Distemink Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Distemink Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Distemink Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Pelsdyr (f.eks. mink)

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 11034
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

14. september 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Distemink Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

03267

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Distemink Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis à 1 ml rekonstitueret vaccine indeholder:

Frysetørret, modificeret levende mink Distemper Virus min. 10

ved frigivelse og

min. 10

ved udløb.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.

Skal rekonstitueres i 1 ml sterilt vand før brug.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Mink

4.2

Terapeutiske indikationer

Vaccination mod hvalpesyge hos mink.

4.3

Kontraindikationer

Kun raske dyr bør vaccineres.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

11034_spc.doc

Side 1 af 3

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

Andre forsigtighedsregler

Den frysetørrede vaccine tilsættes solvens umiddelbart før brug. Den brugsfærdige vaccine

bør anvendes inden for 2 timer.

4.6

Bivirkninger

Forbigående systemisk reaktion (feber, nedstemthed etc.) kan ses i tilslutning til

vaccination. Hævelse på injektionsstedet kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Anvendes ikke.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen information om anvendelse med andre vacciner. Det anbefales derfor,

at der ikke anvendes andre vacciner 14 dage før eller efter vaccination med Distemink Vet.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Minkhvalpe vaccineres i 6-8 ugers alderen med 1 ml subkutant.

Hvalpe fra vaccinerede tæver bør være mindst 13 uger gamle før første vaccination, da

maternelle antistoffer fra tæven ellers kan neutralisere vaccinevirus.

Avlsdyr vaccineres årligt ca. en måned før parring.

4.10

Overdosering

Ikke undersøgt

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Terapeutisk klassifikation: QI 20 CD 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Til immunisering af mink mod hvalpesyge (Mink Distemper Virus).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

11034_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Casein hydrolysat

Gelatine

d-Sorbitol

Antifoam emulsion

Sterilt vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8

Brugsfærdig vaccine bør anvendes inden for to timer.

6.5

Emballage

Frysetørret vaccine og solvens:

Borosilikat hætteglas à 100 ml (100 doser) eller 250 ml (250 doser) lukket med gummiprop

og forseglet med aluminiumsforsegling.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

United Vaccines Holding BV

Molenweg 7

6612 AE Nederasselt

Holland

Repræsentant

Biovet ApS

Postboks 34

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

11034

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. februar 1983

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. september 2015

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

11034_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

11-7-2018

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Active substance: Live gE- tk- double-gene deleted Bovine Herpes Virus type 1 (BoHV-1), strain CEDDEL) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4520 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Active substance: purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir, SAT2 Saudi Arabia) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3891 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2292/R/8

Europe -DG Health and Food Safety