Difend Extra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Difend Extra Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 25 g/l difenoconazol; 25 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Difend Extra Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Svampemiddel. Må kun anvendes l bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

††

extra

INDHOLD

Svampemiddel nr. 613-10

Omfa et af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebesky elsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Difenoconazol 25 g/l (2,4 % w/w) + fl udioxonil 25 g/l (2,4 % w/w).

Indeholder 1,2- benzisothiazolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reak on (EUH208).

Mindst holdbar i 2 år fra produk onsdatoen som står anført på emballagen. Samme sted fi ndes også batchnummer.

Ne oindhold:

5L

Distribu on:

NORDISK ALKALI

Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Globachem

Globachem

16_10230202_38

De e plantebesky elsesmid-

del må kun købes af profes-

sionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisa on.

Midlet er et suspensionspræpaparat l bejdsning fra:

GLOBACHEM NV,

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden - Belgien

® = Reg. varemærke fra Globachem.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menne-

skers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirrita on (H319).

Meget gi ig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Bær øjenbesky else/ansigtsbesky else (P280).

Undgå udledning l miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejds lsynet har regler for

arbejde med og udsæ else for

plantebesky

elsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovplig ge sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrif-

ter kan medføre straf:

Må kun anvendes l bejdsning af korn i lukkede

industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

For at besky e grundvandet må der højest anvendes

de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer

pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i

samme vækstår ikke også anvendes andre produkter,

der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol

eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsæ es

lsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med

disse stoffer skal doseringerne beregnes forholds-

mæssigt ud fra ak vstoff ernes respek ve maksimale

doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf.

brugsanvisningerne (SPe1).

Må ikke tømmes i kloakafl øb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart e er bejdsningen

emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Difend Extra som

indeholder

difenoconazol og fl udioxonil.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes l

menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes l brød-

korn, andre levnedsmidler og foderstoff er.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt

anført på en e ke e eller bindemærke, der straks

skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan

måde, at e ke en eller bindemærket normalt vil blive

siddende ind l indholdet er brugt.

Opbevares u lgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoff er.

Førstehjælp, se først i brugsanvisningen.

®

16_10230202_38.indd 1

16_10230202_38.indd 1

20/09/2016

9:28:18

20/09/2016 9:28:18

BRUGSANVISNING

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes l bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, rug,

tri cale, havre og spelt i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

Behandlingsfrister og restrik oner

Det bejdsede korn skal umiddelbart e er bejdsningen emballeres i sække/

poser og plomberes. Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes l

menneskeføde eller foder. Sækken må ikke anvendes l brødkorn, andre

levnedsmidler og foderstoff er.

Virkemåde og virkningsspektrum

Difend Extra består af ak vstoff erne fl udioxonil og difenoconazol. Fludioxonil

er kontaktvirkende mens difenoconazol er svagt systemisk og kontaktvir-

kende. Frøet og den spirende plante optager en del af ak vstoff et under

bejdsningen og spiringen, og det er lstrækkeligt l at kontrollere svampesyg-

domme i eller på frøet. Systemisk fordeling i planten er rela vt svag. Difend

Extra er meget lidt mobil i jorden og forbliver derfor i området omkring frøet

i længere d e er bejdsningen. Frøet og den fremspirende plante er dermed

besky et både udefra og indefra.

Afgrøder, skadevolder og dosering

Afgrøde

Skadevolder

Dosering

Hvede og tri cale

(vår og vinter)

Udsædsbåren hvedes nkbrand

(TilleƟ a caries)

Spiringsfusariose

(Fusarium spp.)

200 ml/hkg

Byg, rug og spelt

(vår og vinter)

Spiringsfusariose

(Fusarium spp.)

200 ml/hkg

Bejdseteknik

Difend Extra kan anvendes i de fl este typer bejdseanlæg. Det bedste resultat

opnås i maskiner forsynet med en e erblander i form af snegl, fi ngersnegl

eller anden type omrøring. Bejdsekvaliteten kan forbedres ved lsætning af

100-200 ml vand pr. hkg udsæd. De e er mest aktuelt i anlæg uden e erblan-

der. Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktski

. Difend

Extra kan anvendes ved temperaturer ned l 0 °C.

Rengøring af bejdseanlægget

Anlægget gennemskylles med lunkent vand. Ved ski

e l et andet produkt

rengøres anlægget omhyggeligt. Ved ski

fra Difend Extra l andre vandba-

serede formuleringer og omvendt skylles systemet med vand. Skyllevand kan

eventuelt indgå i bejdseprocessen på et senere dspunkt.

Mærkning af bejdset frø

Den bejdsede udsæd skal umiddelbart e er bejdsningen emballeres i sække/

poser og plomberes. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt

anført på en e ke e eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholde-

ren/emballagen på en sådan måde, at e ke en eller bindemærket normalt

vil blive siddende ind l indholdet er brugt.

Op male virkningsforhold

Bejdsningen skal ske i egnede anlæg, der giver en ensartet fordeling af Difend

Extra på kernerne. Kornet skal være af god kvalitet, der er af ensartet kerne-

størrelse og fri for støv og urenheder.

Resistens

Fludioxonil lhører gruppen phenylpyrroler (FRAC gruppe 12) og difenoco-

nazol lhører gruppen triazoler (FRAC gruppe 3), hvor virkemåden er forskel-

lig fra andre svampemiddelgrupper. Med anvendelsen af ak vstoff er fra to

forskellige resistensgrupper anses risikoen for udvikling af resistens for lav.

Der er ingen kendt krydsresistens l andre svampemiddelgrupper.

Opbevaring

Opbevares fros rit. Produkt som opbevares i mere end seks måneder skal

omrøres. Behandlingen bibeholder sin eff ek vitet under hele opbevaringspe-

rioden eller i mindst to år. Behandlet udsæd bør dog ikke opbevares i mere

end et år.

Bortskaff else af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaff es i overensstemmelse med kommunale

regler for aff aldshåndtering (P501):

Rester skal afl everes l den kommunale aff aldsordning for farligt aff ald.

Tomme beholdere kan bortskaff es med dagrenova onen. Den tomme behol-

der bør skylles inden bortskaff else. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

At bemærke

Globachem er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er

anmeldt l myndighederne, såfremt den forefi ndes i original indpakning og

opbevares og anvendes forskri

smæssigt. Globachem fralægger sig ethvert

ansvar for produktets eff ekt, samt skader, herunder følgeskader, der er

opstået gennem ikke forskri

smæssig opbevaring og/eller anvendelse af pro-

duktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbunds-

forhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets eff ekt.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller e ke en

(P101).

Indånding: Ro, frisk lu .

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask med vand og sæbe.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsig gt med vand i fl ere minu er.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis de e kan gøres let.

Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirrita on: Søg

lægehjælp (P337+P313).

Indtagelse: Rens munden. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.

16_10230202_38.indd 2

16_10230202_38.indd 2

20/09/2016 9:28:24

20/09/2016 9:28:24

9-10-2018

Essity Professional Hygiene North America LLC recalls Tork Foam Soap Extra Mild SKU

Essity Professional Hygiene North America LLC recalls Tork Foam Soap Extra Mild SKU

The recalled product is potentially contaminated with the bacteria Burkholderia cepacia. B. cepacia is found in soil and water and poses little medical risk to healthy people.

Health Canada

14-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract)

Published on: Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of the EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Germany, for the pesticide active substance azadirachtin are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the additional representative use of azadir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

12-9-2018

Blokhuis: Samen aan de slag met nieuwe aanpak onbedoelde zwangerschappen

Blokhuis: Samen aan de slag met nieuwe aanpak onbedoelde zwangerschappen

In de komende jaren investeert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) 53 miljoen euro in een nieuwe aanpak voor het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Op scholen wordt de komende jaren meer aandacht besteed aan gezond seksueel gedrag en anticonceptie. Er komt een landelijke campagne over bewust anticonceptiegebruik en de consequenties van onbedoelde zwangerschap. Kennisinstellingen gaan extra onderzoek doen naar wat in de praktijk het beste werkt om onbedoelde zwangerschapp...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11-9-2018

Update of the Xylella spp. host plant database

Update of the Xylella spp. host plant database

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, EFSA periodically updates the database on the host plants of Xylella spp. While previous editions of the database (2015 and 2016) dealt with the species Xylella fastidiosa only, this database version addresses the whole genus Xylella, including therefore both species X. fastidiosa and Xylella taiwanensis. The database now includes information on host plants of Xylella spp. retrieved from scientific literature...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

La FDA ayuda a facilitar el comercio entre los socios comerciales estadounidenses y extranjeros con un nuevo programa de certificación de exportaciones para los alimentos

La FDA ayuda a facilitar el comercio entre los socios comerciales estadounidenses y extranjeros con un nuevo programa de certificación de exportaciones para los alimentos

La FDA ayuda a facilitar el comercio entre los socios comerciales estadounidenses y extranjeros con un nuevo programa de certificación de exportaciones para los alimentos

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17-7-2018

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het gaat om kinderen die zijn geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004. Dat laat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor deze maatregel is dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Met deze extra vaccinatieronde moet die groei worden ingedamd. He...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartszorg. De komende jaren wordt  € 471 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Dit budget is onder andere beschikbaar om meer tijd te hebben voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en  ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraa...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Voor Caribisch Nederland is er met ingang van 2019 jaarlijks zo’n 1 miljoen euro extra beschikbaar om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en gezond eten, bewegen en sporten te bevorderen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend gemaakt bij zijn bezoeken aan Saba en Sint Eustatius.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Vier landen willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige crisissituaties als orkaan Irma. Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of ramp zoals orkaan Irma. Zodat slachtoffers zo snel en optimaal mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13-6-2018

World Variety Produce, Inc. Voluntarily Recalls Spicy Edamame Because Of Undeclared Allergens

World Variety Produce, Inc. Voluntarily Recalls Spicy Edamame Because Of Undeclared Allergens

World Variety Produce, Inc. of Los Angeles, CA is voluntarily recalling Spicy Edamame 7oz, because it contains the undeclared shellfish/crustacean allergen “Oyster Extract” ingredient within the spicy sauce packet. People who have an allergy or severe sensitivity to shellfish run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend

Minister Hugo de Jonge van VWS en de partijen in de wijkverpleging hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5-6-2018

Camellia sinensis (green tea) extract

Camellia sinensis (green tea) extract

Safety advisory - potential risk of harm to the liver

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-6-2018

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS): Latest Quarterly Data Files

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS): Latest Quarterly Data Files

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) - Quarterly Data Extract (QDE): The Quarterly Data Extract files, contain raw data extracted from the FAERS database for the indicated time ranges (not cumulative), in ASCII or SGML formats.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2018

95% Ethyl Alcohol Product by Ethanol Extraction: Recall - Due to a Possible Contamination with Methanol

95% Ethyl Alcohol Product by Ethanol Extraction: Recall - Due to a Possible Contamination with Methanol

Methanol,a highly toxic type of alcohol, can cause serious and sometimes fatal damage if ingested by humans or animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2018

Ethanol Extraction Recalls Alcohol Product Because of Possible Health Risk

Ethanol Extraction Recalls Alcohol Product Because of Possible Health Risk

Lake Michigan Distilling Company, LLC of La Porte, Indiana, doing business as Ethanol Extraction, is recalling its 95% Ethyl Alcohol product (“Product”) because of possible contamination with methanol, a highly toxic type of alcohol that can cause serious and sometimes fatal damage if ingested by humans or animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

What to Know When Buying or Using a Breast Pump

What to Know When Buying or Using a Breast Pump

Breast pumps are medical devices regulated by the U.S. Food and Drug Administration. They can be used to extract milk, maintain or increase a woman's milk supply, and relieve engorged breasts (among other indications). But, to protect mothers and their babies, there are important safety considerations to know before using one.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-4-2018

ANSES assesses the efficacy and safety of alternatives to antibiotics in animal husbandry and considers the need for a specific status for these products

ANSES assesses the efficacy and safety of alternatives to antibiotics in animal husbandry and considers the need for a specific status for these products

Today, the Agency is publishing an inventory of alternatives to antibiotics aimed at reducing their use in animal husbandry and based on an original method for evaluating the diverse scientific publications in the field. In its report, ANSES identifies numerous products and substances including compounds, plants, plant extracts and micro-organisms, which are used as alternatives to antibiotics. However, it emphasises the diversity of the data available to assess their safety and efficacy, and their abili...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

20-3-2018

Nutra Organics Green Tea Extract capsules

Nutra Organics Green Tea Extract capsules

Safety alert- Nutra Organics Green Tea Extract capsules

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-9-2018

We hope this extra time will allow stakeholders to continue to provide input on the ideas shared during the two-day Pediatric Device Development public meeting held last month. #devices4kids https://go.usa.gov/xPjwd 

We hope this extra time will allow stakeholders to continue to provide input on the ideas shared during the two-day Pediatric Device Development public meeting held last month. #devices4kids https://go.usa.gov/xPjwd 

We hope this extra time will allow stakeholders to continue to provide input on the ideas shared during the two-day Pediatric Device Development public meeting held last month. #devices4kids https://go.usa.gov/xPjwd 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Active substance: Expanded human allogeneic mesenchymal adult stem cells extracted from adipose tissue) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3029 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/054/09/T/01

Europe -DG Health and Food Safety