Desloratadin "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Desloratadin "Stada" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Desloratadin "Stada" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48321
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Desloratadin STADA 5 mg filmovertrukne tabletter

desloratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Desloratadin STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadin STADA

Sådan skal du tage Desloratadin STADA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Desloratadin STADA er et anti-allergisk lægemiddel, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at

regulere din allergiske reaktion og dens symptomer.

Desloratadin STADA lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager

forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi). Symptomerne indbefatter nysen,

løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne.

Desloratadin STADA anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en

hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt.

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig med at genoptage dine normale daglige

aktiviteter og søvn.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadin STADA

Tag ikke Desloratadin STADA

hvis du er allergisk over for desloratadin, loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Desloratadin STADA(angivet i punkt 6).

Desloratadin STADA er beregnet til voksne og unge (i alderen 12 år og ældre).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Desloratadin STADA

hvis du har dårlig nyrefunktion.

Hvis dette gælder for dig, eller du ikke er sikker, skal du tale med din læge, før du tager Desloratadin

STADA.

Brug af anden medicin

Der er ingen kendte interaktioner mellem Desloratadin STADA og andre lægemidler.

Brug af Desloratadin STADA sammen med mad og drikke

Desloratadin STADA kan tages til maden eller mellem måltider.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Desloratadin STADA.

Hvis du er gravid, eller du ammer et spædbarn, anbefales det ikke at anvende Desloratadin STADA.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosering forventes Desloratadin STADA ikke at gøre dig døsig eller mindre

opmærksom. I meget sjældne tilfælde oplever nogle mennesker dog døsighed, som kan have

indflydelse på deres evne til at køre eller anvende maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Desloratadin STADA

Desloratadin STADA tabletter indeholder isomalt. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Desloratadin STADA

Tag altid Desloratadin STADA nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne og unge (12 år gamle og ældre): Tag én tablet én gang daglig.

Tabletten synkes hel med vand, med eller uden samtidig fødeindtagelse

.

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil din læge bestemme hvilken type allergisk snue, du

lider af, og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Desloratadin STADA.

Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge

eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af

vurderingen af din sygdomshistorie.

Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i

mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling.

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din

læges instruktioner.

Hvis du har taget for mange Desloratadin STADA tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desloratadin STADA, end der står

i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag udelukkende Desloratadin STADA således, som det er ordineret til dig. Ved fejlagtig overdosis

forventes ingen alvorlige problemer. Men kontakt din læge eller apotek, hvis du tager mere

Desloratadin STADA, end du fik besked på.

Hvis du har glemt at tage Desloratadin STADA

Hvis du glemmer at tage din medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend så tilbage til din

sædvanlige medicineringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Desloratadin STADA

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Desloratadin STADA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hos

voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og

hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. Hovedpine var den mest

almindelige rapporterede bivirkning hos unge.

Under markedsføring af Desloratadin STADA er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner

(vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse) og udslæt blevet

rapporteret meget sjældent.

Hjertebanken, hurtigt hjerteslag, mavepine, kvalme, opkastning, mavebesvær, diarré, svimmelhed,

døsighed, besvær med at sove, muskelsmerter, hallucinationer, anfald, rastløshed med øget

kropsbevægelse, leverbetændelse og unormale leverfunktionsprøver er også rapporteret i meget

sjældne tilfælde.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted.

5.

Opbevaring

Opbevar Desloratadin STADA utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 ºC.

Skal opbevares i original pakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Desloratadin STADA efter den udløbsdato, der står på pakningen og blister efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desloratadin STADA indeholder:

Det aktive stof er desloratadin. Hver tablet indeholder 5 mg desloratadin.

De øvrige ingredienser i tabletten er:

Tabletkernen:

Isomalt (E 953)

Pregelatineret majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumoxid, tung

Hydroxypropylcellulose

Crospovidon (type A)

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E 171)

Macrogol / PEG 3350

Talkum

FD&C blå #2 / Indigo Carmine

Aluminium Lake (E 132)

Udseende og pakningsstørrelser

Desloratadin STADA 5 mg filmovertrukne tabletter er blå, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter

med en diameter på ca. 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg filmovertrukne tabletter pakkes i polychlorotrifluoroethylen (PCTFE) /

polyvinylchlorid (PVC) / Aluminium blistre.

Desloratadin STADA 5 mg filmovertrukne tabletter pakkes i enkeldosis blister i pakninger af 7, 10,

15, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 og 180 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

AT: Desloratadin STADA 5 mg Filmtabletten

BE: Desloratadine EG 5mg filmomhulde tabletten

DE: Desloratadin STADA 5 mg Filmtabletten

DK: Desloratadin STADA

ES: Desloratadina STADA 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

FI: Desloratadin STADA

FR: DESLORATADINE EG 5 mg, comprimé pelliculé

HU: Desloratadine STADA

IT: Desloratadina EG compresse rivestite con film

LU: Desloratadine EG 5mg comprimés pelliculés

NL: Desloratadine CF 5 mg, filmomhulde tabletten

PT: Desloratadina Ciclum

SE: Desloratadin STADA filmdragerade tabletter

SK: Dezloratadin STADA

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2012

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety