Dantrium

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dantrium 20 MG pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 MG
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Dantrium 20 MG pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 10476
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Dantrium, pulver til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

3760

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dantrium

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Dantrolennatrium 20 mg (frysetørret)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Malign hypertermi

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Intravenøs anvendelse af Dantrium, som er et hydantoinderivat med specifik relakserende

virkning på tværstribet muskulatur, er kun indiceret ved malign hypertermi.

Intravenøst, initialt 1 mg/kg legemsvægt.

Afhængig af patientens tilstand gentages denne dosis hvert 5.-10. minut, evt. op til en

totaldosis på 10 mg/kg legemsvægt.

Administration

Et hætteglas med intravenøs dantrolennatrium rekonstitueres ved at tilsætte 60 ml sterilt

vand til injektionsvæsker (uden konserveringsmiddel), og ryste hætteglasset indtil

opløsningen er klar (se også pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for dantrolennatrium eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se

pkt.6.1).

10476_spc.doc

Side 1 af 9

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelsen af intravenøs dantrolennatrium til behandling af malign hypertermi erstatter

ikke tidligere kendte symptomatiske behandlinger. Disse skal individualiseres, men det vil

almindeligvis være nødvendigt at seponere de stoffer, man mistænker for at være

triggersubstanser, være opmærksom på øgede oxygenkrav, behandle den metaboliske

acidose, om nødvendigt påbegynde nedkøling af patienten, kontrollere diuresen og

monitorere forstyrrelser i elektrolytbalancen.

Da såvel malign hypertermi som andre lægemidler kan påvirke den slaphed af

skeletmuskulaturen, som skyldes dantrolennatrium, skal de vitale tegn kontrolleres hos

patienter, som får intravenøs dantrolennatrium.

Selvom patienter, som mistænkes for malign hypertermi, får intravenøs dantrolennatrium

præoperativt, skal anæstesiforberedelsen følge et standardbehandlingsregi for mistænkt

malign hypertermi, inklusive undgåelse af kendte triggerstoffer. Det er påkrævet at

monitorere for tidlige kliniske og metaboliske symptomer på malign hypertermi, fordi det

snarere er muligt at afsvække den maligne hypertermi end at forebygge den. Disse

symptomer kræver normalt yderligere administration af intravenøs dantrolennatrium.

Hepatisk dysfunktion, inklusive fatal leversvigt, kan opstå ved brug af dantrolen og er rela-

teret til dosis og varigheden af behandlingen (se pkt. 4.8).

Risikoen for leverskader synes at være større hos kvinder, hos patienter over 35 år og hos

patienter, som tager anden medicin i tillæg til dantrolennatrium.

Generelt: Under den intravenøse administration skal der udvises forsigtighed, for at

forhindre udsivning af dantrolennatrium-opløsning i det omgivende væv, pga. for høj pH i

den intravenøse opløsning og potentiel vævsnekrose.

Når mannitol anvendes terapeutisk, skal de 3000 mg mannitol, som findes i hætteglasset

sammen med 20 mg dantrolennatrium, tages i betragtning.

Dantrium indeholder 0,0046 mmol (0,11 mg) natrium pr. mg. Forsigtighed til patienter

med hjerteinsufficiens, hvis den daglige dosis overstiger 217,4 mg, svarende til 1 mmol

natrium (23 mg natrium).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Calciumantagonister

Hos patienter, der er følsomme over for malign hypertermi, som får intravenøs dantrolen

og samtidigt får calciumantagonister, er der observeret hyperkaliæmi og myokardial

depression.

Kombination af intravenøs dantrolennatrium og calciumantagonister, såsom verapamil bør

ikke anvendes.

Ikke-polariserende muskelrelaksantia

Hos patienter, der får dantrolen, kan virkningerne af ikke-depolariserende

muskelrelaksantia (f.eks. vecuronium) potentieres.

10476_spc.doc

Side 2 af 9

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dantrium bør kun anvendes på tvingende indikation til gravide. Dantrolen passerer

placenta. Sikkerheden af intravenøs Dantrium til gravide kvinder er ikke undersøgt.

Amning

Dantrium bør ikke anvendes i ammeperioden. Dantrium udskilles i modermælken.

Fertilitet

Der er ingen data om virkningerne af Dantrium på fertiliteten hos mennesker (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning

Dantrium kan på grund af bivirkninger som svimmelhed, sløvhed og svaghed, påvirke

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad.

4.8

Bivirkninger

Der er rapporteret om dødsfald efter malign hypertermisk krise, selv efter intravenøs

behandling med dantrolennatrium. Der er ingen hyppigheder tilgængelige for dette (morta-

liteten af malign hypertermisk krise før behandling med dantrolennatrium er cirka 50 %).

De fleste af disse dødsfald kan tilskrives sen diagnose, forsinket behandling, utilstrækkelig

dosis, mangel på symptomatisk behandling, anden samtidig sygdom og/eller udvikling af

senkomplikationer så som nyresvigt eller dissemineret intravaskulær koagulationsdefekt. I

nogle tilfælde er der utilstrækkelige information til fuldstændigt at udelukke mangel på

terapeutisk effekt af dantrolennatrium.

For oralt administreret dantrolennatrium er de hyppigste bivirkninger døsighed,

svimmelhed, slaphed, utilpashed, træthed og diaré. Bivirkningerne er almindeligvis

forbigående og kan undgås ved at begynde med en lav dosis, og ved at øge dosis gradvist

indtil optimal behandling opnås. Diaréen kan være svær og kan nødvendiggøre temporær

seponering af behandlingen. Hvis diaréen kommer igen efter readministration af

dantrolennatrium skal behandlingen seponeres permanent.

Undersøgelser

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Uregelmæssigt blodtryk

Hjerte

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Perikardit

, pleural effusion med associeret

eosinofili

Forværring af hjerteinsufficiens

hjertesvigt

, takykardi

Bradykardi

10476_spc.doc

Side 3 af 9

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Aplastisk anæmi

, anæmi

trombocytopeni

, leukopeni

Nervesystemet

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Kramper

, døsighed

, svimmelhed

slaphed

, utilpashed

, taleforstyrrelser

hovedpine

, savlen

Smagsændringer

Øjne

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Synsforstyrrelser

, diplopi

Excessiv tåreflod.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Respirationsdepression

Kvælningsfornemmelser

Pulmonal ødem

1)***

opløste volumen og

mannitol der er nødvendig for at levere

dantrolen kan bidrage til reaktionen.

Pleuraeffusion med perikardit,

respirationssvigt

Mave-tarmkanalen

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Diaré

, kvalme

og/eller opkastning

mavesmerter

Synkebesvær

, obstipation

(sjældent

progredierende til tegn på intestinal

obstruktion), gastrointestinal blødning

dyspepsi

, mavekramper

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hyppigere vandladning

, urininkontinens

og/eller nykturi

, vandladningsbesvær

og/eller urinretention

, hæmaturi

krystalluri

Kromaturi (myoglobinuri som følgeaf

malign hypertermi kan bidrage til

reaktionen).

Hud og subkutant væv

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Acne-lignende udslæt

, kløe, urticaria,

10476_spc.doc

Side 4 af 9

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

eksematøs udslæt.

Unormal hårvækst

, svedudbrud

Urticaria

, erytem

Fotosensibilitet.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Myalgier

, rygsmerter

Nedsat muskelkraft, svaghed i benene.

Metabolisme og ernæring

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Appetitmangel

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Systemisk tromboflebit

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Træthed

, feber

, kulderystelser

reaktioner på injektionsstedet inkl.

lokaliseret tromboflebit

Udslæt, erytem, lokaliseret smerte.

Immunsystemet

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Anafylaksi

Lever og galdeveje

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hepatotoksicitet

, hepatit

(se pkt. 4.4),

påvirkning af leverfunktionstest

Idiosynkratiske eller hypertensive

leversygdomme

(fatale og ikke-fatale).

Hepatisk dysfunktion herunder fatal

leversvigt (se pkt. 4.4), gulsot

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Erektionsproblemer

10476_spc.doc

Side 5 af 9

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Mental depression

, mental konfusion

, øget

nervøsitet

, søvnløshed

Desorientering, visuelle hallucinationer.

Bivirkningen er rapporteret ved intravenøs injektion efter markedsføringen.

Bivirkningen er rapporteret ved oral administration.

Bivirkningen er rapporteret ved oral administration efter markedsføringen.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om pulmonært ødem opstået under behandling for

malign hypertermisk krise. For disse tilfælde kan volumen af opløsningsmidlet og

mannitol, nødvendigt til administration af den intravenøse dosis af dantrolennatrium, have

haft en betydning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdoseringssymptomerne omfatter, men er ikke begrænset til muskelslaphed,

bevidsthedsændringer (f.eks. letargi, koma), opkastning, diaré og krystalluri.

Behandling

Akut overdosering:

Symptomatisk. Intravenøs væsketilførsel for at undgå krystalluri. Der skal sørges for

adækvate luftveje, og kunstigt genoplivningsudstyr skal være til rådighed. Der skal

institueres EKG-overvågning, og patienten skal kontrolleres omhyggeligt. Værdien af

dialyse er ukendt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

M 03 CA 01 – Direkte virkende muskelrelaksantia.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dantrolennatrium virker relakserende på den tværstribede muskelcelle, sandsynligvis ved

10476_spc.doc

Side 6 af 9

at interferere med frigørelsen af calciumioner fra det sarcoplasmatiske reticulum.

Centralnervesystemet påvirkes ikke direkte af dantrolennatrium, men lejlighedsvis

optræder symptomerne omtågethed, svimmelhed og generaliseret slaphed.

I det anæstesi-inducerede maligne hypertermi syndrom er der tegn, som peger på en intrin-

sic abnormalitet af vævet i skeletmusklen. Det er postuleret, at ”triggerstoffer” (fx generel

anæstesi og depolariserende neuromuskulære blokerende stoffer) hos afficerede mennesker

medfører en ændring inden i cellerne, som resulterer i forhøjet koncentration af myoplas-

matisk calcium. Den forhøjede myoplasmatiske calciumkoncentration aktiverer akutte

cellulære kataboliske processer, der som en kaskade fører til en malign hypertermisk krise.

Når der gives profylaktisk intravenøs dantrolennatrium som anbefalet, forbliver blodkon-

centrationerne næsten i steady state i 3 timer eller mere efter afslutning af infusionen. På

trods af den profylaktiske brug af dantrolennatrium og overholdelse af gældende accepteret

praksis for behandling af patienterne har kliniske erfaringer vist, at der kan optræde tidlige

ændringer i vitale tegn og/eller i blodgasser, karakteristiske for malign hypertermi, under

og efter anæstesi og kirurgi. Disse ændringer er i overensstemmelse med afsvækket malign

hypertermi, og de responderer på administration af yderligere i.v. administration af dantro-

lennatrium (se afsnit Dosering og administration). Intravenøs administration af den anbefa-

lede profylaktiske dosis af dantrolennatrium til raske frivillige ledsagedes ikke af signifi-

kante kardiorespiratoriske ændringer.

Efter høje doser er der observeret en forbigående, inkonsistent depressiv effekt på gastroin-

testinale glatte muskler.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid for dantrolennatrium efter intravenøs admi-

nistration af 2,5 mg/kg til normale og til patienter med malign hypertermi er 12 timer.

Dantrolennatrium metaboliseres ved oxidation og reduktion. Ved oxidation, som er den

primære nedbrydningsvej, dannes 5-hydroxidantrolen. Ved reduktion dannes aminodan-

trolen, som derefter acetyleres. Både 5-hydroxidantrolen og acetylaminodantrolen

findes i blod og urin. I mindre målestok nedbrydes dantrolennatrium ved hydrolyse og

efterfølgende oxidation til nitrofenylfuronsyre. Metabolismen er ens hos voksne og børn.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogenicitet, mutagenicitet og påvirkning af fertilitet

Hos Sprague-Dawley hunrotter som fik dantrolennatrium i 18 måneder i doser på 15, 30 og

60 mg/kg, var hyppigheden af benigne og maligne mammatumorer forøget sammenlignet

med kontroldyr. Efter højeste dosis var incidensen af hepatiske, lymfatiske benigne neo-

plasmer forøget. I et 30 måneders forsøg med samme doser, også på Sprague-Dawley

rotter, bevirkede dantrolennatrium en nedsættelse af tiden indtil forekomsten af mamma-

neoplasmer. Efter den højeste dosis var der en øget incidens af hepatiske lymfangiomer og

angiosarkomer hos hunrotter.

Den eneste lægemiddelrelaterede effekt, der blev observeret i et 30 måneders forsøg hos

Fischer-344 rotter, var en dosisrelateret reduktion af tiden indtil forekomst af mamma- og

testistumorer. I et 24 måneders forsøg hos HaM/ICR mus var der ingen tegn på carcinogen

aktivitet.

10476_spc.doc

Side 7 af 9

Betydningen af carcinogenicitetsfundene for brugen af dantrolennatrium til mennesker

kendes ikke.

Dantrolennatrium har givet positive resultater i Ames S. Typhimurium bacterial mutagene-

sis assay i nærvær og fravær af et leveraktiverende system.

Når dantrolennatrium blev givet til han- og hunrotter i doser op til 45 mg/kg, var der ingen

bivirkninger mht. fertilitet eller reproduktion.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Natriumhydroxid (til pH justering, ca. 9,5)

6.2

Uforligeligheder

5 % dextrose til injektion, 0,9 % natriumchlorid til injektion og andre sure opløsninger er

ikke kompatible med intravenøs administration af dantrolennatrium og bør ikke bruges.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Hætteglassets indhold skal beskyttes mod direkte lys ved temperaturer ikke over 25°C.

Rekonstituerede opløsninger skal anvendes inden 6 timer. Rekonstituerede opløsninger

skal opbevares ved temperaturer ikke over 25°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Type I glas hætteglas med chlorbutylgummiprop og aluminiumsforsegling.

Leveres i pakninger med 12 eller 36 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstitueret intravenøs dantrolennatrium må ikke hældes på store glasflasker til

profylaktisk infusion, fordi der er observeret dannelse af bundfald ved brugen af nogle af

disse flasker.

Til profylaktisk infusion skal det nødvendige antal hætteglas med intravenøs

dantrolennatrium rekonstitueres hver for sig som beskrevet under pkt. 4.2. ”Brugsanvis-

ning”.

Indholdet af de enkelte hætteglas hældes derefter i en større steril intravenøs plastikpose.

Stabilitetsdata tyder på at kommercielt tilgængelige plastikposer er acceptable som

infusionsposer. Den tilberedte infusionsvæske bør dog inspiceres omhyggeligt for

uklarheder og/eller bundfald før udlevering og administration.

Uklare opløsninger må ikke anvendes. Selvom opløsningen er stabil i 6 timer, anbefales

det at fremstille den umiddelbart før det planlagte infusionstidspunkt.

10476_spc.doc

Side 8 af 9

Parenterale præparater skal inspiceres visuelt for uklarheder og misfarvning før

administrationen.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retnings-

linjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

10476

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. april 1981

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. november 2017

10476_spc.doc

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety