Dividend Formula M

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dividend Formula M Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 30 g/l difenoconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dividend Formula M Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

L1009129 DENM/04T PPE 4051234

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

P391

Udslip opsamles.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af vinter- og vårhvede, vinter- og vårrug, vinter- og vårtriticale og vinter- og vårbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

SPe1

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må

endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre

doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffer-

nes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Dividend

Formula M som indeholder difenoconazol. Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Ved håndtering af det bejdsede korn bær beskyttelseshandsker. For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indehol-

der epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer

skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne

(SPe1). Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at

etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 1-199

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionspræparat til bejdsning

Indeholder: difenoconazol 30 g/l (2,8% w/w)

Nettoindhold: 1000 L

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

BRUGSANVISNING

Produktdata

Aktivstof

Difenoconazol 30 g/l (2,8% w/w)

Formulering

Suspensionspræparat til bejdsning

Fareklasse

GHS07, GHS09

Emballage

1000 L

Opbevaring

Frostfrit

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning af vinter- og vårhvede, vinter- og vårrug, vinter- og vårtriticale, vinter- og vårbyg i

lukkede industrielle bejdseanlæg.

Behandlingsfrister og restriktioner

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. væk-

står (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder

epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis

der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes

respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Virkemåde og virkningsspektrum

Dividend

Formula M er et svagt systemisk kontaktvirkende fungicidbejdsemiddel. Frøet og den spirende plante

optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til at kontrollere svampesyg-

domme på eller i frøet. Systemisk fordeling i planten er relativt svag. Dividend

Formula M er ret ubevægelig i jord og

forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø og den fremspirende plante er dermed

beskyttet både udefra og indefra. Dividend

Formula M er formuleret med en ny teknologi, der forbedrer arbejdsmil-

jøet og øger produktionskapaciteten ved forbedret vedhæftning til frøet, mindre støvudvikling og mindre afsætning i

bejdseanlægget.

Resistens: Dividend

Formula M indeholder difenoconazol som tilhører gruppen af triazoler (FRAC gruppe 3, DMI

fungicider). DMI fungicider inhiberer Sterol Biosynthesis (SBIs), men viser ingen krydsresistens til andre SBI klasser.

Det vurderes at have medium risiko for udvikling af resistens. Risikoen for at udvikle resistens overfor bejdsemidler

er som regel lav.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (ml/hkg)

Vinter‐ og

vårhvede

Spiringsfusariose (Fusarium spp., Microdochium nivale)

Hvedebrunplet (Leptosphaeria nodorum)

Hvedestinkbrand (Tilletia caries)

187,5

Kun moderat effekt på spiringsfusariose

Vinter‐ og

vårbyg

Spiringsfusriose (Fusarium spp., Microdochium nivale)

Bygstribesyge (Pyrenophora graminea)

Kun moderat effekt på spiringsfusariose

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (ml/hkg)

Triticale

Spiringsfusariose (Fusarium spp., Microdochium nivale)

Hvedebrunplet (Leptosphaeria nodorum)

Hvedestinkbrand (Tilletia caries)

187,5

Kun moderat effekt på spiringsfusariose

Spiringsfusariose (Fusarium spp., Microdochium nivale)

Rug stængelbrand (Urocystis occulta)

Kun moderat effekt på spiringsfusariose

Bejdseteknik, rengøring m.m.

Formula M er en formuleringsteknologi, der giver bedre arbejdsmiljø og øget produktionskapacitet, som følge af bed-

re vedhæftning og fordeling på kernerne samt mindre støv udvikling og mindre afsætning i bejdseanlægget.

Dividend

Formula M kan anvendes i de fleste bejdseanlæg. Bedste resultat opnås i maskiner forsynet med efter-

blander i form af snegl, fingersnegl eller anden type omrøring.

Bejdsekvaliteten kan forbedres ved tilsætning af 100-200 ml vand pr. hkg udsæd. Dette er mest aktuelt i anlæg uden

efterblander. Kontakt eventuelt Syngenta vedrørende tekniske løsninger.

Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift. Dividend

Formula M kan anvendes ved tempera-

turer ned til 0°C.

Rengøring af bejdseanlægget: Anlægget gennemskylles med lunkent vand. Ved produkt skift rengøres anlægget

specielt omhyggeligt.

Ved skift fra Dividend

Formula M til LS formuleringer (midler baserede på organiske opløsningsmidler som n-me-

tylpyrolidone og lignende) skylles systemet først grundigt med lunkent vand og derefter med etanol eller isopropanol.

Ved skift fra Dividend

Formula M til andre FS formuleringer (vandbaserede midler) og omvendt skylles systemet

med vand.

Ved skift fra LS formuleringer (midler baserede på organiske opløsningsmidler, n-metylpyrolidone og lignende) til

Dividend

Formula M skylles systemet grundigt, først med isopropanol og derefter med lunkent vand. Skyllevand

som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald.

Mærkning af bejdset frø: Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og

plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Dividend

Formula M som indeholder difenoconazol.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Ved håndtering af det bejdsede korn bær beskyttelseshandsker.

For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder

epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsva-

rende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt

ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf.

brugsanvisningerne (SPe1).

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fast-

gøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil

indholdet er brugt.

Bortskaffelse af tom emballage: Emballagen må kun genbruges af importør eller producent. Den tomme rengjorte

container hentes af Schütz Container Service. Udfyld faxblanketten (Euroticket) som sidder i metallommen på con-

taineren og send den til det nævnte faxnummer.

Tømning og rengøring sker ved at tømme containeren gennem bundventilen til drypning ophører. Skyl indvendigt

med ca. 5 liter vand.

Hæld skyllevandet gennem bundventilen til drypning ophører (skyllevandet kan blandes med produktet ved næste

behandlingstidspunkt).

Containerens yderside renses for eventuelle produktrester. Bemærk, at alle låg og ventiler skal være lukkede, så der

ikke på nogen måde kan dryppe fra containeren.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Optimale virkningsforhold

Bejdsningen skal ske i egnede anlæg der giver en ensartet fordeling af Dividend

Formula M på kernerne. Kornet

skal være af god kvalitet der er af ensartet kernestørrelse og fri for støv og urenheder.

Opbevaring: Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Behandlingen bibeholder sin effekti-

vitet under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år. Behandlet udsæd bør dog ikke opbevares i mere end et år.

Tankblanding

Dividend

Formula M kan ikke blandes med produkter som indeholder organiske opløsningsmidler. Blanding med

disse ødelægger formuleringen. Selv midler der indeholder vand kan indeholde organiske opløsningsmidler.

Samtidig bejdsning med andre vandbaserede midler op til en totaldosering på 1000 ml/hkg er mulig i nyere anlæg.

Kontakt evt. Syngenta for nærmere information.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den

forefindes i original ind pakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar

for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og

anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens

og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Dividend

®

SIKKERHEDSDATABLAD

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktidentifikator

Produktnavn

Dividend

Formula M

Design code

A9142L

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Svampemiddel / Bejdsemiddel

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99

E-mail adresse: dk@syngenta.com

Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H410

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Farepiktogrammer

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P261

Undgå indånding af spray.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P391

Udslip opsamles.

Supplerende information:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare.

Revideret: 2015-04-24 (ver.4)

Andre farer

Ingen kendte.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-nr.

EF-nr.

Registrerings-

nummer

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

% W/W

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-

octadecenylomega-hydroxy-,(Z)-

9004-98-2

68920-66-1

Skin Irrit.2; H315

5 - 10

1,2-Propandiol

57-55-6

200-338-0

5 - 10

difenoconazole

119446-68-3

Xn, N

R50/53

Acute Tox.4; H302

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-

omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]-,

ammonium salt

119432-41-6

137672-70-9

R52/53

Aquatic Chronic3; H412

1 - 5

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt

åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser.

Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE opkast-

ning.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen information tilgængelig.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller

kuldioxid. Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da den kan

sprede og øge brandens omfang.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Da produktet indeholder brændbare organiske

forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10). Påvirkning overfor

dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

Anvisninger for brandmandskab: Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedræts

værn. Lad

ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med

vandtåge.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Der hen vises til

beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikker-

hedsmæssigt muligt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloak

system.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absor-

berende materiale, (f.eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale

myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive

myndigheder.

Henvisning til andre punkter: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Der henvises

til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger. Undgå kontakt

med huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. For personlig beskyttelse se punkt 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Ingen specielle opbevaringsforhold

påkrævet. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Særlige anvendelser: Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette produkt,

venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

difenoconazole

8 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

1,2-Propandiol

10 mg/m3 (Partikler),

50 ppm, 470 mg/m3 (Totalt (dampe & partikler))

8 t TWA

8 t TWA

UK HSE

UK HSE

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, formuleringen og

pakningen af produktet.

Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse hvis eks-

ponering ikke kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko. Hvis luftbåren tåge

eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg. Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde

luftbårne partikler under relevant eksponeringsgrænse. Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge personligt

beskyttelsesudstyr. Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd. Personligt beskyttelsesudstyr skal

være certificeret i henhold til gældende standard.

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Åndedrætsværn med partikelfilter kan være

nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er installeret.

Beskyttelse af hænder: Kemisk resistente handsker er normalt ikke nødvendige. Vælg handsker baseret på de

fysiske arbejdskrav.

Beskyttelse af øjne: Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet. Følg altid gældende forskrifter.

Beskyttelse af hud og krop: Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt. Vælg beskyttelsesudstyr for hud og krop

baseret på de fysiske arbejdskrav.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Væske

Farve

Lyserød til mørkerød

Lugt

Ingen data tilgængelige

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

5 - 9 ved 1 % w/v

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 100 °C ved 101,3 kPa Pensky-Martens c.c.

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart)

Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

1,055 g/cm3 ved 20 °C

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

445 °C

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

65 - 1.377 mPa.s ved 40 °C, 76 - 1.570 mPa.s ved 20 °C

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

Andre oplysninger

Blandbarhed

Blandbar

Overfladespænding

33,7 mN/m ved 20 °C

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1

Reaktivitet: Se punkt 10.3 ”Risiko for farlige reaktioner”.

10.2

Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse under normale forhold.

10.3

Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner ved normal håndtering og opbevaring i henhold til

bestemmelserne.

10.4

Forhold, der skal undgås: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5

Materialer, der skal undgås: Ingen stoffer er kendt som fører til dannelse af farlige stoffer eller termiske reak-

tioner.

10.6

Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende dampe.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet: LD50 hun rotte, > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding: LC50 han og hun rotte, > 5,98 mg/l, 4 t.

Akut dermal toksicitet: LD50 han og hun rotte, > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation: Kanin: Svagt irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: Ikke irriterende.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Buehler Test Marsvin: Ej hudsensibiliserende.

Kimcellemutagenicitet (difenoconazole): Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

Kræftfremkaldende egenskaber (difenoconazole): Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

Fosterbeskadigelse (difenoconazole): Ingen information tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet (difenoconazole): Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

Gentagne STOT-eksponeringer (difenoconazole): Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsfor-

søg.

MILJØOPLYSNINGER

12.1

Toksicitet

Toksicitet for fisk: LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 13 mg/l, 96 t.

Giftighed for vandlevende hvirvelløse dyr: EC50 Daphnia magna (Stor dafnie), 8,8 mg/l, 48 t.

Giftighed for vandplanter: EbC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger), 7,3 mg/l, 72 t.

ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger), 16 mg/l, 72 t.

12.2

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed (poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-octadecenyl-omega-hydroxy-,(Z)-): Let bionedbrydeligt.

Stabilitet i vand (difenoconazole): Halveringstid for nedbrydning: 1 d. Er ikke persistent i vand.

Stabilitet i jord (difenoconazole): Halveringstid for nedbrydning: 149 - 187 d. Er ikke persistent i jord.

12.3

Bioakkumuleringspotentiale (difenoconazole): Difenoconazole har højt potentiale for bioakkumulering.

12.4

Mobilitet i jord (difenoconazole): Lav mobilitet i jord.

12.5

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering (difenoconazole):

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6

Andre negative virkninger:

Andre oplysninger: Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af koncentrationerne af klassificerede

komponenter.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1

Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Affald må ikke komme i kloakken.

Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme beholdere skal bringes til et

godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (ADR-RID)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(DIFENOCONAZOLE)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Miljøfarligt

Tunnelrestriktionskode:

Søtransport (IMDG)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(DIFENOCONAZOLE)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Havforurenende stof

Lufttransport (IATA-DGR)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(DIFENOCONAZOLE)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.6

Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

14.7

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke anvendelig.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

miljø: -

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

Farlig ved indtagelse.

Irriterer huden.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3:

H302

Farlig ved indtagelse.

H315

Forårsager hudirritation.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADR:

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

RID:

Regulations concerning the International Car-riage of Dangerous Goods by Rail

IMDG:

International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA-DGR:

International Air Transport Association Danger-ous Goods Regulations

LC50:

Lethal concentration, 50%

LD50:

Lethal dose, 50%

EC50:

Effective dose, 50%

GHS:

Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS)

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte

på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning,

lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse.

Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i

kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad findes også på www.syngenta.dk

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-7-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on agency’s efforts to encourage the development of and broaden access to generic versions of opioid analgesics that are formulated to deter abuse

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on agency’s efforts to encourage the development of and broaden access to generic versions of opioid analgesics that are formulated to deter abuse

FDA posted a new batch of 43 product-specific guidances related to the development of generic drug products that includes three revised product-specific guidances for ADF opioid products. These guidances recommend specific in vivo studies and in vitro study considerations for abuse deterrence evaluations.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Formulaire_CERFA_15722x01_PPP_ English (pdf)

Formulaire_CERFA_15722x01_PPP_ English (pdf)

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

19-12-2017

Counterfeit: SLAM Natural Formula 29000 mg capsules

Counterfeit: SLAM Natural Formula 29000 mg capsules

SLAM Natural Formula 29000 mg capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

9-3-2015

Warning against Slimex 15 and Slimex 15 New Formula

Warning against Slimex 15 and Slimex 15 New Formula

The Danish Health and Medicines Authority warns against taking the weight-loss products "Slimex 15" and "Slimex 15 New Formula" that are sold on the internet. The weight-loss products contain sibutramine that may cause serious side effects.

Danish Medicines Agency

18-5-2018

EU/3/15/1562 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/15/1562 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/15/1562 (Active substance: A highly purified formulation of Staphylococcus aureus protein A) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3144 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/111/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety