Dermovat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dermovat 0,5 mg/g creme
 • Dosering:
 • 0,5 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dermovat 0,5 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06325
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dermovat 0,05 % creme og salve

Clobetasolpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovat

Sådan skal du bruge Dermovat

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dermovat indeholder det aktive stof clobetasolpropionat, der tilhører en gruppe af

lægemidler, som kaldes steroider (binyrebarkhormon). Steroider kan mindske rødme, hævelse

og irritation af huden, der dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes

bakterier, virus eller svampe.

Dermovat anvendes til behandling af udslæt, eksemer og psoriasis.

Dermovat salve anvendes især ved tørre hudforandringer med afskalning.

Dermovat creme anvendes ved væskende hudforandringer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovat

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Dermovat:

hvis

du er allergisk over for clobetasolpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Dermovat (angivet i punkt 6)

hvis du har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier

hvis du har betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved unormal rødme på

næsen, kinderne, hagen, i panden eller i hele ansigtet, med eller uden bittesmå synlige

blodkar, knopper eller pusfyldte bumser (rosacea)

hvis du har akne

hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral

dermatit)

til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovat.

Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås, medmindre lægen anbefaler dette.

Du må kun bruge Dermovat så længe som lægen har foreskrevet. Kontakt lægen, hvis din

tilstand ikke forbedres indenfor 2-4 ugers behandling. Bør ikke anvendes til langvarig

behandling (højst 4 uger) hos børn og spædbørn.

Hvis der forekommer irritation, betændelse eller anden hudreaktion skal behandlingen

straks afbrydes. Kontakt lægen.

Behandling af sarte hudområder som ansigt, øjenregion, armhuler, lyske, ved

endetarmsåbningen og på kønsdelene skal ske med forsigtighed og kun i kort tid.

Undgå at få Dermovat i øjnene.

Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden

eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.

Hvis du er i risiko for at få bivirkninger, som følge af øget systemisk absorption

(Cushings syndrom). Kontakt lægen.

Dine binyres dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Dermovat i længere

tid.

Sammenlignet med voksne, kan børn absorbere forholdsmæssigt større mængder anvendt

binyrebarkhormon, og de kan derfor være mere udsatte for systemiske bivirkninger.

Dermovat kan sløre, aktivere og forværre en hudreaktion.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovat, hvis du er i tvivl om noget af

ovenstående passer på dig.

Brug af anden medicin sammen med Dermovat

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Kontakt lægen, hvis du får medicin, der indeholder:

Ritonavir (til behandling af hiv)

Itraconazol (til behandling af infektioner forårsaget af svamp).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Det vides ikke, om Dermovat går over i modermælken. Dermovat må kun bruges under

amning, hvor fordelen for moderen er større end risikoen for barnet. Tal med lægen, hvis du

har spørgsmål.

Hvis du ammer under behandling med Dermovat, må brystområdet ikke behandles. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dermovat påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dermovat creme indeholder cetostearylalkohol, propylenglycol og chlorcresol

Dermovat

creme

indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem), propylenglycol, som kan give irritation af huden samt chlorcresol, som kan

medføre allergiske reaktioner.

Dermovat salve indeholder propylenglycol

Dermovat

salve

indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden.

3.

Sådan skal du bruge Dermovat

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Brug af denne medicin

Voksne og børn over 12 år

Den sædvanlige dosering er påsmøring i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1-2 gange

dagligt i højst 4 uger.

Du må kun bruge Dermovat til børn efter aftale med lægen.

Vask hænderne grundigt efter påsmøring, medmindre det er hænderne, som behandles.

Hvis du har brugt for meget Dermovat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dermovat, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag

pakningen med.

Hvis du kommer til at påføre en stor mængde af Dermovat eller ved et uheld sluger en stor

mængde af Dermovat, kan du få det dårligt. Hvis du kommer til at sluge en stor mængde

Dermovat, så skyl munden grundigt med vand og kontakt lægen eller apoteket.

Hvis du har glemt at bruge Dermovat

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Brug aldrig dobbelt

mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Dermovat

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Dermovat.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat

muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings syndrom). Kontakt lægen

børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen

træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen

hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forøget tryk i øjet (grøn stær).

Kontakt straks læge eller skadestue

grå stær (uklart syn). Kontakt lægen

psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt

læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelig

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

kløe

brændende fornemmelse eller smerte i huden.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 100 personer):

lokalt hudsvind

sløret syn

strækmærker

tydelige små blodkar i huden.

Sjælden

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

opportunistiske infektioner (under behandlingen kan der opstå andre infektioner, der

forekommer når modstandskraften mod sygdom er nedsat, pga. et nedsat immunforsvar).

Meget sjælden

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner

øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen

hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være

alvorligt. Tal med lægen

for højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt

vægtøgning

fald i mængden af et hormon, der kaldes kortisol, i blodet

hårtab

hårsygdom, hvor hår knækker (

trichorreksi

tynd hud, der let går i stykker. Tal med lægen

rynker

tør hud

pigmentforandringer

øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og

forværring af hudlidelser

allergisk kontakteksem

eksem eller irritation af huden

rødmen af huden

udslæt

nældefeber

uren hud/akne (bumser)

irritation eller smerte på det behandlede hudområde.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dermovat creme 0,05 % indeholder:

Aktivt stof: Clobetasolpropionat

Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, glycerylmonostearat, polyoxyethylenglycol 5000,

cetostearylalkohol, hvid bivoks, citronsyremonohydrat, natriumcitrat, chlorcresol og renset

vand.

Dermovat salve 0,05 % indeholder:

Aktivt stof: Clobetasolpropionat.

Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin, propylenglycol og sorbitansesquioleat.

Udseende og pakningsstørrelse

Dermovat creme er hvid.

Dermovat salve er hvid og gennemskinnelig.

Dermovat creme og salve findes i tuber med 30 g og 100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Operations UK Limited, Barnard Castle, Storbritannien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017