Dolenio

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dolenio 1.178 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1.178 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dolenio 1.178 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37024
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dolenio 1178 mg filmovertrukne tabletter

Glucosamin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Dolenio uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge

anvisningerne for Dolenio.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2-3 måneder.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dolenio

Sådan skal du tage Dolenio

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Dolenio tilhører en medicingruppe, som kaldes andre antiinflammatoriske og antireumatiske midler, non-

steroide lægemidler.

Glucosamin er et stof, som findes naturligt i menneskekroppen og som er nødvendig for ledvæske og

ledbrusk.

Dolenio er en medicin, som anvendes til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt i knæene.

Slidgigt er en form for nedbrydning i leddene, hvilket forårsager følgende symptomer: Stivhed (efter søvn

eller længerevarende hvile), smerter ved fysisk aktivitet (f.eks. gang på trapper eller ujævne overflader),

hvilket lindres ved hvile.

Hvis der er noget du er i tvivl om eller hvis du har andre symptomer end beskrevet skal du kontakte

lægen. Lægen vil udelukke tilstedeværelsen af andre ledsygdomme, for hvilke anden behandling bør

overvejes.

Lægen kan have givet dig Dolenio for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DOLENIO

Inden behandling med Dolenio bør lægen kontaktes: kun en læge kan diagnosticere slidgigt og udelukke

tilstedeværelsen af andre ledsygdomme, for hvilke anden behandling bør overvejes.

Tag ikke Dolenio

hvis du er overfølsom (allergisk) over for glucosamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Dolenio.

hvis du er overfølsom (allergisk) over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra

skaldyr.

Dolenio må ikke anvendes til børn under 2 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen inden du tager Dolenio:

Hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus) eller har nedsat glucosetolerance. Det anbefales, at dit

blodsukker kontrolleres inden du starter behandlingen og med regelmæssige mellemrum under

behandlingen.

Hvis du har kendt risikofaktor for hjerte- og karsygdomme (f.eks. forhøjet blodtryk, sukkersyge,

forhøjet kolesterolindhold i blodet eller hvis du ryger). Det anbefales, at dit kolesteroltal bestemmes

inden du starter behandlinen, da forhøjet kolesterolindhold i blodet er set i enkelte tilfælde hos

patienter, som blev behandlet med glucosamin.

Hvis du har astma. Behandlingen med glucosamin kan forværre astmasymptomer.

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, da der ikke er lavet undersøgelser med glucosamin hos

denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Dolenio

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det er især vigtigt, at du informerer lægen eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:

Tetracykliner (antibiotika, som anvendes mod betændelse)

Warfarin eller lignende produkter (blodfortyndende medicin, som anvendes for at forebygge

blodpropper). Virkningen af det blodfortyndende middel kan forstærkes, når det anvendes sammen

med glucosamin. Patienter, som behandles med sådanne kombinationer, bør derfor overvåges nøje,

når behandling med glucosamin startes eller afsluttes.

Brug af Dolenio sammen med mad og drikke

Tabletterne bør synkes sammen med noget væske. Tabletterne kan tages i forbindelse med et måltid, men

det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke tage Dolenio under graviditet.

Amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Brug af Dolenio i ammeperioden frarådes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der foreligger ingen specifikke undersøgelser vedrørende evnerne til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Hvis du oplever svimmelhed eller døsighed, efter du starter med at tage Dolenio, bør du ikke

føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dolenio

Denne medicin indeholder 6,52 mmol (151 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig

diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE DOLENIO

Tag altid Dolenio nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (1178 mg glucosamin) dagligt hos voksne, som tages sammen med et

glas vand.

Dette svarer til:

Dolenio 1178 mg – 1 tablet

Når andre styrker er tilgængelige svarer dosis til:

Dolenio 589 mg – 2 tabletter som skal tages samtidigt, én gang dagligt.

Dolenio 393 mg – 3 tabletter, som skal tages samtidigt, én gang dagligt.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Da der ikke er udført undersøgelser med denne patientgruppe, er det ikke muligt, at angive

dosianbefalinger.

