Dazide Enhance

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dazide Enhance Vandopløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 850 g/kg daminozid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dazide Enhance Vandopløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Dazide Enhance er et registreret EF-varemærke af Fine Holdings Ltd.

FINE AGROCHEMICALS LTD

Hill End House Whittington

Worcester WR5 2RQ UK

www.fine.eu

CILLUS A/S

Taastrup Hovedgade 121

2630 Taastrup

TLF. 44 91 60 55

Distribueres af:

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe mennes-

kers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde

med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i

det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf.

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter,

udplantningsplanter samt krysantemum og solsikker til

afskæring. Der må højest behandles 0,1 hektar per dag

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og

læge kontaktes.

dazide

ENHANCE

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vœkstregulering af

potteplanter, udplantningsplanter samt

krysantemum og solsikker til afskæring

Vækstreguleringsmiddel nr. 544-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009

INDHOLD:

1 kg

netto

Midlet er et vanddispergertbart granulat

Fabr. Nr.: se emballage

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato, se emballage.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

ANALYSE

Daminozid 850 g/kg (85% w/w)

DAE/DK/1/15F

BRUGSANVISNING

dazide ENHANCE, en vandopløselig granuleret formulering af daminozid,

anvendes til vækstregulering af prydplanter og udplantningsplanter i væks-

thus.

dazide ENHANCE udsprøjtes på planter i god vækst. Det optages gennem

bladene og giver planterne et mere kompakt udseende og ofte en bedre og

mere holdbar blomstring.

Sprøjtetidspunktet er fra 2 uger efter oppotning eller knibning, og senere efter

behov, hvis planterne »løber«. Undgå sprøjtning i solskin. Optimal temperatur

på behandlingstidspunktet er 15-20° C. Kun saftspændte planter i god vækst

bør behandles. Undgå at sprøjte planter, der er i knop eller i blomst (med

mindre det er det anbefalede sprøjtetidspunkt).

Dosering:

Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de enkelte arter, fordi

doseringen ikke kun afhænger af plantearten men også af vækstfaktorer som

vand, gødning og Iysmængde (årstiden), den anvendte sprøjteteknik herunder

væskemængde, antallet af sprøjtninger, sprøjteintervaller, planternes udvi-

klingstrin ved 1. sprøjtning, og ikke mindst gartnerens krav til udseende af det

produkt han ønsker at fremstille. Ud fra de foreliggende oplysninger er det

dog muligt at fastsætte et doseringsinterval indenfor hvilke langt de fleste

sprøjtninger udføres.

Kultur

Dosering

Gram produkt pr

l vand

(% koncentra-

tion)

Maksimale

antal sprøjt-

ninger

Interval

mellem

sprøjt-

ninger

Maksimal

vand-

mængde

Potteplanter

3,0 – 6,0 g

(0,3 – 0,6%)

7 dage

1500 l

Udplantnings-

planter

3,0 – 6,0 g

(0,3 – 0,6%)

7 dage

1500 l

Krysante-

mum og

solsikker til

afskæring

1,25 – 5,0 g

(0,125 – 0,5%)

7-21 dage

1500 l

Behandlingen gentages efter behov.

Behandlede kulturer kan reagere forskelligt på behandling-

en med dazide ENHANCE afhængig af bl.a. sort, vækst-

stadie og fysiologiske betingelser. Under visse forhold kan

blomstringen være lidt forsinket og/eller der ses blomster,

som er lidt svagere i farven. Det anbefales at prøvesprøjte

nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden

eller hvis kulturforholdene ændres, inden hele partiet

behandles!

Udsprøjtning

Skyl sprøjtetanken grundigt før og efter brug. Den nødven-

dige mængde dazide ENHANCE tilsættes rent vand, og

der omrøres kraftigt indtil det er opløst. dazide ENHANCE

bør ikke blandes med andre produkter, heller ikke klæbe-

midler. Opbevar ikke opløsningen i metal beholdere.

God dækning af planterne er vigtig for at opnå optimal vir-

kning. Den nødvendige vandmængde afpasses efter kultur

og udviklingstrin.

Sprøjt til begyndende afdrypning, 1000 l/ha er normalt

passende.

Fra udsprøjtning af dazide ENHANCE til første vanding bør

hengå mindst 24 timer.

Efter sprøjtning med dazide ENHANCE, skal planterne

være tørre på bladene inden de håndteres.

Bortskaffelse:

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering.

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovatio-

nen. Emballagen må ikke genbruges.

Fine Agrochemicals Limited (FINE) fralægger sig ethvert

ansvar for produktets skader og følgeskader, som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller

opbevaring af produktet

DAE/DK/1/15B

1-10-2018

Public Notification: USA for Women contains hidden drug ingredient

Public Notification: USA for Women contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use USA for Women, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

Public Notification: ProSolution contains hidden drug ingredient

Public Notification: ProSolution contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Pro Solution, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

Public Notification: V-Max contains hidden drug ingredient

Public Notification: V-Max contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use V-Max, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

Public Notification: Strong Horses contains hidden drug ingredient

Public Notification: Strong Horses contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Strong Horses, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

FDA awards 12 grants to fund new clinical trials to advance the development of medical products for the treatment of rare diseases

FDA awards 12 grants to fund new clinical trials to advance the development of medical products for the treatment of rare diseases

FDA has awarded 12 new clinical trial research grants to enhance the development of medical products for patients with rare diseases

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use PremierZen Gold 4000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

Public Notification: Extenze Nutritional Supplement contains hidden drug ingredient

Public Notification: Extenze Nutritional Supplement contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Extenze Nutritional Supplement, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

Public Notification: Extenze Plus contains hidden drug ingredient

Public Notification: Extenze Plus contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Extenze Plus, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

District Court orders permanent injunction against companies selling sexual enhancement products containing undisclosed drugs

District Court orders permanent injunction against companies selling sexual enhancement products containing undisclosed drugs

The U.S. District Court for the District of New Jersey entered an order of permanent injunction against S Hackett Marketing LLC doing business as Just Enhance; R Thomas Marketing LLC; Shawn Hackett, president and owner of Just Enhance; and Roger Thomas, president and founder of R Thomas Marketing LLC. The permanent injunction requires the defendants to, among other things, cease the distribution of drugs until they take specific remedial measures and comply with the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Cyprus alongside with another 4 countries has participated successfully in the Grant Agreement GP/EFSA/DATA/2016/01‐GA 02, entitled: “Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality”. The project was co‐financed by EFSA, aiming to help both EFSA and data providers from Member States to possess data of high quality in a quantitatively manageable way. The main objective of the grant agreement was the establishment of the data governance, coordination and imp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Denmark and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Denmark and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 During the project seven standard operating procedures (SOP) were developed for the four data domains (zoonoses, chemical contaminant, pesticide residues and veterinary medical products residues). The SOPs describe 1) How the national governance of risk assessment data is organised, 2) how data are collected and validated before delivering to EFSA covering all four domains, 3) How data is transferred to EFSA, 4) how to respond to EFSA request for clarificati...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Strategic partnership with German data providing institutions on data quality (Pilot project) – Final report

Strategic partnership with German data providing institutions on data quality (Pilot project) – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 This report describes the framework of collection, management and transmission of food safety data in the Federal Republic of Germany. To adjust optimally the data governance processes to the requirements defined by the EFSA, measures had been agreed upon in order to improve the specified situation. Subsequent methodological system enhancements related to data quality are given as well as structural adjustments and the development and implementation of suppo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-8-2018

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix LLC, is voluntarily recalling lot: 112710 of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa capsules, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend to the consumer level. These products have been tested by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) and found to be contaminated with High Microbial Loads. Additionally, this serves as a update to a previous press release posted on June 30th 2018, concerning Blissful...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Public Notification: Maximum Powerful contains hidden drug ingredient

Public Notification: Maximum Powerful contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Maximum Powerful, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Public Notification: Dale Mas contains hidden drug ingredients

Public Notification: Dale Mas contains hidden drug ingredients

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Dale Mas, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Public Notification: C.U. Plus contains hidden drug ingredients

Public Notification: C.U. Plus contains hidden drug ingredients

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use C.U. Plus, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Public Notification: Grakcu Capsule contains hidden drug ingredients

Public Notification: Grakcu Capsule contains hidden drug ingredients

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Grakcu Capsule, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-7-2018

Public Notification: Maxidus contains hidden drug ingredient

Public Notification: Maxidus contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Maxidus, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments .

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-7-2018

Public Notification: Chong Cao Qiang Shen Wang contains hidden drug ingredient

Public Notification: Chong Cao Qiang Shen Wang contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Chong Cao Qiang Shen Wang, a product promoted for sexual enhancement. FDA identified this product during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

Ambient air quality: ANSES recommends the surveillance of 1,3-butadiene and the enhanced monitoring of ultrafine particles (UFPs) and carbon black

Ambient air quality: ANSES recommends the surveillance of 1,3-butadiene and the enhanced monitoring of ultrafine particles (UFPs) and carbon black

The European monitoring strategy for air quality relies heavily on quality standards for a number of pollutants. Advances in knowledge on the toxicity of substances and their emissions in the atmosphere have shown that certain pollutants that may have an impact on human health are not currently taken into account in regulatory monitoring. ANSES therefore received a formal request from the Ministries of Ecology and Health to propose a list of new priority pollutants for this air quality monitoring to supp...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

20-6-2018

Public Notification: Gold Viagra contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Viagra contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Viagra, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-6-2018

Public Notification: XXXPlosion contains hidden drug ingredient

Public Notification: XXXPlosion contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use XXXPlosion, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Platinum - Male Enhancer capsules

Platinum - Male Enhancer capsules

Platinum - Male Enhancer capsules pose a serious risk to your health and should not be taken.

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-6-2018

Bulbao Male Enhancer tablets

Bulbao Male Enhancer tablets

Bulbao Male Enhancer tablets pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-6-2018

Unauthorized products may pose serious health risks

Unauthorized products may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians about unauthorized health products that may pose serious health risks. Thetable belowis updated when Health Canada finds unauthorized health products that are promoted for sexual enhancement, weight loss, as a workout aid, or as “poppers,” and that are labelled to contain or have been tested and found to contain dangerous ingredients.

Health Canada

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-3-2018

Public Notification: Black Lion Pill contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Lion Pill contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Lion Pill, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.rakuten.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Extreme 50000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.bonanza.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Red Zone Xtreme 3000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Red Zone Xtreme 3000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Red Zone Xtreme 3000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.ebay.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

EU/3/16/1694 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/16/1694 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/16/1694 (Active substance: Autologous CD4+ and CD8+ T-cells transduced with lentiviral vector containing an affinity-enhanced T-cell receptor targeting the New York esophageal antigen-1) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5405 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-7-2018

To further enhance device safety, we've required that labels/packages of most devices include unique device identifiers (UDIs) to better track a device & have been laying groundwork for using real-world evidence from electronic health records, medical cla

To further enhance device safety, we've required that labels/packages of most devices include unique device identifiers (UDIs) to better track a device & have been laying groundwork for using real-world evidence from electronic health records, medical cla

To further enhance device safety, we've required that labels/packages of most devices include unique device identifiers (UDIs) to better track a device & have been laying groundwork for using real-world evidence from electronic health records, medical claims & device registries pic.twitter.com/e5BxqXYJbB

FDA - U.S. Food and Drug Administration