Difcor 250 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Difcor 250 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l difenoconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Difcor 250 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 613-9
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Svampemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i

æbler og pærer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene

(H304).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandle-

vende organismer (H410).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under

brugen af dette produkt (P270).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesyg-

domme i æbler og pærer og ikke senere end 14 dage

før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (van-

dløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen

angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere

i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxi-

conazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne

nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes fl ere produkter med disse stoffer skal

doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksi-

male doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne

(SPe1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern even-

tuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende

øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Registreringsindehaver:

Globachem NV

Brustem Industriepark

Lichtenberglaan 2019

BE-3800 Sint-Truiden

Belgien

Svampemiddel nr. 613-9

Omfattet af Miljøministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Analyse: Difenoconazol 250 g/l

(23,6 % w/w)

Indeholder aromatiske

karbonhydrider

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Holdbar i mindst 2 år efter produktions-

datoen som sammen med batchnum-

mer fi

ndes stemplet på emballagen.

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

INDHOLD: 1 L

BRUGSANVISNING

Difcor 250 EC er et kontakt- og systemisk virkende middel som er

effektivt mod skurv på æbler og pærer. Der kan behandles fra knop-

brydning frem til 14 dage før høst, men da virkningen er bedst, når

temperaturen ikke er lav, vil anvendelse fra blomstring og frem være

at foretrække. Effekten er først og fremmest kurativ (helbredende),

mens den forebyggende effekt er mere moderat.

Anvendelse:

Afgrøde

Skadevol-

Maksimal

dosering

Behand-

lingstids-

punkt

Bemærk-

ninger

Æble

Pære

Venturia

ineaqualis:

æbleskurv

Venturia

pirina:

pæreskurv

Enkeltdo-

sis:

0,2 l/ha

Samlet

dosis: 0,8

l/ha/år*

Fra knop-

stadiet til

14 dage

før høst

Maksimalt

4 behand-

linger per

vækstår.

Behand-

lingsfrist

14 dage

før høst.

Vand-

mængde

200-1.000

l/ha

* Hvis der behandles en eller to gange under blomstringen, må der

maksimalt anvendes 3 behandlinger i alt pr. sæson.

Hvis der kun behandles efter afblomstring, må der anvendes 4 be-

handlinger – heraf dog højst to inden fuldt bladdække er opnået.

Virkning

Difcor 250 EC virker først og fremmest kurativt og har fuld virkning

i 48 timer efter en infektionsperiode (følg varslingssystemerne og

situationen i plantagen meget nøje). Der er effekt frem til 4 døgn efter

infektion, men de sidste to døgn kan virkningen være reduceret. Høj

temperatur fremmer effekten.

Den præventive (forebyggende) virkning er ikke tilstrækkelig. Her

skal der evt. blandes med et virksomt produkt med gode præventive

egenskaber.

Optimale virkningsforhold

Temperaturen være over 12 grader for at opnå gode virkningsforhold.

Ved temperatur over 16 grader vil indtrængning og virkning være

ekstra hurtig. Bedst virkning opnås ved behandling på træer i god

vækst med iagttagelse af god dækning af sprøjtevæsken. Difcor 250

EC er regnfast efter 2 timer.

Bier og andre nytteinsekter

Difcor 250 EC er generelt ikke skadeligt for bier, humlebier eller

andre gavnlige insekter og er derfor et nyttigt redskab i integreret

plantebeskyttelse. Der er dog en forbigående påvirkning af næbtæ-

gen Anthocoris nemoralis.

Resistens

Aktivstoffet difenoconazol er en triazol (FRAC gruppe 3), hvor

risikoen for udvikling af resistens vurderes at være medium. FRAC

oplyser, at der på verdensplan er fundet resistens over for skurv.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme

øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for

udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem

midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de

aktuelle sygdomme.

Opblanding:

Fyld tanken halvt op med vand, tilsæt den ønskede mængde Difcor

250 EC og tilsæt efterfølgende den resterende vandmængde under

omrøring. Udsprøjtes direkte efter opblanding. Blandingspartner på

fast form (pulver eller granulat) tilsættes før Difcor, fl ydende blan-

dingspartnere efter Difcor. Klargør ikke mere sprøjtevæske end der

skal bruges umiddelbart.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Rest-

sprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den be-

handlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt

efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og

fl ere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler ve-

drørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises

til Bekendtgørelse 1598 af 18.12.2014.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommu-

nale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt

affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Salg og rådgivning:

Difcor 250EC DK 1L.indd 1

Difcor 250EC DK 1L.indd 1

30/04/15 10:21

30/04/15 10:21

10-7-2018

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gev...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Translarna, ataluren, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Translarna, ataluren, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Exondys, eteplirsen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Exondys, eteplirsen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-5-2018

Pending EC decision: Pexion, imepitoin, Opinion date: 25-May-2018

Pending EC decision: Pexion, imepitoin, Opinion date: 25-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-5-2018

Badger Botanicals Recalls Red Suma, Green Suma, Green Hulu 2, And Red Hulu 2 Kratom Supplements Because Of Possible Salmonella Health Risk

Badger Botanicals Recalls Red Suma, Green Suma, Green Hulu 2, And Red Hulu 2 Kratom Supplements Because Of Possible Salmonella Health Risk

Badger Botanicals, LLC of Springville, Utah is recalling Green Suma, Red Suma, Green Hulu 2, and Red Hulu 2 kratom dietary supplements sold directly to consumers via the company website from January 1st, 2018 to April l 12th, 2018 in pouches of 250g, because it has the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

Stocrin (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Stocrin (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Stocrin (Active substance: efavirenz) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3689 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/250/T/113

Europe -DG Health and Food Safety

27-4-2018

Pending EC decision: Eladynos, abaloparatide, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Eladynos, abaloparatide, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Perjeta, pertuzumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Perjeta, pertuzumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Prolia, denosumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Prolia, denosumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Dexxience, betrixaban, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Dexxience, betrixaban, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Sprycel, dasatinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Sprycel, dasatinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Cimzia, certolizumab pegol, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Cimzia, certolizumab pegol, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Carmustine Obvius, carmustine, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Carmustine Obvius, carmustine, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Tagrisso, osimertinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Tagrisso, osimertinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-4-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Repatha, evolocumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Repatha, evolocumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency