Detremin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Detremin 20.000 IE/ml orale dråber, opløsning
 • Dosering:
 • 20.000 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • orale dråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Detremin 20.000 IE/ml orale dråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46736
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Detremin 20.000 I.E./ml orale dråber, opløsning

Cholecalciferol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Detremin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Detremin

Sådan skal du tage Detremin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Detremin indeholder cholecalciferol (D

-vitamin). Det anvendes til behandling af D-vitaminmangel eller D-

vitamininsufficiens, for eksempel ved følgende tilstande:

rakitis (engelsk syge) hos spædbørn og børn

knogleskørhed, sammen med calcium og muligvis også anden behandling

sekundær hyperparathyroidisme (når et lavt indhold af calcium i blodet fører til overdreven udskillelse

af parathyroideahormon kombineret med forstørrelse af biskjoldbruskkirtlen).

Detremin anvendes også for at forebygge og behandle D-vitaminmangel hos personer, som har svært ved at

optage D-vitamin og hos personer med øget risiko for knoglebrud, f.eks. ældre patienter og patienter

behandlet med glucocorticoider.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Detremin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Detremin

hvis du er overfølsom (allergisk) over for D3-vitamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Detremin (se

afsnit 6 Detremin indeholder)

hvis du har hypercalcæmi (for højt indhold af calcium i blodet)

hvis du har hypervitaminose D (for højt indhold af D-vitamin i blodet).

Tag ikke Detremin sammen med calcium, hvis du har en meget nedsat nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tag ikke mere Detremin, end lægen har ordineret, da overdosering kan forekomme. Tag ikke andre

produkter, som indeholder D-vitamin, ud over dem lægen har ordineret.

Fortæl det til lægen

hvis du har haft nyresten

hvis du har nedsat nyrefunktion

hvis du har sarcoidose (en sygdom, hvor der dannes betændte knuder, som oftest rammer lungerne) eller

andre kroniske betændelsestilstande, som medfører, at der dannes knuder.

Hvis du har et øget fosfatindhold i blodet, kan lægen ordinere en fosfatbinder sammen med Detremin. Spørg

lægen til råds.

Brug af anden medicin sammen med Detremin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er særlig vigtigt, hvis du tager:

Phenytoin (mod epilepsi), barbiturater (sovepiller eller beroligende medicin)

Rifampicin eller isoniazid (mod tuberkulose)

Hjerteglykosider

Vanddrivende medicin af thiazidtype (f.eks. hydrochlorthiazid og bendroflumethiazid som er lægemidler

mod højt blodtryk)

Tabletter som indeholder aluminium (mod halsbrand)

Andre produkter som indeholder D-vitamin

Lægemidler mod overvægt (f.eks. orlistat og cholestyramin).

Brug af Detremin sammen med mad og drikke

Detremin bør tages sammen med dagens hovedmåltid. Du kan også blande dråberne med mad eller drikke

for at gøre dem nemmere at tage.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel..

Detremin kan anvendes under graviditet i tilfælde af D-vitaminmangel.

Detremin kan anvendes under amning.

D-vitamin og dets metabolitter udskilles i modermælken. Tal med

din læge eller din jordemoder, hvis du har spørgsmål om dette. Der er ikke observeret overdosering hos

spædbørn på grund af amning.

Der er ingen data om effekten af Detremin på evnen til at få børn.

Normale niveauer af D-vitamin

forventes imidlertid ikke at påvirke evnen til at få børn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Detremin har ingen kendte bivirkninger, som har sandsynlighed for at påvirke evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Detremin

Tag altid Detremin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Dosis afhænger af den tilstand, du får Detremin for, og af indholdet af D-vitamin i dit blod. Derfor skal du

altid tage den dosis, som er ordineret specielt til dig, også selvom du kender andre, som har fået ordineret en

meget højere dosis. Den sædvanlige dosis er mellem 1 dråbe og 20 dråber dagligt eller mellem 5 dråber og

3,5 ml ugentligt.

Du skal helst tage Detremin sammen med dagens hovedmåltid. Hold flasken stille og lodret med bunden i

vejret, se figuren nedenfor.

Det kan tage cirka 10 sekunder, før den første dråbe kommer. De følgende dråber kommer en smule

hurtigere. Dråberne tages bedst med en ske. Sørg for at indtage hele dosen.

Hvis du tager Detremin i lang tid, vil lægen måske regelmæssigt tage blodprøver for at sikre, at

behandlingen er optimal for dig.

Hvis du har taget for meget Detremin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Detremin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Detremin

Spring den glemte dosis over, og gå tilbage til den almindelige dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Detremin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende symptomer er observeret efter indtagelse af produkter, som indeholder D

-vitamin: et højt niveau

af calcium i blodet og urinen, forstoppelse, luft i maven, kvalme, mavesmerter, diarré og

overfølsomhedsreaktioner som kløe, udslæt eller nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar pipettebeholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indholdet af flasken skal bruges inden for 6 måneder efter åbningen.

Brug ikke Detremin efter den udløbsdato, der står på pakningen og flasken, efter EXP. Udløbsdatoen

(Exp.) er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Detremin, hvis produktet er grumset.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Detremin indeholder:

Aktivt stof: cholecalciferol (D3-vitamin). En ml opløsning (cirka 40 dråber) indeholder 0,5 mg

cholecalciferol, svarende til 20.000 I.E. D3-vitamin.

Øvrige indholdsstoffer: mediumkæde-triglycerider (fra kokosnøddeolie og palmekerneolie).

Udseende og pakningsstørrelser

Detremin er en klar, svagt gullig, viskøs opløsning. En karton indeholder en pipettebeholder af brunt glas

med 10 ml opløsning, en farveløs eller hvid pipette og et hvidt skruelåg.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Renapharma AB

Kungsängsvägen 21B

SE-753 23 Uppsala, Sverige

Tlf.: +46 18 7001140

e-mail: info@renapharma.se

Fremstiller:

Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland

eller

NextPharma SAS, Limay, Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Norge, Sverige: Detremin

Denne indlægsseddel blev senest ændret

12. september 2016