Diclofenacnatrium "Paranova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diclofenacnatrium "Paranova" 1 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diclofenacnatrium "Paranova" 1 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55809
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Diclofenacnatrium

Paranova til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Diclofenacnatrium Paranova

3. Sådan skal du bruge Diclofenacnatrium Paranova

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Diclofenacnatrium Paranova er et lægemiddel,

der kaldes NSAID, som dæmper smerter,

hævelse, rødme og irritation (inflammation).

Du skal bruge Diclofenacnatrium Paranova:

• mod smerter, rødme og hævelse efter

operatio ner i øjet.

• mod smerter ved beskadigelse af hornhinden.

• mod at pupillen trækker sig sammen under

operation i øjet.

• for at forebygge udvikling af blod/væskean­

samling i den bagerste del af øjet efter grå

stær operation.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE

DICLOFENACNATRIUM PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doserings etiket ten.

Brug ikke Diclofenacnatrium Paranova, hvis du:

• er allergisk over for diclofenac eller et af de

øvrige indholds stoffer i Diclofenacnatrium

Paranova (angivet i punkt 6).

• får astmaanfald, nældefeber eller akut snue

efter at have taget medicin, der indeholder

acetylsali cylsyre eller andre lignende stoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Diclofenacnatrium Paranova, hvis du:

• har mistanke om betændelse i øjet.

Diclofenacnatrium Paranova kan sløre

symptomerne på betændelse.

• har forøget tendens til blødning fra hud eller

slimhinder.

• bruger andre øjendråber mod inflammation i

øjet (kortikosteroid).

• har sukkersyge (diabetes).

• har leddegigt.

• har fået en kompliceret øjenoperation eller

gen tagne øjenoperationer.

• har sygdom i øjets hornhinde.

• har tørre øjne.

Kontakt straks lægen, hvis du får:

• uklart syn og smerter i øjet.

Vær opmærksom på følgende:

• Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du

har betændelse i øjet.

Brug af anden medicin sammen med

Diclofenacnatrium Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Tal med din læge, hvis du:

• er i behandling med andre lægemidler til

udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller

salve, som indeholder binyrebarkhormoner.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så

vent mindst 5 minutter mellem drypning med

Diclofenacnatrium Paranova og det andet

præparat.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gra vid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge

Diclofenacnatrium Paranova efter aftale med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenacnatrium Paranova kan give sløret syn

lige efter drypning. Vent med at køre bil eller

andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit

syn er klart igen.

Diclofenacnatrium Paranova indeholder

benzalkonium chlorid

Diclofenacnatrium Paranova er konserveret med

benzalkon ium chlo rid, som kan give irritation af

øjnene samt misfarve bløde kontaktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag

kontaktlinserne ud, inden øjendråberne bruges,

og vent mindst 15 minutter, før du sætter

kontaktlinserne i igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE

DICLOFENACNATRIUM PARANOVA

Brug altid Diclofenacnatrium Paranova nøjagtigt

efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre

Efter operation i øjet eller som smertelin dring:

1 dråbe 3­5 gange dagligt.

Ved grå stær operation: 1 dråbe 5 gange i løbet af

de sidste 3 timer før operation. Derefter 1 dråbe

3­5 gange dagligt

Brug til børn

Børn skal normalt ikke bruge Diclofenacnatrium

Paranova.

BRUGSANVISNING

1. Vask dine hænder.

2. Åbn øjendråbeflasken. Lad ikke flaskens spids

berøre noget.

3. Bøj hovedet bagover (Figur 1).

4. Træk det nederste øjenlåg nedad med en

finger. Hold øjen dråbeflasken i den anden hånd

med spidsen nedad – et let tryk på flasken får

en dråbe til at falde ned i øjet (Figur 2).

5. Luk øjet i ca. 5 minutter, og hold en

fingerspids ind mod øjenkrogen for at

forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen

gennem tårekanalen (Figur 3). Gentag evt.

punkt 3 til 5 for det andet øje.

6. Luk flasken efter brug.

Figur 1 Figur 2

Figur 3

Hvis du har brugt for meget Diclofenacnatrium

Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Diclofenacnatrium Paranova,

end der står i denne information eller mere end

lægen har fore skre vet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering

med Diclofenacnatrium Paranova. En overdosis

kan skylles ud af øjnene med lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge Diclofenacnatrium

Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glem te dosis. Tag den glemte dosis så

snart du kommer i tan

ke om den glemte dosis.

Hvis det snart er tid for den næste dosis, skal du

blot fortsætte med den sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at bruge

Diclofenacnatrium Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om. Ændring eller stop med

behandlingen bør kun ske i sam

råd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Uklart syn, evt. smerter pga. skader på

hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.

• Åndenød eller forværring af astma. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Rødme på øjenlåget, hævelse i øjenlåget.

• Sår på hornhinden, forstørrelse af hornhinden,

hævelse af øjet, udtynding af hornhinden.

• Nedsat syn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos

mere end 1 ud af 10 patienter):

• Øjensmerte.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diclofenacnatrium Paranova

1 mg/ml øjendråber, opløsning

diclofenacnatrium

490527P002

Diclofenacnatrium Paranova svarer til lægemidlet Voltaren

Ophtha.

Voltaren

Ophtha er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG.

07/2016

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Rødme i øjet, sløret syn lige efter drypning.

• Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Øget følsomhed overfor lys, øjenkløe, blødning

i øjet, sløret syn, pletvis betændelse på

hornhinden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Røde øjne eller betændelse pga. allergisk

reaktion, øjenallergi.

• Nældefeber, udslæt, eksem, kløe, hoste og

snue.

• Kløe i øjenlåget.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Diclofenacnatrium Paranova

utilgængeligt for børn.

• Opbevar Diclofenacnatrium Paranova under

25 °C.

• Selve flasken er ikke steril, men indholdet i

flasken er sterilt, indtil flasken bliver åbnet.

• Efter åbning af flasken må øjendråberne kun

bruges i 1 måned.

• Brug ikke Diclofenacnatrium Paranova efter den

udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicin rester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicin

rester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diclofenacnatrium Paranova 1 mg/ml

øjendråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Diclofenacnatrium 1 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid

(konserveringsmiddel), vandfri dinatriumedetat,

hydroxypropyl­gamma­cyclodextrin, fortyndet

saltsyre, propylenglycol, trometamol, tyloxapol

og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Diclofenacnatrium Paranova 1 mg/ml

øjendråber, opløsning fås i pakninger, der

indeholder 1 flaske med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

februar 2016.

07/2016

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed