Dalacin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dalacin 10 mg/ml kutanopløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanopløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dalacin 10 mg/ml kutanopløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53928
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® 10 mg/ml kutanopløsning

Clindamycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin

Sådan skal du bruge Dalacin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin kutanopløsning er et antibiotika, der virker mod betændelse. Du kan bruge Dalacin

til behandling af svære tilfælde af bumser (acne

vulgaris).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Dalacin hvis du

er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i afsnit 6).

har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du

får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du b ruger Dalacin eller op til 2 måneder efter du har brugt Dalacin. Dette kan være tegn på

alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Dette er dog oftest set i forbindelse ved oral indtagelse, som injektion i venen eller som

suppositorier til indføring i endetarmen. Diarré og tarmbetændelse er sjældent set ved anvendelse på huden.

Vær opmærksom på følgende

Ved behandling med Dalacin skal du undgå, at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og mund og du må ikke bruge Dalacin omkring

øjnene. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt men rindende vand.

Du bør kun bruge Dalacin, hvis du har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne) og du skal bruge Dalacin i så kort tid som muligt. Da der er risiko

for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod Dalacin.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• muskelafslappende medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen.

Amning

Erfaringerne med Dalacin er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Dalacin hvis du ammer. Hvis behandlingen er nødvendig, skal amning ophøre.

Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dalacin indeholder propylenglycol og isopropylalkohol

Propylenglycol kan give irritation af huden. Isopropylalkohol kan give svie og irritation af øjne, slimhinder og beskadiget hud (rifter og sår).

3.

Sådan skal du bruge Dalacin

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Påsmør opløsningen i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen.

Brug til ældre

Bør ikke anvendes til ældre. Tal med lægen.

Brugsanvisning:

Inden plastflasken tages i brug første gang, skal applikatoren påsættes plastflasken:

Fjern låget fra plastflasken og smid det ud.

Sæt applikatoren på flasken og tryk den godt fast.

Plastflasken lukkes ved at skrue det løse buede låg fast.

Derefter:

Rengør og aftør den angrebne hud.

Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig.

Dup applikatoren mod huden og smør kutanopløsningen på uden at gnide.

Smør et tyndt lag af kutanopløsningen på den angrebne hud. Brug kun lidt kutanopløsning ad gangen.

Undgå at få Dalacin i øjne og mund.

Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.

Hvis applikatoren bliver tør, skal du vende flasken op og ned og trykke indtil applikatoren bliver fugtig.

Hvis du har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Dalacin, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Dalacin

Du må ikke bruge en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Dalacin

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin, da sygdommen ellers kan blusse op igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du

er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 patienter):

Tør hud, hudirritation, nældefeber, kløe, fedtet hud, rødmen af huden.

Ikke almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Mavebesvær.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Sviende øjne (hvis du ved et uheld får Dalacin kutanopløsning i øjet).

Betændelse i hårsækkene.

Mavesmerter, diarré.

Kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Dalacin utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Dalacin ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin indeholder:

Aktivt stof: 1 ml kutanopløsning indeholder 10 mg clindamycin som clindamycinphosphat.

Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, isopropylalkohol, natriumhydroxid, saltsyre, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Dalacin er en farveløs opløsning. Den findes i 30 ml plastflasker med løse applikatorer og låg i kartonen. Applikator skal påsættes hver plastflaske

inden brug. For at lukke plastflasken skal det det nye låg anvendes.

Pakningsstørrelser

Dalacin fås i pakningsstørrelser á 30 ml og á 60 (2 x 30) ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Dalacin

er et registreret varemærke, der tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC.

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2018

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Active substance: tedizolid phosphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5522 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2846/T/28

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2047 (Glycomine SARL)

EU/3/18/2047 (Glycomine SARL)

EU/3/18/2047 (Active substance: Liposomal mannose-1-phosphate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5279 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/055/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (Active substance: 3,4-diaminopyridine phosphate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4095 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/050/02/T/03

Europe -DG Health and Food Safety