Desmopressin "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Desmopressin "Teva" 0,1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Desmopressin "Teva" 0,1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43711
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desmopressin Teva 0,1 mg & 0,2 mg tabletter

desmopressinacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Desmopressin Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin Teva

Sådan skal du tage Desmopressin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Indholdsstoffet, der får denne tablet til at virke (det aktive stof), kaldes for desmopressin. Desmopressin er et

antidiuretisk lægemiddel, som nedsætter nyrernes urinproduktion.

Desmopressin Teva anvendes til behandling af:

en kronisk sygdom, der hedder

diabetes insipidus

. Sygdommen er kendetegnet ved ekstrem tørst og

vedvarende produktion af store mængder fortyndet urin.

Vigtigt

: Denne sygdom må ikke forveksles

med diabetes mellitus, dvs. sukkersyge.

vådliggeri

(ufrivillig natlig vandladning) hos børn over 5 år.

hyppig vandladning om natten hos voksne

. Du skal læse punkt 2 grundigt, da dette afsnit indeholder

vigtig information om sikker brug af Desmopressin Teva ved denne lidelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin Teva

Tag ikke Desmopressin Teva

hvis du er allergisk over for desmopressinacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

hvis du

drikker

unormalt

store mængder

væske

hvis du lider af

hjerteproblemer

eller

andre lidelser

, der kræver

behandling med vanddrivende

tabletter (diuretika)

hvis du lider af nedsat

nyrefunktion

hvis du ved, at dit

natriumniveau i blodet er for lavt

hvis du lider af ”Syndrom med utilstrækkelig ADH-produktion”

(SIADH)

hvis du lider af von Willebrand’s sygdom type IIB (en arvelig blødningsforstyrrelse)

hvis du lider af en sjælden blødningsforstyrrelse, der hedder thrombotisk thrombocytopenisk purpura

(TTP).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Desmopressin Teva

i forbindelse med væskeindtag. Drik så

lidt væske som muligt

i mindst

1 time før

, du tager en tablet,

indtil 8 timer efter

en dosis.

Før du tager Desmopressin Teva, skal du fortælle det til din læge, hvis du har cystisk fibrose, da din læge så

vil holde øje med natriumniveauet i dit blod.

hvis du er ældre

hvis din

væske- eller elektrolytbalance er forstyrret

, f.eks. hvis du har en infektion, har feber eller

mavebesvær

hvis du har et

alvorligt blæreproblem

eller

nedsat urinafløb

hvis du lider af

astma, epilepsi

eller

migræne.

Brug af anden medicin sammen med Desmopressin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Særligt:

tricykliske antidepressive midler eller SSRI’er

(anvendes til behandling af depression)

carbamazepin

(til behandling af epilepsi)

chlorpromazin

(til behandling af psykoser eller skizofreni)

loperamid

(til behandling af diarré)

lægemidler til behandling af smerte og/eller betændelse

, kaldet non-steroide antiinflammatoriske

lægemidler (NSAID'er), såsom indometacin, ibuprofen.

Disse lægemidler øger risikoen for væskeophobning, som kan fortynde saltet i kroppen.

dimeticon (anvendes til behandling af symptomer pga. tarmluft) pga. nedsat optagelse af

desmopressin.

Brug af Desmopressin Teva sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Desmopressin Teva i forbindelse med et måltid

, da tablettens virkning kan blive

nedsat.

Før du starter behandling med dette lægemiddel, skal din læge give dig vejledning om væskeindtag.

Når du tager dette lægemiddel til behandling af vådliggeri eller vandladning om natten (nykturi), skal

drikke så lidt væske som muligt 1 time før

, du tager en tablet og

indtil 8 timer efter

en dosis.

For stort væskeindtag kan resultere i væskeophobning, som fortynder saltet i kroppen. Dette kan ske

uden nogen advarsel eller symptomer, og det kan føre til usædvanligt slemme eller forlængede

hovedpiner, kvalme eller opkastning, uforklarlig vægtstigning og i alvorlige tilfælde krampeanfald og

bevidstløshed. Hvis du har nogen af disse symptomer, skal du

stoppe behandlingen og kontakte din

læge med det samme

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Desmopressin Teva kan anvendes under graviditet og amning, men kun hvis det er aftalt med lægen. Der er

kun begrænset erfaring med brug af Desmopressin Teva til gravide kvinder med diabetes insipidus.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen data, der tyder på, at Desmopressin Teva har indvirkning på evnen til at køre bil og betjene

maskiner.

Desmopressin Teva indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Desmopressin Teva

Tag altid Desmopressin Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Behandling med Desmopressin Teva mod hyppig vandladning om natten hos voksne (nykturi) bør sættes i

gang og overvåges af specialister som har erfaring med denne behandling.

Du kan dele tabletten i to dele eller synke den hel. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele

tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Du må ikke tage Desmopressin Teva sammen med mad

, da tablettens virkning kan blive nedsat.

Under behandling med Desmopressin Teva bør din legemsvægt, natriumniveauet i dit blod og/eller dit

blodtryk blive kontrolleret jævnligt.

Den anbefalede dosis er

Central diabetes insipidus

Voksne og børn

: 100 mikrogram (0,1 mg) tre gange dagligt. Din læge kan forøge din dosis afhængigt

af, hvordan dine symptomer kommer under kontrol.

Vådliggeri (ufrivillig natlig vandladning)

Børn over 5 år

: 200 mikrogram (0,2 mg) ved sengetid. Din læge kan forøge din dosis op til 400

mikrogram (0,4 mg) ved sengetid afhængigt af, hvor godt vådliggeriet kommer under kontrol.

Behovet for fortsat behandling kontrolleres normalt hver 3. måned ved at indføre en behandlingsfri

periode på mindst 1 uge.

Hyppig vandladning om natten (nykturi)

Voksne

: 100 mikrogram (0,1 mg) ved sengetid. Dosis kan forøges til 200 mikrogram (0,2 mg) og

efterfølgende op til maksimalt 400 mikrogram (0,4 mg) i intervaller på 1 uge. Før handlingen startes,

skal din urinproduktion måles. Hvis din nykturi ikke er blevet bedre efter 4 uger, skal du kontakte

lægen, da behandlingen bør stoppes.

Ældre

: Behandling for nykturi hos ældre anbefales ikke. Hvis din læge beslutter at behandle dig, skal

natriumniveauet i dit blod måles før og 3 dage efter, behandlingen starter, og igen hvis dosis forøges

eller på et hvilket som helst tidspunkt, hvor din læge synes, at det er nødvendigt.

Når du bruger dette lægemiddel for vådliggeri eller nykturi, skal du

drikke mindst muligt 1 time før

, du

tager tabletten og

indtil 8 timer

efter dosis.

Hvis du har taget for mange Desmopressin Teva-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Desmopressin Teva-tabletter, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

En overdosis kan forlænge effekten af desmopressin og kan øge risikoen for væskeophobning i kroppen og

lavt natriumniveau i dit blod. Symptomerne på alvorlig væskeophobning er krampeanfald og bevidstløshed.

Hvis du har glemt at tage Desmopressin Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Desmopressin Teva

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen, hvis din læge siger det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop behandlingen og kontakt din læge med det samme

, hvis det følgende sker:

Symptomer på

væskeophobning i kroppen,

f.eks. slem eller forlænget hovedpine, kvalme eller

opkastning, uforklarlig vægtstigning og i alvorlige tilfælde krampeanfald, bevidstløshed.

Overfølsomhedsreaktioner

som f.eks. udslæt, kløe, feber, hævelse af mund, tunge eller luftveje,

hvilket kan forårsage vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær.

Tal med lægen

eller apotekspersonalet, hvis du opleverfølgende bivirkninger:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): hovedpine.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): tør mund, mavesmerter, kvalme,

svimmelhed, hævelse i arme og ben, vægtstigning, hyppig vandladning.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): følelsesmæssige forstyrrelser hos

børn, allergiske reaktioner.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Væskeophobning i kroppen, lavt natriumniveau.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Desmopressin Teva utilgængeligt for børn.

Brug ikke Desmopressin Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren eller beholderen efter

"Udløbsdato". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blister: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Beholder: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod

fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere o0plysninger

Desmopressin Teva indeholder:

Aktivt stof: desmopressinacetat. Hver 0,1 mg tablet indeholder 0,1 mg svarende til 0,089 mg

desmopressin. Hver 0,2 mg tablet indeholder 0,2 mg, svarende til 0,178 mg desmopressin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, prægelatiniseret stivelse, kolloid

vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Desmopressin Teva 0,1 mg tabletter er hvide, bikonvekse, ovale tabletter med prægningen "D", delekærv og

"0,1" på den ene side og glat på den anden side.

Desmopressin Teva 0,2 mg tabletter er hvide, bikonvekse, runde tabletter med prægningen "D", delekærv og

"0,2" på den ene side og glat på den anden side.

Delekærven er beregnet til at dele tabletten, for at gøre den lettere at synke. Den er ikke beregnet til at dele

tabletten i to lige store dele.

De er pakket i OPA/Alu/pvc - aluminiumblisterkort eller 30 ml hvide gennemsigtige PE-beholdere med et

hvidt gennemsigtigt PP-låg med tørremiddel og børnesikret lukning.

Desmopressin Teva 0,1 mg tabletter er pakket i 7, 15, 30, 50 (hospitalspakning), 60, 90 og 100 tabletter.

Desmopressin Teva 0,2 mg tabletter er pakket i 10, 15, 30, 50 (hospitalspakning), 60, 90, 100 og 200 (2x100)

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva Pharmaceutical Works Limited

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Desmopressine Teva 0,1 mg tabletten, Desmopressine Teva 0,2 mg tabletten

Bulgarien:

MIRAM 0.1 mg tablets, MIRAM 0.2 mg tablets

Danmark:

Desmopressin Teva

England:

Desmopressin Acetate 0.1 mg Tablets, Desmopressin Acetate 0.2 mg Tablets

Holland:

Desmopressine-acetaat 0,1 TEVA, tabletten 0,1 mg, Desmopressine-acetaat 0,2 TEVA,

tabletten 0,2 mg

Italien:

Desmopressina Teva 0,1 mg compresse, Desmopressina Teva 0,2 mg compresse

Luxembourg:

Desmopressine Teva 0,1 mg comprimés, Desmopressine Teva 0,2 mg comprimés

Polen:

Desmotev

Portugal:

Desmopressina Teva

Rumænien:

Desmopresină Teva 0,1 mg comprimate, Desmopresină Teva 0,2 mg comprimate

Slovenien:

Dezmopresin Teva 0,1 mg tablete, Dezmopresin Teva 0,2 mg tablete

Slovakiet:

Desmopressin – Teva 0.1 mg, Desmopressin – Teva 0.2 mg

Spanien:

Desmopresina TEVA 0.1 mg comprimidos EFG, Desmopresina TEVA 0.2 mg

comprimidos EFG

Tyskland:

Desmopressin-TEVA 0,1 mg Tabletten, Desmopressin-TEVA 0,2 mg Tabletten

Østrig:

Desmopressin TEVA 0,1 mg Tabletten, Desmopressin TEVA 0,2 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2017.