Delnil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Delnil 12 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel
 • Dosering:
 • 12 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver, hård kapsel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Delnil 12 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31708
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 1 af 9

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Delnil

®

, inhalationspulver i kapsler, 12 mikrogram

formoterolfumarat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Delnil

Sådan skal du bruge Delnil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Delnil indeholder et aktivt stof, der kaldes formoterolfumarat. Hver inhalationskapsel indeholder 12

mikrogram formoterolfumarat og er beregnet til inhalation ved hjælp af den specielle inhalator, der ligger i

pakningen.

Delnil er et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver den pludselige

forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og

det bliver nemmere at trække vejret. Virkningen indtræder efter 1-3 minutter og varer ca. 12 timer.

Delnil bruges til forebyggelse og behandling af astmaanfald og vejrtrækningsbesvær

til astmapatienter, som er i behandling med binyrebarkhormonbehandling (kortikosteroid).

til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Delnil kan også bruges forebyggende før fysisk aktivitet og ved allergifremkaldt astma.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 2 af 9

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Delnil

Tag ikke Delnil

hvis du er allergisk over for formoterolfumarat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet iafsnit 6),

herunder lactose.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Delnil:

hvis du har alvorlige hjerte-karsygdomme, svært forhøjet blodtryk, høj uregelmæssig puls, eller du

er i behandling med digoxin eller anden hjertemedicin.

hvis du har en tumor i binyremarven, som øger produktionen af hormonerne adrenalin og

noradrenalin (fæokromocytom). Adrenalin og noradrenalin regulerer blodtryk og hjerterytme.

hvis du har for højt stofskifte (Basedow).

hvis du har en udposning på en pulsåre (aneurisme).

hvis du får åndedrætsbesvær lige efter brug af Delnil kapsler.

hvis du har sukkersyge. Du bør få blodsukkeret kontrolleret regelmæssigt, da Delnil kan få dit

blodsukker til at stige.

hvis du har svær astma, kan kalium i blodet blive for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende

medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.

Kapslerne må ikke synkes, kapslerne er beregnet til inhalation gennem vedlagte inhalator (Aerolizer).

Delnil bør ikke være din eneste astmamedicin. Hvis du har astma, skal du også være i behandling med

binyrebarkhormon (kortikosteroid). Brug kun Delnil sammen med inhaleret binyrebarkhormon. Du skal

fortsætte med binyrebarkhormonbehandlingen selvom symptomerne bedres, når du er begyndt på Delnil

behandlingen. Din læge vil tilpasse din behandling efter behov.

Hvis du til trods for optimal behandling med inhaleret binyrebarkhormon ikke oplever bedring i

symptomerne eller symptomerne forværres, når du er i behandling med Delnil, skal du kontakte din læge

for en ny vurdering af din astmamedicin.

Delnil må ikke bruges til at lindre akutte astmasymptomer.

Du kan opleve alvorlige astmabivirkninger og forværring af din astma, når du bruger Delnil. Hvis du

oplever dette, skal du fortsætte din behandling med Delnil og søge læge.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Delnil. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Doping

Brug af Delnil medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Dette gælder dog ikke for astmapatienter i inhalationsbehandling, hvis brugen af Delnil er anmeldt til

stævnelægen inden konkurrencen.

Brug af anden medicin sammen med Delnil

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Delnil sammen med anden medicin, men tal med lægen først, hvis du er i behandling med:

medicin mod parkinsonsymptomer (antikolinerge midler).

medicin mod depression (tricycliske antidepressiva og MAO-hæmmere).

medicin mod forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, vanddrivende medicin og

tiazider, spørg din læge).

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 3 af 9

medicin mod grøn stær (visse øjendråber, spørg din læge).

medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (fx quinidin, digitalis, digoxin, disopyramid, procainamid,

spørg din læge).

binyrebarkhormoner.

anden medicin til behandling af astma/KOL (theophyllin, aminophyllin, beta

-stimulerende midler).

medicin mod allergi, kløe eller transportsyge (antihistaminer, fx terfenadin, astemidazol,

mizolastin).

medicin mod infektioner (erythromycin).

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Delnil.

Hvis du ønsker yderligere information, så kontakt din læge eller apoteket.

Brug af Delnil sammen med mad og drikke

Du kan bruge Delnil både før og efter, at du har indtaget mad eller drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke bruge Delnil under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt og da kun efter lægens

anvisning. Delnil kan hæmme veerne under fødslen.

Amning

Erfaringerne med Delnil er begrænsede. Delnil bliver muligvis udskilt i modermælken.

Du bør derfor ikke bruge Delnil, hvis du ammer, da det muligvis kan skade dit barn. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Delnil påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Delnil indeholder lactose

Kontakt lægen, før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Delnil

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Delnil kapsler må ikke synkes.

Kapslerne er beregnet til inhalation gennem vedlagte inhalator (Aerolizer), se brugsvejledning. Du må ikke

inhalere kapslerne gennem en anden type inhalator. Kapslerne skal blive i blisterkortet, indtil du skal bruge

dem.

Den sædvanlige dosis til voksne er:

Astma:

Normal vedligeholdelsesdosis er 1-2 kapsler (12-24 mikrogram) to gange daglig. Maksimal dosis er 4

kapsler (48 mikrogram) daglig. Du vil altid få ordineret Delnil som tillæg til inhaleret binyrebarkhormon

(kortikosteroid).

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 4 af 9

Er det nødvendigt at lindre normale symptomer, kan du bruge yderligere 1-2 kapsler pr. dag, forudsat at

den maksimale dosis på 4 kapsler ikke overskrides.

Hvis du får behov for ekstra dosering mere end to gange om ugen, bør du kontakte din læge, da der kan

være tale om en forværring af din astma.

Formoterol bør ikke bruges til lindring af akutte astmaanfald. Her bør du bruge medicin beregnet til

behandling af akutte astmaanfald. Spørg din læge.

Forebyggelse før fysisk aktivitet eller andre udløsende faktorer:

Inhaler 1 kapsel (12 mikrogram) 15 minutter før forventet fysisk aktivitet eller udsættelse for anden

udløsende faktor.

Hvis du har alvorlig astma, kan det være nødvendigt at bruge2 kapsler (24 mikrogram).

Hvis du er i normal astmabehandling, vil din behandling også altid inkludere inhaleret binyrebarkhormon

(kortikosteroid).

Kronisk obstruktiv lungesygdom:

Normal vedligeholdelsesdosis er 1-2 kapsler (12-24 mikrogram) to gange daglig.

Brug til børn (6 år og derover):

Delnil kan bruges til børn på 6 år og derover. Børn bør kun bruge Delnil, hvis de kan bruge inhalatoren

korrekt (se brugsvejledningen), og hvis de får hjælp af en voksen.

Astma:

Normal vedligeholdelsesdosis er 1 kapsel (12 mikrogram) to gange daglig. Maksimal dosis er 2 kapsler (24

mikrogram) daglig.

Formoterol bør ikke bruges til lindring af akutte astmaanfald. Her bør medicin beregnet til behandling af

akutte astmaanfald bruges. Spørg din læge.

Forebyggelse før fysisk aktivitet eller andre udløsende faktorer:

Inhaler 1 kapsel (12 mikrogram) 15 minutter før forventet fysisk aktivitet eller udsættelse for anden

udløsende faktor.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Justering af dosis er ikke nødvendig. Følg lægens anvisninger.

Ældre (over 65 år)

Justering af dosis er ikke nødvendig. Følg lægens anvisninger.

Brugsvejledning

Fjern beskyttelseshætten.

Hold fast på inhalatorens nederste del og drej mundstykket i pilens retning, som vist på illustrationen.

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 5 af 9

Sørg for, at dine fingre er helt tørre. Tryk en kapsel ud af blisterkortet. Læg kapslen i det

kapselformede rum i inhalatorens nederste del. Det er vigtigt, at du først trykker kapslen ud af blisterkortet,

lige før du skal bruge den.

Drej mundstykket tilbage til lukket position. Du skal høre et klik.

Hold inhalatoren lodret med mundstykket opad. Tryk samtidig begge knapper helt ind én gang. Slip

knapperne igen. Bemærk: Kapslen kan splintres, og små gelatinestykker kan komme ind i mund og svælg.

Gelatine er spiselig, og er derfor ikke skadelig. Du kan mindske risikoen for at kapslen splintres ved ikke at

gennembore kapslen mere end én gang, samt ved først at fjerne kapslen fra blisterkortet lige før brug.

Ånd helt ud.

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 6 af 9

Tag mundstykket i munden og bøj hovedet let bagover. Ånd ind så dybt som muligt med læberne tæt

lukkede omkring mundstykket. Du hører en snurrende lyd, når kapslen drejer rundt i kammeret og pulveret

spredes. Hvis du ikke hører denne snurrende lyd, kan kapslen sidde fast i kapselkammeret. Hvis dette sker,

åbner du inhalatoren og frigør kapslen ved at lirke den ud af kapselkammeret. Forsøg IKKE at frigøre

kapslen ved at trykke på knapperne flere gange.

Efter en dyb indånding gennem inhalatoren, skal du holde vejret så længe som muligt, mens du tager

inhalatoren ud af munden. Ånd derefter ud gennem næsen. Husk at åbne inhalatoren for at se, om kapslen

er tømt. Hvis ikke, gentag da punkt 6, 7 og 8.

Den tomme kapsel fjernes efter brug, og beskyttelseshætten sættes på.

Rengøring af inhalator:

Rengør inhalatoren regelmæssigt. Brug en blød, tør klud eller en lille blød, tør børste til at fjerne

pulverrester fra mundstykket og kapselkammeret. BEMÆRK: Du må ikke bruge vand til at rengøre

inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Delnil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Delnil, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan f.eks. være: Kvalme, opkastning, høj puls, rysten, hovedpine, døsighed,

hjertebanken, forstyrrelser i hjerterytmen, og/eller lavt blodtryk.

Hvis du har glemt at bruge Delnil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du er i tvivl eller har glemt flere

doser, så tal med lægen.

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 7 af 9

Hvis du holder op med at bruge Delnil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.

Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Astmaanfald, vejrtrækningsbesvær lige efter brug af Delnil. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud 1.000 behandlede.

Forstyrrelser i hjerterytmen, f.eks. uregelmæssig hjerterytme, hurtige ekstra slag. Kontakt din læge.

Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. svimmelhed, pga. for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær,

nældefeber, hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre at luftvejene blokeres, kløe, udslæt.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne, lammelser, forstyrrelser i hjerterytmen pga. for lavt kalium i

blodet. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af to 10 behandlede.

Hovedpine.

Hjertebanken.

Rysten.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.

Svimmelhed.

Irritation i mund og svælg.

Tør mund.

Muskelkramper.

Muskelsmerter.

Rastløshed, uro.

Angst, nervøsitet.

Søvnløshed, søvnforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud 1.000 behandlede.

Kvalme.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Ændret hjerterytme (QT-forlængelse)

Forandringer i smagen

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).

Svingende blodtryk. Tal med lægen.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 8 af 9

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Øget blodtryk, herunder også behandlingskrævende forhøjet blodtryk

Hoste.

Udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Websted:

www.meldenbivirkning.dk.

E-mail:

sst@sst.dk.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Delnil ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Smid altid den gamle inhalator (Aerolizer) ud og brug den nye, der ligger i hver ny pakning.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Delnil inhalationspulver 12 mikrogram indeholder

Aktivt stof: Formoterolfumarat

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, gelatine

Udseende

Delnil er hårde, gennemsigtige kapsler, som indeholder hvidt pulver.

Kapslerne skal anvendes i den medfølgende inhalator.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning indeholdende: 30 stk., 60 stk. og 180 stk. kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i Danmark.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S

Delnil

are registered trademarks of Novartis.

Side 9 af 9

Denne indlægsseddel blev senest revideret

August 2013

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety