Diproderm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diproderm 0,05% creme
 • Dosering:
 • 0,05%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diproderm 0,05% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17351
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

3. Sådan skal du bruge Diproderm.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.

• Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke

skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen

af udslæt, eksem eller psoriasis.

• Du kan bruge Diproderm til behandling af eksem, især allergisk

eksem, astmaeksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplys-

ningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide før du begynder at bruge

Diproderm

Brug ikke Diproderm

• Hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige ind-

holsstoffer i Diproderm (angivet i punkt 6).

• Hvis du har betændelse i huden, som skyldes bakterier eller svam-

pe,med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

• Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser

sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).

• Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund

(perioral dermatit).

• Hvis du har bumser eller områder med bumser.

• Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår,

skoldkopper og helvedesild).

• Hvis det er mod hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller

bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Diproderm

• Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke

mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsyg-

dom.

• Bivirkninger, som er rapporteret efter behandling med binyre-

barkhormoner, som påvirker hele organismen (f.eks. binyrebark-

hormoner i tabletform), herunder binyrebarkhæmning, kan også

forekomme efter anvendelse af binyrebarkhormoner til anvendelse

på huden, især hos børn og unge.

• Du bør ikke bruge Diproderm længere end aftalt med lægen. Det

gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler,

lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

• Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere

end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.

• Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på

kønsdelene og på indersiden af arme og ben.

• Der er risiko for udvikling af generel psoriasis med pusfyldte knop-

per eller for forgiftning lokalt eller i hele organismen på grund af

hudens nedsatte barrierefunktion.

• Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster,

hvis der er betændelse i huden.

• Du bør ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.

• Undgå at få Diproderm i øjnene.

• Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behand-

lingen pludseligt, da det kan medføre tilbageslagsvirkning (

rebound fænoment) som viser sig ved rødme, svie og brænden i

huden eller forværre din psoriasis. Tal med lægen om langsom aft-

rapning af behandlingen.

• Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bru-

ger Diproderm i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger

Diproderm, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær

betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres, især hos

børn og nyfødte.

• Vær opmærksom på, at binyrebarkhormoner kan ændre udseen-

det af nogle læsioner og derved gøre det vanskeligt at bedømme

læsioen samt forsinke ophelingen.

• Binyrebarkhormoner kan sløre, aktivere og forværre en hudinfek-

tion.

Diproderm kan forårsage synsforstyrrelser herunder sløret syn. Kon-

takt straks lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Diproderm. Det kan have betydning for prøveresul-

taterne.

Brug af anden medicin sammen med Diproderm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

soanlet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med

lægen.

Amning:

• Du kan bruge Diproderm i korte perioder, selv om du ammer.

Spørg lægen.

• Du bør ikke bruge Diproderm på brystet, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dipro-

derm

• Diproderm indeholder chlorcresol, der kan medføre allergiske reak-

tioner.

• Diproderm indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hud-

udslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Påsmør Diproderm i et tyndt lag 1-2 gange dagligt (morgen og

aften).

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn:

Du må kun bruge Diproderm til børn under 12 år efter aftale med

lægen. Du bør i så fald kun smøre cremen på små hudområder i et

tyndt lag 1-2 gange dagligt (morgen og aften) og behandlingen må

højest vare 1 uge.

Vask hænder efter brug, med mindre hænderne behandles.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har

brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd

med lægen.

Har du brugt for meget Diproderm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diproderm

®

0,05%, Creme

Betamethason

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000096606-004-02

Diproderm, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, eller du føler dig utilpas.

Symptomer:

• I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug, kan du få

rødt, rundt "måneansigt",tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga.

for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i

nakken (Cushings sygdom). Kontakt lægen.

Har du glemt at bruge Diproderm

• Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fotsæt

blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga.

for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i

nakken. Kontakt lægen.

• Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller

svær betændelse (f.eks. lungebetændelse). Ved akut, alvorlig syg-

dom, skal De/du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt.

112.

• Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.

• Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter

bag i øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kra-

niet hos spædbørn (spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Hyppighed er ikke kendt:

• Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over

hele kroppen (pustuløs psoriasis). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med

Diproderm.

• Betændelse i hårsække.

• Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.

• Allergisk kontakteksem.

• Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og

mund (perioral dermatit).

• Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i

ansigt, på krop samt arme og ben (hypertrikose).

• Udslæt med små væskefyldte blærer, pga. stærk sved eller feber

(miliaria).

• Lyse pletter på huden (mindre pigment).

• Opblødt, evt. laset hud (maceration af huden).

• Tynd hud, der let går i stykker/skør hud (hudatrofi).

• Strækmærker (striae).

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små

knopper eller bumser.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Overfølsomhed.

• Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede

blodkar.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Brune pletter på hud (øget pigment).

Hyppighed er ikke kendt:

• Betændelse i huden, forværring af betændelse i huden, sløring af

betændelse i huden.

• Tydelige små blodkar i huden (teleangiektasi).

• Forværring af eksem ved ophør af behandlingen (rebound effekt).

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små

knopper eller bumser (steroid-rosacea).

• Sløret syn. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Diproderm utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Diproderm efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrrelser og yderligere informa-

tion

Diproderm creme indeholder

Aktivt stof:

Betametasondipropionat svarende til betamethason 0,5 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Chlorcresol, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, cetomacrogol

1000, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, koncentre-

ret phosphorsyre, natriumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Diproderm creme er en glat, hvid/råhvid, ensartet creme.

Diproderm creme fås i:

Diproderm creme 0,05% fås i pakninger med 30g , 50g og 100(2x50)

g creme.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indhaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamatio-

ner an du henvende dig til Orifarm A/S.

Diproderm er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp &

Dohme BV

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2018.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety