Daivonex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Daivonex 50 mikrogram/g creme
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Daivonex 50 mikrogram/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53929
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Daivonex

er et registreret varemærke,

som tilhører LEO Pharma A/S.

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden De begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for

at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet,

hvis der er mere, De vil vide.

• Lægen har ordineret Daivonex

til Dem

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som De har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis en bivirkning bliver værre, eller De

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen

findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at

bruge Daivonex

3. Sådan skal De bruge Daivonex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Daivonex

anvendes til behandling af

psoriasis.

Daivonex

indeholder calcipotriol som er

et D-vitamin lignende stof, som virker ved

at normalisere hudcellernes vækst. Ved

psoriasis sker celledelingen i huden for

hurtigt og huden bliver fortykket, rød og

skællende.

Daivonex

kan anvendes i kombination

med kortikosteroider.

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE

BEGYNDER AT BRUGE DAIVONEX

Brug ikke Daivonex

hvis De:

• er allergisk over for calcipotriol eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Daivonex

(angivet i punkt 6).

• har forstyrrelser i Deres kalkstofskifte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet,

før De bruger Daivonex

, hvis De:

• har alvorlig nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Vær opmærksom på følgende

• Daivonex

bør ikke anvendes i ansigtet.

• De skal vaske Deres hænder efter brug

af Daivonex

for at undgå at cremen

kommer i ansigtet. Er det hænderne,

som skal behandles, skal De passe på

med ikke at få Daivonex

i ansigtet.

• Undgå overdreven brug af solarier og

solbadning mens De er i behandling med

Daivonex

• Hvis De bruger mere Daivonex

end den

anbefalede dosis, kan det medføre at

indholdet af kalk i blodet bliver for højt.

Symptomer på forhøjet kalk i blodet er

tørst, nedsat kraft i arme og ben,

træthed og forstoppelse. Kalkindholdet

normaliseres igen, når behandlingen

ophører.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og

urinprøvekontrol, at De er i behandling

med Daivonex

. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Daivonex

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis De bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

De kan bruge Daivonex

sammen med

anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har

mistanke om, at De er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal De spørge

Deres læge eller apotekspersonalet til

råds, før De bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge

Daivonex

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun bruge

Daivonex

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivonex

påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

388262P001

07/2014

Daivonex

indeholder cetostearylalkohol

Cetostearylalkohol kan give lokalt

hududslæt (fx kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE

DAIVONEX

Brug altid Daivonex

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Cremen påsmøres de angrebne

områder 1-2 gange daglig. I starten af

behandlingen påsmøres cremen

sædvanligvis 2 gange dagligt. Derefter kan

påsmøringen efter behov reduceres til 1

gang daglig.

• Den maksimale dosis må ikke overstige

100 g creme pr. uge.

• Hvis De bruger medicin til hårbunden,

der indeholder calcipotriol, bør den totale

mængde calcipotriol ikke overstige

5 mg pr uge.

• Hvis De bruger cremen samtidig med

lokal kortikosteroidbehandling, bør De fx

bruge Daivonex

om morgen og

kortikosteroider om aftenen.

Hvis De har brugt for meget Daivonex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis De har brugt mere Daivonex

creme,

end der står her, eller mere end lægen har

foreskrevet. Tag pakningen med.

Overdreven brug af Daivonex

kan give

problemer med kalkkoncentrationen i

Deres blod, men vil normaliseres igen når

De stopper behandlingen.

Hvis De har glemt at bruge Daivonex

De må ikke bruge en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis De holder op med at bruge

Daivonex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10

ud af 100 behandlede):

• Kløe, hudirritation, brændende og

stikkende fornemmelse i huden, tør hud,

rødmen af huden og hududslæt (fx

skællende hud eller pusholdige blærer).

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Daivonex

50 mikrogram/g creme

calcipotriol

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Daivonex

creme indeholder:

Aktive stoffer: Calcipotriol 50 mikrogram/

gram som calcipotriolmonohydrat.

Øvrige indholdsstoffer:

Macrogolcetostearylether, cetostearyl-

alkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin,

dinatriumadetat, dinatriumphosphat-

dihydrat, glycerol 85 %, natriumhydroxid,

chloroallylhexaminchlorid, all-rac-

tocopherol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Daivonex

creme fås i pakninger med

100 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev sidst

revideret juni 2014.

07/2014

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1

og 10 ud af 1000 behandlede):

• Forværring af psoriasis. Kontakt lægen.

• Eksem, kontakteksem.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos

færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

• Tørst, nedsat kraft i arme og ben,

træthed og forstoppelse pga. for højt

kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan

medføre beskadigelse af nyrerne. Tal

med lægen.

• Forhøjet kalk i urinen.

• Forbigående lyse eller brune pletter på

huden (hhv. mindre eller øget pigment).

• Øget følsomhed af huden for lys.

• Nældefeber.

• Hævelse i ansigtet og omkring øjnene.

Kontakt lægen.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge,

kan det være livsfarligt. Ring 112.

Daivonex

kan herudover give bivirkninger,

som De normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, fx blodprøver, som igen

bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale

med Deres læge, sygeplejerske eller

apotek. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.

meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk

eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Daivonex

utilgængeligt for

børn.

• Opbevar ikke Daivonex

temperaturer over 25 °C.

• Brug ikke Daivonex

efter den

udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

• Holdbarhed efter åbning er 6 måneder.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.