Dermipred Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dermipred Vet. 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Dermipred Vet. 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56562
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

17. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Dermipred Vet., tabletter

0.

D.SP.NR.

29873

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Dermipred Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder:

Aktivt stof, 5 mg tabletter:

Prednisolon

5,0 mg

Aktivt stof, 10 mg tabletter:

Prednisolon

10,0 mg

Aktivt stof, 20 mg tabletter:

Prednisolon

20,0 mg

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

5 mg

Aflang, beige til lysebrun tablet, med delekærv på den ene side.

Tabletterne kan deles i halve.

10 mg og 20 mg.

Rund, beige til lysebrun tablet, med dobbelt delekærv på den ene side.

Tabletterne kan deles i halve eller kvarte.

56562_spc.docx

Side 1 af 7

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til symptomatisk behandling eller som understøttende behandling af inflammatorisk og

immunmedieret dermatitis hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til dyr med:

Virale, mykotiske eller parasitære infektioner som ikke kontrolleres ved passende

behandling

Diabetes mellitus

Hyperadrenocorticisme

Osteoporosis

Hjertelidelse

Svær nyreinsufficiens

Cornea-sår

Gastro-intestinal ulceration

Glaucoma

Må ikke anvendes samtidig med attenuerede, levende vaccine.

Må ikke anvendes I tilfælde med kendt overfølsomhed for aktivstoffet, andre

kortikosteroider eller ét eller flere af hjælpestofferne.

Se også pkt. 4.7 og 4.8.

4.4

Særlige advarsler

Kortikosteroider anvendes til at reducere kliniske symptomer snarere end en egentlig

helbredelse. Behandlingen bør kombineres med en behandling af den grundlæggende

lidelse og/eller kontrol af omgivelserne.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

I tilfælde hvor der findes en bakteriel infektion bør lægemidlet anvendes sammen med en

passende antibiotisk behandling. Anvendelse af farmakologisk aktive doser kan medføre

adrenal insufficiens. Dette bliver især synligt, efter behandling med kortikosteroider er

stoppet. Dette forhold kan modvirkes ved nedtrapning af produktet, hvis det er praktisk

muligt. Doseringen bør reduceres gradvist for til sidst helt at ophøre for at undgå adrenal

insufficiens (se pkt. 4.9).

Kortikosteroider, som prednisolon, fremmer proteinkatabolismen. Produktet bør derfor

anvendes med forsigtighed til ældre eller fejlernærede dyr.

Kortikosteroider som prednisolon, bør anvendes med forsigtighed til patienter med

hypertension, epilepsi, forbrændinger, tidligere steroid myopati, til immuno-

kompromitterede dyr og i unge dyr, da kortikosteroider kan medføre nedsat vækst.

Behandling med dette veterinærlægemiddel kan interferere med virkningen af

vaccinationer. Ved anvendelse af attenuerede, levende vacciner, bør behandling ikke ske i

2 uger før og efter vaccination.

Særlig overvågning er påkrævet for dyr med nyreinsufficiens. Må kun bruges efter en

omhyggelig vurdering af fordele og ulemper af den ansvarlige dyrlæge.

56562_spc.docx

Side 2 af 7

Tyggetabletterne er tilsat smagsstoffer. For at undgå indtagelse ved et uheld bør tabletterne

opbevares utilgængeligt for dyrene.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af indtagelse ved et uheld, søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen eller

etiketten til lægen.

Personer med kendt overfølsomhed overfor prednisolon eller andre kortikosteroider, eller

et eller flere af hjælpestofferne bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Kortikosteroider kan forårsage misdannelser hos fostre; det anbefales derfor, at gravide

kvinder undgår kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder grundigt straks efter håndtering af tabletterne.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Anti-inflammatoriske kortikosteroider, som f.eks. prednisolon, vides at have en række

bivirkninger. Mens en enkelt høj dosis normalt tolereres godt, kan langvarigt brug medføre

alvorlige bivirkninger.

Den betydelige dosisafhængige kortisolsuppression som ses i behandlingsforløbet skyldes

undertrykkelse af hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen. Efter afslutning af behandlings-

forløbet kan der opstå symptomer på binyreinsufficiens, og dette kan efterlade dyret ude af

stand til at reagere hensigtsmæssigt på stressfulde situationer.

Den betydelige stigning af triglycerider som kan ses, skyldes muligvis opståen af iatrogen

hyperadrenokorticisme (Cushing’s sygdom) der involverer en betydelig påvirkning af fedt-,

kulhydrat-, protein- og mineralmetabolismen, bl.a. i form af en omfordeling af kropsfedt,

forøgelse af legemsvægten, muskulsvækkelse, øgede affaldsprodukter og osteoporose.

Kortisolsuppression og en stigning af triglycerider i plasma er en meget almindelig

bivirkning efter behandling med kortikosteroider (mere end 1 ud af 10 dyr).

Ændringer i biokemiske, hæmatologiske og leverparametre som sandsynligvis skyldes brug

af prednisolon var betydningsfulde virkninger, der kunne aflæses på alkalisk fosfatase

(stigning), laktat-dehydrogenase (fald), albumin (stigning), eosinofile lymfocyter (fald),

segmenterede neutrofile granulocyter (stigning) og hepatiske enzymer i serum (stigning). Et

fald i aspartat transaminase kan også ses.

Systemisk behandling med kortikosteroider kan forårsage polyuri, polydipsi og polyfagi, i

særdeleshed i starten af behandlingsforløbet. Visse kortikosteroider kan forårsage natrium-

og vand-retention samt hypokalæmi ved langtidsbehandling. Systemiske kortikosteroider

har medført deponering af calcium i huden (calcinosis dermis).

Brug af kortikosteroider kan forsinke sårheling og den immunosuppressive effekt kan

svække modstandskraften over for – eller forværre eksisterende - infektioner.

Gastrointestinal ulceration er rapporteret hos dyr behandlet med kortikosteroider, og

eksisterende gastrointestinale ulcerationer kan forværres af steroider hos dyr der behandles

med nonsteroide-antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) og hos dyr med

rygmarvstraumer.

Andre bivirkninger som kan forekomme er: nedsat longitudinal vækst af knogler; hudatrofi;

diabetes mellitus; adfærdsændringer (excitation eller depression), pancreatitis, fald i

dannelsen af thyreoideahormon; stigning i dannelsen af parathyreoideahormon. Se også pkt.

4.7.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kortikosteroider anbefales ikke til drægtige dyr. Anvendelse i begyndelsen af

56562_spc.docx

Side 3 af 7

drægtigheden er kendt som årsag til fosterskader hos laboratoriedyr. Anvendelse i

slutningen af drægtigheden kan forårsage tidlig fødsel eller abort.

Glucokortikoider udskilles i mælk, og kan påvirke væksten hos diende unge dyr. Som en

konsekvens heraf, må produktet kun anvendes til diegivende tæver efter den ansvarlige

dyrlæges grundige vurdering af fordele og ulemper.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fenytoin, barbiturater, efedrin og rifampicin kan fremme den metaboliske udskillelse af

kortikosteroider og herved reducere niveauet i blodet og den fysiologiske virkning.

Samtidig brug af dette veterinærlægemiddel og non-steroide, antiinflammatoriske

lægemidler (NSAID) kan forøge risikoen for ulcerationer i gastro-intestinalkanalen.

Anvendelsen af prednisolon kan inducere hypokalæmi og derved øge risikoen for

forgiftninger med hjerteglykosider. Risikoen for hypokalæmi kan øges hvis prednisolon

anvendes sammen med kaliumudskillende diuretika.

Nødvendige forholdsregler skal tages ved samtidig brug af insulin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

Dosering og behandlingens varighed fastsættes af dyrlægen i hvert enkelt tilfælde

afhængig af symptomernes omfang. Den laveste effektive dosis skal anvendes.

Initialdosis:

til dermatitis, der kræver en anti-inflammatorisk dosering: 0,5 mg pr. kg legemsvægt 2

gange daglig.

til dermatitis, der kræver en immunosuppressiv dosering: 1 - 3 mg pr. kg legemsvægt 2

gange daglig.

Længerevarende behandling:

Når den ønskede effekt er nået efter en periode med daglig dosering, bør dosis reduceres,

indtil man når den laveste effektive dosis. Reduktion af dosis bør ske ved behandling

hveranden dag og/eller ved halvering af dosis med intervaller på 5-7 dage indtil den laveste

effektive dosis er nået.

Eksempel:

Antal tabletter ved en dosering på 1 mg/kg/dag opdelt i to ens doser – svarende til den anti-

inflammatoriske dosis på 0,5 mg/kg legemsvægt:

Legemsvægt (kg)

0,5 mg/kg

Dermipred Vet.

5 mg

Antal tabletter

(2x daglig)

Dermipred Vet.

10 mg

Antal tabletter

(2x daglig)

Dermipred Vet.

20 mg

Antal tabletter

(2x daglig)

3 – 5

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

1 ¼

26 – 30

31 – 40

Lad dyret spise tabletten spontant eller placér tabletten på tungeroden.

56562_spc.docx

Side 4 af 7

4.10

Overdosering

En overdosering forårsager ingen andre virkninger end beskrevet under pkt. 4.6.

Der findes ingen specifik antidot.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Kortikosteroider til systemisk brug, simple, glukokortikoider,

prednisolon.

ATCvet kode: QH02AB06

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Prednisolon er et syntetisk kortikosteroidt, anti-inflammatorisk lægemiddel, der tilhører

gruppen glukokortikoider. Sædvanlig virkning af prednisolon svarer til andre

glukokortikoider:

Anti-inflammatorisk virkning:

De anti-inflammatoriske egenskaber for prednisolon kommer til udtryk ved en lav dosis,

og forklares med:

hæmning af fosfolipase A

, hvorved dannelsen af arachidonsyre, et forstadie til mange

proinflammatoriske metabolitter, reduceres. Arachidonsyre frigøres fra fosfolipid-

komponenter i cellevæggene v.hj.a. fosfolipase A

. Kortikosteroiderne hæmmer dette

enzym indirekte ved at inducere den endogene syntese af polypeptider, lipocortiner,

som har en anti-fosfolipase virkning;

membranstabiliserende effekt, især i relation til lysosomer, og forebygger derved, at

enzymer frigøres uden for det lysosomale miljø.

