Dafiro

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dafiro
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dafiro
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet
 • Terapeutisk område:
 • Forhøjet blodtryk
 • Terapeutiske indikationer:
 • Behandling af essentiel hypertension.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000776
 • Autorisation dato:
 • 16-01-2007
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000776
 • Sidste ændring:
 • 27-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/288287/2015

EMEA/H/C/000776

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dafiro

amlodipin/valsartan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Dafiro.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Dafiro skal anvendes.

Hvad er Dafiro?

Dafiro er et lægemiddel, der indeholder de to aktive stoffer amlodipin og valsartan. Det fås som

tabletter (5 mg amlodipin og 80 mg valsartan, 5 mg amlodipin og 160 mg valsartan, 10 mg amlodipin

og 160 mg valsartan).

Hvad anvendes Dafiro til?

Dafiro anvendes til patienter med essentiel hypertension (forhøjet blodtryk), når blodtrykket ikke kan

kontrolleres tilstrækkeligt med amlodipin eller valsartan alene. "Essentiel" betyder, at hypertensionen

ikke har nogen umiddelbar årsag.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Dafiro?

Dafiro tages oralt som en tablet en gang dagligt med vand. Den dosis af Dafiro, der skal anvendes,

afhænger af, hvilken dosis amlodipin eller valsartan patienten fik tidligere. Det kan være nødvendigt,

at patienten først tager tabletterne eller kapslerne særskilt, inden der skiftes til kombinationstabletten.

Hvordan virker Dafiro?

Dafiro indeholder to aktive stoffer, amlodipin og valsartan. Begge er lægemidler mod forhøjet blodtryk,

og de har begge hver især været på markedet i Den Europæiske Union (EU) siden midten af

Dafiro

EMA/288287/2015

Side 2/3

1990'erne. Begge stoffer nedsætter blodtrykket ved at virke afslappende på blodkarrene. Ved at

nedsætte blodtrykket mindskes de risici, som er forbundet med forhøjet blodtryk, såsom slagtilfælde.

Amlodipin er en calciumkanalblokker. Det blokerer de særlige kanaler på cellernes overflade

(calciumkanalerne), hvorigennem calciumioner normalt trænger ind i cellerne. Når der kommer

calciumioner ind i muskelcellerne i blodkarrenes vægge, trækker karrene sig sammen. Amlodipin

mindsker indstrømningen af calcium i cellerne, så de ikke kan trække sig sammen. Dette virker

afslappende på blodkarrene.

Valsartan er en "angiotensin II-receptorantagonist", hvilket betyder, at det blokerer virkningen af et

hormon i kroppen, som kaldes angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig vasokonstriktor (et stof, der

indsnævrer blodkarrene). Ved at blokere de receptorer, som angiotensin II normalt binder sig til,

forhindrer valsartan hormonet i at virke og gør det derved muligt for blodkarrene at udvide sig.

Hvordan blev Dafiro undersøgt?

Amlodipin og valsartan har været anvendt i mange år. Virksomheden fremlagde derfor oplysninger om

de to stoffer fra tidligere undersøgelser og faglitteraturen samt fra nye undersøgelser, hvor der blev

anvendt en kombination af de to stoffer.

Der er udført fem hovedundersøgelser, som omfattede næsten 5 200 patienter, der hovedsagelig

havde let til moderat forhøjet blodtryk. I to af undersøgelserne (med næsten 3 200 patienter) blev

amlodipin, valsartan eller kombinationen af de to stoffer sammenlignet med placebo (en virkningsløs

behandling). I to andre undersøgelser (med deltagelse af 1 891 patienter) blev kombinationen

sammenlignet hos patienter, hvis forhøjede blodtryk ikke kunne kontrolleres tilfredsstillende med

enten 10 mg amlodipin eller 160 mg valsartan. I den femte, mindre undersøgelse blev kombinationen

sammenlignet med lisinopril og hydrochlorothiazid (en anden kombination, som anvendes mod forhøjet

blodtryk) hos 130 patienter med svært forhøjet blodtryk. I samtlige undersøgelser var det vigtigste

mål for virkningen reduktionen af det diastoliske blodtryk (blodtrykket målt mellem to hjerteslag).

Blodtrykket blev målt i "millimeter kviksølv" (mmHg).

Virksomheden fremlagde desuden dokumentation for, at blodets indhold af amlodipin og valsartan er

den samme hos personer, der får Dafiro, som hos dem, der får de to lægemidler hver for sig.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Dafiro?

Kombinationen af amlodipin og valsartan var mere effektiv til at sænke blodtrykket end placebo og var

mere effektiv end valsartan eller amlodipin anvendt alene. I de undersøgelser, hvor kombinationen

blev sammenlignet hos patienter, der allerede fik enten amlodipin eller valsartan, var blodtrykket hos

de patienter, der fik valsartan alene, faldet med 6,6 mmHg efter otte uger, sammenlignet med

henholdsvis 9,6 og 11,4 mmHg hos de patienter, der desuden fik 5 eller 10 mg amlodipin. Hos de

patienter, der fik amlodipin alene, faldt blodtrykket med 10,0 mmHg sammenlignet med 11,8 mmHg

hos dem, der desuden fik 160 mg valsartan.

Hvilken risiko er der forbundet med Dafiro?

De hyppigste bivirkninger ved Dafiro (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

hovedpine, betændelse i næse og hals (nasopharyngitis), influenza, lavt kaliumindhold i blodet

(hypokaliæmi), forskellige former for hævelser (ødemer), træthed, rødmen, kraftesløshed (asteni) og

hedeture. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Dafiro fremgår af indlægssedlen.

Dafiro

EMA/288287/2015

Side 3/3

Dafiro må ikke anvendes til patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for amlodipin eller andre

lægemidler i gruppen af "dihydropyridinderivater", valsartan eller andre af indholdsstofferne. Det må

ikke anvendes til gravide, som er længere end tre måneder henne i graviditeten, og det frarådes at

anvende lægemidlet i de første tre måneder af graviditeten. Dafiro må ikke anvendes til patienter med

svær lever- eller galdeblæresygdom, patienter med visse hjerteproblemer eller patienter med svær

hypotension (lavt blodtryk).

