Docetaxel "Ebewe"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Docetaxel "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Docetaxel "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 44009
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

28. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Docetaxel ”Ebewe”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

26233

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel ”Ebewe”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml af koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg docetaxel.

Et hætteglas med koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder docetaxel som

trihydrat svarende til 20 mg, 80 mg eller 160 mg docetaxel (vandfri).

Hvert hætteglas på 2 ml indeholder 20 mg docetaxel (10 mg/ml).

Hvert hætteglas på 8 ml indeholder 80 mg docetaxel (10 mg/ml).

Hvert hætteglas på 16 ml indeholder 160 mg docetaxel (10 mg/ml).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hvert enkeltdosis-hætteglas med

koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 27 % (w/w) ethanol 96 %.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til svag gullig opløsning; pH 3,0-4,5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med doxorubicin og cyclophosfamid er indiceret til

adjuverende behandling af patienter med:

operabel lymfeknude-positiv brystkræft.

operabel lymfeknude-negativ brystkræft.

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling

begrænses til patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær

behandling af tidlig brystkræft (se pkt. 5.1).

44009_spc.doc

Side 1 af 47

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter

med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har modtaget

kemoterapi mod denne tilstand.

Docetaxel ”Ebewe” monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere

kemoterapi skal anthracyclin eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk brystkræft, som har HER2-positive tumorer, og som ikke tidligere har

modtaget kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter

med lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi.

Tidligere behandling skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel ”Ebewe” er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk ikke-småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med

inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der

ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til

behandling af patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

Gastrisk adenocarcinom

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil er indiceret til

behandling af patienter med metastatisk gastrisk adenocarcinom, inklusive adenocarcinom

i den gastrooesophageale forbindelse, som ikke tidligere har modtaget kemoterapi mod

metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Docetaxel ”Ebewe” i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil er indiceret til

indledende behandling af patienter med inoperable, lokale, fremskredne skællede celle-

carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration

af cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se

pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft,

gastrisk samt hoved-og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering,

eksempelvis dexamethazon 16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig).

Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før docetaxel-administration (se pkt.

4.4). G-CSF kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen for hæmatologisk

toksicitet.

44009_spc.doc

Side 2 af 47

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige

behandling med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og

1 time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede dosis af docetaxel til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-

positiv og lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder,

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosfamid 500 mg/m

(TAC-

regimen) (se også: "Dosisjustering under behandling").

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den

anbefalede dosis docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75

mg/m

docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3.

uge med en ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalforsøget blev den initiale

docetaxel-infusion givet dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende

docetaxel-dosis blev givet umiddelbart efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis

trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende trastuzumab-dosis og -administration,

se produktresume for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m

hver 3. uge

kombineret med capecitabin 1250 mg/m

to gange daglig (indenfor 30 minutter efter et

måltid) i 2 uger efterfulgt af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i

overensstemmelse med legemsoverflade se capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-

småcellet lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af

cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af

platinbaseret kemoterapi, er den anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange

daglig gives kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Gastrisk adenocarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af

cisplatin 75 mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-

fluorouracil 750 mg/m

pr. dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med

start efter endt cisplatin-infusion. Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne

præmedicineres med antiemetika og passende hydrering til administration af cisplatin. Man

bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen for hæmatologisk toksicitet (se

også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved- og halskræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for

44009_spc.doc

Side 3 af 47

hæmatologiske toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323

og TAX 324 studierne modtog profylaktisk antibiotika.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabelt lokalt fremskredent pladecellecarcinom i

hoved og hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times

infusion, efterfulgt af 1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-

fluorouracil som en kontinuerlig infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette

regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få

strålebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskredent pladecellecarcinom

i hoved og hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk

helbredelse samt med bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel

75 mg/m

som en 1-times intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluorouracil 1000

mg/m

som en kontinuerlig infusion fra dag 1 til dag 4. Dette regime administreres hver

3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage kemo-strålingsterapi efter kemoterapi.

Ved dosismodifikation af cisplatin og 5-fluorouracil henvises der til de tilsvarende

produktresuméer.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller

fra 75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten

febril neutropeni, neutrofiltal < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller

kumulative kutane reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med

at få disse reaktioner ved 60 mg/m

, bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel, doxorubicin og

cyclophosphamid (TAC) som adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får

febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion, bør have deres docetaxel-dosis reduceret

til 60 mg/m

i alle efterfølgende behandlingscyklusser (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som

får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende

behandlingsrunder:

1) hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin,

med en minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25.000

celler/mm

2) hos patienter, der får febril neutropeni,

3) hos patienter med alvorlig ikke-hæmatologisk toksicitet.

For cisplatin-dosisjustering: Se tilsvarende produktresumé.

44009_spc.doc

Side 4 af 47

I kombination med capecitabin

For capecitabin-dosisjusteringer: Se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for

den næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad

0-1-toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-

toksicitet, skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages

behandlingen med docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor

patienten befinder sig i behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres

behandlingen med docetaxel.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF

opstår: 1) febril neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I

tilfælde af efterfølgende episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel

reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

. I tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af

docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

. Patienter bør ikke genbehandles med

efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet gendannes til et niveau > 1.500

celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau > 100.000 celler/mm

. Afbryd

behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-modifikationer for toksicitet hos patienter behandlet med docetaxel i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluorouracil-dosis justeringer: Se tilsvarende produktresuméer.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive

prolongeret neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som

profylakse (f.eks. dag 6-15) i alle efterfølgende cyklusser.

44009_spc.doc

Side 5 af 47

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100

mg/m

, er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af

transaminase (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af

basisk fosfatase på mere end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For

de patienter med serum-bilirubin > øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange

øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke

anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluorouracil til behandling af patienter med

gastrisk adenocarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALT og/eller AST > 1,5

gange ULN associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Hos

disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat

leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Sikkerheden ved og virkningen af docetaxel ved nasopharyngealt karcinom hos børn i

alderen 1 måned til under 18 år er ikke fastlagt.

Det er ikke relevant at anvende docetaxel hos børn ved indikationerne brystkræft, ikke-

småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom og hoved- og halskræft, som ikke

omfatter lavdifferentierede nasopharyngeale karcinomer af type II og III.

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre. I

kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 %

hos patienter på 60 år eller ældre (se produktresumé for capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Docetaxel må ikke anvendes hos patienter med en udgangsværdi for neutrofile

granulocytter på < 1.500 celler/mm

Docetaxel må ikke anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, da der ikke findes

data for denne patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres

med docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives

et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg per dag

i 3 dage (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion

med docetaxel. Dette kan nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og

sværhedsgraden af overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral

dexamethason 8 mg, 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

44009_spc.doc

Side 6 af 47

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt

sås efter gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere

har fået en kraftigt virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter,

som behandles med docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrocyttallet

igen er ≥ 1.500 celler/mm

(se pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en

docetaxel-behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at

tage passende symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluorouracil (TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad,

når patienterne fik profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have

profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni,

prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, der får TCF, bør

monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og

cyclophosphamid (TAC), opstod der febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion i

mindre grad, når patienterne fik primær G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør

overvejes til patienter, som får TAC som adjuverende behandling for brystkræft for at

nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni

eller neutropenisk infektion). Patienter, der får TAC, skal monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og

4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under

første og anden infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få

minutter efter infusion af docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være adgang til

behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette symptomer på overfølsomhed

såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke nødvendigt at afbryde

behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær hypotension,

eller bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af

docetaxel-infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære

overfølsomhedsreaktioner, bør ikke genbehandles med docetaxel.

Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion over for paclitaxel, kan være i

risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion over for docetaxel, inklusive mere alvorlige

overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med

ødem efterfulgt af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt

efterfulgt af afskalning, som har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen

(se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention, såsom pleuraekssudat, perikardieekssudat og ascites,

skal observeres nøje.

44009_spc.doc

Side 7 af 47

Respiratoriske sygdomme

Der er rapporteret om tilfælde af akut respirationsbesvær, interstitiel

pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom, pulmonal fibrose og respirationssvigt,

som kan være forbundet med dødelig udgang. Der er rapporteret om tilfælde af

pneumonitis i forbindelse med bestråling hos patienter, som på samme tid fik

strålebehandling.

Hvis der opstår nye eller forværrede lungesymptomer, skal patienten monitoreres nøje og

undersøges omgående, og passende behandling skal indledes. Det anbefales at afbryde

docetaxel-behandlingen, indtil der foreligger en diagnose. Det kan hjælpe at iværksætte

understøttende behandling på et tidligt tidspunkt. Fordelen ved at genoptage docetaxel-

behandlingen skal vurderes omhyggeligt.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har

en serum-transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre

normalværdi samtidig med, at de serum-basiske fosfatase-værdier overstiger den øvre

normalværdi 2,5 gange, er der en større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger.

Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald inklusive sepsis og maveblødning, som kan

blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatitis og asteni. Derfor er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se

pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT

på > 3,5 gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange

øvre normalværdi kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluorouracil til behandling af patienter med

gastrisk adenocarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALT og/eller AST > 1,5

gange ULN associeret med alkalisk phosphatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin > 1 gange

ULN. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør

docetaxel kun anvendes på tvingende indikation.

Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling

ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxel af patienter med

alvorligt nedsat nyrefunktion.

Nervesystemet

Ved udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræves en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Hjertetoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab,

specielt efter kemoterapi med anthracycline (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet

kan være moderat til alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab,

bør få foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere

monitoreres under behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere

patienter, som udvikler hjerte-dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for

trastuzumab.

44009_spc.doc

Side 8 af 47

Øjne

Der er rapporteret om cystoidt makulært ødem (CMO) hos patienter i behandling med

docetaxel. Patienter med nedsat syn skal straks have foretaget en grundig

øjenundersøgelse. Hvis der diagnosticeres CMO, skal behandlingen med docetaxel

seponeres, og der skal iværksættes passende behandling (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under

behandlingen og for mænd i mindst 6 måneder efter seponering af behandlingen (se pkt.

4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir,

telithromycin og voriconazol) bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller

infektion), bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden

neutropeni, kan være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør

evalueres og behandles med det samme.

Kongestivt hjertesvigt

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og

under follow-up-perioden. Hos patienter, der behandles med TAC-regimenet for

lymfeknude-positiv brystkræft, er der påvist en højere risiko for kongestivt hjertesvigt i det

første år efter behandlingen (se pkt. 4.8 og 5.1).

Leukæmi

For patienter, der behandles med docetaxel, doxorubicin og cyclophosfamid (TAC), kræver

risikoen for forsinket myelodysplasi eller myeloid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+ lymfeknuder

Da den fordel, der blev observeret hos patienter med 4+ lymfeknuder, ikke var statistisk

signifikant mht. sygdomsfri overlevelse (DFS) og samlet overlevelse (OS), blev det

positive forhold mellem fordel/risiko for TAC-patienter med 4+ lymfeknuder ikke påvist

fuldt ud i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination

med doxorubicin og cyclophosfamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftforsøg, var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter,

der fik docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 %

højere i patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden

af relateret feber, diarré, anoreksi og perifere ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter, som

var 75 år eller ældre, end hos patienter under 65 år.

44009_spc.doc

Side 9 af 47

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af undersøgelsen og 79 patienter i fase

II-delen af undersøgelsen), som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin

og 5-fluorouracil i undersøgelsen af gastrisk kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4

patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige bivirkninger var højere i gruppen

med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter. Forekomsten af de

følgende bivirkninger (alle grader): Lethargi, stomatitis, neutropenisk infektion opstod ≥ 10

% oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter. Ældre

patienter, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 27 vol. % ethanol (alkohol), dvs. op til 4.100 mg per 160 mg

(gennemsnitsdosis), svarende til 100 ml øl eller 40 ml vin.

Skadelig for patienter, som lider af alkoholisme.

Der skal tages højde for ethanolindholdet ved administration til gravide eller ammende

kvinder, børn og højrisikogrupper, som f.eks. patienter med leversygdomme eller epilepsi.

Der skal tages hensyn til mulige virkninger på centralnervesystemet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering

med stoffer, som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet

kompetitivt) af cytochrom P450 3A, f.eks. ciclosporin, ketoconazol og erythromycin. Man

bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig medicinering med disse lægemidler på grund

af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af

en potent CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir,

nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan

undgås, er tæt klinisk overvågning nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være

hensigtsmæssig under behandling med potente CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et

farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig administration af docetaxel og

den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i docetaxel-clearance på 49

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter

med metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er

kendt for at inducere CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af

prednison på docetaxels farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige in vivo-interaktioner

mellem docetaxel og anden samtidig administreret medicin ikke er undersøgt formelt, har

in vitro-interaktions-studier med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin,

difenhydramin, propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og

natriumvalproat, ikke påvirket docetaxels proteinbinding. Ydermere påvirkede

dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel påvirkede ikke digitoxins

proteinbinding.

44009_spc.doc

Side 10 af 47

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclophosfamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret forsøg antydede en interaktion

mellem docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel var clearance af

carboplatin ca. 50 % højere end de værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin

monoterapi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af anden medicin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel

er både embryo- og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos

rotter. Som andre cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det

gives til gravide. Docetaxel må derfor kun anvendes på tvingende indikation under

graviditet.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet

og til straks at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i modermælk. På grund af

risiko for skadelige påvirkninger af barnet, skal amning derfor ophøre under behandling

med docetaxel.

Antikonception til mænd og kvinder

Der skal anvendes en sikker præventionsmetode under behandlingen.

Fertilitet

Det er i ikke-kliniske studier set, at docetaxel har genotoksiske virkninger og kan ændre

fertiliteten hos mænd (se pkt. 5.3). Derfor skal mandlige patienter, som behandles med

docetaxel, frarådes at gøre en kvinde gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter

endt behandling. De anbefales desuden at søge rådgivning om mulighederne for at

deponere sæd, inden behandlingen påbegyndes

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan forringe evnen til at køre bil eller

betjene maskiner (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1312 og 121 patienter som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

af docetaxel som

enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

44009_spc.doc

Side 11 af 47

1276 patienter (henholdsvis 744 patienter i TAX 316 og 532 patienter i GEICAM

9805), som fik docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(bivirkninger til klinisk vigtig behandling er præsenteret).

300 gastrisk adenocarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af undersøgelsen

og 79 patienter i fase II-delen af undersøgelsen), som blev behandlet med docetaxel i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede

bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved- og hals-kræft-patienter, som blev behandlet med docetaxel i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede

bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 =

G3; grad 3-4 = G3/4; grad 4 = G4) og COSTART- og MedDRA-termerne. Hyppigheder

defineres som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig

(≥ 1/1000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel var: Neutropeni (som var

reversibel og ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af

alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning,

stomatitis, diarré og asteni. Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når

docetaxel gives i kombination med andre kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos

≥ 10 %. Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og

grad 4 alvorlige bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab

sammenlignet med docetaxel enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin, er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger

(≥ 5 %), som blev rapporteret i et fase III-forsøg med brystkræftpatienter, hvor

anthracyclinbehandling ikke havde haft effekt, medtaget (se produktresuméet for

capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af infusionen

af docetaxel, og reaktionerne var normalt milde til moderate. De hyppigst rapporterede

symptomer var rødme, udslæt med eller uden pruritus, trykken for brystet, rygsmerter,

dyspnø og feber eller kulderystelser. Svære reaktioner var kendetegnet ved hypotension

og/eller bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytem (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi

eller smerter inklusiv brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsageligt

karakteriseret ved svaghed.

Hud og subkutane væv

44009_spc.doc

Side 12 af 47

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate.

Reaktionerne var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på

fødder og hænder (inklusive svært hånd og fod syndrom), men også arme, ansigt og thorax.

Reaktionerne var ofte associerede med kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter

docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af

afskalning, der sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se

pkt. 4.2 og 4.4). Svære negle-forandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyper-

pigmentering og sommetider smerter og onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed, flebitis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura-og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere.

Væskeretention er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Liste over bivirkninger i tabelform for

docetaxel 100 mg/m

enkeltstof ved brystkræft

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke

almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4: 5,7

%; inklusive sepsis

og pneumoni, fatale

hos 1,7 %)

Infektion associeret med G4-

neutropeni (G3/4: 4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 76,4

Anæmi (G3/4: 8,9

Febril neutropeni

Thrombocytopeni (G4: 0,2 %)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4 %)

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Hæmorrhage

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig: 2,7

44009_spc.doc

Side 13 af 47

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke

almindelige

bivirkninger

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 5,3

Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3

Konstipation (alvorlig: 0,2 %);

Mavesmerter (alvorlige: 1 %);

Gastrointestinal hæmorrhage

(alvorlig: 0,3 %)

Oesophagitis

(alvorlig: 0,4

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudlidelser (G3/4:

5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlige: 2,6 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (alvorlig: 1,4

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %);

Asteni (alvorlig: 11,2

%); Smerter

Reaktioner på infusionsstedet;

Ikke-kardiale brystsmerter

(alvorlige: 0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i

blodet (< 5 %); G3/4 forhøjet

alkalisk phosphatase i blodet

(< 4 %);

G3/4 ASAT forhøjet (< 3 %);

G3/4 ALAT forhøjet (< 2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger for docetaxel 100 mg/m

enkeltstof ved brystkræft

Blod og lymfesystem

Sjælden: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 thrombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitets-data tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet

efter docetaxel-behandling med 100 mg/m

som enkelt stof. Tilfældene var spontant

reversible inden for 3 måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 %

af de kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

44009_spc.doc

Side 14 af 47

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1000 mg/m

og median-

tiden til reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (range 0 til 42 uger). Begyndelsen af

moderat og alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9

mg/m

) med præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median

kumulativ dosis: 489,7 mg/m

). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter

under de tidlige kure af behandlingen.

Liste over bivirkninger i tabelform for d

ocetaxel 75 mg/m

enkeltstof til ikke-småcellet

lungekræft

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %);

Anæmi (G3/4: 10,8 %);

Thrombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (ikke

alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %);

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci; Hudreaktioner (G3/4:

0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlige: 0,8

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig: 0,8

%); Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2 %)

Liste over bivirkninger i tabelform for

docetaxel 75 mg/m

i kombination med doxorubicin

til brystkræft

Systemorganklasser

i henhold til

MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4:

7,8 %)

44009_spc.doc

Side 15 af 47

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 91,7

Anæmi (G3/4: 9,4

Febril neutropeni;

Thrombocytopeni

(G4: 0,8 %)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke

alvorlig)

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4: 7,8

Diarré (G3/4: 6,2 %);

Opkastning (G3/4: 5

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlige 0,4 %);

Hudreaktioner (ikke

alvorlige)

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 8,1

Væskeretention

(alvorlig 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (<

2,5 %);

G3/4 Forhøjet

alkalisk phosphatase

i blodet (< 2,5 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1 %)

44009_spc.doc

Side 16 af 47

Liste over bivirkninger i tabelform for

Docetaxel 75 mg/m

i kombination med cisplatin til ikke-

småcellet lungekræft

Systemorganklasser

i henhold til

MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 51,5

Anæmi (G3/4: 6,9

Thrombocytopeni

(G4: 0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 2,5 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 9,6

Opkastning (G3/4:

7,6 %);

Diarré (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlige 0,7 %);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Myalgi (alvorlig 0,5

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9

Væskeretention

(alvorlig 0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

44009_spc.doc

Side 17 af 47

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (2,1

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5 %);

G3/4 Forhøjet

alkalisk phosphatase

i blodet (0,3 %)

Liste over bivirkninger i tabelform for

docetaxel 100 mg/m

i kombination med trastuzumab

til brystkræft

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); febril

neutropeni (inklusive

neutropeni associeret med feber

og brug af antibiotika) eller

neutropenisk sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; hovedpine; dysgeusi;

hypoæstesi

Øjne

Forhøjet tåresekretion;

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis; pharyngolaryngeal

smerte; nasopharyngitis;

dyspnø; hoste; næseflåd

Mave-tarm-kanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis;

dyspepsi; mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erythema; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; artralgi; smerter i

ekstremiteterne; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; perifert ødem; pyreksi;

træthed; inflammation i

slimhinderne; smerter;

influenza-lignende symptomer;

brystsmerter; kulderystelser

Lethargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger for docetaxel 100 mg/m

i kombination med

trastuzumab til brystkræft

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som modtog docetaxel

plus trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel -

44009_spc.doc

Side 18 af 47

plus trastuzumab-armen, havde 64 % modtaget en tidligere behandling med antracyclin

som adjuverende behandling sammenlignet med 55 % i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog

trastuzumab og docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene

(32 % grad 3/4 neutropeni versus 22 %, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne).

Bemærk, at dette sandsynligvis er underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100

mg/m

er kendt for at resultere i neutropeni hos 97 % af patienterne, 76 % grad 4, baseret

på laveste blodtælling. Forekomsten af febril neutropeni/neutropenisk sepsis var også

forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin plus docetaxel (23 % versus 17

% for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Liste over bivirkninger i tabelform for

docetaxel 75 mg/m

i kombination med capecitabin

til brystkræft

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: < 1

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %);

Anæmi (G3/4: 10 %)

Thrombocytopeni (G3/4: 3

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %);

Paræstesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1 %);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet tåresekretion

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter (G3/4: 2

Dyspnø (G3/4: 1 %);

Hoste (G3/4: < 1 %);

Epistaxis (G3/4: < 1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Diarré (G3/4: 14 %);

Kvalme (G3/4: 6 %);

Opkastning (G3/4: 4 %);

Konstipation (G3/4: 1 %);

Mavesmerter (G3/4: 2 %);

Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom (G3/4: 24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %);

Neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erythematøst udslæt (G3/4:

< 1 %);

Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %);

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteterne

(G3/4: < 1 %);

Rygsmerter (G3/4: 1 %);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %);

Pyreksi (G3/4: 1 %);

Træthed/svaghed (G3/4: 5 %);

Lethargi;

Smerter

44009_spc.doc

Side 19 af 47

Perifert ødem (G3/4: 1 %);

Undersøgelser

Vægttab;

G3/4 Forhøjet bilirubin i

blodet (9 %)

Liste over bivirkninger i tabelform for d

ocetaxel 75 mg/m

i kombination med prednison eller

prednisolon til prostatakræft

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Thrombocytopeni; (G3/4: 0,6

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Forhøjet tåresekretion (G3/4:

0,6 %)

Hjerte

Fald i den kardiale venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %);

Dyspnø (G3/4: 0,6 %);

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %);

Diarré (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis (G3/4:

0,9 %);

Opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke

alvorlige)

Eksfoliativt udslæt (G3/4: 0,3

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi (G3/4: 0,3 %);

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

Væskeretention (alvorlig: 0,6

44009_spc.doc

Side 20 af 47

Liste over bivirkninger i tabelform for adjuverende behandling med

docetaxel 75 mg/m

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid til patienter med

lymfeknude-positiv (TAX

316) og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft – sammenlagte data

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4: 2,4

Neutropenisk

infektion (G3/4: 2,7

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

Neutropeni (G3/4:

59,2 %);

Thrombocytopeni

(G3/4: 1,6 %);

Febril neutropeni

(G3/4: Ikke relevant)

Immunsystemet

Hypersensitivitet (G3/4:

0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 0,1

Perifer motorisk

neuropati

(G3/4: 0 %)

Synkope (G3/4: 0 %);

Neurotoksicitet (G3/4:

0 %); Somnolens

(G3/4: 0 %)

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

0,1 %)

Forhøjet tåresekretion

(G3/4: 0,1 %);

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %)

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5

Hypotension (G3/4: 0

%); Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfødem (G3/4: 0

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4: 6

Opkastning (G3/4: 4,2

Diarré (G3/4: 3,4 %);

Konstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4: 0,4

Hud og subkutane

væv

Alopeci (G3/4: 0,1

Hudlidelser (G3/4: 0,6

%); Neglesygdomme

(G3/4: 0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

Artralgi (G3/4: 0,2 %)

44009_spc.doc

Side 21 af 47

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: Ikke

relevant)

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10 %);

Pyreksi (G3/4: Ikke

relevant);

Perifert ødem (G3/4:

0,2 %)

Undersøgelser

Vægtforøgelse (G3/4: 0

%); Vægttab (G3/4: 0,2

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger for adjuverende behandling med

docetaxel 75 mg/m

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid til patienter med

lymfeknude-positiv

(TAX 316) og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati fortsatte under opfølgning hos 10 patienter ud af 84 patienter

med perifer sensorisk neuropati ved slutningen af kemoterapien i det lymfeknude-positive

brystkræftstudie (TAX 316).

Hjerte

I studiet TAX 316 fik 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen og 17 patienter (2,3 %) i FAC-

armen kongestivt hjertesvigt (CHF). Alle undtagen én patient i hver arm blev

diagnosticeret med kongestivt hjertesvigt mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To

patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen døde på grund af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6%) i TAC-armen og 3 patienter (0,6%) i

FAC-armen kongestivt hjertesvigt i followup-perioden. En patient i TAC-armen døde af

dilateret kardiomyopati.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev der rapporteret om alopeci, der varede ved ind i

opfølgningsperioden efter afslutning af kemoterapien hos 687 ud af 744 TAC-patienter og

645 ud af 736 FAC-patienter. Ved slutningen af opfølgningsperioden

(faktisk median

followup-tid var 96 måneder)

fortsatte alopeci hos 29 TAC-patienter (3,9 %) og 16 FAC-

patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM9805 persisterede alopeci ind i followup-perioden (median followup-tid

var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2%) i TAC-armen og

hos 35 patienter (6,7%) i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen startede eller

forværredes i løbet af followup-perioden hos 42 patienter (7,9%) i TAC-armen og hos 30

patienter (5,8%) i FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

Amenorré fortsatte under opfølgning hos 121 patienter ud af de 202 patienter med

amenorré ved slutningen af kemoterapien i TAX 316-studiet.

I studiet GEICAM9805 persisterede amenorré ind i followup-perioden (median followup-

tid var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 18 patienter (3,4%) i TAC-armen

og hos 5 patienter (1,0%) i FAC-armen.

44009_spc.doc

Side 22 af 47

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 fortsatte perifert ødem hos 19 patienter ud af de 119 patienter med

perifert ødem i TAC-armen og hos 4 patienter ud af de 23 med perifert ødem i FAC-armen.

I studiet GEICAM 9805 fortsatte lymfødem hos 4 ud af 5 patienter i TAC-armen og hos 1

ud af 2 patienter i FAC-armen ved slutningen af kemoterapien, og blev ikke forbedret i

followup-perioden (median followup-tid var 10 år og 5 måneder). Asteni persisterede ind i

followup-perioden (median followup-tid var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret

hos 12 patienter (2,3%) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8%) i FAC-armen.

Akut leukæmi / Myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års opfølgning i studiet TAX 316 blev der rapporteret akut leukæmi hos 4 ud af

744 TAC-patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter. Myelodysplastisk syndrom blev

rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter.

Efter 10 års followup i GEICAM9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532

(0,2%) patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde hos patienter i FAC-armen.

Ingen patienter blev diagnosticeret med myelodysplastisk syndrom i nogen af

behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Nedenstående tabel viser et fald i forekomsten af grad 4-neutropeni, febril neutropeni og

neutropenisk infektion hos patienter, der fik primær G-CSF-profylakse, efter det blev gjort

obligatorisk i TAC-armen – GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der fik TAC med eller uden primær G-CSF-

profylakse (GEICAM 9805)

Uden primær

G-CSF-profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær

G-CSF-profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion (grad

3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Liste over bivirkninger i tabelform for docetaxel 75 mg/m

i kombination med cisplatin og

5-fluorouracil til gastrisk adenocarcinoma-kræft

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion;

Infektion (G3/4: 11,7 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %);

Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

Thrombocytopeni (G3/4: 8,8

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (G3/4: 1,7

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

44009_spc.doc

Side 23 af 47

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %)

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %)

Øjne

Forhøjet tåresekretion (G3/4: 0

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %)

Mave-tarm-kanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %);

Kvalme (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Opkastning (G3/4: 14,3 %)

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinale smerter

(G3/4: 1,0 %);

Oesophagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7

Hudafskalning (G3/4: 0 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Lethargi (G3/4: 19,0 %);

Feber (G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger for docetaxel 75 mg/m

i kombination med

cisplatin

og 5-fluorouracil til gastrisk adenocarcinoma-kræft

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % af

patienterne, uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse

hos 19,3 % af patienterne (10,7 % af cyklus). Febril neutropeni og neutropenisk infektion

forekom henholdsvis hos 12,1 % og 3,4 % af patienterne, når patienterne modtog

profylaktisk G-CSF, og hos 15,6 % og 12,9 % af patienterne uden profylaktisk G-CSF (se

punkt 4.2).

Liste over bivirkninger i tabelform for

docetaxel 75 mg/m

i kombination med cisplatin og

5-fluorouracil til hoved- og halskræft

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 6,3

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

44009_spc.doc

Side 24 af 47

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 76,3

Anæmi (G3/4: 9,2 %);

Thrombocytopeni

(G3/4: 5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi;

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 0,6

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet tåresekretion;

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Myokardial iskæmi

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis (G3/4: 4,0

Diarré (G3/4: 2,9 %);

Opkastning (G3/4: 0,6

Konstipation;

Oesophagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4: 0,6

Mavesmerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinale

blødninger (G3/4: 0,6

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 10,9

Kløende udslæt;

Tør hud;

Hudafskalning (G3/4:

0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Lethargi (G3/4: 3,4

Pyreksi (G3/4: 0,6 %);

Væskeretention;

Ødemer

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo- og stråleterapi (TAX 324)

Systemorganklasser

i henhold til

MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk

infektion

44009_spc.doc

Side 25 af 47

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Cancersmerter

(G3/4: 1,2 %)

Blod og lymfesystem Neutropeni (G3/4: 83,5 %);

Anæmi (G3/4: 12,4 %);

Thrombocytopeni (G3/4: 4,0

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensitivitet

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi (G3/4:

0,4%);

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed

(G3/4: 2,0 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

0,4 %)

Øjne

Forhøjet

tåresekretion

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4:

2,0 %)

Myokardial

iskæmi

Vaskulære lidelser

Venøs sygdom

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

Stomatitis (G3/4: 20,7 %);

Opkastning (G3/4: 8,4 %);

Diarré (G3/4: 6,8 %);

Oesophagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 12,0 %);

Konstipation (G3/4: 0,4 %)

Dyspepsi (G3/4:

0,8 %);

Gastrointestinal

smerte (G3/4: 1,2

Gastrointestinal

blødning (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane

væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt

Tør hud;

Afskalning

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4:

0,4 %)

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Lethargi (G3/4: 4,0 %);

Pyreksi (G3/4: 3,6 %);

Væskeretention G3/4: 1,2 %)

Ødemer (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporteret om tilfælde af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom, når

docetaxel blev administreret i kombination med andre kemoterapeutika og/eller

strålebehandling.

44009_spc.doc

Side 26 af 47

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er

rapporter om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis

eller multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporteret om tilfælde af anafylaktisk shock, nogle gange med fatal udgang.

Overfølsomhedsreaktioner (frekvens ikke kendt) er rapporteret for docetaxel hos patienter,

der tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner overfor paclitaxel.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidstheden under

administration af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion med lægemidlet.

Øjne

Der er observeret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt,

pletter i synsfeltet) typisk forekommende under infusion med lægemidlet og i forbindelse

med hypersensitivitetsreaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Tilfælde

af tåresekretion med eller uden konjunktivitis, da der er sjældne rapporter om tilfælde af

obstruktion af tårekanalerne, som resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflod. Der er

rapporteret om cystoidt makulært ødem (CMO) hos patienter i behandling med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Der er rapporter om sjældne tilfælde af myokardieinfarkt.

Vaskulære sygdomme

Der er rapporter om sjældne tilfælde af venøse tromboemboliske.

Luftveje, thorax og mediastinum

Der er sjældne rapporter om akut respiratorisk åndedrætsbesvær og tilfælde af interstitiel

pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom, pulmonar fibrosis og respirationssvigt, i

nogle tilfælde med dødelig udgang. Der er rapporter om sjældne tilfælde af

strålepneumonitis hos patienter, som modtog samtidig strålebehandling.

Mave-tarm-kanalen

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af

gastrointestinale lidelser, gastrointestinal perforation, iskæmisk colitis, colitis og

neutropenisk enterocolitis. Der er rapporter om sjældne tilfælde af ileus og intestinal

obstruktion.

Lever og galdeveje

Hovedsagelig hos patienter med præ-eksisterende leversygdomme er der rapporter om

meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange fatale.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporter om meget sjældne tilfælde af bulløst udslæt, såsom

erythema multiforme, Stevens-Johnson’s syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Andre

samtidige risikofaktorer kan muligvis have medvirket til udviklingen af disse virkninger.

Ved behandling med docetaxel er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer,

44009_spc.doc

Side 27 af 47

som ofte går forud for perifer lymfødem. Der er rapporteret om tilfælde af vedvarende

alopeci.

Nyrer og urinveje

Der er rapporteret om nedsat nyrefunktion og nyresvigt. I omkring 20 % af disse tilfælde

var der ingen risikofaktorer for akut nyresvigt såsom samtidig behandling med

nefrotoksiske lægemidler og mave-tarm-forstyrrelser.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Recall-reaktion på injektionsstedet (tilbagefald af hudreaktion på et sted med tidligere

ekstravasation efter administration af docetaxel på et andet sted) er observeret på stedet for

tidligere ekstravasation (frekvens ikke kendt).

Væskeretention er ikke ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension.

Dehydrering og pulmonalt ødem er sjældent rapporteret.

Metabolisme og ernæring

Der er rapporteret om tilfælde af hyponatriæmi, oftest forbundet med dehydrering,

opkastning og pneumoni.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med

docetaxel. I tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på en specialafdeling og de

vitale funktioner skal følges nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring

af bivirkninger. De forventede komplikationer ved overdosis vil være

knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis. Patienter bør modtage

terapeutisk G-CSF så snart som muligt efter overdosering er erkendt. Om nødvendigt bør

man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: L 01 CD 02, farmakoterapeutisk klassifikation: taxaner.

44009_spc.doc

Side 28 af 47

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at facilitere polymerisering af tubulin

til stabile mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket

medfører et udtalt fald i koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til

mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet af protofilamenter.

In vitro-forsøg har vist, at docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er

essentielle for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes in vitro at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane

tumorcellelinjer samt over for humane tumorceller fra frisk udtaget væv i klonogene

assays. Docetaxel opnår høje intracellulære koncentrationer og forbliver længe

intracellulært. Docetaxel fandtes ydermere at være aktivt over for nogle, men ikke alle

cellelinjer, der udviste overekspression af p-glycoprotein, hvis tilstedeværelse er bestemt af

"multidrug resistance"-genet (MDR-genet). In vivo er docetaxels aktivitet uafhængig af

behandlingsregimet og har eksperimentielt vist et bredt spektrum af antineoplastisk

aktivitet over for murine og transplanterede humane tumorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Brystkræft

Docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosfamid: adjuverende behandling

Patienter med operabel, lymfeknude-positiv brystkræft (TAX 316)

Data fra et åbent, randomiseret multicenterforsøg støtter anvendelsen af den adjuverende

behandling til patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS > 80 % i

alderen mellem 18 og 70 år. Efter stratificering i henhold til antallet af positive

lymfeknuder (1-3, 4+), blev 1491 patienter randomiseret til enten at få enten docetaxel 75

mg/m

administreret en time efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosfamid 500 mg/m

(TAC arm), eller doxorubicin 50 mg/m

, fulgt af fluorouracil 500 mg/ m2 og

cyclophosfamid 500 mg/m

(FAC arm). Begge regimer blev administreret en gang hver 3.

uge i 6 perioder. Docetaxel blev administreret som en 1-times infusion. Alle andre

lægemidler blev givet som intravenøs bolus på dag 1. G-CSF blev administreret som

sekundær profylakse til patienter, som fik kompliceret neutropeni (febril neutropeni,

forlænget neutropeni eller infektion). Patienter på TAC-armen fik antibiotisk profylakse

med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange daglig i 10 dage, startende på dag 5 af hver

periode, eller lignende. Efter den sidste cyklus af kemoterapi, fik patienter i begge arme,

der havde positive østrogen- og/eller progesteron receptorer tamoxifen 20 mg daglig i op

til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev givet i henhold til eksisterende vejledninger på de

deltagende centre og blev givet til 69 % af patienterne, som fik TAC, og 72 % af

patienterne som fik FAC.

Der blev foretaget to interim-analyser og én endelig

analyse. Den første interim-analyse var planlagt til 3 år efter den dato,

hvor halvdelen af rekrutteringen til studiet var afsluttet. Den anden

interim-analyse blev gennemført efter registrering af i alt 400

DFS-

hændelser

, hvilket gav en median opfølgningsperiode på 55 måneder. Den

endelig analyse blev foretaget, da alle patienter havde nået deres 10-

års opfølgningsbesøg (med mindre de havde en DFS-hændelse eller var

blevet

tabt for opfølgning inden da

). Sygdomsfri overlevelse (DFS) var det

44009_spc.doc

Side 29 af 47

primære efektmål og samlet overlevelse (SS) var det sekundære

efektmål.

Der blev foretaget en endelig analyse med en faktisk median

opfølgningsperiode på 96 måneder. Der blev påvist en signifkant

længere sygdomsfri overlevelse i TAC-armen end i FAC-armen.

Incidensen af tilbagefald efter 10 år var reduceret hos de patienter, der

fk TAC, sammenlignet med de patienter, der fk FAC (henholdsvis 39 % i

forhold til 45 %), dvs. en reduktion af den absolutte risiko på 6 % (p =

0,0043). Den samlede overlevelse efter 10 år var også signifkant

forøget i TAC-armen i forhold til i FAC-armen (henholdsvis 76 % i forhold

til 69 %), dvs. en absolut reduktion af risikoen for dødsfald på 7 % (p =

0,002). Da den fordel, der blev observeret hos patienter med 4+

lymfeknuder, ikke var statistisk signifkant mht. DFS og SS, blev det

positive forhold mellem fordel/risiko for TAC-patienter med 4+

lymfeknuder ikke påvist fuldt ud i den endelige analyse.

Sverordnet viser studiets resultater et positivt forhold mellem

fordel/risiko for TAC sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter ifølge allerede defnerede

større prognostiske faktorer blev analyseret:

Sygdomsfri overlevelse

Total overlevelse

Patient-

fordeling

Antal

patienter

Risiko-

forhold*

95 % CI

P =

Risiko-

forhold*

95 % CI

p =

Antal positive

lymfeknuder

I alt

1-3

4+

0,80

0,72

0,87

0,68-0,93

0,58-0,91

0,70-1,09

0,004

0,004

0,229

0,74

0,62

0,87

0,61-

0,90

0,46-

0,82

0,67-

1,12

0,002

0,000

0,274

* Et risikoforhold på mindre end 1 indikerer, at TAC er associeret med længere sygdomsfri

overlevelse og længere total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, egnet til behandling med

kemoterapi (GEICAM 9805)

Data fra et åbent, randomiseret multicenterforsøg støtter anvendelsen af docetaxel som

adjuverende behandling til patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, der er

egnede til kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten

docetaxel 75 mg/m

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid

500 mg/m

(539 patienter i TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m2 efterfulgt af

fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(521 patienter i FAC-armen) som

adjuverende behandling. Patienterne havde operabel, lymfeknude-negativ brystkræft med

høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne (tumorstørrelse > 2 cm og/eller

negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR) og/eller høj

histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge regimer blev

44009_spc.doc

Side 30 af 47

administreret en gang hver 3. uge i 6 cykler. Docetaxel blev administreret som infusion

over 1 time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G-

CSF-profylakse blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet

randomiseret. Hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion blev reduceret hos patienter der fik primær GCSF-profylakse (se pkt. 4.8). I

begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg 27 tamoxifen en gang

daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet

til 57,3 % af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført,

da alle patienter havde en followup-tid på mere end 5 år (median followup-tid var 77

måneder). Den opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års

(median followup-tid var 10 år og 5 måneder) followup-besøg (medmindre de havde DFS

eller tidligere var udgået fra followup). DFS var det primære effekt-endepunkt, og total

overlevelse (OS) var det sekundære effekt-endepunkt.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder blev der vist signifikant længere

sygdoms-fri overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-

behandlede patienter havde 32 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (hazard ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93); p =

0,01). Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede

patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev

behandlet med FAC (hazard ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data for DFS

var ikke statistisk signifikante men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til

fordel for TAC.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere

i TAC-armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 % lavere risiko for død

sammenlignet med FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95 % CI (0,46-1,26;

p=0,29). Dog var fordelingen af OS ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede

patienter en 9 % lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter

(hazard ratio = 0,91; 95 % CI (0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-

armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet for 8-års followup, og 91,3 % i TAC-armen

og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års followup.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde

prognostiske faktorer blev analyseret

i den primære analyse (ved median followup-periode på

77 måneder)

(se tabel nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ

brystkræft (intent-to-treat-analyse)

Patient

fordeling

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Risikoforhold*

95 % CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

< 50 år

44009_spc.doc

Side 31 af 47

≥ 50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Alderskategori 2

< 35 år

≥ 35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Hormonel

receptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumorstørrelse

≤ 2 cm

> 2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusiv

grader, der ikke er

fastsat)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal

status

Præ-menopausal

Post-menopausal

0,64

0,72

0,4-1

0,47-1,12

* Et risikoforhold (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en

længere sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdomsfri overlevelse for patienter,

der opfylder kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT-

population). Resultaterne er anført nedenfor.

TAC

FAC

Risikoforhold

(TAC/FAC)

Undergruppe

r

(n=539)

(n=521)

(95 % CI)

p-værdi

Opfylder relativ

indikation

for kemoterapi

18/214

(8,4 %)

26/227

(11,5 %)

0,796 (0,434-1,459)

0,4593

48/325

(14,8 %)

69/294

(23,5 %)

0,606 (0,42-0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin and cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

a ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse > 5 cm

44009_spc.doc

Side 32 af 47

Det estimerede risikoforhold blev udregnet ved hjælp af Cox proportional hazard-modellen

med behandlingsgruppen som faktor.

DOCETAXEL som enkeltstof

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret

hver 3. uge i den anbefalede dosis på 100 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft.

Der indgik henholdsvis 326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende

stoffer uden effekt, og 392 patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyclin

uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt,

blev docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke

overlevelsestiden (docetaxel 15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller

tiden til progression (docetaxel 27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54), øgede

docetaxel responsraten (52 % mod 37 %, p = 0,01) og gav hurtigere respons (12 uger mod

23 uger, p = 0,007).

3 patienter (2 %), der fik docetaxel, ophørte med behandlingen grundet væskeretention,

hvorimod 15 patienter (9 %), der fik doxorubicin, stoppede behandlingen grundet

hjertetoksicitet (3 tilfælde af fatal hjerteinsufficiens).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyclin uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastin (12

mg/m

hver 6. uge og 6 mg/m

hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12

%, p < 0,0001), forlængede tiden til progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004), samt

forlængede overlevelsen (11 måneder mod 9 måneder, p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil som tidligere

blev set i fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent, randomiseret multicenter studie i fase III blev udført for at sammenligne

docetaxel monoterapi med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos

patienter, hvis tidligere behandling havde inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev

randomiseret til enten at modtage docetaxel monoterapi 100 mg/m

givet som 1 times

infusion eller paclitaxel 175 mg/m

givet som en infusion over 3 timer. Begge

behandlingsmåder blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede median-tiden til progression (24,6 uger vs 15,6 uger; p < 0,01) og

median-overlevelse (15,3 måneder vs 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære

endepunkt (32 % vs 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for docetaxelmonoterapi (55,4 %)

sammenlignet med paclitaxel (23,0 %).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

Et stort randomiseret fase III-studie, med 429 tidligere ubehandlede patienter med

metastatisk sygdom, er blevet udført med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med

docetaxel (75 mg/2) (AT arm) versus doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med

cyclophosfamid (600 mg/m

) (AC arm). Begge regimer blev indgivet på dag 1 hver 3. uge.

Tiden til progression (TTP) var signifikant længere i AT-armen i forhold til AC-armen, p =

0,0138. TTP-medianen var 37,3 uger (95 % CI: 33,4 – 42,1) i AT-armen og 31,9 uger (95

% CI: 27,4 – 36,0) i AC-armen.

Den totale responshyppighed var signifikant højere i AT-armen i forhold til AC-armen, p =

44009_spc.doc

Side 33 af 47

0,009. Total responshyppighed var 59,3 % (95 % CI: 52,8 – 65,9) I AT armen i forhold til

46,5 % (95 % CI: 39,8 – 53,2) i AC armen.

