos overvægtige patienter (dvs. >130 % ideel

kropsvægt) (se pkt. 4.2).

Doxorubicin kan inducere hyperurikæmi pga. den omfattende purin-katabolisme, der er en

følgevirkning af lægemiddelinduceret, hurtigt henfald af neoplastiske celler

(tumorlysesyndrom) (se pkt. 4.8). Serumcarbamid, kalium, kalciumfosfat og creatinin bør

evalueres efter initialbehandling. Hydrering, urinalkalisering og profylakse med allopurinol

for at forhindre hyperurikæmi kan reducere de mulige komplikationer af

tumorlysesyndrom.

Patienten bør informeres om, at urinen kan farves rødlig, specielt i den første prøve efter

indgivelse, men at det er ufarligt.

En stikkende eller brændende fornemmelse ved indgivelsesstedet kan være tegn på en

smule ekstravasation. Hvis der er mistanke om ekstravation, eller ekstravation opstår, bør

injektionen stoppes og startes i en anden blodåre. Ubehaget kan mindskes ved 24-timers

afkøling af området. Patienten skal nøje overvåges i flere uger. Operation kan blive

nødvendig (se pkt. 4.8).

Doxorubicin ”Actavis” indeholder methylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske

reaktioner (muligvis forsinkede) og i særlige tilfælde bronkospasme.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Doxorubicins kardiotoksicitet øges af forudgående eller samtidig anvendelse af andre

antracykliner eller andre potentielt kardiotoksiske lægemidler (f.eks. 5-fluorouracil,

cyclofosfamid eller paclitaxel) eller lægemidler, der påvirker hjertefunktionen (f.eks.

kalciumantagonister). Når doxorubicin anvendes samtidig med ovennævnte midler, skal

hjertefunktionen nøje overvåges.

42753_spc.doc

Side

7 af 15

Anvendelse af trastuzumab sammen med antracykliner (som doxorubicin) forbindes med

høj kardiotoksisk risiko. Trastuzumab og antracykliner bør ikke i dag anvendes samtidig,

undtagen i velkontrollerede kliniske forsøg, hvor hjertefunktionen overvåges. Hvis

antracykliner anvendes, når behandling med trastuzumab er afsluttet, kan der være en

forøget risiko for kardiotoksicitet. Hvis det er muligt, bør der være et tilstrækkeligt stort

interval (op til 22 uger) mellem afslutningen af behandling med trastuzumab og starten på

behandling med antracykliner. Det er meget vigtigt nøje at overvåge hjertefunktionen.

Doxorubicins hepatotoksicitet kan øges af andre hepatotoksiske behandlingsmodaliteter

(f.eks. 6-mercaptopurin).

Doxorubicin metaboliseres via cytochrom P450 (CYP450) og er et substrat for Pgp-

transporteren. Samtidig indgift af hæmmere af CYP450 og/eller Pgp kan resultere i

forhøjet plasmakoncentration af doxorubicin og derved øge toksiciteten. Omvendt kan

samtidig indgift af CYP450-induktorer som rifampicin og barbiturater nedbringe

plasmakoncentration af doxorubicin og nedsætte virkningen.

Ciclosporin, som er en hæmmer af CYP3A4 og Pgp, øger AUC for doxorubicin og

doxorubicinol med henholdsvis 55 % og 350 %. Kombinationen kan kræve dosisjustering.

Det har også vist sig, at cimetidin nedsætter plasmaclearance og øger AUC for

doxorubicin.

Paclitaxel indgivet kort tid før doxorubicin kan nedbringe clearance og øge plasma-

koncentrationen af doxorubicin. Nogle data tyder på, at denne interaktion er mindre udtalt,

når doxorubicin indgives før paclitaxel.

Barbiturater kan medføre øget plasmaclearance for doxorubicin, mens samtidig indgift af

fenytoin kan give lavere niveau af plasmafenytoin.

Øget koncentration af serumdoxorubicin blev rapporteret efter samtidig indgivelse af

doxorubicin og ritonavir.

Doxorubicinbehandlingens toksiske effekt kan øges af en kombination af andre cytostatika

(f.eks. cytarabin, cisplatin, cyclofosfamid). Nekrose i tyktarmen med massive blødninger

og alvorlige infektioner er set i forbindelse med kombinationsbehandling med cytarabin.

Clozapin kan øge risikoen for og alvoren af doxorubicins hæmatologiske toksicitet.

Udpræget nefrotoksicitet, der skyldes amfotericin B, kan forekomme under behandling

med doxorubicin.

Doxorubicin metaboliseres hurtigt og elimineres primært af lever- og galdesystemet, og

samtidig indgivelse af kendte hepatotoksiske kemoterapistoffer (f.eks. mercaptopurin,

methotrexat, streptozocin) kan derfor muligvis øge doxorubicins toksicitet som et resultat

af reduceret hepatiske clearance af lægemidlet. Doxorubicindosis skal justeres, hvis

samtidig behandling med et hepatotoksisk lægemiddel er påkrævet.

Doxorubicin er et potent, strålefølsomt lægemiddel (radiosensitizer), og recallfænomener,

der induceres af midlet, kan være livsfarlige. Forudgående, samtidig eller efterfølgende

strålebehandling kan øge doxorubicins kardiotoksicitet eller hepatotoksicitet. Det samme

42753_spc.doc

Side

8 af 15

gør sig gældende for samtidig behandling med kardiotoksiske eller hepatotoksiske

lægemidler.

Doxorubicin kan forværre hæmoragisk cystitis, der skyldes forudgående

cyclofosfamidbehandling.

Behandling med doxorubicin kan medføre et øget niveau af serumurinsyre, så

dosisjustering af urinsyresænkende lægemidler kan være nødvendig.

Doxorubicin kan nedsætte digoxins orale biotilgængelighed.

Under behandling med doxorubicin bør patienter ikke blive vaccineret og i øvrigt undgå

kontakt til personer, der for nylig er blevet vaccineret mod polio.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Doxorubicin må ikke indgives under graviditet. Generelt bør cytostatika kun indgives

under graviditet, når det er strengt nødvendigt, og fordelene for den gravide kvinde veje

tungere end eventuelle farer for fosteret. I dyreforsøg har doxorubicin vist embryo-

føtotoksisk og teratogenisk virkning (se pkt. 5.3).

Mænd og kvinder bør anvende effektiv prævention under og op til 6 måneder efter

behandling.

Amning:

Der er rapporter om, at doxorubicin er blevet udskilt i human brystmælk. Det kan ikke

udelukkes, at det ammede barn er i risiko. Amning skal indstilles under behandling med

doxorubicin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Eftersom lægemidlet ofte giver kvalme og emesis, bør patienter frarådes at køre bil og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Behandlingen med doxorubicin giver ofte bivirkninger, og nogle af dem er alvorlige nok til

at kræve tæt overvågning af patienten. Bivirkningernes hyppighed og type er afhængig af

indgivelseshastighed og dosis. Knoglemarvsdepression er en bivirkning, der akut kræver

dosisjustering, men den er oftest forbigående. Kliniske symptomer på doxorubicins

knoglemarvsdepression/hæmatologisk toksicitet omfatter feber, infektioner,

sepsis/septikæmi, septisk shock, hæmoragi, vævshypoksi og dødsfald. Kvalme, emesis og

alopeci optræder hos stort set alle patienter.

Frekvensestimering: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektion og

parasitære

sygdomme

Sepsis,

septikæmi

42753_spc.doc

Side

9 af 15

Neoplasmer

benign og malign

Sekundær

leukæmi, når

det kombineres

med anti-

neoplastiske

midler, som

skader DNA (se

pkt. 4.4),

tumorlyse-

syndrom

Blod og

lymfesystem

Knoglemarvs-

depression,

leucopeni og

neutropeni

Trombocytopeni

, anæmi

Immunsystemet

Anafylaktiske

reaktioner

Det endokrine

System

Hedeture

Øjne

Konjunktivitis

Hjerte

Kardiomyopati

(2 %; f.eks. fald

i LVEF,

dyspnø)

EKG-ændringer

(f.eks. sinus

takykardi,

takyarytmi,

ventrikulær

takykardi,

bradykardi,

grenblok)

Arytmi,

hjerteinsufficien

Vaskulære

sygdomme

Flebitis

Tromboflebitis,

trombo-

embolisme

Mave-

tarmkanalen

Kvalme,

emesis,

mucositis,

anoreksi,

diarre

Gastrointestinal

hæmoragi,

mavesmerter;

ulceration af

slimhinder i

mund, svælg,

spiserør og

mave-

tarmkanalen kan

opstå.

I kombination

med cytarabin

er der

42753_spc.doc

Side

10 af 15

rapporteret

ulceration og

nekrose i colon,

specielt i

caecum (se pkt.

4.5)

Luftveje, thorax

og mediastinum

Bronkospasmer,

strålepneumoni

Hud og

subkutane væv

Alopeci

Kløe,

Lokal over-

følsomheds-

reaktion på

strålestedet

(recall-

fænomen)

Urticaria,

eksantem, lokal

erytematøs

reaktion i den

årer, der blev

brugt til

injektion,

hyperpigmen-

tering af hud og

negle,

onykolyse

Vævshypoksi

Nyrer og

urinveje

Lokal reaktion

(kemisk cystitis)

kan forekomme

ved intravesikal

behandling

(f.eks. dysuri,

miktions-

frekvens,

nyktori,

stranguri,

hæmaturi,

nekrose i

blærevæggen)

Akut

nyreinsufficiens,

hyperurikæmi

(se pkt. 4.4)

Det reproduktive

system og

mammae

Amenoré,

oligospermi,

azoospermi (se

pkt. 4.4)

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Dehydrering

Anafylaktisk

reaktion,

rystelser, feber,

svimmelhed

En stikkende

eller brændende

fornemmelse på

indgivelsesstede

t (se pkt. 4.4),

utilpashed/

svaghed

Lever og

galdeveje

Hepatotoksicitet

, forbigående

øgning af

leverenzymer

Operation eller

Ekstravasation

42753_spc.doc

Side

11 af 15

medicinsk

indgreb

kan medføre

svær cellulitis,

blisterdannelse

og lokal vævs-

nekrose, som

kan kræve

operation

(herunder hud-

transplantation)

(se pkt. 4.4)

Hjælpestof:

Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) kan inducere hypersensitivitetsreaktioner, herunder

forsinkede reaktioner, og i sjældne tilfælde bronkospasmer (bronkiale sammentrækninger).

4.9

Overdosering

Akut overdosering af doxorubicin kan føre til myelosuppression (specielt leucopeni og

trombocytopeni), sædvanligvis 10 – 14 dage efter overdosis, gastrointestinal toksisk

virkning (specielt mucositis) og akutte ændringer i hjertefunktionen, som kan opstå inden

for 24 timer. Behandling omfatter intravenøse antibiotika, granulocyt- og thombocyt-

transfusion og behandling af gastrointestinale symptomer og hjertefunktioner. Det bør

overvejes at flytte patienten til et sterilt rum og anvende hæmopoietiske vækstfaktorer.

Enkeltdoser på 250 mg og 500 mg doxorubicin har vist sig at være dødelige.

Kronisk overdosering med en kumulativ dosis på over 550 mg/m

øger risikoen for

kardiomyopati og kan føre til hjerteinsufficiens, som bør behandles konventionelt.

Forsinket hjerteinsufficiens kan opstå op til seks måneder efter overdosis.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Cytotoksiske lægemidler (antracykliner og relaterede

midler).

ATC-kode: L 01 DB 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Doxorubicin er et antracyklinsk antibiotikum. Dets virkningsmekanisme er ikke helt

fastlagt. Man mener, at Doxorubicin ”Actavis” udøver den antineoplastiske virkning via

cytotoksiske virkningsmekanismer, specielt interkalation ind i DNA, hæmning af enzymet

topoisomerase II og dannelse af reaktive iltarter. Alle disse mekanismer har en

ødelæggende effekt på DNA-syntesen: Interkalation af doxorubicin-molekylet hæmmer

RNA- og DNA-polymerase ved at forstyrre base-base-genkendelse og sekvensspecificitet.

Hæmningen af topoisomerase II giver enkelt- og dobbeltstrengede opdelinger af DNA-

spiralen. Kløvning af DNA skyldes også den kemiske reaktion med meget reaktive iltarter

som f.eks. hydroxylradikalen OH

. Resultatet er mutagenese og kromosomændringer.

42753_spc.doc

Side

12 af 15

Specificiteten for doxorubicins toksicitet er tilsyneladende primært relateret til den

proliferative aktivitet i normalt væv. Knoglemarv, mave-tarmkanalen og testikler er de

primære normale væv, der skades.

Et vigtigt aspekt ved en manglende effekt af behandlingen med doxorubicin og andre

antracykliner er, at der udvikles resistens. I et forsøg på at overvinde cellers resistens over

for doxorubicin har det været overvejet at anvende kalciumantagonister som f.eks.

verapamil, idet cellemembranen er det primære mål. Verapamil hæmmer den langsomme

kalciumtransport og kan øge cellens optagelse af doxorubicin. Kombinationen af

doxorubicin og verapamil forbindes med alvorlige kardiotoksiske effekter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Distribution

Når doxorubicin er injiceret intravenøst, forsvinder det hurtigt fra blodet og distribueres

bredt til væv, herunder lunger, lever, hjerte, milt, lymfeknuder, knoglemarv og nyrer.

Distributionsvolumen er ca. 25 liter. Proteinbindingen er 60-70 %.

Doxorubicin passerer ikke blodhjernebarrieren, selv om et højere væskeniveau kan opstå i

tilfælde af metastaser i hjernen eller leukæmi, der spreder sig til hjernen. Doxorubicin

distribueres hurtigt til ascites, hvor det opnår højere koncentration end i plasma.

Doxorubicin udskilles i brystmælk.

Elimination

Doxorubicin elimineres trifasisk fra blodet med gennemsnitlig halveringstid på 12 minutter

(distribution), 3,3 timer og ca. 30 timer. Doxorubicin metaboliseres hurtigt i leveren. Den

primære metabolit er det farmakologisk aktive doxorubicinol. Andre metabolitter er

deoxyrubicinaglykon, glukuronid og sulfatkonjugat. Ca. 40 - 50 % af en dosis udskilles i

galden inden for 7 dage, og halvdelen af dette udskilles som uændret lægemiddel og resten

som metabolitter. Kun 5-15 % af den indgivne dosis udskilles i urinen.

Særlige patientgrupper

Eliminationen af doxorubicin foregår hovedsaglig i leveren, og nedsat leverfunktion

betyder derfor langsommere udskillelse og dermed øget retention og akkumulering i

plasma og væv. Det anbefales derfor at reducere dosis.

Selv om kun en lille mængde doxorubicin udskilles via nyrerne, kan alvorlig

nyreinsufficiens påvirke den totale eliminering og nødvendiggøre nedsat dosis.

En undersøgelse af overvægtige patienter (>130 % ideel kropsvægt) viste nedsat clearance

af doxorubicin og øget halveringstid i forhold til en kontrolgruppe med normal vægt. Det

kan være nødvendigt at justere dosis hos overvægtige.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Data fra dyreforsøg viser, at doxorubicin indvirker på fertilitet, er embryoføtotoksisk og

teratogenisk. Andre data viser, at doxorubicin er mutagent.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

42753_spc.doc

Side

13 af 15

Methylparahydroxybenzoat

Lactosemonohydrat

6.2

Uforligeligheder

Kontakt med væsker med alkalisk pH bør undgås, fordi det vil få lægemidlet til at hy-

drolysere. Doxorubicin bør ikke blandes med heparin og 5-fluorouracil, fordi det kan føre

til udfældning. Det anbefales ikke at blande doxorubicin med andre lægemidler, før der

foreligger specifikke data om forligelighed.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af dem, der

nævnes i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 4 år

Efter rekonstitution: Kemisk og fysisk brugsstabilitet efter rekonstitution er blevet påvist i

24 timer ved 25

C og 48 timer ved 2-8

C. Af mikrobiologiske hensyn bør produktet

anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er brugsopbevaringstider og forhold før

brug brugerens ansvar og bør sædvanligvis ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre

rekonstitution har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Før første anvendelse: Ingen særlige opbevaringsforhold.

I brug: Se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Ufarvet, gennemsigtigt type-I-hætteglas forseglet med gummiprop af bromobutyl med

silikatfyldning (type I) og aluminiumlåg med polypropylenkapsel.

Pakningsstørrelser:

1 hætteglas med 10 mg doxorubicinhydrochlorid.

1 hætteglas med 50 mg doxorubicinhydrochlorid.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Doxorubicin er et potent cytotoksisk lægemiddel, som kun bør udskrives, forberedes og

indgives af fagfolk, der er uddannet til at bruge midlet sikkert. Følgende retningslinjer skal

følges, når doxorubicin håndteres, forberedes og destrueres.

Forberedelse

1. Rekonstituering af pulveret, påfyldning på injektionssprøjter eller infusionsposer bør

udføres i dertil indrettede områder, helst i et laminar flow-rum.

2. Personalet skal beskyttes med passende påklædning, handsker, masker og

øjenbeskyttelse.

3. Gravide må ikke håndtere cytotoksiske stoffer.

Forberedelse af injektion

Hætteglassets indhold rekonstitueres med vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid

0,9 % til en opløsning med koncentration på 2 mg pr. ml.

42753_spc.doc

Side

14 af 15

Indgivelse:

Intravenøs (IV) indgivelse af doxorubicin skal foregå meget forsigtigt, og det tilrådes at

indgive lægemidlet gennem slangen til en fritløbende intravenøs natriumchloridopløsning

på 9 mg/ml (0,9 %) eller glukose 50 mg/ml (5 %) i løbet af mindst 3-5 minutter. Denne

fremgangsmåde minimerer risikoen for, at der opstår tromboser eller perivenøs

ekstravasation, som medfører svær cellulitis, blisterdannelse og vævsnekrose, og den

renser samtidig venen efter indgivelse. Administrationshastigheden afhænger af venens

størrelse og af dosis. Det frarådes at give injektionen direkte i en vene på grund af risikoen

for ekstravasation, som kan forekomme selv, hvis der er tilbageløb af en passende mængde

blod ved aspiration.

Kontaminering

1. Hvis lægemidlet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det berørte område skylles

med rigelige mængder vand eller almindelig natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) til

injektion. Der kan bruges en neutral creme til at behandle forbigående stikkende

fornemmelser i huden. Søg lægehjælp, hvis midlet er kommet i øjnene.

2. Hvis noget af lægemidlet spildes, renses med en 1 % natriumhypochloritopløsning på en

klud/svamp, der opbevares i specialrummet. Skyl to gange med vand. Læg alle klude i en

forseglet plastikpose til forbrænding.

Destruktion

Kun til engangsbrug. Eventuelt ubrugt præparat eller affald bør bortskaffes i

overensstemmelse med lokale regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjvaikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island.

Repræsentant

GxMed Nordic Ivs

Hovedgaden 55B, 2

2970 Hørsholm

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 42753

50 mg: 42754

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. januar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. december 2017

42753_spc.doc

Side

15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed