Darrow-glukose "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Darrow-glukose "SAD" 0,67+1,0+1,56+55 g/l infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 0,67+1,0+1,56+55 g/l
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Darrow-glukose "SAD" 0,67+1,0+1,56+55 g/l infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16079
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Darrow-glukose SAD infusionsvæske,

opløsning

Kaliumchlorid, natriumchlorid, natriumlactat og glucosemonohydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Darrow-glukose SAD til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Darrow-glukose SAD

Sådan skal du tage Darrow-glukose SAD

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Darrow-glukose SAD er et lægemiddel til regulering af væske- og

saltbalancen, hvor man ønsker at tilføre kroppen energi.

Darrow-glukose SAD anvendes ved væsketab, fx på grund af forbrændinger,

opkastninger eller diarré.

Du vil få Darrow-glukose SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs

anvendelse) af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Darrow-glukose SAD for noget andet. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

DARROW-GLUKOSE SAD

Tag ikke Darrow-glukose SAD

hvis du har dårligt fungerende nyrer (f.eks. nedsat glucosetolerans)

hvis du har problemer med den såkaldte lactatomsætning

hvis du har et højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Darrow-glukose SAD:

hvis du har dårligt fungerende hjerte

hvis du har dårligt fungerende nyrer

hvis du har sukkersyge (diabetes)

hvis du ikke udskiller natrium via nyrerne (natrium retention)

hvis du har hævelse på grund af ophobning af væske i kroppen (ødem)

hvis du er svært fejlernæret (f.eks. i forbindelse med et alkoholmisbrug,

faste over længere tid, anoreksi eller graviditet med kvalme og opkast-

ninger (eremesis gravidarum))

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Darrow-glukose SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Infusionsvæske med kalium, som Darrow-glukose SAD, bør kun indgives i

en blodåre; og kun med en hastighed med maximalt 0,5 mmol kalium pr. kg

kropsvægt i timen. Ved nedsat funktion af nyrerne bør mængden af kalium i

blodet kontrolleres ofte.

Ved infusion af infusionsvæske, indeholdende natrium, til små børn, er der

risiko for at mængden af natrium i blodet bliver for høj (hypernatriæmi).

Der bør ikke indgives mere end 500 mg vandfrit glukose pr kg kropsvægt

i timen, da en for hurtig tilførsel af glukose vil give glukose i urinen

(glukosuri) og for højt blodsukker (hyperglykæmi).

Dette lægemiddel bør ikke gives gennem samme nål som blodtransfusion,

da dette kan beskadige de røde blodlegemer eller bevirke, at de klumper

sammen.

Brug af anden medicin sammen med Darrow-glukose SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Darrow-glukose SAD sammen med mad og drikke

Darrow-glukose SAD kan gives uafhængigt af måltider.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller plan-

lægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må gerne få Darrow-glukose SAD, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Darrow-glukose SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Darrow-glukose SAD indeholder natrium

Denne medicin indeholder 31 mmol natrium pr. liter. Hvis du er på natrium-

eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Darrow-glukose SAD indeholder kalium

Denne medicin indeholder 9 mmol kalium pr. liter. Hvis du har nedsat nyre-

funktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Darrow-glukose SAD indeholder glucose

Denne medicin indeholder 55 g glucose pr. liter. Diabetespatienter skal

tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DARROW-GLUKOSE SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Darrow-glukose SAD findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Du vil normalt få Darrow-glukose SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Darrow-glukose SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Dosering

Doseringen er individuel og afhænger af dit væske-, salt- og energibehov.

Lægen vil afgøre den rette dosis til dig.

For at undgå for højt blodsukker (hyperglykæmi) skal hastigheden for

infusionen af lægemidlet tilpasses din krops evne til at nedbryde glukose.

Derfor er de maksimale doseringsintervaller på fra 5 mg glukose pr kg

kropsvægt i minuttet for voksne, til 10-18 mg glukose pr kg kropsvægt i

minuttet for babyer og børn, afhængig af alderen og den totale kropsvægt.

Opløsningen indgives som infusion i en blodåre.

Hvis du har brugt for meget Darrow-glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Darrow-glukose SAD vil din læge eller

sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Darrow-glukose SAD, eller hvis det er givet for

hurtigt, kan du få følgende symptomer

dehydrering

hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker og udskillelse

af sukker i urinen

Hvis du har glemt at bruge Darrow-glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Darrow-glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker

(blodglukose) og udskillelse af sukker (glukose) i urinen. Det kan hos nogle

udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Tørst hos små børn pga. for højt natrium i blodet. Forhøjet natrium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med kramper, bevidstløshed og

koma. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Darrow-glukose SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Darrow-glukose SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Darrow-glukose SAD i original yderpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Darrow-glukose SAD infusionsvæske indeholder:

Aktive stoffer:

Kaliumchlorid 0,67 g per liter

Natriumchlorid 1 g per liter

Natriumlactat (vandfri) 1,56 g per liter

Glucosemonohydrat 55 g per liter

Øvrige indholdsstoffer:

Saltsyre (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Darrow-glukose SAD er en klar, farveløs til svagt gul væske.

Darrow-glukose SAD findes i pakningsstørrelser på:

250 ml og 1000 ml infusionsbeholdere

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701250-01

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.