Deter FS 250

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Deter FS 250 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 250 g/l clothianidin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Deter FS 250 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 18-592
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandle-

vende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelses-

midler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sik-

kerhedsdatablad.

Anvendelse, herunder såning af kornet, og opbeva-

ring sker alene efter dispensation fra godkendelses-

ordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse

gælder i perioden: 29. juli – 31. oktober 2015.Tilla-

delse til opbevaring bortfalder den 31. oktober 2015.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af vin-

terhvede og vinterbyg i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke

i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde-

holdt produktet (SP

1

).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/

emballage og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Deter FS 250 som indeholder clothianidin.

Det bejdsede korn må kun sås i risikoområder for virussygdommen havrerødsot,

og hvis der sås tidligt.

Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i

jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Ved håndtering af det bejdsede korn bær beskyttelseshandsker.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og

foderstoffer.

Det bejdsede korn er giftigt for fugle og pattedyr. Ved såning skal det bejdsede

korn dækkes med jord. Ikke dækkede korn skal opsamles.

Dispensation til såning gælder frem til 31. oktober 2015.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller

bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan

måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er

brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søge lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Øjne:

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

(P305+P351+P338).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Brugsanvisning

Deter FS 250 er et bejdsemiddel til bejdsning af vinterhvede og vinterbyg imod angreb

af lus, der virker som vektor for overførsel af virus.

Det bejdsede korn må kun sås i risikoområder for virussygdommen havrerødsot, og

hvis der sås tidligt.

Der er ingen effekt på spireskadende svampe, og det anbefales derfor at der foretages

en bejdsning sammen med Redigo Pro FS 170.

Det er derfor nødvendigt at der anvendes bejdseanlæg, der har 3 pumpeanlæg, således

at Deter FS 250, Redigo Pro FS 170 samt vand kan tilsættes af separate pumper under

bejdsearbejdet.

For at sikre at der ikke dannes støv under bejdsearbejdet, skal der tilsættes Intego til

vandet ud fra blandingsforskriften.

Dosering

100 ml Deter FS 250 pr. 100 kg udsæd

Tilsætning af vand

For at sikre en tilstrækkelig dækning af kernen med bejdsemiddel, er det nødvendigt

at Deter FS 250 anvendes ved tilsætning af vand. Endelig vandmængde skal tilpasses

det enkelte bejdseanlæg, men som udgangspunkt kan der tilsættes 50-200 ml vand/

hkg korn således at den totale væskemængde (Deter, Redigo Pro + vand), kommer op

på 200 - 350 ml/hkg.

Bejdseanlæg

Bejdsning skal foregå i et egnet bejdseanlæg, der kan udføre en kvalitetsbejdsning.

Anlægget bør være i god stand og kalibreret for at udføre tilfredsstillende bejdsning med

Deter FS 250. Sugeslangen fra pumpen skal placeres direkte i originalemballagen, for

at minimere kontakt med midlet.

Rengøring

Før og efter bejdsningen bør maskiner, pumper m.m. rengøres grundigt. Deter FS 250

er vandbaseret. Det betyder, at rengøring kan foretages med vand i maskiner, hvor der

udelukkende anvendes Deter FS 250. Eventuelt vaskevand skal bortskaffes som kemisk

affald.

Udsåning og spild ved udsåning

Det bejdsede korn er giftigt for fugle og pattedyr. Der anvendes passende radsånings-

udstyr der sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og

minimal frigivelse af støv. Behandlet udsæd bør udsås samme år, det er bejdset.

For at sikre at fugle og pattedyr ikke kommer i kontakt med det bejdsede korn, skal der

udvises ekstra omhyggelighed ved udsåning især vendinger på foragre. Eventuelt spild

skal enten straks opsamles, eller området harves og tromles for at minimere udsæd på

overfladen.

Begrænsninger

Såsæd med lav spireevne og/eller lav spirehastighed og/eller vandindhold over 16%,

eller udsæd med afskallede eller sprukne kerner bør ikke bejdses og anvendes som

udsæd.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.

Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for af-

faldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Resistensdannelse

Det kan ikke udelukkes, at skadedyr (f.eks. bladlus) udvikler resistens overfor Deter FS

250. Bayer CropScience hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan

resultere i dannelse af resistens.

For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden

virkemekanisme, eksempelvis som sprøjtning.

Deter FS 250 indeholder clothianidin der tilhører gruppen neonicotinoider (IRAC gruppe

4A). Der er ikke i Danmark konstateret resistens hos bladlus imod neonicotinoider på

friland.

7.2015

Insektmiddel nr. 18-592

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra juli 2015.

Analyse

Clothianidin ………………… 250 g/l (22,10% w/w)

Netto 200 liter

Flydende

Midlet er et suspensionskoncentrat til bejdsning

Fabr.nr.: se påklæbede seddel

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter

produktionsdatoen. Produktionsdato påtrykt emballagen.

® is a registered trademark of the Bayer Group

Insektmiddel

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af vinter-

hvede og vinterbyg i lukkede industrielle anlæg.

Bayer A/S

Bayer CropScience

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Tlf. 4523 5000

www.cropscience.bayer.dk

200 liter

FS 250

21-07-2015

1-3-2018

February 28, 2018: Two Doctors Arrested Pursuant to Federal Indictment That Alleges Bogus Sleep Studies Helped 1-800-Get-Thin Fraudulently Bill Insurance Programs Over $250 Million Related to Lap-Band Surgeries

February 28, 2018: Two Doctors Arrested Pursuant to Federal Indictment That Alleges Bogus Sleep Studies Helped 1-800-Get-Thin Fraudulently Bill Insurance Programs Over $250 Million Related to Lap-Band Surgeries

February 28, 2018: Two Doctors Arrested Pursuant to Federal Indictment That Alleges Bogus Sleep Studies Helped 1-800-Get-Thin Fraudulently Bill Insurance Programs Over $250 Million Related to Lap-Band Surgeries

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Use of a non-sterile injectable product could result in fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Levofloxacin in 5% Dextrose 250mg/50mL Due to Presence of Visible Particulate Matter Tentatively Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Levofloxacin in 5% Dextrose 250mg/50mL Due to Presence of Visible Particulate Matter Tentatively Identified as Mold

FOR IMMEDIATE RELEASE – 01-12-2018 – East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Levofloxacin in 5% Dextrose Injection 250mg/50mL in a Single-Use flexible container NDC 55150-243-46, Lot CLF160003, Expiry date May 2018, to the hospital level. The product has been found to contain visible particulate matter tentatively identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag was found to contain whi...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on steps to promote development of generic versions of opioids formulated to deter abuse

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on steps to promote development of generic versions of opioids formulated to deter abuse

FDA Commissioner on steps to promote development of generic versions of opioids formulated to deter abuse

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-4-2018

DERMA-SMOOTHE/FS (Fluocinolone Acetonide) Oil [Royal Pharmaceuticals]

DERMA-SMOOTHE/FS (Fluocinolone Acetonide) Oil [Royal Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Scientific guideline: Draft cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

ENDURE 250 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 250 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Mvasi (Amgen Europe B.V.)

Mvasi (Amgen Europe B.V.)

Mvasi (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)250 of Wed, 17 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4728

Europe -DG Health and Food Safety

29-12-2017

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 250 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 250 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

ZEP FS ANTIMICROBIAL FOAMING HAND CLEANER (Benzalkonium Chloride) Liquid [Zep Inc.]

ZEP FS ANTIMICROBIAL FOAMING HAND CLEANER (Benzalkonium Chloride) Liquid [Zep Inc.]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed