Dihydrostreptomycin "Agrovet" Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dihydrostreptomycin "Agrovet" Vet. 500 mg tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Dihydrostreptomycin "Agrovet" Vet. 500 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hund, Kat, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 02239
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Dihydrostreptomycin "Agrovet" Vet., tabletter

0.

D.SP.NR

0258

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Dihydrostreptomycin "Agrovet" Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof: Dihydrostreptomycin 500 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg, svin, hund og kat

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Infektioner forårsaget af streptomycinfølsomme bakterier hos kvæg, svin, hund og kat.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for streptomyciner eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ingen.

02239_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Ingen.

4.6

Bivirkninger forekomst og sværhedsgrad

I sjældne tilfælde kan gastrointestinale forstyrrelser ses. Hypersensitivitetsreaktioner kan

forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes under drægtighed og diegivning.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

10-20 mg/kg legemsvægt 2-3 gange daglig peroralt.

Ved puerperale lidelser:

2-4 tabletter intrauterint.

Ved abnorm vomgæring:

4-6 tabletter dagligt peroralt.

Dihydrostreptomycin tabletter er let opløselige i vand og vil i løbet af 1-2 minutter danne en

klar opløsning.

Ved lokal behandling af infektioner i fødselsvejene, appliceres stoffet som opløsning ved

hjælp af et kateter eller anbringes manuelt ved f.eks. retentio secundinarum.

4.10

Overdosering symptomer, nødforanstaltninger, modgift, om nødvendigt

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

6 døgn.

Mælk:

2 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diarremidler, intestinale antiinflammatorica/antiinfectiva

ATCvet-kode: QA 07 AA 90

02239_spc.doc

Side 2 af 4

5.1

Farmadynamiske egenskaber

Dihydrostreptomycin hører til gruppen aminoglycosider, de såkaldte aminocyklitoler.

Dihydrostreptomycinsulphat er letopløseligt, idet der er tale om en meget polær forbindelse.

Dihydrostreptomycin er aktivt over for gramnegative bakterier som Escherichia coli,

Pasteurella, Leptospira, Brucella, Actinbacillus, Salmonella, Klebsiella, Shigella og

mycobakterier. Clostrider, anaerobe bakterier og Pseudomonas aeruginosa er resistente.

Visse bakterier kan udvikle nedsat følsomhed eller resistens ved længere tids behandling ved

for små doser. Det er derfor af største betydning for et godt resultat at starte behandling med

tilstrækkeligt høje doser, for at opnå et positivt resultat og undgå resistensdannelse.

Dihydrostreptomycin udøver en baktericid effekt ved at gribe ind i bakteriernes

proteinsyntese. Synergistisk effekt opnås ved samtidig indgift af et antibiotikum af

lactamgruppen, der angriber og destruerer cellevæggen og således letter

dihydrostreptomycinets adgang til bakteriecellen.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Dihydrostreptomycin absorberes kun i ringe grad fra mave-tarmkanalen, ligesom det heller

ikke nedbrydes eller inaktiveres, hvorfor der opretholdes meget høje koncentrationer i hele

tarmkanalens længde. Dihydrostreptomycin er derfor velegnet til lokal behandling af infektiøs

enteritis.

Da dihydrostreptomycin kun har ringe skadelig effekt på den normale tarmflora hos voksne

drøvtyggere, bør dihydrostreptomycin foretrækkes til oral antibiotika hos disse dyr.

Dihydrostreptomycin er tillige velegnet til lokal behandling af infektioner i fødselsvejene, idet

stoffet enten appliceres som opløsning ved hjælp af et kateter eller anbringes manuelt ved

f.eks. retentio secundinarum.

5.3

Miljøoplysninger

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Vinsyre

Natriumhydrogencarbonat

Natriumcarbonat

Macrogol 6000

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C

6.5

Den indre emballages art og indhold

Aluminiumfolie.

02239_spc.doc

Side 3 af 4

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler

eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2239

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. januar 1957

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

02239_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Established veterinary antibiotics are not always used at the authorised dose, and the dose may need to be reviewed in order to maintain their effectiveness whilst limiting the risks of antimicrobial resistance. Before a new dose is introduced, the company would typically have to conduct new studies to ensure it does not negatively affect the safety of the target animal, the consumer of animal produce, or the environment. This may reduce product availability, which could have a negative impact on antimic...

Europe - EMA - European Medicines Agency