Doloproct

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Doloproct suppositorier
 • Lægemiddelform:
 • suppositorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Doloproct suppositorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53878
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Doloproct.

3. Sådan skal du bruge Doloproct.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Doloproct er et middelstærktvirkende lægemiddel med binyrebark-

hormon, tilsat lokalt smertestillende middel af amidtypen.

Fluocortolon virker betændelseshæmmende, mens indhold af lido-

cain medfører en smertestillende effekt. Lindrer smerte og kløe

og medfører en formindskning af symptomer på betændelse i det

behandlede område.

Du kan bruge Doloproct til behandling mod smerter, hævelse,

brændende fornemmelse og kløe på grund af hæmorider eller

rifter ved endetarmsåbningen. Doloproct fjerner ikke årsagen til

hæmorider. Doloproct kan bruges før og efter operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning op oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Doloproct

Brug ikke Doloproct

Hvis du er allergisk over for fluocortolon-21-pivalat, lidocainhydro-

chlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doloproct (angivet i

punkt 6).

Hvis du har betændelse ved endetarmsåbningen, der skyldes bakte-

rier, virus eller svampe.

Hvis du har vaccinationsreaktioner i det berørte område.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Doloproct

Hvis du får medicin mod uregelmæssig hjerterytme (arytmi) da det

aktive stof lidocain kan have indvirkning på din hjerterytme.

Pas på dine hænder ikke komme i kontakt med øjnene efter opsæt-

ning af Doloproct. Vask hænderne omhyggeligt efter brug!

Hvis suppositorierne er blevet bløde pga. varmen, lægges de i koldt

vand inden brug, uden at åbne aluminiumsfolien.

Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemp-

tion (TUE) ved behandling med Doloproct, suppositorier. TUE skal

anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin sammen med Doloproct

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

uregelmæssig hjerterytme (arytmi).

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Doloproct, og din læge vil

overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklu-

sive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Doloproct efter aftale med

lægen.

Du bør ikke bruge Doloproct de første 3 måneder af graviditeten.

Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Doloproct efter aftale med lægen.

Frugtbarhed:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed

hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doloproct påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerhe-

den eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Doloproct

Brug altid Doloproct nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

For at minimere risikoen for lokale bivirkninger bør varighed af

behandlingen ikke overstige 2 uger.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 suppositorie 2 gange dagligt (morgen og aften). Hvis generne er

alvorlige, kan du i de første 3 dage, bruge 1 suppositorie 3 gange

dagligt. Når du får det bedre, vil 1 suppositorie dagligt være nok.

Suppositorierne bør anvendes efter afføring.

Suppositorierne er pakket i folie, som du skal bryde før brug. Indfør

suppositorierne dybt i endetarmen med den flade ende først.

Undgå at Doloproct kommer i øjnene. Vask hænderne omhyggeligt

efter brug af Doloproct.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn:

Doloproct 1 mg / 40 mg suppositorier bør ikke anvendes til børn

under 18 år.

Hvis du har brugt for meget Doloproct

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Doloproct, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke set symptomer på overdosering ved brug af Doloproct i

endetarmen.

Indtages Doloproct igennem munden ved et uheld, kan der ske

påvirkninger fra det aktive indholdsstof lidocainhydrochlorid. Dette

kan vise sig som alvorlige symptomer, som påvirkning af hjerte-kar-

systemet (nedsættelse eller ophør af hjertefunktion), kramper, hæm-

ning eller ophør af åndedrættet. Kontakt straks læge eller ring 112.

Hvis du har glemt at bruge Doloproct

Har du glemt at bruge Doloproct, fortsætter du blot med næste dosis

som ordineret.

Hvis du holder op med at bruge Doloproct

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Doloproct kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Brændende fornemmelse i huden ved endetarmen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Allergiske hudreaktioner overfor et af indholdsstofferne.

Hudirritation på applikationsstedet.

Indlægsseddel: Information til brugeren

DOLOPROCT

®

1 mg / 40 mg suppositorier

fluocortolon-21-pivalat + lidocainhydrochlorid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Doloproct

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000095699-003-01

Ved brug af Doloproct i mere end 4 uger, kan man udvikle følgende

reaktioner ved endetarmen:

Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.

Strækmærker.

Tydelige små blodkar i huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Doloproct utilgængeligt for børn.

Brug ikke Doloproct efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Doloproct ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Doloproct, 1 mg/40 mg suppositorier indeholder:

Aktive stoffer:

Fluocortolon-21-pivalat og lidocainhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelser:

Doloproct er torpedoformede gullig-hvide suppositorier som er pak-

ket i alu-pakninger.

Doloproct fås i:

Doloproct 1 mg / 40 mg i pakninger med 10 suppositorier.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700