Delcibet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Delcibet 50+500 mikrogram/g salve
 • Dosering:
 • 50+500 mikrogram/g
 • Lægemiddelform:
 • salve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Delcibet 50+500 mikrogram/g salve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 31603
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

5. april 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Delcibet, salve

0.

D.SP.NR.

20631

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Delcibet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram salve indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg

betamethason (som dipropionat).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Butylhydroxytoluen (E321) 50 mikrogram/g salve.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Salve.

Off-white til gul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topikal behandling af voksne med stabil plaque psoriasis vulgaris, der findes egnet til

lokal behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Delcibet salve påsmøres det angrebne område én gang daglig. Den anbefalede

behandlingstid er 4 uger. Der er erfaring med gentagne behandlinger med Delcibet i op til

52 uger. Hvis det skønnes nødvendigt at fortsætte eller genstarte behandlingen efter 4 uger,

bør det ske under lægeligt tilsyn.

31603_spc.doc

Side 1 af 9

Ved brug af præparater indeholdende calcipotriol bør den totale daglige dosis ikke

overstige 15 g af præparaterne. Kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol bør

ikke overstige 30 % (se pkt. 4.4).

Specielle populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

Sikkerhed og virkning af Delcibet salve hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens eller

alvorlige leversygdomme er ikke blevet undersøgt.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Delcibet salve hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Nuværende

tilgængelige data for børn i alderen 12 til 17 år er beskrevet i afsnit 4.8 og 5.1, men ingen

anbefalinger vedrørende dosering kan gives.

Indgivelsesmåde

Delcibet salve påsmøres det afficerede område. For at opnå optimal effekt anbefales det

ikke at tage brusebad eller karbad lige efter påsmøring af Delcibet salve.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

listet i pkt. 6.1.

Delcibet er kontraindiceret ved erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs psoriasis.

På grund af indholdet af calcipotriol er Delcibet kontraindiceret hos patienter med kendte

forstyrrelser i calciumstofskiftet (se pkt. 4.4).

På grund af indholdet af kortikosteroid er Delcibet salve kontraindiceret ved følgende

lidelser: Hudinfektioner forårsaget af virus (f.eks. herpes eller varicella), svampe- eller

bakterieinfektioner i huden, infektioner forårsaget af parasitter, hudsygdomme relateret til

tuberkulose, perioral dermatitis, hudatrofi, striae atrophicae, skørhed i hudens kar,

ichthyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcerationer, sår (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på det endokrine system

Delcibet salve indeholder et stærktvirkende gruppe III-steroid, og samtidig behandling med

andre steroider skal undgås. Bivirkninger, der ses i forbindelse med systemisk

kortikosteroidbehandling, f.eks. adrenokortikal suppression og påvirkning af den

metaboliske kontrol af diabetes mellitus, kan også opstå ved topikal

kortikosteroidbehandling på grund af systemisk absorption.

Anvendelse under okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske absorption

af kortikosteroider. Anvendelse på store områder med læderet hud, på slimhinder eller i

hudfolder bør undgås, da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider (se pkt.

4.8).

I en undersøgelse med patienter med udbredt psoriasis både i hårbunden og på kroppen,

hvor der blev anvendt en kombination af høje doser af Daivobet gel (påsmøring i

31603_spc.doc

Side 2 af 9

hårbunden) og høje doser af Delcibet salve (påsmøring på kroppen), viste 5 af 32 patienter

efter 4 ugers behandling et marginalt nedsat cortisolrespons efter eksponering for

adrenokortikotropt hormon (ACTH) (se pkt. 5.1).

Virkning på kalciummetabolismen

På grund af calcipotriolindholdet kan der forekomme hyperkalcæmi, hvis den maksimale

daglige dosis (15 g) overskrides. Serum-calcium normaliseres, når behandlingen seponeres.

Risikoen for hyperkalcæmi er minimal, når anbefalingerne vedrørende calcipotriol

overholdes. Behandling af mere end 30 % af kroppens overflade bør undgås (se pkt. 4.2).

Lokale bivirkninger

Daivobet indeholder et stærkt virkende gruppe III-steroid, og samtidig behandling med

andre steroider på samme behandlingsområde skal undgås.

Ansigts- og genitalhud er meget følsom over for kortikosteroider. Disse områder bør ikke

behandles med Delcibet salve. Patienten skal instrueres i korrekt brug af præparatet for at

undgå applikation i og utilsigtet overførsel til ansigt, mund og øjne. Hænderne skal vaskes

efter hver påsmøring for at undgå utilsigtet påføring i disse områder.

Sekundære hudinfektioner

Hvis læsioner inficeres sekundært, skal de behandles med antimikrobielle midler. Hvis

infektionen forværres, skal behandling med kortikosteroider stoppes (se pkt. 4.3).

Behandlingsophør

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis eller rebound effekt ved behandlingsophør. Lægen bør

derfor følge patienten i en periode efter behandlingsophør.

Langtidsbehandling

Ved langtidsbehandling er der øget risiko for lokale og systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Behandlingen bør seponeres, hvis der opstår bivirkninger i forbindelse med

langtidsbehandling med kortikosteroider (se pkt. 4.8).

Ikke-evalueret brug

Der er ingen erfaring med brug af Delcibet salve ved guttat psoriasis.

Samtidig behandling og UV-bestråling

Der er begrænset erfaring med brug af dette præparat i hårbunden. Delcibet salve til

behandling af psoriasis på kroppen er blevet anvendt i kombination med Daivobet gel til

behandling af psoriasis i hårbunden. Der er begrænset erfaring med kombination af

Delcibet og andre topikale præparater mod psoriasis på samme applikationssted, samtidig

brug af systemiske præparater mod psoriasis eller med lysbehandling.

Mens patienten er i behandling med Delcibet, anbefales det, at lægen råder patienten til at

begrænse eller undgå overdreven udsættelse for naturligt eller kunstigt sollys. Topikal

calcipotriol må kun bruges med UV-bestråling, hvis lægen og patienten vurderer, at de

potentielle fordele opvejer de potentielle risici (se pkt. 5.3).

Bivirkningerne ved hjælpestoffer

Delcibet salve indeholder butylhydroxytoluen (E321) som hjælpestof, der kan give lokalt

hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

31603_spc.doc

Side 3 af 9

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med Delcibet.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Undersøgelser hos rotter med orale doser af calcipotriol eller betamethasondipropionat har

ikke vist nedsat fertilitet hverken hos hanner eller hunner (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Delcibet til gravide kvinder. Dyreforsøg med

glukokortikoider har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3), men en række

epidemiologiske (med færre end 300 fødsler) undersøgelser har ikke vist medfødte

anormaliteter hos børn født af kvinder behandlet med kortikosteroider under graviditeten.

Den potentielle risiko for mennesker er usikker. Derfor bør Delcibet kun anvendes under

graviditet, når den potentielle fordel retfærdiggør den potentielle risiko.

Amning

Betamethason udskilles i modermælk, men risiko for bivirkninger hos barnet synes

usandsynlig ved terapeutiske doser. Der er ingen data for udskillelse af calcipotriol i

modermælk. Forsigtighed bør udvises ved behandling af kvinder, som ammer. Patienten

bør informeres om ikke at bruge Delcibet på brystet ved amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Delcibet påvirker ikke eller ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Estimeringen af frekvensen af bivirkninger er baseret på en puljet analyse af data fra

kliniske studier inklusiv post-markedsføringstilladelse og spontane rapporteringer.

Den hyppigste rapporterede bivirkning under behandling er forskellige hudreaktioner,

såsom pruritus og hud afskalning.

Pustuløs psoriasis og hyperkalcæmi er rapporteret.

Bivirkninger er listet i henhold til MedDRA SOC og de individuelle bivirkninger er listet

med den hyppigste først. Indenfor hver frekvensgruppe er bivirkningerne listet med

faldende alvorlighed.

Meget almindelig

(>1/10)

Almindelig

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

1/1.000 til <1/100)

Sjælden

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

31603_spc.doc

Side 4 af 9

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig ≥ 1/1.000 til < 1/100

Hudinfektion*

Follicolitis

Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Furunkel

Immunsystemet

Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Hyperkalcæmi

Hud- og subkutane vævslidelser

Almindelig ≥ 1/100 til < 1/10

Afskalning af huden

Pruritus

Ikke almindelig ≥1/1,000 to <1/100

Hudatrofii

Eksacerbation af psoriasis

Dermatitis

Erytem

Udslæt**

Purpura eller ekkymose

Brændende fornemmelse i huden

Irriation af huden

Sjældne ≥1/10,000 to <1/1,000

Pustuløs psoriasis

Hud striae

Lysfølsomhedsreaktion

Acne

Tør hud

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig ≥1/1,000 to <1/100

Ændringer i hudens pigmentering på

applikationsstedet

Smerte ved applikationsstedet***

Sjældne ≥1/10,000 to <1/1,000

Rebound effekt

*Hudinfektioner inklusiv bakterielle, fungale og virale infektioner er rapporteret.

**Forskellige typer af udslæt såsom erytematøst udslæt og pustuløst udslæt er rapporteret.

***Brændende fornemmelse ved administrationsstedet er inkluderet i smerte ved

administrationsstedet.

Pædiatrisk population

I et åbent ukontrolleret forsøg blev 33 unge mellem 12-17 år med psoreasis vulgaris

behandlet med Daivobet® salve i 4 uger med et maksimum af 56 g per uge. Ingen nye

bivirkninger blev observeret og ingen bekymringer blev identificeret for systemisk

kortikosterorid effekt. Størrelsen af studiet tillader dog ikke endelige konklusioner

vedrørende sikkerhedsprofilen for Daivobet salve hos børn og unge.

Følgende bivirkninger skønnes relateret til de farmakologiske klasser for hhv. calcipotriol

og betamethason:

Calcipotriol

Bivirkninger omfatter reaktioner på administrationsstedet, kløe, hudirritation, en

brændende og sviende fornemmelse, tør hud, erytem, udslæt, dermatitis, eksem, forværring

31603_spc.doc

Side 5 af 9

af psoriasis, lysfølsomhed og overfølsomhedsreaktioner inkluderende meget sjældne

tilfælde af angioødem og ansigtsødem.

Lokalt brug på huden kan meget sjældent forårsage systemiske bivirkninger i form af

hyperkalcæmi eller hyperkalciuri (se pkt. 4.4).

Betamethason (som dipropionat)

Lokale reaktioner kan opstå efter topikal brug, specielt ved langvarig behandling,

inkluderende hudatrofi, telangiektasi, striae, folliculitis, hypertrikose, perioral dermatitis,

allergisk kontaktdermatitis, depigmentering og kolloid milium.

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteorider kan der være en risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis.

Systemiske bivirkninger på grund af brug af topikale kortikosteroider er meget sjældne hos

voksne, men de kan være alvorlige. Binyrebarksuppression, katarakt, infektioner,

påvirkning af den metaboliske kontrol af diabetes mellitus og øget intraokulært tryk kan

opstå, specielt efter langvarig behandling. Systemiske bivirkninger er hyppigere ved

okklusion (plastik, hudfolder), ved anvendelse på store hudområder og ved langvarig

behandling (se pkt. 4.4).

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Anvendelse af højere dosis end den anbefalede kan medføre forhøjet serum-calcium, som

falder efter seponering af behandlingen. Symptomer af hypercalcæmi inkluderer polyuria,

forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma.

Overdreven langvarig brug af topikale kortikosteroider kan supprimere hypofyse-

binyrefunktionerne og give sekundær binyrebarkinsufficiens, som normalt er reversibel. I

sådanne tilfælde behandles symptomerne.

I tilfælde af kronisk toksicitet skal kortikosteroidbehandlingen seponeres gradvist.

Det er rapporteret, at på grund af misbrug har en patient med ekstensiv erytrodermisk

psoriasis, som blev behandlet med 240 g Delcibet salve om ugen (svarende til en daglig

dosis på ca. 34 g) i 5 måneder (anbefalet maksimal dosis er 15 g om dagen), udviklet

Cushing’s syndrom under behandling og derefter pustuløs psoriasis efter abrupt seponering

af behandlingen.

4.10

Udlevering

31603_spc.doc

Side 6 af 9

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D05AX52. Midler mod psoriasis. Andre midler mod psoriasis til topikalt brug,

calcipotriol, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calcipotriol er et D-vitaminderivat. In vitro data tyder på, at calcipotriol stimulerer

differentieringen og hæmmer proliferationen af keratinocytter. Dette er den foreslåede

baggrund for dets virkning ved psoriasis.

I lighed med andre topikale kortikosteroider har betamethasondipropionat anti-

inflammatoriske, kløestillende, vasokonstriktive og immunsupprimerende egenskaber, men

kurerer dog ikke den tilgrundliggende tilstand. Virkningen forstærkes ved okklusion på

grund af øget penetration af stratum corneum. Hyppigheden af bivirkningerne vil stige på

grund af dette. Virkningsmekanismen for den anti-inflammatoriske aktivitet af topikale

steroider er generelt uklar.

I et sikkerhedsstudie, som inkluderede 634 psoriasispatienter, er gentagne behandlinger

med Delcibet salve én gang daglig, enten brugt alene eller alternerende med Daivonex, i op

til 52 uger, blevet sammenlignet med Daivonex brugt alene i 48 uger efter initial

behandling med Delcibet salve. 21,7 % af patienterne i Delcibet salve gruppen

rapporterede bivirkninger, mens 29,6 % af patienterne i Delcibet salve/Daivonex gruppen

og 37,9 % af patienterne i Daivonex gruppen rapporterede bivirkninger. Bivirkningerne,

som blev rapporterede af mere end 2% af patienterne i Delcibet salve gruppen, var kløe

(5,8 %) og psoriasis (5,3 %). Alvorlige bivirkninger, som muligvis kunne relateres til

langtidsbehandling med kortikosteroider (hudatrofi, folliculitis, depigmentering, furunkler

og purpura), blev rapporteret hos 4,8 % af patienterne i Delcibet salve gruppen, 2,8 % i

Delcibet salve/Daivonex gruppen og 2,9 % i Daivonex gruppen.

Det adrenale respons til ACTH blev bestemt ved at måle serum-cortisol hos patienter med

udbredt psoriasis i både hårbunden og på kroppen med et forbrug på højst 106 g Daivobet

gel + salve om ugen. Der blev set et marginalt nedsat cortisolrespons 30 minutter efter

eksponering for ACTH hos 5 ud af 32 patienter (15,6 %) efter 4 ugers behandling og hos 2

ud af 11 patienter (18,2 %), som fortsatte behandlingen til i alt 8 uger. I alle tilfælde var

serum-cortisolniveauerne normale 60 minutter efter eksponering for ACTH. Der var ikke

evidens for ændring af calciumstofskiftet hos disse patienter. Med hensyn til hypotalamus-

hypofyse-binyrebark (HPA)-suppression indikerede dette studie, at meget høje doser

Daivobet gel og salve kan have en svag effekt på HPA-aksen.

Pædiatrisk population

Den adrenale respons på eksponering for ACTH blev målt i en ikke-kontrolleret 4-ugers

studie i 33 unge 12-17 år med psoriasis på kroppen, der anvendte op til 56 g per uge af

Delcibet salve. Ingen tilfælde af HPAakse suppression blev rapporteret. Ingen

hypercalcæmi blev rapporteret, men en patient havde en mulig behandlings relateret

stigning i urin calcium.

31603_spc.doc

Side 7 af 9

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Kliniske undersøgelser med radioaktivt mærket salve viser, at den systemiske absorption af

calcipotriol og betamethason fra Delcibet salve efter 12 timer er mindre end 1 % af dosis

(2,5 g), når det påsmøres normal hud (625 cm

). Påsmøring på plaque psoriasis og under

okklusionsbandage kan øge absorptionen af topikale kortikosteroider. Absorptionen

gennem læderet hud er ca. 24 %.

Efter systemisk absorption bliver begge de aktive substanser – calcipotriol og

betamethasondipropionat – hurtigt og ekstensivt metaboliseret. Proteinbindingen er ca.

64 %. Plasma-halveringstiden efter intravenøs behandling er 5-6 timer. På grund af

depotdannelse i huden er udskillelsen efter dermal applikation i størrelsesordenen dage.

Betamethason metaboliseres fortrinsvist i leveren, men også i nyrerne som glukuronid og

sulfatestere. Calcipotriol udskilles hovedsageligt via faeces (rotter og minigrise), og

betamethasondipropionat udskilles hovedsageligt via urinen (rotter og mus). Undersøgelser

af vævsfordelingen af radioaktivt mærket hhv. calcipotriol og betamethasondipropionat i

rotter har vist, at nyrerne og leveren har det højeste niveau af radioaktivitet.

Calcipotriol og betamethasondipropionat var under den lave grænse for kvantificering i

alle blodprøver fra 34 patienter behandlet i 4 eller 8 uger med både Daivobet gel og

Delcibet salve for udbredt psoriasis på kroppen og i hårbunden. En calcipotriolmetabolit og

en betamethasondipropionatmetabolit var kvantificerbare hos nogle af patienterne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kortikosteroidundersøgelser i dyr har vist reproduktionstoksicitet (ganespalte,

skeletmisdannelser). I undersøgelser af reproduktionstoksicitet efter lang tids oral

administration af kortikosteroider til rotter er forlænget svangerskab og langvarige og

besværlige fødsler set. Desuden blev der set en reduktion af afkommets overlevelse,

legemsvægt og vægtforøgelse. Der var ingen forringelse af fertilitet. Relevansen for

mennesker er ukendt.

Et dermalt karcinogenicitetsstudie med calcipotriol i mus og et oralt karcinogenicitets-

studie i rotter viste ingen speciel risiko for mennesker.

Et foto(co)karcinogenicitetsstudie i mus indikerer, at calcipotriol kan fremme UV-strålers

induktion af hudtumorer.

Et dermalt karcinogenicitetsstudie i mus og et oralt karcinogenicitetsstudie i rotter viste

ingen speciel risiko for betamethason dipropionat for mennesker. Der er ikke udført

fotokarcinogenicitetsundersøgelser med betamethasondipropionat.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Paraffinolie

Polyoxypropylenstearylether

all-rac-α-tocopherol

Hvid blød paraffin

Butylhydroxytoluen (BHT) (E321)

31603_spc.doc

Side 8 af 9

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud: 1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/epoxyphenoltuber med polyethylenskruelåg.

Tubestørrelser: 3 (prøvepakning), 15, 30, 60, 100 og 120 g.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Specielle instruktioner er ikke påkrævet.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

31603

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. marts 2001

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. april 2016

31603_spc.doc

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her