Discotrine

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Discotrine 5 mg/24 timer depotplastre
 • Dosering:
 • 5 mg/24 timer
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Discotrine 5 mg/24 timer depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14152
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster

Glyceryltrinitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Discotrine til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Discotrine

Sådan skal du bruge Discotrine

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Discotrine udvider blodkarrene i hjertet, så blodtilførslen og iltforsyningen til hjertet bliver bedre.

Du kan bruge Discotrine til at behandle og forebygge anfald af hjertesmerter (angina pectoris).

Plasteret er opbygget så glyceryltrinitraten (nitroglycerinen) bliver tilført blodet gennem huden, på den

måde har man hele tiden en lille smule glyceryltrinitrat (nitroglycerin) i kroppen, indtil plastret bliver

fjernet igen.

Lægen kan have givet dig Discotrine for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge Discotrine

Brug ikke Discotrine hvis:

Du er overfølsom over for det virksomme indholdsstof, andre lignende stoffer eller ét eller

flere af de øvrige indholdsstoffer.

Du er i en shocktilstand med lavt blodtryk.

Du tager medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Du har dårligt hjerte pga. forsnævring i aorta eller i hjertet (mitralstenose).

Du har væske i hjertesækken (konstriktiv perikarditis).

Du lider af forhøjet tryk i hjernen.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Discotrine

Tal med lægen, inden du bruger Discotrine, hvis du:

Har meget lavt blodtryk, og tendens til besvimelse, når du rejser dig op.

Lider af svær blodmangel, væskemangel eller har for lidt ilt i blodet.

Har forkalkninger i hjernens blodkar, for højt tryk i hjernen eller haft hjerneblødninger eller

blodpropper i hjernen.

Lider af andre hjerte- og karsygdomme.

Har for højt stofskifte.

Tager vanddrivende medicin.

Har dårlige nyrer eller lever.

Hvis du har øget tryk i øjet, bør du have trykket kontrolleret hos lægen.

Discotrine er ikke beregnet til behandling af akutte anfald af hjertesmerter (angina pectoris).

Produkter til længerevarende placering på huden kan give anledning til overfølsomhedsreaktioner.

Hvis du oplever overfølsomhedsreaktioner, skal du fjerne plasteret og søge læge.

For høj startdosis kan give alvorlig hovedpine eller for lavt blodtryk. Hvis du får voldsom hovedpine

eller bliver utilpas, så kontakt lægen. Det kan være din startdosis skal nedsættes.

Undgå alkohol. Alkohol sætter blodtrykket endnu mere ned, hvis du bruger Discotrine.

For at undgå, at virkningen af Discotrine bliver mindre, bør du hvert døgn have en periode på 8-12

timer, hvor du ikke bruger Discotrine eller andre nitrat-præparater.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Andre lægemidler kan påvirke effekten af Discotrine og/eller Discotrine kan påvirke

effekten af andre lægemidler. Tal med lægen, hvis du også tager:

Slimløsnende medicin (acetylcystein).

Medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Medicin mod hjertelidelser og forhøjet blodtryk (betablokkere, kalciumantagonister og

vanddrivende midler).

Medicin mod depression og andre psykiske lidelser.

Medicin mod migræne (dihydroergotamin).

Blodfortyndende medicin (heparin)

Medicin mod blodprop i lungen og hjertet (alteplase)

Alkohol.

Svagt smertestillende medicin (NSAID f.eks. ibuprofen)

Brug af Discotrine sammen med alkohol

Alkohol bør undgås, da det kan forstærke nogle af bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun bruge Discotrine efter lægens anvisning.

Amning

Hvis behandling er nødvendig bør amning ophøre. Rådfør dig med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Discotrine kan især i begyndelsen af behandlingen give bivirkninger f.eks. svimmelhed, besvimelse,

forværring af hjertesmerter, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken. Disse bivirkninger kan forstærkes ved indtagelse af alkohol.

3.

Sådan skal du bruge Discotrine

Brug altid Discotrine nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 depotplaster (5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer eller 15 mg/24 timer) påsættes 1 gang i døgnet. Fjern

depotplastret igen efter 12-16 timer, så der bliver en plasterfri periode på 8-12 timer.

Start behandlingen med et Discotrine 5 mg-plaster om dagen. Hvis det er nødvendigt kan du øge dosis

til 1 depotplaster 10 mg/24 timer eller 15 mg/24 timer 1 gang i døgnet.

Sæt depotplastret på huden på et tørt (ikke for behåret) sted, helst på brystet, siden af brystet, ryggen

eller midten af overarmen. Sørg for at variere påsætningsstedet, sådan at samme sted først bliver brugt

igen efter 3-4 dage. Depotplastret klæber let til huden og bliver også siddende under badning og fysisk

aktivitet.

Brug til børn

Bør ikke anvendes

Hvis du har brugt for mange Discotrine, depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Discotrine, depotplastre, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

På grund af den kontrollerede frigivelse af glyceryltrinitrat fra plastret vil overdosering sandsynligvis

være sjælden.

Symptomer på overdosering:

Kraftig rødme i ansigtet, kraftig hovedpine, svimmelhed, hurtig puls, kvælningsfornemmelse, lavt

blodtryk, besvimelse, samt i sjældne tilfælde blåfarvning af hud og slimhinder.

Hos nogle kan der opstå en choklignende tilstand med kvalme, opkastning, svaghed, svedtendens og

besvimelsesanfald.

Behandling:

Ved mistanke om overdosering skal depotplastret fjernes. Behandlingen er symptomatisk.

Hvis du har glemt at bruge Discotrine

Påsæt da det næste plaster og overhold den plasterfri periode. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Discotrine

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Discotrine.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Forværring af hjertesmerter. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Ændring i blodet, der viser sig ved blåfarvning af huden søg straks læge.

Hyppighed ukendt:

Smerter i øjet. Søg straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Hovedpine, kvalme og opkastning. Forbigående lokal hudrødme, let kløe og varmefølelse på grund af

plastret, som sædvanligvis forsvinder et par timer efter fjernelse af plastret.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Døsighed, svimmelhed og svaghedsfølelse, hurtig puls, forbigående rødmen i ansigtet.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Allergiske hudreaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Besvimelse. Abnormt lavt blodtryk ved overgang fra liggende til stående stilling. Kan medføre

svimmelhed og/eller besvimelse.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppighed ukendt:

Hedeture. Lavt indhold af ilt i blodet og dårlig iltforsyning rundt i kroppen hos patienter med

sygdomme i kranspulsåren.

Brug af Discotrine medfører almindeligvis dosisafhængig hovedpine. Denne forsvinder ofte efter et

par dage også ved fortsat behandling med Discotrine. Hvis hovedpinen fortsætter under behandlingen,

bør hovedpinen behandles med et mildt smertestillende lægemiddel.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Discotrine utilgængeligt for børn

Du kan opbevare Discotrine ved almindelig temperatur.

Brug ikke Discotrine, hvis du ser pakningen er beskadiget.

Brug ikke Discotrine efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster indeholder:

Aktivt stof: glyceryltrinitrat.

Øvrige indholdsstoffer: isooctylacrylat/acrylamid copolymer, ethyloleat, glycerylmonolaurat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Discotrine er et depotplaster. Plastrene er indpakket i folie og ligger i en æske.

Pakningsstørrelser

30 plastre

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 4452 8888

Fax.: 4452 8899

e-mail: info@meda.dk

Fremstiller

3M Health Care Ltd.

Derby Road,

Loughborough,

Leicestershire, LE11 5SF

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2016