Dipentum

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dipentum 500 mg tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dipentum 500 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13517
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Version 1.3, 04/2010

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dipentum

®

500 mg tabletter

Olsalazinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Dipentum® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Dipentum®

Sådan skal De tage Dipentum®

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Dipentum

virker mod betændelse i tyktarmen.

De kan bruge Dipentum

mod kronisk blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR

DE

BEGYNDER AT TAGE DIPENTUM

®

Tag ikke Dipentum

®

hvis De er overfølsom (allergisk) over for olsalazin eller andre salicylater eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis De har alvorligt nedsat leverfunktion.

hvis De har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Dipentum

®

Tal med Deres læge

hvis Deres nyrer ikke fungerer, som de skal.

hvis Deres lever ikke fungerer, som den skal.

hvis De lider af astma eller alvorlig allergi.

hvis De af uforklarlige grunde får feber, ondt i halsen, sår i munden, blå mærker eller

blødninger.

hvis De let bliver træt.

Brug af anden medicin

Tal med Deres læge:

hvis De også er i behandling med salicylater og lavmolekylære hepariner eller heparinoider,

som kan medføre en øget risiko for blødning.

hvis De tager warfarin (medicin, der nedsætter blodets evne til at størkne).

hvis De også bruger medicin, der undertrykker immunsystemet (azathioprin, 6-mercaptopurin

eller thioguanin). Disse stoffer kan sammen med Dipentum

øge risikoen for alvorlig

påvirkning af blodet (knoglemarvshæmning).

hvis De skal vaccineres mod skoldkopper (varicella vaccine), da der er øget risiko for at udvikle

en alvorlig tilstand, som kaldes Reye’s syndrom.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Dipentum

®

sammen med mad og drikke

De skal tage Dipentum

med regelmæssige mellemrum i løbet af dagen, lige efter et måltid.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Dipentum

efter lægens anvisning.

Amning:

Dipentum

bliver udskilt i modermælken. Hvis det diende barn får diaré, skal behandlingen stoppes.

Kontakt lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipentum

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE DIPENTUM

®

Tag altid Dipentum

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Blødende tyktarmsbetændelse (akut colitis ulcerosa):

Voksne og ældre:

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (500 mg) 2-4 gange dagligt.

For at være sikker på, at De kan tåle Dipentum

, skal De starte med 1 tablet den første dag.

Derefter skal De øge dosis med 1 tablet dagligt, indtil De får den rigtige dosis.

De må ikke tage mere end 2 tablet ad gangen, og De må ikke tage mere end 6 tabletter dagligt. Følg

lægens anvisninger.

Hvis De får vandig diaré, skal De tale med Deres læge. Dosis skal muligvis nedsættes i en kort

periode.

Vedligeholdelsesdosis, når Dipentum

virker.

Voksne og ældre:

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (500 mg) 2 gange dagligt.

Behandlingen kan forsætte på ubestemt tid. Følg lægens anvisninger.

Hvis De får vandig diaré, kan det være nødvendigt at fordele den daglige dosis på flere små doser i en

kort periode.

Børn:

De må ikke give Dipentum

til børn, da der ikke er dokumentation for sikkerhed og virkning hos børn.

Hvis De har taget for mange Dipentum

®

tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Dipentum

, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diaré og forstærkning af de mest

almindelige bivirkninger (se pkt. 4 ’Bivirkninger’).

Hvis De har glemt at tage Dipentum

®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis..

Fortsæt med den normale dosering.

Hvis De holder op med at tage Dipentum

®

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dipentum

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Den hyppigst

forekommende bivirkning er diaré, som dog oftest er forbigående. Derudover er følgende bivirkninger

blevet rapporteret:

Almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 100 patienter)

hovedpine

diaré

kvalme

smerter og ubehag i den øvre del af maven (dyspepsi)

udslæt

ledsmerter

Ikke almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter)

feber

nedsat antal blodplader (trombocytopeni)

opkastning

forhøjede leverenzymniveauer

kløe

nældefeber

hårtab

lysfølsomhed

unaturlig hurtig puls (takykardi)

besværet åndedræt (dyspnø)

muskelsmerter

svimmelhed

stikkende eller prikkende fornemmelser (paræstesi)

depression

Sjælden (forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter)

forstyrrelse i produktionen af blodlegemer eller blodplader (bloddyskrasi)

stærkt nedsat eller helt fraværende dannelse af blodlegemer i knoglemarven (aplastisk anæmi)

blodmangel pga. nedbrydning af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi)

reduceret antal hvide blodlegemer (leukopeni)

reduceret antal neutrofile leukocytter (en type hvide blodlegemer) i blodet (neutropeni)

reduceret antal af alle typer blodlegemer (pancytopeni)

blodmangel (anæmi).

betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

hjertesækbetændelse (pericarditis)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data)

forøget antal af eosinofiler (en type hvide blodlegemer) i blodet (eosinofili)

leverbetændelse (hepatitis)

ophobning af bilirubin (et galdefarvestof)

pludselig hævelse af ansigtet især omkring øjne, læber og kinder (angioødem)

betændelse i hjertets muskelvæv (myocarditis)

hjertebanken

svær betændelse i dele af den ene eller begge nyrer (interstitiel nefritis)

forandringer i dele af lungerne (interstitiel lungesygdom)

muskelbetændelse (myositis)

forandringer i de yderliggende nerver, der viser sig ved følelses- og kraftnedsættelse,

muskelsvind og manglende reflekser (perifer neuropati)

sløret syn

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.meldenbivirkning.dk./

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dipentum

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dipentum

®

indeholder:

Aktivt stof: Olsalazinnatrium.

1 tablet indeholder 500 mg olsalazinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat; kolloid silica; povidon 30 og crospovidon.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Dipentum

tabletter er gule, ovale tabletter med delekærv, 16x7 mm, mærket ”D500” på den ene side.

Pakningsstørrelse:

100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

UCB Nordic A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

UCB Pharma Limited, Unit 11-14 Foster Avenue, Woodsite Park, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5TA,

England.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2010