I dette forsøg viste AT-armen en hyppigere forekomst af alvorlig neutropeni (90 % versus

68,6 %), febril neutropeni (33,3 % versus 10 %), infektion (8 % versus 2,4 %), diarré (7,5

% versus 1,4 %), asteni (8,5 % versus 2,4 %) og smerter (2,8 % versus 0 %) end AC-

armen. På den anden side viste AC-armen en hyppigere forekomst af alvorlig anæmi (15,8

% versus 8,5 %) end AT-armen og tillige en hyppigere forekomst af alvorlig

hjertetoksicitet: Hjerteinsufficiens (3,8 % versus 2,8 %), total LVEF-nedsættelse ≥ 20 %

(13,1 % versus 6,1 %), total LVEF-nedsættelse ≥ 30 % (6,2 % versus 1,1 %). Toksisk død

forekom hos 1 patient i AT-armen (hjerteinsufficiens) og i 4 patienter i AC-armen (1 på

grund af septisk shock og 3 på grund af hjerteinsufficiens). I begge arme var livskvaliteten

målt via et EORTC-spørgeskema sammenlignelig og stabil under behandling og

opfølgning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med

metastatisk brystkræft, hvis tumorer var HER2-positive, og som ikke tidligere havde fået

kemoterapi for metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til at få docetaxel (100

mg/m

) med eller uden trastuzumab. 60 % af patienter fik først anthracyclinbaseret

adjuverende kemoterapi. docetaxel + trastuzumab var effektivt til patienterne, uanset om

de havde fået adjuverende anthracyclin eller ikke. Den primære testmetode, som blev

anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotal-studie var immunohistokemi

(IHC). En mindre del af patienterne blev testet ved hjælp af fluoroscence in situ

hybridization (FISH). I dette forsøg havde 87 % af patienterne sygdom, som var IHC 3+,

og 95 % af de inkluderede patienter havde sygdom, som var IHC3+ og/eller patienterne var

FISH positive. Resultaterne af effekten er opsummeret i den følgende tabel:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

n = 92

Docetaxel

n = 94

Responsrate

(95 % CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Gennemsnitlig varighed af respons (måneder)

(95 % CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Gennemsnitlig TTP (måneder)

(95 % CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Gennemsnitlig overlevelse (måneder)

(95 % CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP = tid til progression. ”ne” indikerer, at dette ikke kunne estimeres eller ikke blev nået.

Fuldt analysesæt (intent-to-treat)

Estimeret median overlevelse.

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data fra et randomiseret, kontrolleret, klinisk fase 3-multicenterstudie understøtter

anvendelsen af capecitabin i kombination med docetaxel til behandling af patienter med

lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft hos hvem cytotoksisk kemoterapi med et

anthracyklin, har været uden effekt. I dette kliniske forsøg randomiseredes 255 patienter til

behandling med docetaxel (75 mg/m

som en 1-times intravenøs infusion hver 3. uge) og

44009_spc.doc

Side 34 af 47

capecitabin (1250 mg/m

to gange daglig i 2 uger efterfulgt af en uges pause). 256

patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/ m

som 1 times

intravenøs infusion hver 3. uge). Overlevelsen var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Den mediane overlevelse var 442 dage (docetaxel +

capecitabin) vs. 352 dage (docetaxel alene). De objektive responsrater i den randomiserede

population (investigators vurdering) var 41,6 % (docetaxel+capecitabin) vs. 29,7 %

(docetaxel alene); p = 0,0058. Tid indtil progressiv sygdom var længere i

kombinationsarmen med Xeloda + docetaxel (p < 0,0001). Den mediane tid indtil

progression var 186 dage (docetaxel+ capecitabin) vs. 128 dage (docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden

strålebehandling

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger vs. 7

uger) og den samlede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75

mg/m

end for bedste palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant

længere med docetaxel (40 %) end for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p

< 0,01), anden ikke-sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos

de patienter, der fik behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end hos

patienterne, der fik bedste palliative behandling.

Den samlede responsrate var 6,8 % i de evaluerbare patienter, og median-varigheden for

respons var 26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinmidler hos patienter der ikke tidligere er behandlet

med kemoterapi

1218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS

på 70 % eller mere og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i

et fase III-studie randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times

infusion umiddelbart efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60

minutter hver 3. uge, docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med

carboplatin (AUC 6 mg/ml per min) administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge,

vinorelbin (V) 25 mg/m

administreret i løbet af 6 til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22

efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1 af cyklusser gentaget hver 4. uge.

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for forsøgets to arme er

illustreret i nedenstående tabel:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primært endepunkt)

Median overlevelsestid (måneder)

1-års overlevelse (%)

2-års overlevelse (%)

11,3

10,1

Risikoforhold: 1,122

(97,2 % CI: 0,937; 1,342)*

Behandlingsforskel: 5,4 %

(95 % CI: -1,1; 12,0)

Behandlingsforskel: 6,2 %

(95 % CI: 0,2; 12,3)

Gennemsnitlig tid til progression (uger)

22,0

23,0

Risikoforhold: 1,032

44009_spc.doc

Side 35 af 47

(95 % CI: 0,876; 1,216)

Total responsrate (%)

31,6

24,5

Behandlingsforskel:

(95 % CI: 0,7; 13,5)

*: Rettet for multiple sammenligninger og justeret for stratifikationsfaktorer (stadie af

sygdommen og behandlingsregion), baseret på beregnelig patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global rating af livskvalitet med

EuroQoL-5D, lungekræft-symptom skala, og forandringer i Karnofskys performancestatus.

Resultater på disse endepunkter understøttede de primære endepunktsresultater.

For docetaxel/carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises ækvivalent eller non-

inferior effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombination VCis.

Prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos

patienter med hormonrefraktær prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret fase III-

multicenter forsøg. I alt 1006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret i følgende

behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentlig i de første 5 uger i en 6 ugers

behandlingsrunde i 5 behandlingsrunder.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Alle 3 behandlingsregimer blev administreret i kombination med prednison eller

prednisolon 5 mg to gange daglig, kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere total overlevelse

sammenlignet med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med

ugentlig docetaxel var ikke statistisk signifikant sammenlignet med mitoxantron-kontrol-

armen. Effekt-endepunkter for docetaxel-armene versus kontrol-armen er vist i den

følgende tabel:

Endepunkt

Docetaxel hver 3. uge

Docetaxel hver uge

Mitoxantron

hver 3.uge

Antal patienter

Median overlevelsestid (måneder)

95 % CI

Risikoforhold

95 % CI

p-værdi†*

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA**- response rate (%)

95 % CI

p-værdi*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9) < 0,0001

31,7

(26,4-37,3) --

Antal patienter

Smerte-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumor-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

44009_spc.doc

Side 36 af 47

†Stratificeret log-rank test

*Tærskel for statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: Prostataspecifikt antigen

Taget i betragtning af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkerhedsprofil end

docetaxel administreret hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel

af docetaxel administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne i Global-

livskvalitet.

Gastrisk adenocarcinom

En åben, randomiseret multicenter undersøgelse har evalueret sikkerhed og effekt af

docetaxel til behandling af patienter med metastatisk gastrisk adenocarcinom, inklusive

adenocarcinom af den gastrooesophageale forbindelse. Patienterne havde ikke tidligere

modtaget kemoterapi for metastatisk sygdom. 445 patienter med KPS > 70 blev behandlet

med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på dag 1) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m

på dag 1) og 5-fluorouracil (F) (750 mg/m

pr. dag i 5 dage) eller cisplatin (100 mg/m

dag 1) og 5-fluorouracil (1000 mg/m

pr. dag i 5 dage). Behandlings-cyklus var på 3 uger

for TCF-armen og 4 uger for CF-armen. Median-antallet af cyklusser administreret pr.

patient var 6 (med en range på 1-16) for TCF-armen sammenlignet med 4 (med en range

på 1-12) for CF-armen. Progressionstid (TTP) var det primære endepunkt. Nedsættelsen af

risikoen for progression var 32,1 % og blev associeret med en signifikant længere TTP (p =

0,0004) til fordel for TCF-armen. Overlevelse i alt var også signifikant længere (p =

0,0201) til fordel for TCF-armen med en nedsættelse af risikoen for død på 22,7 %.

Effektresultater er vist i den følgende tabel:

Effekten af docetaxel ved behandling af patienter med gastrisk adenocarcinom

Endepunkt

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (måneder)

(95 % CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Risikoforhold

1,473

(95 % CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

2-års estimat (%)

18,4

Risikoforhold

1,293

(95 % CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Responsrate i alt (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste overlevelsesrespons (%)

16,7

25,9

*Ustratificeret log-rank test

Undergruppeanalyser på tværs af alder, køn og race favoriserede samstemmende TCF-

armen sammenlignet med CF-armen.

44009_spc.doc

Side 37 af 47

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median-tid på 41,6 måneder viste ikke

længere signifikant forskel, selv om TCF-regimet altid gav bedre resultater. Fordelen ved

TCF-regimet kontra CF-regimet var helt tydelig mellem 18 og 30 måneders follow-up.

Som helhed viste livskvalitet (LK) og kliniske fordele resultater i overensstemmelse med

fremgang til fordel for TCF-armen. De patienter, der blev behandlet i TCF-armen, havde

længere tid til 5 % definitiv forværring af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-

spørgeskemaet (p = 0,0121) og en længere tid til definitiv forværring af Karnofsky

performance status (p = 0,0088) sammenlignet med patienterne, som fik behandling med

Hoved- og halskræft

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med

pladecellecarcinom i hovedet og halsen (SCCHN) blev evalueret i en åben, randomiseret

fase III-multicenter undersøgelse (TAX323). I denne undersøgelse blev 358 patienter med

inoperabelt, lokalt fremskredent SCCHN og WHO-funktionsstatus 0 eller 1, randomiseret i

en af to behandlingsarme. Patienter i docetaxel-armen modtog docetaxel (T) 75 mg/m

efterfulgt af cisplatin (P) 75 mg/m

efterfulgt af 5-fluorouracil 750 mg/m

daglig som en

kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser i

tilfælde hvor der som mindstemål blev observeret mindre respons (> 25 % reduktion i den

bidimensionelt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik

patienter, hvis sygdomstilstand ikke var forværret, strålebehandling i 7 uger med et interval

på mindst 4 uger og maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte retningslinjer (TPF/RT) I

komparator-armen af studiet fik patienterne cisplatin (P) 100 mg/m

efterfulgt af 5-

fluorouracil (F) 1000 mg/m

(PF) daglig i 5 dage. Dette regime blev administreret hver 3.

uge i 4 cyklusser hos patienter, hvor der som mindstemål efter 2 cyklusser blev observeret

en mindre respons (≥ 25 % reduktion i den bidimensionelt målte tumorstørrelse). Efter endt

kemoterapi, med et minimum interval på 4 uger og et maksimum interval på 7 uger, blev

de patienter, hvis sygdom ikke forværredes, strålebehandlet (RT) i 7 uger i henhold til de

fastlagte retningslinjer (PF/RT). Lokoregional behandling med stråling blev givet enten

med en konventionel fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy en gang daglig, 5 dage om ugen til en total

dosis på 66 til 70 Gy), eller accelererede/hyperfraktionerede regimer af strålebehandling

(to gange daglig, med et minimum interfraktionsinterval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt

70 Gy blev anbefalet til accelererede regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer.

Kirurgisk resektion blev tilladt efter kemoterapi, før eller efter strålebehandling. Patienter

fra TPF-armen blev behandlet med profylaktisk antibiotika med ciprofloxacin 500 mg oralt

2 gange daglig i 10 dage. Behandlingen begyndte på dag 5 i hver cyklus, eller tilsvarende.

Det primære endepunkt i denne undersøgelse, progressionsfri overlevelse (PFS), var

signifikant længere i TPF-armen sammenlignet med PF-armen, p = 0,0042 (median PFS:

henholdsvis 11,4 vs. 8,3 måneder) med en samlet median-opfølgningstid på 33,7 måneder.

Median overlevelse i alt var også signifikant længere til fordel for TPF-armen

sammenlignet med PF-armen (median OS: henholdsvis 18,6 vs. 14,5 måneder) med en 28

% reduktion af risikoen for død, p = 0,0128. Effektresultaterne er vist i tabellen nedenfor:

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter med inoperabelt, lokalt

fremskredent SCCHN (intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel+

Cis+5-FU

n = 177

Cis+5-FU

n = 181

44009_spc.doc

Side 38 af 47

Median progressionsfri overlevelse (måneder)

(95 % CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Tilpasset risikoforhold

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Risikoforhold

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste respons i alt på kemoterapi (%)

(95 % CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste respons i alt på undersøgelsesbehandling [kemoterapi +/-

strålebehandling] (%)

(95 % CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Median varighed af respons på kemoterapi ± strålebehandling

(måneder)

(95 % CI)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Risikoforhold

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Med et risikoforhold < 1 kan docetaxel + cisplatin+5-FU anvendes med fordel

* Cox-model (tilpasning til primær tumor, T og N kliniske stadier og PSWHO)

** Log-rank test

*** Chi-square-test

Livskvalitetsparametre

De patienter, der fik behandling med TPF, udviklede signifikant mindre tilbagegang i deres

globale sundhedsscore i forhold til patienter i behandling med PF (p = 0,01, under

anvendelse af EORTC QLQ-C30-skalaen).

Kliniske fordelsparametre

Statusskalaen for hoved- og hals underskalaer (PSS-HN) var designet til at måle

sprogforståelse, evnen til at indtage føde offentligt samt en normal kost. Skalaen var

signifikant til fordel for TPF i forhold til PF.

Median tid til første tilbagegang i WHO-funktionsstatus var signifikant længere i TPF-

armen end med PF. Smerteintensitetsscoren forbedredes under behandlingen i begge

grupper, hvilket indikerer en god smertekontrol.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemostråleterapi (TAX 324)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med lokalt

fremskredent pladecellecarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et åbent,

randomiseret, multicenter studie i fase III (TAX 324). I dette studie blev 501 patienter med

lokalt fremskredent SCCHN og en WHO-funktionsstatus på 0 eller 1, randomiseret i en af

to arme. Studiepopulationen bestod af patienter med teknisk uresekterbar sygdom,

patienter med lav chance for kirurgisk helbredelse og patienter med bevarelse af organer

som mål. Evaluering af effekt og sikkerhed blev foretaget udelukkende ud fra kriterier om

overlevelse. Succesrig organbevarelse indgik ikke formelt som succeskriterium. Patienter i

docetaxel-armen modtog docetaxel (T) 75 mg/m

ved intravenøs infusion på dag 1,

44009_spc.doc

Side 39 af 47

efterfulgt af cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til 3 timers

intravenøs infusion, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluorouracil(F) 1000

mg/m

/dag fra dag 1 til dag 4. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser.

Patienter uden forværret sygdom skulle ifølge protokollen modtage CRT (PF/CRT).

Patienter i komparator-armen modtog cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30

minutter til 3 timers intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs

infusion af 5-fluorouracil(F) 1000 mg/m

/dag fra dag 1 til dag 5. Disse cyklusser blev

gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Alle patienter uden forværret sygdom skulle ifølge

protokollen modtage CRT (PF/CRT).

Efter induktionskemoterapi skulle patienter i begge behandlingsarme modtage 7 ugers

CRT med et minimumsinterval på 3 uger, og ikke senere end 8 uger efter påbegyndelse af

sidste cyklus (dag 22 til dag 56 af sidste cyklus). Under strålebehandlingsforløbet blev der

givet carboplatin (AUC 1,5) ugentligt som en 1-times intravenøs infusion med et

maksimum på 7 doser. Stråling blev udført med megavolt udstyr, med en daglig

fraktionering (2 Gy pr. dag, 5 dage om ugen i 7 uger, dosis i alt 70-72 Gy). Kirurgisk

indgreb på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes når som helst efter endt

CRT. Alle patienter i studiets docetaxel-arm modtog profylaktisk antibiotika. Det primære

endepunkt for effektivitet i dette studie, overlevelse i alt (OS), var signifikant længere (log-

rank test, p=0,0058) i det regime, der indeholdt docetaxel sammenlignet med PF (median

OS: henholdsvis 70,6 mod 30,1 måneder), med en 30 % nedsat risiko i mortalitet

sammenlignet med PF (hazard ratio (HR) = 0,70; 95 % konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90)

med en samlet median opfølgningstid på 41,9 måneder. Det sekundære endepunkt,

progressionsfri overlevelse, (PFS) viste 29 % nedsat risiko for forværring eller død og en

22 måneder forbedring i median PFS (35,5 måned for TPF og 13,1 måned for PF). Dette

var også statistisk signifikant med en HR på 0,71; 95 % CI 0,56-0,90; log-rank test p =

0,004. Effekten baseret på data fra studiet kan ses i nedenstående tabel:

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter med lokalt fremskredent SCCHN

(intent-

to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis +

5-FU

n = 255

Cis + 5-

FU

n = 246

Median overlevelse i alt (måneder)

(95 % CI)

Risikoforhold:

(95 % CI)

* p-værdi

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-

51,5)

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median progressionsfri overlevelse (måneder)

(95 % CI)

Risikoforhold:

(95 % CI)

** p-værdi

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-

20,2)

0,71

(0,56-0,90)

0,004

Bedste respons i alt på kemoterapi (%)

(95 % CI)

*** p-værdi

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2

0,070

44009_spc.doc

Side 40 af 47

Bedste respons i alt på undersøgelsesbehandling [kemoterapi

+/- strålebehandling] (%)

(95 % CI)

*** p-værdi

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-

77,1)

0,209

Med et risikoforhold < 1 kan docetaxel + cisplatin+5-FU anvendes med fordel

* Ujusteret log-rank test

** Ujusteret log-rank test, ikke justeret for multipel sammenligning

*** Chi-square-test, ikke justeret for multipel sammenligning

NA: Ikke relevant

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med docetaxel i alle undergrupper af den pædiatriske population ved

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom og hoved- og

halskræft, som ikke omfatter lavdifferentierede nasopharyngeale karcinomer af type II og

III (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

I fase I-studier er docetaxels farmakokinetik blevet undersøgt hos

kræftpatienter efter administration af 20-115 mg/m

Den kinetiske profil af

docetaxel er dosisafhængig og i overensstemmelse med en farmakokinetisk model med tre

kompartmenter og med halveringstider af α-, β- og γ-faserne på henholdsvis 4 min., 36

min. og 11,1 timer.

Den sene fase skyldes til dels en relativt langsom

udstrømning af docetaxel fra det perifere kompartment.

Fordeling

Efter administration af en dosis på 100 mg/m

givet som infusion over 1

time blev der opnået en gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration

på 3,7 μg/ml med et tilsvarende AUC på 4,6 t.μg/ml.

Gennemsnitsværdierne af den totale clearance og fordelingsvolumenet

ved steady-state var henholdsvis 21 l/t./m

og 113 l. Den

interindividuelle variation i den totale clearance var ca. 50 %. Sver 95 %

docetaxel er bundet til plasmaproteiner.

Elimination

Der er udført et studie med

C-mærket docetaxel hos 3 kræftpatienter.

Docetaxel blev udskilt både i urin og fæces efter cytochrom P450-

medieret oxidativ metabolisering af tert-butylestergruppen. Inden for 7

dage udgjorde udskillelsen i urin og fæces henholdsvis ca. 6 % og 75 %

af den administrerede radioaktivitet. Ca. 80 % af radioaktiviteten i

fæces er udskilt efter 48 timer i form af en inaktiv hovedmetabolit og tre

øvrige inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af

uomdannet lægemiddel.

Særlige populationer

44009_spc.doc

Side 41 af 47

Alder og køn

Der er udført en populationsanalyse af farmakokinetikken hos 577

patienter, der fk docetaxel. De farmakokinetiske parametre, der blev

estimeret ved hjælp af modellen, lå meget tæt på de parametre, der

blev observeret i fase I-studier. Docetaxels farmakokinetik varierede

ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et lille antal patienter (n = 23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat

nedsat leverfunktion (ASAT og ALAT

1,5 gange den øvre normalgrænse (ULN) og

basisk fosfatase

2,5 gange den øvre normalgrænse (ULN)), var den totale clearance

nedsat med gennemsnitligt 27 % (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Clearance af docetaxel var ikke påvirket hos patienter med let til

moderat væskeretention, og der fndes ingen data om clearance hos

patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel influerer ikke på clearance af doxorubicin og plasmaniveauet

af doxorubicinol (en doxorubicinmetabolit), når lægemidlerne anvendes

i kombination. Samtidig administration af docetaxel, doxorubicin og

cyclophosphamid påvirkede ikke stofernes farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, hvor der blev foretaget en vurdering af capecitabins

virkning på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste ingen

virkning af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og

ingen virkning af docetaxel på farmakokinetikken af 5'-DFUR, der er en

capecitabinmetabolit af betydning.

Cisplatin

Clearance af docetaxel i kombinationsbehandling med cisplatin svarede

til den clearance, der blev observeret efter monoterapi. Cisplatins

farmakokinetiske profl, når det administreres kort efter infusion af

docetaxel, er sammenlignelig med cisplatins farmakokinetiske profl, når

det administreres alene.

Cisplatin og 5-fuorouracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluorouracil

hos 12 patienter med solide tumorer havde ingen indflydelse på

farmakokinetikken af hvert af de individuelle lægemidler.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken af docetaxel, når det

administreres med standardpræmedicinering med dexamethason, er

undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

44009_spc.doc

Side 42 af 47

Der blev ikke observeret nogen virkning af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent in vitro i mikronucleus -og kromosom-

aberrationstesten i CHO-K1 celler, samt in vivo i mikronucleustesten i mus. Derimod

induceredes ingen mutationer i Ames test eller i en CHO/HGPRT gen mutation assay.

Disse resultater er i overensstemmelse med docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske forsøg på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det

må derfor formodes, at også den mandlige fertilitet påvirkes af docetaxel.

44009_spc.doc

Side 43 af 47

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyre, vandfri

Macrogol 300

Polysorbat 80

Ethanol (se pkt. 4.4)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

Salgspakning

Uåbnet: 24 måneder.

Efter åbning: 28 dage. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Opbevaringstid efter fortynding

Docetaxel opløsning til infusion er en overmættet opløsning og kan derfor

krystallisere/udfælde med tiden. Infusionsopløsningen skal nøje kontrolleres visuelt for

udfældning inden brug. Hvis infusionsopløsningen er uklar eller synes at have fældet ud,

skal den kasseres.

Kemisk og fysisk stabilitet efter fortynding i glucose 5 % eller natriumchlorid 0,9 % (0,30

mg/ml og 0,74 mg/ml) er vist for 4 timer ved 2-8

C beskyttet mod lys og under 25

C uden

beskyttelse mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet bruges med det samme. Hvis det ikke

bruges med det samme, er opbevaringstiden og opbevaringsforholdene før anvendelse

brugerens eget ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Salgspakninger

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Må ikke fryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Efter fortynding

For opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Klar type I hætteglas med gummiprop og krympet aluminiumsforsegling med eller uden

beskyttende plastikomslag (Onco-Safe).

Pakningsstørrelser: 20 mg/2 ml, 80 mg/8 ml, 160 mg/ 16 ml: 1 hætteglas, 5 hætteglas, 10

hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Docetaxel opløsning til infusion er en overmættet opløsning og kan derfor

krystallisere/udfælde med tiden. Infusionsopløsningen, som tilberedes af Docetaxel Ebewe,

koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal nøje kontrolleres visuelt for udfældning

44009_spc.doc

Side 44 af 47

inden brug. Hvis infusionsopløsningen er uklar eller synes at have fældet ud, skal den

kasseres.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet bruges med det samme.

Inspektion inden brug

Docetaxel ”Ebewe”-koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal kontrolleres visuelt for

partikler og misfarvning inden fortynding. Hvis koncentratet er uklart eller udfældet, skal

det kasseres.

Tilberedning af infusionsvæsken

Koncentratet skal fortyndes inden brug.

Infusionsopløsningen kan tilberedes med enten 0,9 % natriumchlorid eller med 5 %

glucose og administreres som en intravenøs infusion.

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det påkrævede antal hætteglas med

Docetaxel Ebewe koncentrat til infusionsvæske, opløsning tages ud og opbevares under 25

°C, indtil opløsningen har opnået rumtemperatur.

Det ønskede volumen kan udtages direkte fra hætteglasset.

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas for at opnå den dosis, der er

nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det

tilsvarende volumen indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret sprøjte.

For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg udtages 14 ml Docetaxel ”Ebewe”,

koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Den beregnede mængde af Docetaxel Ebewe koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal

injiceres via en enkelt injektion (1 skud) i en 250 ml infusionspose eller flaske med enten 5

% glucose eller 0,9 % NaCl opløsning til infusion.

Hvis den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større

volumen af infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

Infusionsvæsken opblandes manuelt ved forsigtigt og kontrolleret at vende og dreje

infusionsposen eller flasken, så væsken ikke danner skum. Rystelser og kraftige

bevægelser skal undgås under tilberedningen og under transporten til patienten.

Den tilberedte docetaxel infusionsopløsning er stabil i op til 4 timer og skal anvendes inden

for disse 4 timer, inklusive opbevaring og infusionstiden på 1 time. Infusionen skal

administreres under aseptiske forhold ved stuetemperatur (under 25

C) og under normale

lysforhold.

Infusionsopløsningen, som tilberedes af Docetaxel Ebewe, koncentrat til infusionsvæske,

opløsning, skal nøje kontrolleres visuelt for udfældning inden brug. Hvis

infusionsopløsningen er uklar eller synes at have fældet ud, skal den kasseres.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet bruges med det samme.

Kontakt mellem Docetaxel ”Ebewe” koncentrat og plastificeret PVC udstyr eller apparatur

under fremstilling af infusionsvæsken anbefales ikke.

For at minimere patientens udsættelse for plasticidet DEHP (di(2-ethylhexyl)phthalat), som

kan udvaskes fra PVC-infusionsposer, -sæt eller andet medicinsk udstyr, bør fortyndet

44009_spc.doc

Side 45 af 47

Docetaxel ”Ebewe” infusionsvæske opbevares i flasker eller plastikposer (polypropylen,

polyolefin) og administreres gennem polyethylen "coatede" infusionssæt.

For at minimere muligheden for udfældningen anbefales det at anvende poser.

Det frarådes at anvende glasflasker.

pH og osmolalitet af den rekonstituerede opløsning

0,3 mg/ml i Glucose 5%: pH ≈ 3,6; 517 mOsm/kg

0,74 mg/ml i NaCl 0,9%: pH ≈ 3,3-3,6; 849 mOsm/kg

Retningslinjer for sikker håndtering af antineoplastiske præparater

Cytotoksiske præparater skal ikke håndteres af gravidt personale. Fortynding bør ske af

uddannet personale i specielle tilegnede rum. Arbejdsoverfladen skal dækkes med engang

plastikbeklædt absorberende papir.

Adækvate beskyttelseshandsker, masker og tøj bør anvendes. Forsigtighed bør udvises for

at undgå kontakt med hud og slimhinder. I tilfælde af kontakt med hud skal området vaskes

grundigt med sæbe og vand. Hvis utilsigtet kontaminering af øjnene opstår, skal øjnene

skylles grundigt med vand med det samme.

Brug Luer-lock fitting på alle nåle og sæt. Nåle med stor diameter anbefales for at

minimere tryk og risikoen for dannelse af aerosoler. Dannelse af aerosoler kan også

minimeres ved at bruge en nål med filter.

Ikke anvendt lægemiddel skal kasseres. Kassering af udstyr brugt i forbindelse med

fortynding af Docetaxel ”Ebewe” skal ske under passende forholds- og forsigtighedsregler.

Ikke anvendt lægemiddel og kontamineret materiale skal kasseres som høj-risiko affald.

Skarpe objekter (nåle, kanyler, hætteglas osv.) skal kasseres i passende faste

affaldsbeholdere. De personer som samler og kasserer dette affald skal gøres

opmærksomme på faren i dette arbejde.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bortskaffes i overensstemmelse med lokale

krav.

Overskydende fortyndet infusionsvæske skal skylles direkte ud i afløbet med rigelige

mængder vand.

Lægemidlet kan bruges flere gange, se pkt. 6.3.

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler

Administration

Docetaxel ”Ebewe” er kun til intravenøs brug.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44009

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. februar 2010

44009_spc.doc

Side 46 af 47

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. maj 2018

44009_spc.doc

Side 47 af 47

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

1-11-2018

Taxespira (Hospira UK Limited)

Taxespira (Hospira UK Limited)

Taxespira (Active substance: docetaxel) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)7368 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

27-11-2017

Docetaxel

Docetaxel

Docetaxel (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017)7984 of Mon, 27 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1152/201611

Europe -DG Health and Food Safety