Derrex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Derrex Sneglekorn
 • Lægemiddelform:
 • Sneglekorn
 • Sammensætning:
 • 30 g/kg jern(III)fosfat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Derrex Sneglekorn
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Endnu ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Deklaration

Sneglemiddel nr. 364-39

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmid-

delforordningen 1107/2009

Ferrifosfat 30 g/kg (3 %w/w)

Midlet er et brugsfærdigt lokkemiddel.

Nettoindhold 20 kg

Batch nummer og produktionsdato er påtrykt

emballagen.

Derrex

er holdbart 5 år efter produktionsdato.

FORSIGTIG:

Brugsanvisningen skal føIges for ikke at bringe men-

neskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmid-

ler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerheds-

datablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede for-

skrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til be-

kæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og

ikke spiselige afgrøder i landbrug, havebrug og vækst-

huse.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme

udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til

kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaf-

felse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utílgænge-

ligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand

i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hud:

Fjern straks forurenet tøj. Vask huden længe og grun-

digt med vand og sæbe. Øjne: Hvis produktet kommer i

øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irrita-

tionen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug, havebrug og væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.

• Kraftig blå farve - langtidsholdbar

• Regnfast op til 6 uger

• Op til 24 m spredebredde

• Ingen tilbageholdelsesfrist

Sneglemiddel

Tidspunkt

Dosering

Kommentar

Før jordbehandling

og før såning/udplantning

7 kg/ha

Indledende behandling kun ved meget stor

forekomst af snegle på arealet og ved første

sneglefund på arealet.

Umiddelbart efter

såning/udplantning

7 kg/ha

Dette vil give den bedste effekt, da sneglene ikke

vil have andre fødeemner end granulaterne.

Gentag evt. behandlingen indtil alle snegle er

bekæmpet.

Ved konstateret

angreb i afgrøden

7 kg/ha

Udbring Derrex

på arealet og ved evt.

omsåning også på de omsåede arealer.

www.ecostyle.dk

ECOstyle A/S

Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV

Tlf +45 7022 7067

Godkendelsesindehaver:

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal, Tyskland

707883 010700

>

Varenr.: 1070

Nettoindhold 20 kg

Anvendelse

7 kg Derrex

pr. ha svarer til en indbyrdes afstand mellem granulaterne på 13-14 cm. Dette svarer til ca. 60

granulater/m

(max. anvendes 28 kg/ha per sæson). Under ideelle forhold vil ét granulat række til bekæmpelse af én

agersnegl (længde 1 cm). Doseringen er retningsgivende, og arealet skal løbende observeres for yderligere angreb af

snegle. Ved yderligere angreb skal der genbehandles. Reducerede doseringer kan kun anbefales ved små angreb af

snegle, og det er vigtigt at observere, at alle snegle bekæmpes.

Udbringningsmetoder

Derrex

-granulater udbringes med gødningsspreder eller specielle sneglekornspredere monteret på såmaskine eller

en ATV. Indstilling af sprederudstyr oplyses på sprederleverandørens hjemmeside. Kontrollér at granulaterne er udbragt

i den ønskede bredde med den korrekte indbyrdes afstand, især under vindige forhold. Derrex

kan også spredes

med hånden. Det anbefales ikke at udbringe granulaterne i blanding med gødning, udsæd eller andet.

Grøntsager, frugt- og prydplanter m.m.

Udbring Derrex

hurtigst muligt efter, at der er konstateret angreb af snegle. Udbring midlet når planterne er tørre

og tilstræb, at granulatet placeres mellem planterne. Ved direkte kontakt mellem granulaterne og følsomme planter

(tyndt vokslag), er der i få tilfælde konstateret nekrotiske pletter.

Behandlede arealer

Det er generelt vigtigt, at observere behandlede arealer for yderligere angreb af snegle. Ved fornyet forekomst af

snegle, og når der ikke findes granulater på arealet, skal der genbehandles med 7 kg/ha indtil, sneglene er bekæmpet.

Virkning

Derrex

granulaterne tiltrækker sneglene, som æder granulatet og øjeblikkeligt ophører med at indtage føde. De vil

gå i skjul og dø efter kort tid. Normalt vil der ikke findes døde snegle på arealet. Effekten ses bedst ved, at angrebet på

afgrøden ophører.

Andre egenskaber

Derrex

-granulater tåler normale nedbørsforhold op til 6 uger. Ved meget kraftige nedbørsmængder kan granula-

terne skylle bort eller blive vasket ned i jorden, så de ikke er tilgængelige for sneglene. Udbring midlet igen hvis granu-

laterne bortskylles. Derrex

er formuleret så granulaterne ikke dækkes med skimmel eller at farven udvaskes ved

længere ophold på jorden. Efter behandling med Derrex

-granulater er der ingen tilbageholdelsesfrist for spiselige

afgrøder og heller ingen restriktioner omkring færdsel på arealet efterfølgende.

Midlet er skånsomt overfor populationer af Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus og Aleochara bilineata.

Midlet er moderat skadeligt for Aphidius rhopalosiphi.

Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.

Praktiske oplysninger

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåntering (P501):

Emballagen må ikke genbruges.

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Opbevares tørt og køligt

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres eller downloades fra www.ecostyle.dk

Derrex

er et Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i

Kommissionsforordning nr. 889/2008.

11/16

1085-1250000714

Derrex

25-9-2018

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

The U.S. Food and Drug Administration announced in the Federal Register today the fiscal year 2019 rates and payment procedures for animal drugs subject to user fees under the Animal Drug User Fee Amendments of 2018 (ADUFA IV) and Animal Generic Drug User Fee Amendments of 2018 (AGDUFA III).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-6-2018

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Based on new information, the Endologix AFX with Strata device is at greater risk for a Type III endoleak compared to other endovascular AAA graft systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

This new multidisciplinary guideline is proposed to address biopharmaceutics classification system (BCS)-based biowaivers. BCS-based biowaivers may be applicable to BCS Class I and III drugs, however BCS-based biowaivers for these two classes are not recognized worldwide. This means that pharmaceutical companies have to follow different approaches in the different regions. This guideline will provide recommendations to support the biopharmaceutics classification of medicinal products and will provide rec...

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

The guideline is an annex to the VICH parent stability guideline, stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products (VICH GL3 (R)), and provides guidance regarding the stability data package for a new veterinary drug substance and medicinal product to be included in a registration application submitted within the regions in the climatic zones III and IV.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety