Dazide Enhance

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dazide Enhance Vandopløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 850 g/kg daminozid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dazide Enhance Vandopløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 544-6
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Dazide Enhance er et registreret EF-varemærke af Fine Holdings Ltd.

FINE AGROCHEMICALS LTD

Hill End House Whittington

Worcester WR5 2RQ UK

www.fine.eu

CILLUS A/S

Taastrup Hovedgade 121

2630 Taastrup

TLF. 44 91 60 55

Distribueres af:

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe mennes-

kers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde

med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i

det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf.

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter,

udplantningsplanter samt krysantemum og solsikker til

afskæring. Der må højest behandles 0,1 hektar per dag

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og

læge kontaktes.

dazide

ENHANCE

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vœkstregulering af

potteplanter, udplantningsplanter samt

krysantemum og solsikker til afskæring

Vækstreguleringsmiddel nr. 544-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009

INDHOLD:

1 kg

netto

Midlet er et vanddispergertbart granulat

Fabr. Nr.: se emballage

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato, se emballage.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

ANALYSE

Daminozid 850 g/kg (85% w/w)

DAE/DK/1/15F

BRUGSANVISNING

dazide ENHANCE, en vandopløselig granuleret formulering af daminozid,

anvendes til vækstregulering af prydplanter og udplantningsplanter i væks-

thus.

dazide ENHANCE udsprøjtes på planter i god vækst. Det optages gennem

bladene og giver planterne et mere kompakt udseende og ofte en bedre og

mere holdbar blomstring.

Sprøjtetidspunktet er fra 2 uger efter oppotning eller knibning, og senere efter

behov, hvis planterne »løber«. Undgå sprøjtning i solskin. Optimal temperatur

på behandlingstidspunktet er 15-20° C. Kun saftspændte planter i god vækst

bør behandles. Undgå at sprøjte planter, der er i knop eller i blomst (med

mindre det er det anbefalede sprøjtetidspunkt).

Dosering:

Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de enkelte arter, fordi

doseringen ikke kun afhænger af plantearten men også af vækstfaktorer som

vand, gødning og Iysmængde (årstiden), den anvendte sprøjteteknik herunder

væskemængde, antallet af sprøjtninger, sprøjteintervaller, planternes udvi-

klingstrin ved 1. sprøjtning, og ikke mindst gartnerens krav til udseende af det

produkt han ønsker at fremstille. Ud fra de foreliggende oplysninger er det

dog muligt at fastsætte et doseringsinterval indenfor hvilke langt de fleste

sprøjtninger udføres.

Kultur

Dosering

Gram produkt pr

l vand

(% koncentra-

tion)

Maksimale

antal sprøjt-

ninger

Interval

mellem

sprøjt-

ninger

Maksimal

vand-

mængde

Potteplanter

3,0 – 6,0 g

(0,3 – 0,6%)

7 dage

1500 l

Udplantnings-

planter

3,0 – 6,0 g

(0,3 – 0,6%)

7 dage

1500 l

Krysante-

mum og

solsikker til

afskæring

1,25 – 5,0 g

(0,125 – 0,5%)

7-21 dage

1500 l

Behandlingen gentages efter behov.

Behandlede kulturer kan reagere forskelligt på behandling-

en med dazide ENHANCE afhængig af bl.a. sort, vækst-

stadie og fysiologiske betingelser. Under visse forhold kan

blomstringen være lidt forsinket og/eller der ses blomster,

som er lidt svagere i farven. Det anbefales at prøvesprøjte

nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden

eller hvis kulturforholdene ændres, inden hele partiet

behandles!

Udsprøjtning

Skyl sprøjtetanken grundigt før og efter brug. Den nødven-

dige mængde dazide ENHANCE tilsættes rent vand, og

der omrøres kraftigt indtil det er opløst. dazide ENHANCE

bør ikke blandes med andre produkter, heller ikke klæbe-

midler. Opbevar ikke opløsningen i metal beholdere.

God dækning af planterne er vigtig for at opnå optimal vir-

kning. Den nødvendige vandmængde afpasses efter kultur

og udviklingstrin.

Sprøjt til begyndende afdrypning, 1000 l/ha er normalt

passende.

Fra udsprøjtning af dazide ENHANCE til første vanding bør

hengå mindst 24 timer.

Efter sprøjtning med dazide ENHANCE, skal planterne

være tørre på bladene inden de håndteres.

Bortskaffelse:

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering.

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovatio-

nen. Emballagen må ikke genbruges.

Fine Agrochemicals Limited (FINE) fralægger sig ethvert

ansvar for produktets skader og følgeskader, som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller

opbevaring af produktet

DAE/DK/1/15B