Dalacin C

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dalacin C 300 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Dalacin C 300 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52087
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin C.

3. Sådan skal du tage Dalacin C.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Dalacin C kapsler indeholder et antibiotikum.

• Dalacin C virker ved at hæmme vækst og deling af visse bakterier.

• Du kan tage Dalacin C til behandling af infektioner forårsaget af

clindamycinfølsomme bakterier.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Dalacin C

Tag ikke Dalacin C

• hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Dalacin C (angivet i punkt 6.).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteketspersonalet før du tager Dalacin C

• hvis du har eller tidligere har haft lever- eller nyreproblemer.

Kontakt læge eller skadestue:

• hvis du får voldsom eller langvarig diarré evt. med slim og blødning

fra endetarmen. Det kan være et tegn på betændelse i tyktarmen.

Du må ikke bruge medicin mod diarré uden lægens anvisning.

• hvis du får overfølsomhedsreaktioner: alvorligt udslæt, herunder

pusfyldte knopper eller kraftig afskalning og afstødning af hud.

• hvis du får blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på

hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (

Stevens-Johnsons syndrom).

Anvendelse af Dalacin C kan forårsage overvækst af resistente mikro-

organismer, specielt gærsvamp.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Dalacin C. Det kan have betydning for prøveresulta-

terne.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin C

• Tal med din læge, hvis du tager mod:

- muskelafslappende medicin.

- blodfortyndende medicin (Vitamin K antagonisterne warfarin,

acenocoumarol og fluindion).

- tuberkulose (rifampicin). Samtidig behandling med Dalacin C og

rifampicin kan medføre at effekten af Dalacin C bliver mindre.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig.

Brug af Dalacin C sammen med mad og drikke

Du skal tage Dalacin C med mindst et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket-

spersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Dalacin C. Tal med

lægen.

Amning:

• Du må ikke tage Dalacin C, hvis du ammer. Tal med lægen.

• Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Dalacin C er

nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed:

• Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed

hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin C påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Dalacin C indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du

ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Dalacin

3. Sådan skal du tage Dalacin C

Tag altid Dalacin C nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

For at undgå irritation af spiserøret bør kapslerne indtages med

mindst 1 glas vand.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dalacin C kapsler 150 mg

4-12 kapsler dagligt fordelt på 2-4 doser (600-1800 mg).

Dalacin C kapsler 300 mg

2-6 kapsler dagligt fordelt på 2-4 doser (600-1800 mg).

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn over 1 måned:

Dalacin C kapsler bør kun anvendes til børn, der kan synke kapsler.

Dosis afhænger af barnets vægt.

10-30(40) mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.

Følg lægens anvisning.

Børn (under 1 måned):

Bør ikke anvendes til børn under 1 måned.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisnin-

ger.

Hvis du har taget for mange Dalacin C

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Dalacin C, end der står i denne information eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Kvalme, opkast, diarré.

Hvis du har glemt at tage Dalacin C

•Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Dalacin C

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin C, da sygdommen ellers

kan blusse op igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin

®

C 150 mg og 300 mg hårde kapsler

Clindamycin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Dalacin

C til

dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den

nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000096898-002-02

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter):

• Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen (pseudomembran coli-

tis). Kontakt lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Lægemiddelfremkaldt udslæt med symptomer, hvor du ikke umid-

delbart mærker noget, men det ses på visse laboratorieprøver

(DRESS-syndrom).

• Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse

(Clostridium difficile colitis). Kontakt lægen.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetæn-

delse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlege-

mer). Kontakt læge eller skadestue.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock/reak-

tion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Gulsot. Kontakt lægen.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skade-

stue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Steven-John-

sons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

• Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øve-

reste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter):

• Udslæt med pusfyldte blærer.

• Diarré.

• Påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer).

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter):

• Muskelsvaghed/muskellammelse.

• Nældefeber.

• Smagsforstyrrelser.

• Mavesmerter, opkastning, diarré, kvalme.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Kløe.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Sure opstød / halsbrand.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Udslæt på huden evt. med pusfyldte blærer.

• Betændelse i skeden.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbe-

tændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodle-

gemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge

eller skadestue.

• Overfølsomhed.

• Sår i spiserøret.

• Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i

spiserøret. Tal med lægen.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Betændelse i huden med blærer.

• Hududslæt med små afgrænsede røde vabler.

Dalacin C kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke

mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprø-

ver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion og granulocytter, som

igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Dalacin C utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Dalacin C efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

• Opbevar ikke Dalacin C ved temperaturer over 25 °C.

• Opbevar Dalacin C i orginal beholder for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Dalacin C, 150 mg og 300 mg, hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof:

Clindamycin svarende til clindamycinhydrochlorid 150 mg eller 300

Øvrige indholdsstoffer:

150 mg:

Magnesiumstearat, majsstivelse, talkum, laktosemonohydrat, titan-

dioxid (E 171) og gelatine.

300 mg:

Magnesiumstearat, majsstivelse, talkum, laktosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser:

De hårde kapsler er hvide og mærket med enten "CLIN 150" eller

"CLIN 300" i den ene ende, og den anden ende er mærket med "Pfi-

zer".

Dalacin C fås i:

Dalacin C 150 mg i pakninger med 24 kapsler.

Dalacin C 300 mg i pakninger med 24 kapsler.

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Dalacin C også som Dalacin.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Cipro

Cleocin vs. Cipro

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Keflex

Cleocin vs. Keflex

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

20-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Gel [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

CLINDAMED (Clindamycin) Liquid [Bimeda, Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

CLINDAMED (Clindamycin) Liquid [Bimeda, Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

CLINDAGEL (Clindamycin) Gel [Onset Dermatologics LLC]

CLINDAGEL (Clindamycin) Gel [Onset Dermatologics LLC]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Stiefel Laboratories Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Stiefel Laboratories Inc]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Greenstone LLC]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Greenstone LLC]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

CLINDAMYCIN AND BENZOYL PEROXIDE Kit [Sandoz Inc.]

CLINDAMYCIN AND BENZOYL PEROXIDE Kit [Sandoz Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE Solution [Greenstone LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE Solution [Greenstone LLC]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

CLINDAMYCIN IN 5 PERCENT DEXTROSE Injection, Solution [Sandoz Inc]

CLINDAMYCIN IN 5 PERCENT DEXTROSE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed