Diclofenac "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diclofenac "Orifarm" 11,6 mg/g gel
 • Dosering:
 • 11,6 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diclofenac "Orifarm" 11,6 mg/g gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48080
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel

diclofenacdiethylamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre indenfor 7 dage.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Orifarm

Sådan skal du tage bruge Diclofenac Orifarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Diclofenac Orifarm er en gel, der indeholder diclofenac, som tilhører gruppen af non-steroide

antiinflamatoriske stoffer (NSAID). Diclofenac Orifarm dæmper betændelse og er smertestillende.

Du kan bruge Diclofenac Orifarm til behandling af lokal mild til moderat smerte i forbindelse med

betændelse eller muskel- eller ledskade.

Diclofenac Orifarm er kun beregnet til brug på huden.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Diclofenac Orifarm for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Orifarm

Brug IKKE Diclofenac Orifarm

hvis du er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i pkt. 6).

hvis du er overfølsom (allergisk) over for acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin

(NSAID)

hvis du har eller tidligere har haft symptomer på astma, nældefeber (urticaria) eller løbende

næse (akut rhinitis) efter at have brugt acetylsalicylsyre eller andre NSAID'er

hvis du er mere end 6 måneder henne i din graviditet

hvis du har beskadiget huden, f.eks. eksem, akne, infektion i huden, åbne sår eller

forbrændinger.

hvis du er yngre end 14 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Diclofenac Orifarm

hvis du har nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion

hvis du har et aktivt mavesår

hvis du bruger et andet NSAID

hvis du er ældre, da risikoen for bivirkninger er højere

hvis du er udsat for direkte sollys eller kunstig sol, da der er risiko for hudreaktioner. Du bør

undgå sollys eller kunstig sol under behandlingen og i to uger efter, at du er stoppet med

behandlingen.

Diclofenac Orifarm må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Du må ikke spise gelen.

Den anbefalede behandlingstid skal ikke overskrides, da risikoen for bivirkninger øges med tiden.

Hvis du på et tidspunkt i løbet af behandlingen får udslæt, skal du stoppe behandlingen med

Diclofenac Orifarm.

Diclofenac Orifarm er ikke beregnet til anvendelse sammen med tætsluttende forbindinger.

Overbelastede led kan støttes med bandager, men disse må ikke vikles så stramt, at blodcirkulationen

stoppes.

Brug af anden medicin sammen med Diclofenac Orifarm

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Diclofenac Orifarm bruges på huden og absorberes derfor næsten ikke i blodet. Der er derfor lille

risiko for, at det intereagerer med andre lægemidler.

Risikoen for bivirkninger kan være større, hvis du bruger Diclofenac Orifarm samtidig med

acetylsalicylsyre eller et andet NSAID.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Brug ikke Diclofenac Orifarm, hvis du er mere end 6 måneder henne i din graviditet.

Amning

Diclofenac udskilles i modermælken. Virkning på barnet er dog usandsynlig ved normale

behandlingsdoser til moderen. Hvis du ammer, bør du ikke smøre Diclofenac Orifarm på brysterne

eller på store hudområder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenac Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Diclofenac Orifarm indeholder propylenglycol.

Diclofenac Orifarm indeholder propylenglycol, som kan irritere huden og give allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du bruge Diclofenac Orifarm

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller

sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge over 14 år:

Påfør Diclofenac Orifarm-gelen 3-4 gange om dagen. Massér forsigtigt gelen ind i huden på det sted,

hvor smerten eller betændelsen er. Den mængde, du skal bruge, afhænger af størrelsen på det

hudområde, du vil behandle. Normalt er 2-4 g (svarende til 6-12 cm gel) nok. 16 g er største dosis pr.

dag. Du kan opleve en let kølende virkning, når gelen gnides ind.

Efter brug

Vask hænder efter påsmøringen, medmindre formålet er at behandle hænderne.

Børn under 14 år:

Diclofenac Orifarm er ikke anbefalet til børn under 14 år.

Kontakt din læge, hvis dine symptomer ikke forbedres indenfor 7 dages behandling.

Hvis du har brugt for meget Diclofenac Orifarm

Det er usandsynligt, at du kan få en overdosis ved at bruge mere Diclofenac Orifarm, end du skal, da

det næsten ikke absorberes i blodet.

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge gelen, skal du kontakte lægen eller apoteket.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diclofenac Orifarm end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er ofte milde hudreaktioner på behandlingsstedet, som forsvinder igen. I sjældne

tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner. Hvis det sker, skal du holde op med at bruge

Diclofenac Orifarm og omgående søge læge.

Hold omgående op med at bruge Diclofenac Orifarm, hvis du får hævelser i ansigtet, munden, tungen

eller svælget, som også kan også føre til, at du får svært ved at trække vejret. Kontakt straks lægen,

hvis du har nogen af disse symptomer.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hududslæt, eksem, rødmen, betændelse i huden (dermatitis, herunder såkaldt kontaktdermatitis) og

kløe

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem og brændende fornemmelse på den

behandlede hud

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Betændelse i huden med blærer (bulløs dermatit)

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Udslæt med blærer (pustuløst udslæt), overfølsomhed, herunder nældefeber, hævelse i ansigt, svælg,

tunge og øjne (angioødem), som kan være alvorligt og kan inkludere vejrtrækningsproblemer,

lysfølsomhedsreaktioner, nældefeber, tør hud, astma og bronkospasme

Ukendt hyppighed:

Kraftige allergiske (anafylaktiske) reaktioner, som kan være alvorlige.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5.

Opbevaring

Opbevar Diclofenac Orifarm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diclofenac Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel indeholder:

Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: carbomer, cocoylcaprylcarprat, diethylamin, isopropyl-alkohol,

macrogolcetostearylether, paraffinolie, propylenglycol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Diclofenac Orifarm er en hvid gel.

Pakningsstørrelser: Aluminiumstuber med 50 g, 100 g eller 2x100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark og Sverige: Diclofenac Orifarm

Denne indlægsseddel blev senest revideret

01/2016

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.