Børn og unge

Dolenio bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Glucosamin er ikke beregnet til behandling af pludseligt opståede (akutte) smerter. Symptomlindring

(især smertelindring) mærkes måske først efter adskillige ugers behandling, og i nogle tilfælde varer det

endnu længere. Hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 – 3 måneder, skal du fortælle det til lægen

eller på apoteket, da forsat behandling med glucosamin bør genovervejes.

Tages gennem munden. Tabletterne bør synkes sammen med noget vand eller anden væske. Tabletterne

kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Hvis du har taget for mange Dolenio filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Dolenio tabletter end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Tegn og symptomer på overdosering med glucosamin kan omfatte: Hovedpine, svimmelhed, forvirring,

ledsmerter, kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse. Stop med at tage glucosamin ved tegn på

overdosering.

Hvis du har glemt at tage Dolenio

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dolenio

Dine symptomer kan vende tilbage, hvis du stopper med at tage Dolenio.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dolenio kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 og stop omgående med at tage Dolenio, hvis du får

symptomer som f.eks hævelser i ansigtet, tungen og/eller svælget og/eller problemer med at synke eller

nældefeber samt vejrtrækningsbesvær (angioødem).

Følgende bivirkninger er indberettet:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Hovedpine, træthed,

kvalme, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Udslæt, kløe

og rødmen.

Meget sjælden – ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Opkastning,

nældefeber, svimmelhed, hævelse af fødder eller ankler, angioødem. Forværring af eksisterende astma,

forværring af blodsukkerkontrollen hos sukkersyge patienter.

Forhøjet kolesterolindhold i blodet er også rapporteret. Det er ikke muligt at afgøre om disse hændelser

var direkte relateret til Dolenio.

Dolenio kan forårsage leverenzymstigning og i sjældne tilfælde gulsot.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dolenio efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i

den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet

eller toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dolenio indeholder:

Aktivt stof: Glucosamin. En tablet indeholder 1884,60 mg glucosaminsulfatnatriumchlorid

svarende til 1500 mg glucosaminsulfat eller 1178 mg glucosamin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

Povidon K30

Macrogol 4000

Magnesiumstearat

Overtræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Talcum

Propylenglycol

Polysorbat 80

Udseende og pakningsstørrelser

Dolenio er hvide til råhvide, aflange og hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to

halve tabletter.

Pakningstørrelser: 20, 30, 60 eller 90 filmovertrukne tableeter i en HDPE-beholder med HDPE-skruelåg.

4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 filmovertrukne tabletter i Alu/PVC/PVDC blisterpakninger.

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Blue Bio Pharmaceuticals Ltd.

Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower

Dublin 2,

Irland

Dansk repræsentant

Junge Logistic ApS

V/ Pharmazan Pharmaceuticals ApS

Platanvej 21

3600 Frederikssund

Fremstiller

Central-Pharma Limited

Caxton Road

Bedford

MK41 0XZ

Storbritannien

Wasdell Packaging Limited

Units 6-8, Euroway Industrial Estate

Blagrove

Swindon

Wiltshire, SN5 8YW

Storbritannien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: Dolenio 1500 mg Filmtabletten

Belgien: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet

Bulgarien: Bonartos 1178 мг филмирани таблетки

Tjekkiet: Bayflex 1178 mg

Cypern: Dolenio

Tyskland: Dolenio 1178 Filmtabletten

Danmark: Dolenio

Estland: Bonartos

Spanien: Dolenio 1500 mg Comprimido recubierto con pelicula

Finland: Dolenio 1178 mg tabletti, kalvopäällysteinen Frankrig:

Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé

Grækenland: CounterFlex

Ungarn: Bonartos 1500 mg filmtabletta

Island: Dolenio

Irland: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets

Italien: Bolevo

Lithauen: Bonartos 1178 mg plévele dengtos tabletés

Luxemburg: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé

Letland: Bonartos 1178 mg apvalkotas tablets

Malta: Dolenio

Holland: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet

Polen: Slideflex

Portugal: Dolenio

Rumænien: Slideflex 1178 mg, comprimate filmate

Sverige: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter

Slovenien: Bonartos 1178 filmsko oblozene tablete

Slovakiet: Bonartos 1178 mg

Storbritannien: Dolenio 1500 mg Film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2013

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.