Diclofenac "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diclofenac "Orifarm" 11,6 mg/g gel
 • Dosering:
 • 11,6 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diclofenac "Orifarm" 11,6 mg/g gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48080
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel

diclofenacdiethylamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre indenfor 7 dage.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Orifarm

Sådan skal du tage bruge Diclofenac Orifarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Diclofenac Orifarm er en gel, der indeholder diclofenac, som tilhører gruppen af non-steroide

antiinflamatoriske stoffer (NSAID). Diclofenac Orifarm dæmper betændelse og er smertestillende.

Du kan bruge Diclofenac Orifarm til behandling af lokal mild til moderat smerte i forbindelse med

betændelse eller muskel- eller ledskade.

Diclofenac Orifarm er kun beregnet til brug på huden.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Diclofenac Orifarm for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Orifarm

Brug IKKE Diclofenac Orifarm

hvis du er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i pkt. 6).

hvis du er overfølsom (allergisk) over for acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin

(NSAID)

hvis du har eller tidligere har haft symptomer på astma, nældefeber (urticaria) eller løbende

næse (akut rhinitis) efter at have brugt acetylsalicylsyre eller andre NSAID'er

hvis du er mere end 6 måneder henne i din graviditet

hvis du har beskadiget huden, f.eks. eksem, akne, infektion i huden, åbne sår eller

forbrændinger.

hvis du er yngre end 14 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Diclofenac Orifarm

hvis du har nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion

hvis du har et aktivt mavesår

hvis du bruger et andet NSAID

hvis du er ældre, da risikoen for bivirkninger er højere

hvis du er udsat for direkte sollys eller kunstig sol, da der er risiko for hudreaktioner. Du bør

undgå sollys eller kunstig sol under behandlingen og i to uger efter, at du er stoppet med

behandlingen.

Diclofenac Orifarm må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Du må ikke spise gelen.

Den anbefalede behandlingstid skal ikke overskrides, da risikoen for bivirkninger øges med tiden.

Hvis du på et tidspunkt i løbet af behandlingen får udslæt, skal du stoppe behandlingen med

Diclofenac Orifarm.

Diclofenac Orifarm er ikke beregnet til anvendelse sammen med tætsluttende forbindinger.

Overbelastede led kan støttes med bandager, men disse må ikke vikles så stramt, at blodcirkulationen

stoppes.

Brug af anden medicin sammen med Diclofenac Orifarm

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Diclofenac Orifarm bruges på huden og absorberes derfor næsten ikke i blodet. Der er derfor lille

risiko for, at det intereagerer med andre lægemidler.

Risikoen for bivirkninger kan være større, hvis du bruger Diclofenac Orifarm samtidig med

acetylsalicylsyre eller et andet NSAID.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Brug ikke Diclofenac Orifarm, hvis du er mere end 6 måneder henne i din graviditet.

Amning

Diclofenac udskilles i modermælken. Virkning på barnet er dog usandsynlig ved normale

behandlingsdoser til moderen. Hvis du ammer, bør du ikke smøre Diclofenac Orifarm på brysterne

eller på store hudområder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenac Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Diclofenac Orifarm indeholder propylenglycol.

Diclofenac Orifarm indeholder propylenglycol, som kan irritere huden og give allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du bruge Diclofenac Orifarm

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller

sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge over 14 år:

Påfør Diclofenac Orifarm-gelen 3-4 gange om dagen. Massér forsigtigt gelen ind i huden på det sted,

hvor smerten eller betændelsen er. Den mængde, du skal bruge, afhænger af størrelsen på det

hudområde, du vil behandle. Normalt er 2-4 g (svarende til 6-12 cm gel) nok. 16 g er største dosis pr.

dag. Du kan opleve en let kølende virkning, når gelen gnides ind.

Efter brug

Vask hænder efter påsmøringen, medmindre formålet er at behandle hænderne.

Børn under 14 år:

Diclofenac Orifarm er ikke anbefalet til børn under 14 år.

Kontakt din læge, hvis dine symptomer ikke forbedres indenfor 7 dages behandling.

Hvis du har brugt for meget Diclofenac Orifarm

Det er usandsynligt, at du kan få en overdosis ved at bruge mere Diclofenac Orifarm, end du skal, da

det næsten ikke absorberes i blodet.

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge gelen, skal du kontakte lægen eller apoteket.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diclofenac Orifarm end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er ofte milde hudreaktioner på behandlingsstedet, som forsvinder igen. I sjældne

tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner. Hvis det sker, skal du holde op med at bruge

Diclofenac Orifarm og omgående søge læge.

Hold omgående op med at bruge Diclofenac Orifarm, hvis du får hævelser i ansigtet, munden, tungen

eller svælget, som også kan også føre til, at du får svært ved at trække vejret. Kontakt straks lægen,

hvis du har nogen af disse symptomer.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hududslæt, eksem, rødmen, betændelse i huden (dermatitis, herunder såkaldt kontaktdermatitis) og

kløe

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem og brændende fornemmelse på den

behandlede hud

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Betændelse i huden med blærer (bulløs dermatit)

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Udslæt med blærer (pustuløst udslæt), overfølsomhed, herunder nældefeber, hævelse i ansigt, svælg,

tunge og øjne (angioødem), som kan være alvorligt og kan inkludere vejrtrækningsproblemer,

lysfølsomhedsreaktioner, nældefeber, tør hud, astma og bronkospasme

Ukendt hyppighed:

Kraftige allergiske (anafylaktiske) reaktioner, som kan være alvorlige.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5.

Opbevaring

Opbevar Diclofenac Orifarm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diclofenac Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel indeholder:

Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: carbomer, cocoylcaprylcarprat, diethylamin, isopropyl-alkohol,

macrogolcetostearylether, paraffinolie, propylenglycol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Diclofenac Orifarm er en hvid gel.

Pakningsstørrelser: Aluminiumstuber med 50 g, 100 g eller 2x100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark og Sverige: Diclofenac Orifarm

Denne indlægsseddel blev senest revideret

01/2016

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

16-11-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

[FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes (FDA Drug Safety Communication). Based on FDA’s comprehensive review of new safety information, the agency is requiring updates to the drug labels of all prescription NSAIDs. Widely used to treat pain and fever from many different long- and short-term medical conditions such as arthritis, menstrual cramps, headaches, colds, and the flu, NSAIDs are available by prescription and OTC. E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) are both topical medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Voltaren Gel is used to treat pain of osteoarthritis of joints that are amenable to topical treatment, such the hands and knees.

US - RxList

20-3-2018

Lidoderm vs. Flector Patch

Lidoderm vs. Flector Patch

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Flector Patch (diclofenac epolamine) are used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Flector Patch is used for the topical treatment of acute pain due to minor strains, sprains, and contusions.

US - RxList

13-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Naprosyn (naproxen; other brand names: EC-Naprosyn and Anaprox/Anaprox DS) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain.

US - RxList

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Pennsaid (diclofenac sodium topical solution) are topical gel nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis pain in the joints, such the hands and knees.

US - RxList

28-2-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and meloxicam are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain. Meloxicam is also used to treat rheumatoid arthritis.

US - RxList

14-2-2018

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Altergon Italia Srl]

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Altergon Italia Srl]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Preferred Pharmaceucitalc Inc.]

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Preferred Pharmaceucitalc Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

CAMBIA (Diclofenac Potassium) Powder, For Solution [Depomed, Inc.]

CAMBIA (Diclofenac Potassium) Powder, For Solution [Depomed, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

Ibuprofen vs. Voltaren

Ibuprofen vs. Voltaren

Ibuprofen and Voltaren (diclofenac) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used for the treatment of pain, fever, and inflammation.

US - RxList

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [A-S Medication Solutions]

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed