Desmopressin "Singad"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Desmopressin "Singad" 10 mikrogram/dosis næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Desmopressin "Singad" 10 mikrogram/dosis næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35508
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at bruge medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der

er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Desmopressin

Singad til dig personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får bivirk-

ninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Desmopressin Singad.

3. Sådan skal du bruge Desmopressin

Singad.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Desmopressin Singad næsespray er en

opløsning, der bruges i næsen.

Desmopressin Singad virker ved at ned-

sætte produktionen af urin.

Du kan bruge Desmopressin Singad:

• Mod meget stor dannelse af urin (diabe-

tes insipidus).

• Til undersøgelse af nyrernes funktion.

Lægen kan have givet dig Desmopressin

Singad for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Desmopressin Singad

Brug ikke Desmopressin Singad

• Hvis du er overfølsom (allergisk) over

for desmopressin eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

• Hvis du af vane eller psykisk betinget

har trang til at drikke meget.

• Hvis du er i behandling med vanddri-

vende medicin f.eks. pga. dårligt hjerte

eller andre tilstande.

• Hvis du har moderat eller alvorligt ned-

sat nyrefunktion.

• Hvis du har for lavt natriumindhold i

blodet.

• Hvis du lider af tilstanden SIADH, som er

en tilstand med meget høj produktion af

antidiuretisk hormon (ADH).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Des-

mopressin Singad

Alle patienter, der behandles med Des-

mopressin Singad, skal undgå overdrevet

indtag af væske, da det kan føre til ophob-

ning af vand i kroppen.

Hvis der er tegn på væskeophobning i

kroppen, skal behandlingen afbrydes og

lægen kontaktes. Symptomerne på for me-

get væske i kroppen er hovedpine, kvalme,

opkastning, vægtøgning og i alvorlige

tilfælde kramper.

Når Desmopressin Singad næsespray an-

vendes til undersøgelse af nyrernes evne til

at koncentrere urin, skal du drikke mindst

muligt (maximalt 0,5 liter) i perioden fra 1

timer før til 8 timer efter, at du har taget

medicinen.

Tal med lægen, inden du tager Desmopres-

sin Singad, hvis

• Du lider af en hjertesygdom eller syg-

domme i hjertets kranspulsårer.

• Du lider af forhøjet blodtryk, kronisk

nyresvigt eller øget tryk inde i hovedet.

• Du lider af forstyrret væske- og/eller

elektrolytbalance.

Dosis skal måske tilpasses særligt til dig.

Desmopressin Singad

10 mikrogram/dosis næsespray, opløsning

Desmopressin

Hvis du tidligere er blevet by-pass opere-

ret, lider af cystisk fibrose eller er meget

ung eller ældre, kan det også være nød-

vendigt med nedsat dosis.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også me-

dicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

mod:

• Depression (tricykliske antidepressiva,

SSRI-præparater).

• Psykoser (chlorpromazin).

• Epilepsi (carbamazepin)

• Smertestillende medicin af NSAID-typen

• Brystspænding (oxytocin)

• Forhøjet kolesterol (clofibrat).

• Gigt (indomethacin)

• Sukkersyge (glibenclamid)

• Mani (lithium)

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du

tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Des-

mopressin Singad efter aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Desmopressin Singad, selvom

du ammer.

Trafik– og arbejdssikkerhed

Desmopressin Singad påvirker ikke ar-

bejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Desmopressin

Singad

Brug altid Desmopressin Singad nøjagtig

efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Ikke alle doseringer kan opnås med Des-

mopressin Singad næsespray 10 mikro-

gram/dosis.

Diabetes insipidus:

Voksne: 1-2 pust (10-20 mikrogram) 1-2

gange daglig

Børn: 5-10 mikrogram 1-2 gange daglig

Undersøgelse af nyrernes koncentrations-

evne:

Voksne: 4 pust (40 mikrogram)

Børn over 1 år: 2 pust (20 mikrogram).

Børn under 1 år: 1 pust (10 mikrogram).

Sådan bruger du Desmopressin Singad

næsespray

Første gang du bruger Desmopressin

Singad næsespray, skal pumpen fyldes.

Det gør du ved at trykke pumpen ned ca.

fire gange eller indtil der kommer en ensar-

tet sky af gangske små dråber.

Det samme skal du gøre, hvis næsespray-

en ikke har været brugt i en uge.

Vigtigt!

For at opnå en ensartet dosering, er det

vigtigt at plastslangen i flasken er dækket

af væske, som vist på illustration 2.

Ved doser svarende til mere end 1 pust i

hvert næsebor, holdes en pause på ca. 1

minut inden næste pust i samme næsebor.

Black

Denmark

148 x 432 mm

25.03.2011

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Væskeansamling i hjernen. Kontakt

lægen.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For

højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Vrangforestilling, ophidselse, forbigå-

ende adfærdsændringer.

• Hjertebanken.

• Rødmen.

Hvis ikke væskeindtaget begrænses som

angivet under punktet ” Vær ekstra forsig-

tig med at tage Desmopressin Singad”,

kan unormalt meget væske opsamles i

kroppen og føre til hovedpine, kvalme, op-

kastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde

kramper.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning er generende eller bliver værre,

eller hvis De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør

indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så

viden om bivirkninger kan blive bedre. Du

eller dine pårørende kan selv indberette bi-

virkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Læge-

middelstyrelsens netsted www.meldenbi-

virkning.dk

5. Opbevaring

• Opbevar Desmopressin Singad utilgæn-

geligt for børn.

• Ikke anbrudt: Opbevar Desmopressin

Singad næsespray i køleskab (2-8 °C).

Anbrudt: Opbevar ikke Desmopressin

Singad næsespray ved temperaturer

over 25 °C.

• Brug Desmopressin Singad næsespray

inden 30 dage efter åbning.

• Tag ikke Desmopressin Singad efter den

udløbsdato, der står på pakningen.

• Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i

den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide me-

dicinrester i afløbet, toilettet eller skralde-

spanden.

6. Yderligere oplysninger

Desmopressin Singad 10 mikrogram/

dosus næsespray indeholder:

Aktivt stof: Desmopressinacetat

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid,

citronsyremonohydrat, dinatriumphosphat-

dihydrat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende

Desmopressin Singad næsespray er en

klar farveløs opløsning.

Pakningsstørrelse

Desmopressin Singad næsespray findes i

pakningsstørrelsen 6 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

SinGad Pharma ApS

Vibe Allé 5, blok 2B

2980 Kokkedal

Fremstiller

Alfawasserman S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1

65020 Alanno (PE)

Italien

Denne indlægsseddel blev sidst

revideret

Marts 2011

Brugsvejledning:

1. Puds næsen, og fjern beskyttelseshæt-

ten (ill. 1).

2. Hold næsesprayen som vist på ill. 3.

3. Læn hovedet en smule tilbage. Før spid-

sen op i næseboret. Træk vejret svagt

ind under pustet.

4. Hvis du får ordineret mere end 1 pust,

sprayes også i det andet næsebor. For

hvert pust skiftes næsebor.

Hvis det er nødvendigt at bruge mere end

ét pust per næsebor, indlægges en

pause på ca. 1 minut mellem hvert pust i

samme næsebor.

5. Sæt beskyttelseshætten på efter brug.

Opbevar sprayflasken stående.

Hvis du har brugt for meget Desmopres-

sin Singad næsespray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har brugt mere, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet og du

af den grund føler dig utilpas. Tag paknin-

gen med.

Symptomer på overdosering er væskeop-

hobninger i kroppen, hovedpine, kvalme/

opkastning, vægtstigning og i alvorlige

tilfælde kramper og bevidstløshed.

Hvis du har glemt at bruge Desmopres-

sin Singad næsespray

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så

snart du kommer i tanke om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis, så spring

den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt

dosis.

4. Bivirkninger

Desmopressin Singad kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Allergiske reaktioner som kløe, udslæt,

feber og krampelignende sammentræk-

ninger i bronkierne, overfølsomhed. Kon-

takt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og

forvirring pga. for lavt natrium i blodet.

For lavt natrium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig med mu-

skelkramper og koma. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Træthed, svimmelhed.

• Tilstoppet næse, snue, næseblod.

• Mavesmerter, kvalme.

• Hovedpine.

01193628

Black

Denmark

148 x 432 mm

25.03.2011