Donepezil "Jubilant"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Donepezil "Jubilant" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Donepezil "Jubilant" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49663
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Donepezil Jubilant 5 mg filmovertrukne tabletter

Donepezil Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter

donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Kontakt med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Donepezil Jubilant

Sådan skal De tage Donepezil Jubilant

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Donepezil Jubilant (donepezilhydrochlorid) hører til den gruppe af lægemidler, som hedder

acetylcholinesterase-hæmmere. Donepezil øger mængden af stoffet acethylcholin, som indgår i

hjernens hukommelsesfunktion ved at nedsætte den hastighed, som acethylcholin omdannes med.

Donepezil Jubilant bruges til at behandle symptomer på demens hos patienter med mild til moderat

svær grad af Alzheimers sygdom. Symptomer på demens er tiltagende hukommelsestab, forvirring og

ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med Alzheimers sygdom får sværere og sværere ved at udføre

normale dagligdags aktiviteter.

Donepezil Jubilant bruges kun til behandling af voksne.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR

DE BEGYNDER AT TAGE DONEPEZIL JUBILANT

Tag ikke Donepezil Jubilant:

hvis De er allergisk over for donepezilhydrochlorid eller piperidin-derivater et af de øvrige

indholdsstoffereller i Donepezil Jubilant (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før De tager Donepezil Jubilant, hvis du har eller har haft en

eller flere af nedenstående tilstande:

mavesår eller sår på tolvfingertarmen

krampeanfald eller kramper

en hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)

astma eller anden længerevarende lungesygdom

leverproblemer eller leverbetændelse

vandladningsbesvær eller mild nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis De er gravid, eller tror De er gravid.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Donepezil Jubilant

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Det gælder også medicin, som De skal tage fremover, hvis De fortsætter med at bruge

Donepezil Jubilant. Dette er fordi, denne medicin kan påvirke virkningen af Donepezil Jubilant.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler:

anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin

smertestillende medicin eller medicin mod gigt, f.eks. acetylsalicylsyre, non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID) som ibuprofen eller diclofenacnatrium

antikolinerge midler, f.eks. tolterodin

medicin mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin, rifampicin

medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin

medicin mod kramper, f.eks. phenytoin eller carbamazepin

medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)

muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin

fuld bedøvelse

Hvis De skal opereres og i fuld bedøvelse, skal De fortælle lægen eller sundhedspersonalet at De

bruger Donepezil Jubilant. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.

Donepezil Jubilant kan anvendes til patienter med nyresygdom eller mild til moderat leversygdom.

Fortæl det først til din læge, hvis du har en nyre- eller leversygdom. Patienter med alvorlig

leversygdom bør ikke bruge Donepezil Jubilant.

Brug af Donepezil Jubilant sammen med mad, drikke og alkohol

Mad påvirker ikke virkningen af Donepezil Jubilant.

De bør ikke drikke alkohol, da alkohol kan påvirke virkningen af Donepezil Jubilant.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge

Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

De bør ikke tage Donepezil Jubilant, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin kan give træthed, svimmelhed og muskelkramper. Hvis De oplever nogle af disse

bivirkninger, må De ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.Demens kan også svække evnen til

at køre eller at arbejde med maskiner. De må kun foretage disse aktiviteter, hvis Deres læge mener, at

det er sikkert.

Donepezil Jubilant indeholder lactose (en sukkerart).

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE DONEPEZIL JUBILANT

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. De må ikke selv ændre dosis uden at have talt med lægen.

Fortæl navnet på din plejer til din læge eller på apoteket. Din plejer kan hjælpe dig med at tage dette

lægemiddel som foreskrevet.

Normalt starter De med at tage 1 hvid tablet på 5 mg hver aften inden De går i seng. Efter 1 måned kan

lægen øge dosis til 1 tablet på 10 mg hver aften inden De går seng.

Slug tabletten med et glas vand om aftenen inden sengetid.

Hvilken styrke tablet De skal tage, afhænger af, hvor længe De har taget denne medicin og hvad lægen

anbefaler. De må højest tage 10 mg dagligt.

Hvor længe skal De tage Donepezil Jubilant

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe De skal tage tabletterne. Deres læge vil regelmæssigt tilse

Dem og vurdere behandlingen og Deres symptomer.

Hvis De har taget for meget Donepezil Jubilant

Tag kun 1 tablet om dagen. Kontakt straks Deres læge, hvis De har taget mere af Donepezil Jubilant,

end De skulle. Hvis De ikke kan kontakte Deres læge, så kontakt straks skadestuen. Tag altid resten af

tabletterne og kartonen med til hospitalet, så lægen ved, hvad De har taget.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt

blodtryk (giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær,

besvimelse og kramper.

Hvis De har glemt at tage Donepezil Jubilant

Hvis De har glemt at tage en tablet, skal De blot tage en tablet næste dag på det sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De glemmer at tage medicinen i mere end en uge, så kontakt lægen, før De tager mere medicin.

Hvis De holder op med at tage Donepezil Jubilant

De må ikke stoppe behandlingen, medmindre Deres læge har bedt Dem om det. Hvis De stopper med

at tage Donepezil Jubilant, vil fordelene ved behandlingen gradvist forsvinde.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne, der er nævnt her, er oplevet af patienter, der har taget Donepezil Jubilant.

Alvorlige bivirkninger:

Fortæl det straks til lægen, hvis De oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger. De kan have brug for

øjeblikkelig lægehjælp.

leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller

opkastning, appetitløshed, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i

øjnene samt mørk urin (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomer på mavesår og sår på tolvfingertarmen er

mavesmerter og mavegener (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort tjærelignende afføring eller synligt blod fra

endetarmen (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

krampeanfald eller kramper (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptika syndrom)

(det sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

Svaghed, ømhed eller smerter i musklerne, navnlig, hvis du samtidig føler dig utilpas eller har

feber eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan

være livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldet rhabdomyolyse) (det sker hos

mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

diarré

kvalme eller opkastning

hovedpine

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

opkastning

muskelkramper

træthed

søvnløshed

snue

appetitløshed

hallucinationer (se eller høre ting som ikke findes i virkeligheden)

unormale drømme og mareridt

aggressiv opførsel

besvimelsesanfald

svimmelhed

mavegener

udslæt

kløe

inkontinens

smerter

ulykker (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved uheld)

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

langsom hjerterytme

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

stivhed, rysten eller ukontrollable bevægelser, især af ansigtet og tungen, men også af arme og

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Donepezil Jubilant indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid

Donepezil Jubilant 5 mg filmovertrukne tabletter:

1 tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid.

Donepezil Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter:

1 tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen

: lactosemonohydrat; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose (E460); hyprolose

(E463); magnesiumstearat (E572).

Filmovertrækket

: hypromellose (E464); talcum; macrogol; farvestoffet titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Donepezil Jubilant 5 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide eller creme, runde, filmovertrukne tabletter mærket "J" på den ene side og "5" på den anden

side.

Størrelsen af tabletten er 7,7 x 3,4 mm.

Donepezil Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide eller creme, runde, filmovertrukne tabletter mærket "J" på den ene side og "10" på den anden

side. Størrelsen af tabletten er 8,5 x 4,5 mm.

Pakningsstørrelser:

Pakningsstørrelser 28, 50, 56, 98 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22, block C

B-9820 Merelbeke

Belgien

Fremstiller

PSI Supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22, block C

B-9820 Merelbeke

Belgien

PharmaS d.o.o.

Industrijska cesta 5

Potok

Popovača, 44317

Kroatien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Sverige

Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter

Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

Danmark

Donepezil Jubilant 5 mg

Donepezil Jubilant 10 mg

Italien

Lizidra 5 mg compresse rivestite con film

Lizidra 10 mg compresse rivestite con film

Cypern

Donepezil Jubilant 5 mg film-coated tablets

Donepezil Jubilant 10 mg film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2016.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlægsseddel.dk.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed