Dimazon Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dimazon Vet. 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Dimazon Vet. 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hest, Hund, Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 05907
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Dimazon Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

20766

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Dimazon Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Furosemid 50 mg/ml

Hjælpestof:

Benzylalkohol 15 mg/ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kvæg. Hest.

4.2

Terapeutiske indikationer

Vandretentioner, saltretentioner, ødemer.

4.3

Kontraindikationer

Truende eller manifest leverinsufficiens.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

05907_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Ved høje doser kan elektrolytmangel (kalium, natrium, kalcium) samt hypovolæmi udvikles.

På grund af den diuretiske virkning kan der forekomme hæmokoncentration og reduceret

kredsløbsfunktion. I tilfælde af længerevarende behandling kan der forekomme hypokaliæmi

og hyponatriæmi.

Forbigående ototoksicitet kan forekomme hos hunde og katte i meget sjældne tilfælde.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ved kronisk dosering kan hypokaliæmi øge risikoen for toksiske bivirkninger af digitalis.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Hund:

1 ml/10 kg kropsvægt, 1-2 gange dagligt

Hest:

5-10 ml, 1-2 gange dagligt

Kvæg:

5-10 ml, 1-2 gange dagligt

Til i.v. og i.m. injektion.

Kaliumrig diæt samt lav initial dosis anbefales ved påtænkt langvarig dosering.

4.10

Overdosering

Hypovolæmi og dehydrering associeret med forstyrrelser i elektrolytbalancen kan

forekomme.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: i.m. og i.v.: 0 dage

Mælk: i.m. og i.v.: 1 dag

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diuretica; sulfonamider, usammensatte

ATCvet-kode: QC 03 CA 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dimazon Vet. indeholder furosemid, et "loop-diureticum", som virker gennem hæmning af

Cl-Na-K reabsorbtionen i det opadstigende ben af Henles slynge samt i de proksimale

tubuli. Den resulterende højere NaCl-koncentration binder vand i præurinen. Effekten af

Dimazon Vet. er stærkt dosisafhængig. Kalium-, chlorid-, natrium-, magnesium- og

kalciumudskillelsen øges.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

05907_spc.doc

Side 2 af 4

Efter i.v. administration indtræder virkningen umiddelbart. Terapeutisk effekt varer i 5-6

timer.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol

Monoethanolamin

Dinatriumedetatdihydrat

Natriumklorid

Natriumsulfit, vandfrit

Vand til injektionsvæske

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballage

10 ml hætteglas af klart glas med gummilukke, aluminiumskappe og plastforsegling.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5907

05907_spc.doc

Side 3 af 4

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. september 1972

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

05907_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.