Immunosuppressiv virkning:

De immunosuppressive egenskaber for prednisolon kommer til udtryk ved en højere dosis

på både makrofager (langsommere fagocytose, nedsat tilstrømning til inflammatoriske

foci), neutrofile granulocyter og lymfocyter. Brug af prednisolon reducerer produktionen af

antistoffer og hæmmer adskillige complement komponenter.

Antiallergisk virkning:

Prednisolon hæmmer ligesom alle andre kortikosteroider frigørelsen af histamine fra mast-

celler. Prednisolon har virkning på alle manifestationer af allergi som supplement til den

specifikke behandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral anvendelse bliver prednisolon hurtigt og næsten fuldstændigt absorberet fra

mave-tarm-kanalen (80%).

Stoffet er i overvejende grad (90%) og reversibelt bundet til plasmaproteiner.

Det distribueres til alle væv og kropsvæsker, passerer placentabarrieren, og udskilles i små

mængder i mælken.

56562_spc.docx

Side 5 af 7

Prednisolon udskilles i urin i både uomdannet form og som sulfo- og glukurono-

conjugerede metabolitter.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Gær

Svinelever pulver

Silica, colloid vandfrit

Glyceroldistearat

Cellulose, mikrokrystallinsk

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C

Alle ubrugte dele af tabletter bør opbevares i blisterpakningen og anvendes ved den

følgende behandling.

6.5

Emballage

Tabletter 5 mg:

Aluminium / Polyvinylidenchlorid - Thermo elast - Polyvinylchlorid blisterkort

indeholdende 12 tabletter.

Aluminium / Polyvinylchlorid - Aluminium - Polyamid blisterkort indeholdende 10

tabletter.

Æske med 24 tabletter eller 120 tabletter (AL/PVDC-TE-PDC).

Æske med 20 tabletter eller 120 tabletter (AL/PVDC-AL-OPA).

Tabletter 10 mg:

Aluminium / Polyvinylidenchlorid - Thermo elast - Polyvinylchlorid blisterkort

indeholdende 16 tabletter.

Aluminium / Polyvinylchlorid - Aluminium - Polyamid blisterkort indeholdende 16

tabletter.

Æske med 16 tabletter eller 96 tabletter.

Tabletter 20 mg:

Aluminium / Polyvinylidenchlorid - Thermo elast - Polyvinylchlorid blisterkort

indeholdende 10 tabletter.

Aluminium / Polyvinylchlorid - Aluminium - Polyamid blisterkort indeholdende 10

tabletter.

56562_spc.docx

Side 6 af 7

Æske med 20 tabletter eller 100 tabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Alle ikke anvendte veterinære lægemidler og affald heraf bør bortskaffes i henhold til

lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

56309

10 mg:

56562

20 mg:

56310

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. august 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

56562_spc.docx

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

9-3-2018

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

Ongoing clinical study shows an increased risk of death and fractures with the combination

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Clipper Distributing Company LLC]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Clipper Distributing Company LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Butler Animal Health Supply, LLC.]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Butler Animal Health Supply, LLC.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Vedco Inc.]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Vedco Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [LLOYD, Inc. Of Iowa]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [LLOYD, Inc. Of Iowa]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MILLIPRED (Prednisolone) Tablet [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

MILLIPRED (Prednisolone) Tablet [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

VERIPRED 20 (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

VERIPRED 20 (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Carilion Materials Management]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MILLIPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

MILLIPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OMNIPRED (Prednisolone Acetate) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

OMNIPRED (Prednisolone Acetate) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

19-12-2017

BLEPHAMIDE (Sulfacetamide Sodium And Prednisolone Acetate) Ointment [Allergan, Inc.
]

BLEPHAMIDE (Sulfacetamide Sodium And Prednisolone Acetate) Ointment [Allergan, Inc. ]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Proficient Rx LP]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PREDNISOLONE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

PREDNISOLONE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PREDNISOLONE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PREDNISOLONE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRED MILD (Prednisolone Acetate) Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

PRED MILD (Prednisolone Acetate) Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

Prednisone vs. Prednisolone

Prednisone vs. Prednisolone

Title: Prednisone vs. PrednisoloneCategory: MedicationsCreated: 11/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/1/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-10-2017

PREDNISOLONE Solution [A-S Medication Solutions]

PREDNISOLONE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

PEDIAPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Royal Pharmaceuticals]

PEDIAPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Royal Pharmaceuticals]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety

9-6-2017

Prednisolone

Prednisolone

Prednisolone is a prescription medication indicated in treatment of endocrine disorders, rheumatic disorders, collagen diseases, dermatologic disease, allergic states, ophthalmic diseases, respiratory diseases, hematologic disorders, neoplastic diseases, edematous states, gastrointestinal disease, and diseases affecting the nervous system. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

31-5-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [RedPharm Drug, Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed