Dicotex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dicotex Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 42 g/l mechlorprop-P; 20 g/l dicamba; 70 g/l MCPA; 70 g/l 2,4-D
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dicotex Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Bayer A/S

Bayer Environment Science

Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby

Telefon 45 23 50 00

www.bayer-es.dk

Dicotex

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsarealer som f.eks. græsplæner, sportsanlæg og golfbaner.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig overfor organismer, der lever i

vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet

(R50/53).

Brug beskyttelsesdragt med hætte ved traktor udsprøjtning / opblanding.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsarealer som f.eks. græsplæner,

sportsanlæg og golfbaner.

Må ikke anvendes på græsarealer, der bruges til afgræsning.

Må kun anvendes én gang om året og ikke senere end 1. oktober.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der

lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overflade-

vand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud og øjne søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller eti-

ket.

BRUGSANVISNING

Dicotex bekæmper bredbladet ukrudt som f.eks. agertidsel, bellis (tusindfryd), borst, brunelle, høgeurt, hønsetarm, kløver, kongepen, mæl-

kebøtte, pileurt, potentil, ranunkel, røllike, vejbred og ærenpris.

Virkemåde

Dicotex består af fire forskellige aktivestoffer, der i kombination er effektive over for en lang række ukrudtsarter. Dicotex optages gennem bla-

dene, hvorefter det bliver transporteret rundt i planten, hvor celledannelsen bliver påvirket. Denne påvirkning ses på vækst i form af lange

deforme skud, der under gode vækstbetingelser kan ses i løbet af få dage. Planten visner i løbet af 2-3 uger afhængig af vækstbetingelserne

i perioden.

Græsset tålsomhed

Plænen skades ikke. Nysået græs tåler dog først behandling efter 3 - 4 måneder.

Dosering

Se behovbestemt dosering skema.

Udbringning

På mindre arealer udbringes Dicotex med havesprøjte. På større arealer anvendes der en traktor sprøjte.

Klima

Dicotex virker bedst når ukrudtet er i god vækst Det vil sige ved en høj luftfugtighed, og en temperaturer over 8 °C. Dicotex bør ikke udsprøjtes

i forbindelse med nattefrost, og med udsigt til regn inden for 6 timer. Det kan ikke anbefales, at behandle tørkestresset græs.

Vinddrift og høje temperaturer. Undgå udsprøjtning under forhold med vind og høje temperaturer. For at minimere risikoen for afdrift, an-

befales brugen af low-drift dysser.

Om såning

I forbindelse med omsåning af det Dicotex behandlede areal, anbefales der en grundig jord bearbejdning.

MILJØFARLIG

Dicotex - Behovbestemt dosering

Der er stor forskel

ukrudtsplanternes følsomhed over for Dicotex. To faktorer er afgørende for en succesfuld ukrudtsbekæmpelse: Sam-

mensætningen af ukrudtsarter og udviklingstrin. Det er baggrunden for udarbejdelsen af Dicotex behovbestemt doseringsskema:

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i

etablerede græsarealer som f.eks. græsplæner, sportsanlæg

og golfbaner.

Dicotex

Dicotex

Begrænsninger:

Dicotex bør ikke anvendes på arealer hvor kløver ønskes

Behandlet græs må ikke anvendes som dyrefoder.

Undgå at sprøjtetåge driver ind over køkkenurter, prydplanter etc.

Må ikke behandle nysået græs i etableringsfasen

Græsset bør først klippes 7 dage efter Dicotex udsprøjtningen.

Sprøjt helst på tørre plæner, men ikke i tørkeperioder, da ukrudtet skal være i vækst.

Dicotex må kun anvendes en gang årligt og ikke efter 1.oktober

Blandinger

Der er ikke erfaring med blanding af Dicotex, med gødning eller andre pesticider

Opbevaring

Dicotex tåler let frost.

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Indeholder:

2,4-D

7 % - (70 g/L)

MCPA

7 % (70 g/L)

Mechlorprop-P 4,6% (42 g/L)

Dicamba

2,3% (20 g/L)

Midlet indeholder 2,4-D; Kan udløse allergisk reaktion.

Ukrudtsmiddel nr. 361-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Batch: se emballage

Fremstilling dato: se emballage

Udløbsdato: 2 år efter fremstillingsdatoen

Producent:

CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

Rue de Renory 26 - B-4102 Ougrée

Belgium

Tel: +32/4/385.97.11

Fax: +32/4/385.97.49

Ukrudtsmiddel nr 361-7

Omfattet af Miljøminsterets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Indeholder:

2,4-D

7% - (70 g/L)

MCPA

7% (70 g/L)

Mechlorprop-P 4,6% (42 g/L)

Dicamba

2,3% (20 g/L)

5 Ltr.

Ukrudtsarter

Ny fremspiret

Etableret

I blomst

Agertidsel

4,0 ltr. pr ha

(400 ml pr 1000m

6,0 ltr. pr ha

(600 ml pr 1000 m

8,0 ltr pr ha

(800 ml pr 1000 m

Hønsetarm

Glat Vejbred

Alm.Brandbæger

Alm. Fuglegræs

Smørblomst

6,0 ltr pr ha

(600 ml pr 1000 m

8,0 ltr pr ha

(800 ml pr 1000 m

10,0 ltr pr ha

(1000 ml pr 1000 m

Mælkebøtte

Bellis

Alm. Kongepen

Alm. Brunelle.

Vej Pileurt

Almindelig Syre

Rødknæ

Røllike

Vejbred

Tvetand

8,0 ltr pr ha

(800 ml pr 1000 m

10,0 ltr pr ha

(1000 ml pr 1000 m

ltr pr ha)

Kløver

Potentil

Ærenpris

Dicotex 5 liter

17-03-2010

15:23

Side 1