Dafiro må heller ikke anvendes i kombination med lægemidler, der indeholder aliskiren (som også

anvendes til behandling af essentiel hypertension), hos patienter med type 2-diabetes eller patienter

med eller moderat eller svær nyresygdom. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Dafiro godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Dafiro opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Dafiro.

Andre oplysninger om Dafiro

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Dafiro den 16. januar 2007.

Den fuldstændige EPAR for Dafiro findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Dafiro, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2015.

Indlægsseddel

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 80 mg valsartan.

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

Mörkgul, rund, filmdragerad tablett med fasade kanter, präglad med ”NVR” på ena sidan och ”NV”

på andra sidan.

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

Mörkgul, oval, filmdragerad tablett, präglad med ”NVR” på ena sidan och ”ECE” på andra sidan.

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Dafiro är avsett för vuxna vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat med amlodipin eller valsartan i

monoterapi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos av Dafiro är en tablett dagligen.

Dafiro 5 mg/80 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat med endast

amlodipin 5 mg eller valsartan 80 mg.

Dafiro 5 mg/160 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat med endast

amlodipin 5 mg eller valsartan 160 mg.

Dafiro 10 mg/160 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat med endast

amlodipin 10 mg eller valsartan 160 mg eller med Dafiro 5 mg/160 mg.

Dafiro kan intas oberoende av måltid.

Individuell dostitrering med komponenterna (dvs. amlodipin och valsartan) rekommenderas före byte

till kombination med fast dos. När det är kliniskt lämpligt, kan direkt byte från monoterapi till en

kombination med fast dos övervägas.

Av bekvämlighetsskäl kan patienter som får valsartan och amlodipin från separata tabletter/kapslar

byta till Dafiro, som innehåller samma komponenter.

Nedsatt njurfunktion

Det finns inga tillgängliga kliniska data för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Ingen

dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Vid måttligt

nedsatt njurfunktion rekommenderas kontroll av kaliumnivåer och kreatinin.

Nedsatt leverfunktion

Dafiro är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Försiktighet skall iakttas då Dafiro ges till patienter med nedsatt leverfunktion eller hinder i

gallvägarna (se avsnitt 4.4). För patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion utan gallstas

skall dosen valsartan inte överstiga 80 mg. Någon dosregim med amlodipin för patienter med mild

till måttligt nedsatt leverfunktion har inte fastställts. När man växlar hypertonipatienter (se

avsnitt 4.1) med nedsatt leverfunktion till amlodipin eller Dafiro, ska den lägsta tillgängliga dosen av

amlodipin i monoterapi respektive i fasta kombinationen användas.

Äldre (≥65

år)

Hos äldre patienter krävs försiktighet vid ökning av dosen. När man växlar äldre hypertonipatienter

(se avsnitt 4.1) till amlodipin eller Dafiro, ska den lägsta tillgängliga dosen av amlodipin i

monoterapi respektive i fasta kombinationen användas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Dafiro för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning.

Det rekommenderas att Dafiro tas tillsammans med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, mot dihydropyridinderivat eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Gravt nedsatt leverfunktion, biliär cirros eller gallstas.

Samtidig användning av Dafiro och läkemedel som innehåller aliskiren är kontraindicerad hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se

avsnitt 4.5 och 5.1).

Andra och tredje trimestern av graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Svår hypotoni.

Chock (inklusive kardiogen chock).

Utflödeshinder i vänster kammare (t ex hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati och höggradig

aortastenos).

Hemodynamiskt instabil hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt.

4.4

Varningar och försiktighet

Säkerhet och effekt av amlodipin vid hypertensiv kris har inte fastställts.

Graviditet

Behandling med angiotensin II-antagonister bör inte påbörjas under graviditet. Om inte fortsatt

behandling med angiotensin II-antagonister anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet,

erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under

graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med angiotensin II-antagonister avbrytas direkt

och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Svår hypotoni sågs hos 0,4 % av patienterna med okomplicerad hypertoni som behandlades med

Dafiro i placebokontrollerade studier. Hos patienter med aktiverat renin-angiotensinsystem (t ex

dehydrerade patienter och/eller patienter med natriumförlust som får höga doser diuretika), som får

angiotensinreceptorblockerare, kan symtomatisk hypotoni uppträda. Korrigering av detta tillstånd

innan behandling med Dafiro påbörjas eller noggrann medicinsk övervakning vid behandlingsstart

rekommenderas.

Om hypotoni inträffar med Dafiro skall patienten placeras i ryggläge och om nödvändigt ges

intravenös infusion av vanlig saltlösning. Behandlingen kan fortsätta så snart blodtrycket stabiliserats.

Hyperkalemi

Samtidig behandling med kaliumtillägg, kaliumsparande diuretika, saltersättningar innehållande

kalium eller andra läkemedel som kan höja kaliumnivåerna (t ex heparin) skall ske med försiktighet

och med frekvent kontroll av kaliumnivåerna.

Njurartärstenos

Dafiro bör användas med försiktighet för att behandla hypertoni på patienter med ensidig eller

bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure eftersom urea i blodet och

serumkreatinin kan öka hos dessa patienter.

Njurtransplantation

Det finns ännu ingen erfarenhet avseende säkerheten hos Dafiro hos patienter som nyligen har

genomgått njurtransplantation.

Nedsatt leverfunktion

Valsartan elimineras oftast oförändrat via gallan. Amlodipins halveringstid är förlängd och AUC-

värdena är högre hos patienter med nedsatt leverfunktion. Inga dosrekommendationer har fastställts.

Särskild försiktighet skall iakttas vid administrering av Dafiro till patienter med lätt till måttligt

nedsatt leverfunktion eller hinder i gallvägarna.

För patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion utan gallstas skall dosen valsartan inte

överstiga 80 mg.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av Dafiro är nödvändig till patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion

(glomerulär filtreringshastighet >30 ml/min/1,73 m

). Vid måttligt nedsatt njurfunktion

rekommenderas kontroll av kaliumnivåer och kreatinin.

Primär hyperaldosteronism

Patienter med primär hyperaldosteronism bör ej behandlas med angiotensin II-antagonisten valsartan,

eftersom deras renin-angiotensinsystem är påverkat av grundsjukdomen.

Angioödem

Angioödem, inklusive svullnad i struphuvudet och stämbanden, vilket orsakar luftvägsobstruktion

och/eller svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga, har rapporterats hos patienter behandlade

med valsartan. Några av dessa patienter hade tidigare upplevt angioödem med andra läkemedel,

inklusive ACE-hämmare. Behandling med Dafiro bör avbrytas omedelbart hos patienter som

utvecklar angioödem och ska inte ges på nytt.

Hjärtsvikt/genomgången hjärtinfarkt

Som en följd av hämningen av renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan förändringar i

njurfunktionen förväntas hos känsliga patienter. Hos patienter med svår hjärtsvikt, vars njurfunktion

kan vara beroende av aktiviteten hos renin-angiotensin-aldosteronsystemet, har behandling med

ACE-hämmare och angiotensinreceptorantagonister orsakat oliguri och/eller progressiv azotemi samt

(sällsynt) akut njursvikt och/eller dödsfall. Liknande utfall har rapporterats med valsartan.

Utvärdering av patienter med hjärtsvikt eller efter hjärtinfarkt ska alltid omfatta bedömning av

njurfunktion.

I en placebokontrollerad långtidsstudie (PRAISE-2) av amlodipin på patienter med NYHA (New

York Heart Association Classification) hjärtsvikt klass III och IV av icke-ischemisk etiologi

rapporterades ökad förekomst av lungödem med amlodipin, trots att det inte var någon väsentlig

skillnad i förekomsten av förvärrad hjärtsvikt, jämfört med placebo.

Kalciumantagonister, inklusive amlodipin, ska användas med försiktighet av patienter med kronisk

hjärtinsufficiens eftersom det kan öka risken för framtida kardiovaskulära händelser och mortalitet.

Aorta- och mitralisstenos

Som vid alla andra kärlvidgande medel skall särskild försiktighet iakttas hos patienter som lider av

mitralisstenos eller betydande aortastenos som inte är höggradig.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller

aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt).

Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under

övervakning av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av

njurfunktion, elektrolyter och blodtryck. ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör

inte användas samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

Dafiro har inte studerats på någon annan patientpopulation än hypertoni.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vanliga interaktioner vid kombinationen

Inga läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med Dafiro och andra läkemedel.

Att beakta vid samtidig användning

Andra blodtryckssänkande medel

Vanliga blodtryckssänkande medel (t.ex. alfablockerare, diuretika) och andra läkemedel, som kan

orsaka hypotona biverkningar (t.ex. tricykliska antidepressiva och alfablockerare för behandling av

benign prostatahyperplasi) kan öka den blodtryckssänkande effekten av kombinationen.

Interaktioner förknippade med amlodipin

Samtidig användning rekommenderas inte

Grapefrukt eller grapefruktjuice

Administrering av amlodipin med grapefrukt eller grapefruktjuice rekommenderas inte eftersom

biotillgängligheten kan öka hos vissa patienter, vilket resulterar i ökade blodtryckssänkande effekter.

Nödvändiga försiktighetsåtgärder vid samtidig användning

CYP3A4-hämmare

Samtidig användning av amlodipin med starka eller måttliga CYP3A4-hämmare (proteashämmare,

azolantimykolytika, makrolider så som erytromycin eller klaritromycin, verapamil eller diltiazem)

kan ge upphov till signifikanta ökningar i exponering av amlodipin. De kliniska effekterna av dessa

farmakokinetiska variationer kan vara mer uttalad hos äldre. Klinisk övervakning och dosjusteringar

kan därför vara nödvändigt.

CYP3A4-inducerare (antikonvulsiva, [t ex karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin,

primidon], rifampicin och Hypericum perforatum (Johannesört))

Vid samtidig användning av kända inducerare av CYP3A4 kan plasmakoncentrationen av amlodipin

variera. Därför ska blodtrycket övervakas och dosjustering övervägas både under och efter samtidig

medicinering, särskilt med starka inducerare av CYP3A4 (t.ex. rifampicin, hypericum perforatum).

Simvastatin

Samtidig administrering av multipla doser av 10 mg amlodipin med 80 mg simvastatin resulterade i

en 77 % ökning i exponeringen av simvastatin jämfört med simvastatin ensamt. Det rekommenderas

att begränsa dosen av simvastatin till 20 mg dagligen hos patienter som behandlas med amlodipin.

Dantrolen (infusion)

Hos djur har letalt ventrikelflimmer och kardiovaskulär kollaps observerats i samband med

hyperkalemi efter intravenös administrering av verapamil och dantrolen. På grund av risken för

hyperkalemi rekommenderas att undvika samtidig administrering av kalciumantagonister och

amlodipin till patienter som är känsliga för malign hypertermi och vid behandling av malign

hypertermi.

Att beakta vid samtidig användning

Övrigt

I kliniska interaktionsstudier påverkade inte amlodipin farmakokinetiken hos atorvastatin, digoxin,

warfarin eller ciklosporin.

Interaktioner förknippade med valsartan

Samtidig användning rekommenderas inte

Litium

Reversibla ökningar av litiumkoncentrationerna i serum samt toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister, inklusive valsartan.

Därför rekommenderas noggrann kontroll av serumlitiumnivåerna vid samtidig användning. Om ett

diuretikum används också, kan risken för litiumtoxicitet förmodligen ökas ytterligare med Dafiro.

Kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium och andra

substanser som kan öka kaliumnivåerna

Om ett läkemedel som påverkar kaliumnivåerna skall förskrivas i kombination med valsartan är

kontroll av kaliumnivåerna i plasma tillrådlig.

Nödvändiga försiktighetsåtgärder vid samtidig användning

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), inklusive selektiva COX-2-hämmare,

acetylsalicylsyra (>3 g/dag) och icke-selektiva NSAID-medel

När angiotensin II-antagonister ges samtidigt som NSAID-medel kan den blodtryckssänkande

effekten dämpas. Samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAID-medel kan även

leda till en ökad risk för förvärrad njurfunktion och ökade serumkaliumnivåer. Vid inledningen av

sådan behandling rekommenderas därför kontroll av njurfunktionen, liksom adekvat hydrering av

patienten.

Hämmare av transportproteinet för upptag (rifampicin, ciklosporin) eller transportproteinet för

utflöde (ritonavir)

Resultaten av en undersökning in vitro med human levervävnad indikerar att valsartan är ett substrat

för transportproteinet OATP1B1 för upptag i levern och för transportproteinet MRP2 för hepatiskt

utflöde. Samtidig administrering av hämmare av transportproteinet för upptag (rifampicin,

ciklosporin) eller transportproteinet för utflöde (ritonavir) kan öka den systemiska exponeringen för

valsartan.

Dubbel blockad av RAAS med angiotensin II-antagonister, ACE-hämmare eller aliskiren

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi

och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar

RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Övrigt

I monoterapi med valsartan har inga interaktioner av klinisk betydelse observerats med följande

substanser: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydroklortiazid,

amlodipin och glibenklamid.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Amlodipin

Säkerheten vid användning av amlodipin till gravida kvinnor har inte fastställts.

Reproduktionstoxikologiska effekter vid höga doser har observerats i djurstudier (se avsnitt 5.3).

Användning under graviditet rekommenderas endast då det inte finns säkrare alternativ och när

sjukdomen i sig innebär en större risk för modern och fostret.

Valsartan

Angiotensin II-antagonister bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4).

Angiotensin II-antagonister är kontraindicerade under graviditetens andra och tredje trimester (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga: en något ökad risk kan inte uteslutas. Kontrollerade

epidemiologiska data saknas för angiotensin II-antagonister men likartade risker kan föreligga för

denna läkemedelsgrupp. Om inte fortsatt behandling med angiotensin II-antagonister anses

nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen

är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med

angiotensin II-antagonister avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med angiotensin II-antagonister under andra och tredje trimestern kan

inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening)

och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotoni, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för angiotensin II-antagonister förekommit under graviditetens andra trimester

rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt angiotensin II-antagonister bör observeras noggrant med avseende

på hypotoni (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning

Amlodipin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Man beräknar att den andel av moderns dos som

överförs till barnet ligger inom kvartilavståndet 3–7 %, med ett maximalt värde på 15 %. Det är inte

känt vilken effekt amlodipin har på spädbarn. Ingen information finns angående användning av

Dafiro under amning. Därför rekommenderas inte Dafiro utan i stället är alternativa behandlingar

med bättre dokumenterad säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda

eller prematura barn.

Fertilitet

Inga kliniska studier på fertilitet har utförts med Dafiro.

Valsartan

Valsartan hade inga negativa effekter på reproduktionen hos han- eller honråttor vid perorala doser

upp till 200 mg/kg/dag. Denna dos är 6 gånger den maximala rekommenderade humana dosen,

baserat på mg/m

(beräkningarna utgår från en oral dos på 320 mg/dag och en 60-kg patient).

Amlodipin

Reversibla biokemiska förändringar i spermiers huvud har rapporterats hos vissa patienter som

behandlats med kalciumantagonister. Kliniska data om amlodipins eventuella effekt på fertiliteten är

otillräckliga. I en studie på råttor sågs negativa effekter på manlig fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter som tar Dafiro och framför fordon eller använder maskiner skall ta hänsyn till att yrsel eller

trötthet kan uppträda emellanåt.

Amlodipin kan ha liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Om patienter som tar amlodipin får yrsel, huvudvärk, trötthet eller illamående kan reaktionsförmågan

vara nedsatt.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten hos Dafiro har utvärderats i fem kontrollerade kliniska studier på 5 175 patienter, av

vilka 2 613 fick valsartan i kombination med amlodipin. Följande biverkningar visade sig vara de

vanligast förekommande eller mest betydande eller allvarliga: nasofaryngit, influensa,

överkänslighet, huvudvärk, synkope, ortostatisk hypotoni, ödem, pittingödem, ansiktsödem, perifert

ödem, trötthet, rodnad, asteni och blodvallning.

Biverkningar i tabellform

Biverkningsfrekvenserna har angetts enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga

(≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket

sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

MedDRA

organsystem-

klassificering

Biverkningar

Frekvens

Dafiro

Amlodipin

Valsartan

Infektioner och

infestationer

Nasofaryngit

Vanliga

Influensa

Vanliga

Blodet och

lymfsystemet

Minskat hemoglobin och

hematokrit

Ingen känd

frekvens

Leukopeni

Mycket

sällsynta

Neutropeni

Ingen känd

frekvens

Thrombocytopeni, ibland

med purpura

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Mindre

vanliga

Hyperkalcemi

Mindre

vanliga

Hyperglykemi

Mycket

sällsynta

Hyperlipidemi

Mindre

vanliga

Hyperurikemi

Mindre

vanliga

Hypokalemi

Vanliga

Hyponatremi

Mindre

vanliga

Psykiska störningar

Depression

Mindre

vanliga

Sällsynta

Sömnlöshet/sömnstörningar

Mindre

vanliga

Humörförändringar

Mindre

vanliga

Förvirring

Sällsynta

Centrala och perifera

nervsystemet

Onormal koordination

Mindre

vanliga

Yrsel

Mindre

vanliga

Vanliga

Postural yrsel

Mindre

vanliga

Smakförändringar

Mindre

vanliga

Extrapyramidala syndrom

Ingen känd

frekvens

Huvudvärk

Vanliga

Vanliga

Hypertoni

Mycket

sällsynta

Parestesier

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Perifer neuropati, neuropati

Mycket

sällsynta

Somnolens

Mindre

vanliga

Vanliga

Synkope

Mindre

vanliga

Tremor

Mindre

vanliga

Hypoestesi

Mindre

vanliga

Ögon

Synstörning

Sällsynta

Mindre

vanliga

Synnedsättning

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Öron och balansorgan

Tinnitus

Sällsynta

Mindre

vanliga

Vertigo

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Hjärtat

Hjärtklappning

Mindre

vanliga

Vanliga

Synkope

Sällsynta

Takykardi

Mindre

vanliga

Arytmier (inklusive

bradykardi, ventrikulär

takycardi, och

förmaksflimmer)

Mycket

sällsynta

Hjärtinfarkt

Mycket

sällsynta

Blodkärl

Rodnad

Vanliga

Hypotoni

Sällsynta

Mindre

vanliga

Ortostatisk hypotoni

Mindre

vanliga

Vaskulit

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Mindre

vanliga

Mycket

sällsynta

Mindre

vanliga

Dyspne

Mindre

vanliga

Smärta i svalg

Mindre

vanliga

Rinit

Mindre

vanliga

Magtarmkanalen

Magbesvär, övre buksmärta

Mindre

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Förändrade tarmvanor

Mindre

vanliga

Förstoppning

Mindre

vanliga

Diarré

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Muntorrhet

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Dyspepsi

Mindre

vanliga

Gastrit

Mycket

sällsynta

Gingivalhyperplasi

Mycket

sällsynta

Illamående

Mindre

vanliga

Vanliga

Pankreatit

Mycket

sällsynta

Kräkning

Mindre

vanliga

Lever och gallvägar

Onormalt leverfunktionstest,

inkluderande förhöjt

blodbilirubin

Mycket

sällsynta*

Ingen känd

frekvens

Hepatit

Mycket

sällsynta

Intrahepatisk kolestas,

gulsot

Mycket

sällsynta

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci

Mindre

vanliga

Angioneurotiskt ödem

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Bullös dermatit

Ingen känd

frekvens

Erythema

Mindre

vanliga

Erythema multiforme

Mycket

sällsynta

Exantem

Sällsynta

Mindre

vanliga

Hyperhidros

Sällsynta

Mindre

vanliga

Fotosensitivitetsreaktion

Mycket

sällsynta

Klåda

Sällsynta

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Purpura

Mindre

vanliga

Utslag

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Missfärgning av huden

Mindre

vanliga

Urtikaria och andra former

av hudutslag

Mycket

sällsynta

Exfoliativ dermatit

Mycket

sällsynta

Stevens-Johnson syndrom

Mycket

sällsynta

Quincke-ödem

Mycket

sällsynta

Toxisk epidermal nekrolys

Ingen känd

frekvens

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Artralgi

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Ryggsmärta

Mindre

vanliga

Mindre

vanliga

Svullna leder

Vanliga

Muskelkramp

Sällsynta

Mindre

vanliga

Myalgi

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Ankelsvullnad

Vanliga

Tyngdkänsla

Sällsynta

Njurar och urinvägar

Förhöjt blodkreatinin

Ingen känd

frekvens

Urineringsstörningar

Mindre

vanliga

Nokturi

Mindre

vanliga

Pollakisuri

Sällsynta

Mindre

vanliga

Polyuri

Sällsynta

Njursvikt och nedsatt

njurfunktion

Ingen känd

frekvens

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Impotens

Mindre

vanliga

Erektil dysfunktion

Sällsynta

Gynekomasti

Mindre

vanliga

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Vanliga

Mindre

vanliga

Obehag, sjukdomskänsla

Mindre

vanliga

Trötthet

Vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Ansiktsödem

Vanliga

Rodnad, värmevallningar

Vanliga

Icke kardiell bröstsmärta

Mindre

vanliga

Ödem

Vanliga

Vanliga

Perifert ödem

Vanliga

Smärta

Mindre

vanliga

Pittingödem

Vanliga

Undersökningar

Förhöjt blodkalium

Ingen känd

frekvens

Viktökning

Mindre

vanliga

Viktminskning

Mindre

vanliga

oftast i samband med kolestas

Ytterligare information om kombinationen

Perifert ödem, en känd biverkan av amlodipin, förekom generellt med en lägre incidens hos de

patienter som fick kombinationen amlodipin/valsartan än hos de som fick enbart amlodipin. I

dubbelblinda, kontrollerade, kliniska studier, var incidensen för perifert ödem per dos enligt

följande:

% av patienterna som upplevde

perifert ödem

Valsartan (mg)

Amlodipin

(mg)

10,3

Incidensen av perifert ödem i medeltal med en jämn avvägning för alla doser var 5,1 % för

kombinationen amlodipin/valsartan.

Ytterligare information om de enskilda komponenterna

Biverkningar som tidigare rapporterats med någon av de enskilda komponenterna (amlodipin eller

valsartan) kan vara tänkbara biverkningar med Dafiro likaså, även om de inte observerats i någon

klinisk studie eller från erfarenhet efter lansering.

Amlodipin

Vanliga

Sömnighet, yrsel, palpitationer, buksmärtor, illamående, ankelsvullnad.

Mindre

vanliga

Sömnlöshet, humörsvängningar (inklusive ångest), depression, tremor, dysgeusi,

synkope, hypoestesi, synstörningar (inklusive dubbelseende), tinnitus, hypotension,

dyspné, rinit, kräkningar, dyspepsi, alopeci, purpura, missfärgning av huden,

hyperhidros, pruritus, exantem , myalgi, muskelkramper, smärta, urineringsbesvär,

ökad urineringsfrekvens, impotens, gynekomasti, bröstsmärta, sjukdomskänsla,

viktökning, viktminskning.

Sällsynta

Förvirring.

Mycket

sällsynta

Leukocytopeni, trombocytopeni, allergiska reaktioner, hyperglykemi, hypertoni,

perifer neuropati, hjärtinfarkt, arytmi (inkl. bradykardi, ventrikulär takykardi och

förmaksflimmer), vaskulit, pankreatit, gastrit, gingival hyperplasi, hepatit, gulsot,

förhöjda leverenzymer*, angioödem, erythema multiforme, urtikaria, exfoliativ

dermatit, Stevens-Johnsons syndrom, Quinckes ödem, fotosensibilitet.

Ingen känd

frekvens

Toxisk epidermal nekrolys

* oftast i samband med kolestas

Exceptionella fall av extrapyramidalt syndrom har rapporterats.

Valsartan

Ingen känd

frekvens

Minskning av hemoglobin, minskning av hematokrit, neutropeni, trombocytopeni,

förhöjt serumkalium, förhöjda leverfunktionsvärden inkluderande ökning av

serumbilirubin, njursvikt och nedsatt njurfunktion, förhöjt serumkreatinin,

angioödem, myalgi, vaskulit, överkänslighet inklusive serumsjuka.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Erfarenhet från överdosering med Dafiro saknas. Det främsta symtomet på överdosering med

valsartan kan vara uttalad hypotoni med yrsel. Överdosering med amlodipin kan leda till omfattande

perifer kärlvidgning och, eventuellt, reflextakykardi. Markant och eventuellt förlängd systemisk

hypotoni upp till och inkluderande chock med dödlig utgång har rapporterats.

Behandling

Om intaget nyligen skett kan framkallande av kräkning eller ventrikelsköljning övervägas.

Administrering av aktivt kol till friska frivilliga omedelbart eller upp till två timmar efter intaget av

amlodipin har visat sig minska absorptionen av amlodipin väsentligt. Kliniskt signifikant hypotoni på

grund av överdosering av Dafiro kräver aktiv kardiovaskulär support, inkluderande frekvent kontroll

av hjärt- och andningsfunktionen, upphöjande av extremiteterna samt uppmärksamhet avseende

volym av cirkulationsvätska och urinproduktion. Kärlsammandragande medel kan vara till hjälp vid

återställande av vaskulär kondition och blodtryck, förutsatt att detta inte är kontraindicerat.

Intravenöst kalciumglukonat kan vara till nytta för att reversera effekterna av kalciumkanalblockad.

Varken valsartan eller amlodipin torde kunna avlägsnas genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet; angiotensin II-

antagonister, kombinationer; angiotensin II-antagonister och kalciumantagonister, ATC-kod:

C09DB01

Dafiro kombinerar två blodtryckssänkande substanser med kompletterande mekanismer för att

kontrollera blodtrycket hos patienter med essentiell hypertoni: Amlodipin tillhör

kalciumantagonistklassen och valsartan angiotensin II-antagonistklassen av läkemedel. En

kombination av dessa substanser har en extra blodtryckssänkande effekt och minskar blodtrycket i

högre grad än behandling med endast en av komponenterna.

Amlodipin/Valsartan

Kombinationen av amlodipin och valsartan åstadkommer en dosrelaterad, ytterligare sänkning av

blodtrycket tvärsöver det terapeutiska dosområdet. Den blodtryckssänkande effekten av en

engångsdos av kombinationen kvarstår i 24 timmar.

Placebokontrollerade studier

Över 1 400 hypertoniker fick Dafiro en gång dagligen i två placebokontrollerade studier. Vuxna med

lätt till måttlig, okomplicerad, essentiell hypertoni (genomsnittligt diastoliskt blodtrycksvärde i

sittande

95 och <110 mmHg) enrollerades. Patienter med hög kardiovaskulär risk – hjärtsvikt, typ I-

diabetes och otillräckligt kontrollerad typ II-diabetes och hjärtinfarkt eller stroke i anamnesen under

det senaste året – exkluderades.

Aktivt kontrollerade studier hos patienter som inte svarade på monoterapi

I en randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad multicenterstudie med parallella grupper har man

visat en normalisering av blodtrycket (dalvärde för diastoliskt blodtryck i sittande <90 mmHg i slutet

av studien) hos patienter med otillräcklig kontroll av valsartan 160 mg hos 75 % av patienterna som

fick amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg och 62 % av patienterna som fick amlodipin/valsartan

5 mg/160 mg, jämfört med 53 % av patienterna som stod kvar på valsartan 160 mg. Genom tillägget

av amlodipin 10 mg och 5 mg fick man en ytterligare sänkning av det systoliska/diastoliska

blodtrycket om 6,0/4,8 mmHg respektive 3,9/2,9 mmHg, jämfört med patienter som stod kvar på

endast valsartan 160 mg.

I en randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad multicenterstudie med parallella grupper har man

visat en normalisering av blodtrycket (dalvärde för diastoliskt blodtryck i sittande <90 mmHg i slutet

av studien) hos patienter med otillräcklig kontroll av amlodipin 10 mg hos 78 % av patienterna som

fick amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg, jämfört med 67 % av patienterna som stod kvar på

amlodipin 10 mg. Genom tillägget av valsartan 160 mg fick man en ytterligare sänkning av det

systoliska/diastoliska blodtrycket om 2,9/2,1 mmHg, jämfört med patienter som stod kvar på endast

amlodipin 10 mg.

Dafiro undersöktes också i en aktivt kontrollerad studie på 130 hypertoniker med ett genomsnittligt

diastoliskt blodtryck i sittande ≥110 mmHg och <120 mmHg. I denna studie (blodtryckets

utgångsvärde 171/113 mmHg) sjönk blodtrycket i sittande med 36/29 mmHg efter en dos av Dafiro

5 mg/160 mg, upptitrerat till 10 mg/160 mg, jämfört med 32/28 mmHg efter en dos

lisinopril/hydroklortiazid 10 mg/12,5 mg, upptitrerat till 20 mg/12,5 mg.

I två uppföljande långtidsstudier bibehölls effekten av Dafiro i mer än ett år. Abrupt utsättning av

Dafiro har inte orsakat någon snabb höjning av blodtrycket.

Ålder, kön, ras eller kroppsmasseindex, BMI (≥30 kg/m

, <30 kg/m

) påverkade inte svaret på Dafiro.

Dafiro har inte studerats på annan patientgrupp än hypertoniker. Valsartan har studerats på patienter

med genomgången hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Amlodipin har studerats på patienter med kronisk stabil

angina, vasospastisk angina och angiografiskt dokumenterad koronarartärsjukdom.

Amlodipin

Amlodipinkomponenten i Dafiro hämmar det transmembrana flödet av kalciumjoner in i hjärta och

glatt muskulatur. Amlodipins blodtryckssänkande verkningsmekanism beror på en direkt relaxerande

effekt på den glatta muskulaturen, vilket minskar det perifera motståndet i blodkärlen och

blodtrycket. Experimentella data tyder på att amlodipin binds till både dihydropyridina och icke-

dihydropyridina bindningsställen. De sammandragande processerna i hjärtmuskeln och kärlens glatta

muskel är beroende av extracellulära kalciumjoners rörelser in i dessa celler genom speciella

jonkanaler.

Efter administrering av terapeutiska doser till patienter med hypertoni vidgar amlodipin kärlen, vilket

leder till en sänkning av blodtrycket i ryggläge och stående. Dessa blodtryckssänkningar åtföljs inte

av någon väsentlig förändring av hjärtfrekvensen eller av katekolaminnivåerna i plasma efter kronisk

dosering.

Plasmakoncentrationerna står i relation till effekten hos både unga och äldre patienter.

Hos hypertoniker med normal njurfunktion ledde terapeutiska doser av amlodipin till minskat renalt

kärlmotstånd samt ökad glomerulär filtrationshastighet och effektivt renalt plasmaflöde, utan

förändring i filtrationsfraktion eller proteinuri.

Liksom vid andra kalciumkanalblockerare har hemodynamiska mätningar av hjärtfunktionen vid vila

och träning (eller gång) hos patienter med normal kammarfunktion som behandlats med amlodipin i

allmänhet visat en liten ökning av hjärtindex, utan väsentlig påverkan på dP/dt eller på

vänsterkammarens diastoliska sluttryck eller volym. I hemodynamiska studier har amlodipin inte visat

någon negativ inotrop effekt vid administrering inom det terapeutiska dosområdet på intakta djur och

människa, inte heller vid samtidig administrering med betablockerare på människa.

Amlodipin förändrar inte sinusknutans funktion eller atrioventrikuläröverledning hos intakta djur

eller människa. I kliniska studier där amlodipin gavs i kombination med betablockerare till patienter

med antingen hypertoni eller angina observerades inga negativa effekter på de elektrokardiografiska

parametrarna.

Användning hos patienter med hypertoni

En randomiserad, dubbelblind morbiditets-mortalitetsstudie kallad ALLHAT (Antihypertensive and

Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial) utfördes för att jämföra några nyare

behandlingar, amlodipin 2,5-10 mg/dag (kalciumkanalblockerare) eller lisinopril 10-40 mg/dag

(ACE-hämmare) som första linjens behandling med behandling med tiaziddiuretikumet klortalidon

12,5-25 mg/dag vid lätt till måttlig hypertoni.

Totalt randomiserades 33 357 hypertoniker, 55 år eller äldre, och dessa följdes under i genomsnitt

4,9 år. Patienterna hade minst en riskfaktor för kranskärlssjukdom, dvs. tidigare hjärtinfarkt eller

stroke (>6 månader före rekryteringen till studien) eller dokumenterad annan aterosklerotisk

kardiovaskulär sjukdom (totalt 51,5 %), typ 2-diabetes (36,1 %), HDL-C på <35 mg/dl eller

<0,906 mmol/l (11,6 %), vänsterkammarhypertrofi diagnostiserad genom EKG eller ekokardiogram

(20,9 %) samt aktiv cigarettrökning (21,9 %).

Primärt effektmått var en kombination av fatal kranskärlssjukdom och icke-fatal hjärtinfarkt. Man

såg ingen signifikant skillnad i primärt effektmått mellan amlodipinbaserad behandling och

klortalidonbaserad behandling, riskkvot (RR) 0,98, 95 % KI (0,90-1,07), p=0,65. Bland de

sekundära effektmåtten var incidensen för hjärtsvikt (en del i ett komponerat effektmått för

kardiovaskulär sjukdom) signifikant högre i amlodipingruppen än i klortalidongruppen (10,2 %

respektive 7,7 %, RR 1,38, 95 % KI (1,25-1,52) p<0,001). Det fanns dock ingen signifikant skillnad

mellan mortalitet av alla orsaker för amlodipinbaserad behandling och klortalidonbaserad

behandling, RR 0,96, 95 % KI (0,89-1,02), p=0,20.

Valsartan

Valsartan är en oralt aktiv, potent och specifik angiotensin II-receptorantagonist. Den verkar selektivt

på receptorsubtypen AT

, som ansvarar för de kända effekterna av angiotensin II. De ökade

plasmanivåerna av angiotensin II efter AT

-receptorblockad med valsartan kan stimulera den

oblockerade receptorsubtypen AT

, som tycks motväga effekten av AT

-receptorn. Valsartan utövar

ingen partiell agonistisk aktivitet på AT

-receptorn och har mycket större (cirka 20 000 gånger)

affinitet till AT

-receptorn än till AT

-receptorn.

Valsartan hämmar inte ACE, även kallat kininas II, som konverterar angiotensin I till angiotensin II

och bryter ner bradykinin. Eftersom det inte är någon effekt på ACE och inte någon potentiering av

bradykinin eller substans P, torde inte angiotensin II-antagonister orsaka hosta. I kliniska studier där

valsartan jämfördes med ACE-hämmare var incidensen av torrhosta väsentligt lägre (p<0,05) hos

patienter som fick valsartan än hos dem som fick ACE-hämmare (2,6 % respektive 7,9 %). I en

klinisk studie på patienter med anamnes på torrhosta vid behandling med ACE-hämmare uppträdde

hosta hos 19,5 % av patienterna på valsartan och hos 19 % av patienterna på tiaziddiuretika, jämfört

med 68,5 % av dem som behandlades med en ACE-hämmare (p<0,05). Valsartan binds inte till och

blockerar inte andra hormonreceptorer eller jonkanaler av betydelse för regleringen av

kardiovaskulärsystemet.

Vid tillförsel av valsartan till patienter med hypertoni reduceras blodtrycket utan att hjärtfrekvensen

påverkas.

Efter peroral administrering av en engångsdos ses hos de flesta patienter en blodtryckssänkande

effekt inom 2 timmar och maximal blodtryckssänkande effekt uppnås inom 4-6 timmar. Den

blodtryckssänkande effekten kvarstår i 24 timmar efter administreringen. Vid upprepad

administrering uppnås maximal blodtryckssänkande effekt oavsett dos generellt inom 2-4 veckor och

effekten bibehålls vid långtidsbehandling. Abrupt utsättning av valsartan har inte orsakat rebound-

hypertoni eller andra negativa kliniska effekter.

Övrigt: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and

in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] och VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes]) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och

en angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA

NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och

mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades

jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat

även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter

med diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en

ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom

det fanns en ökad risk för oönskat utfallt. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare

i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser

av intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-

gruppen än i placebo-gruppen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Linjäritet

Amlodipin och valsartan uppvisar linjär farmakokinetik.

Amlodipin/Valsartan

Efter peroral administrering av Dafiro uppnås maximala plasmakoncentrationer av valsartan och

amlodipin inom 3 respektive 6-8 timmar. Dafiros absorptionshastighet och omfattning motsvarar

valsartans och amlodipins biotillgänglighet vid administrering i form av olika tabletter.

Amlodipin

Absorption: Efter peroral administrering av terapeutiska doser av endast amlodipin, uppnås maximala

plasmakoncentrationer av amlodipin inom 6-12 timmar. Absolut biotillgänglighet har beräknats till

mellan 64 % och 80 %. Amlodipins biotillgänglighet påverkas inte av intag av föda.

Distribution: Distributionsvolymen är cirka 21 l/kg. In vitro-studier av amlodipin har visat att cirka

97,5 % av cirkulerande läkemedel binds till plasmaproteiner.

Metabolism: Amlodipin metaboliseras i stor utsträckning (cirka 90 %) i levern till inaktiva

metaboliter.

Eliminering: Amlodipins elimination från plasma är bifasisk, med en terminal

elimineringshalveringstid på 30-50 timmar. Plasmanivåerna vid steady-state uppnås efter kontinuerlig

administrering i 7-8 dagar. 10 % av ursprungligt amlodipin och 60 % av amlodipinmetaboliterna

utsöndras i urin.

Valsartan

Absorption: Efter peroral administrering av endast valsartan, uppnås maximala

plasmakoncentrationer av valsartan inom 2-4 timmar. Genomsnittlig absolut biotillgänglighet är

23 %. Intag av föda minskar exponeringen (uppmätt med AUC) för valsartan med cirka 40 % och

den maximala plasmakoncentrationen (C

) med cirka 50 %, även om plasmakoncentrationerna av

valsartan cirka 8 timmar efter doseringen är likartade för de patientgrupper som intog föda och för

dem som var fastande. Denna minskning av AUC-värdet leder emellertid inte till kliniskt väsentlig

minskning av den terapeutiska effekten och valsartan kan därför ges både med och utan föda.

Distribution: Valsartans distributionsvolym vid steady-state efter intravenös administrering är cirka

17 liter, vilket tyder på att valsartan inte distribueras i vävnaderna i stor omfattning. Valsartan binds

kraftigt till serumproteiner (94-97 %), huvudsakligen serumalbumin.

Metabolism: Valsartan omvandlas inte i så stor utsträckning, eftersom endast cirka 20 % av dosen

återvinns som metaboliter. En hydroximetabolit har identifierats i plasma vid låga koncentrationer

(mindre än 10 % av valsartans AUC-värde). Denna metabolit är farmakologiskt inaktiv.

Eliminering: Valsartan uppvisar multiexponentiell eliminationskinetik (t

½α

<1 timme och t

½ß

cirka

9 timmar). Valsartan elimineras främst i faeces (cirka 83 % av dosen) och urin (cirka 13 % av dosen),

huvudsakligen i oförändrad form. Efter intravenös administrering är valsartans plasmaclearance cirka

2 l/timme och njurclearance 0,62 l/timme (cirka 30 % av totala clearance). Valsartans halveringstid

är 6 timmar.

Speciella patientgrupper

Pediatrisk population (yngre än 18 år)

Det finns inga farmakokinetiska data från behandling av barn.

Äldre (≥65

år)

Tiden till maximala plasmakoncentrationer av amlodipin är likartad hos unga och äldre patienter.

Hos äldre patienter tenderar amlodipins clearance att avta, vilket medför ökade värden för ytan under

kurvan (AUC) och elimineringshalveringstiden. Systemiskt AUC i medeltal för valsartan är 70 %

högre hos äldre än hos yngre. Därför krävs försiktighet vid dosökning.

Nedsatt njurfunktion

Amlodipins farmakokinetik påverkas inte väsentligt av nedsatt njurfunktion. Som kan förväntas för

en substans vars njurclearance endast uppgår till 30 % av totala plasmaclearance, har ingen

korrelation observerats mellan njurfunktion och systemisk exponering för valsartan.

Nedsatt leverfunktion

Väldigt begränsad klinisk data finns tillgänglig för administrering av amlodipin hos patienter med

nedsatt leverfunktion. Patienter med nedsatt leverfunktion har minskat clearance av amlodipin, med

åtföljande ökning av AUC med 40-60 %. Hos patienter med lätt till måttlig, kronisk leversjukdom är

exponeringen för valsartan (uppmätt med AUC-värdena) i genomsnitt dubbelt så stor som hos friska

frivilliga (anpassat efter ålder, kön och vikt). Försiktighet skall iakttas hos patienter med

leversjukdom (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Amlodipin/Valsartan

Följande biverkningar med eventuell klinisk relevans har observerats i djurstudier:

Histopatologiska tecken på inflammation i glandulärmagen sågs hos hanråttor som exponerades för

cirka 1,9 (valsartan) och 2,6 (amlodipin) gånger högre doser än de kliniska doserna 160 mg valsartan

och 10 mg amlodipin. Vid högre exponeringar sågs sår och frätskador i magslemhinnan hos både han-

och hondjur. Liknande förändringar sågs också i den grupp som fick endast valsartan (exponering för

8,5-11,0 gånger högre doser än den kliniska dosen 160 mg valsartan).

Ökad incidens och allvarlighetsgrad av renal tubulär basofili/hyalinisering, dilatation och cylindrar,

liksom interstitiell lymfocytinflammation och arteriolär medial hypertrofi sågs vid exponering för

8-13 (valsartan) och 7-8 (amlodipin) gånger högre doser än de kliniska doserna 160 mg valsartan och

10 mg amlodipin. Liknande förändringar sågs i den grupp som fick endast valsartan (exponering för

8,5 11,0 gånger högre doser än den kliniska dosen 160 mg valsartan).

I en utvecklingsstudie på embryofoster av råtta observerades ökade förekomster av dilaterade

urinledare, missbildade bröstben och icke-förbenade tår på framtassarna vid exponering för cirka 12

(valsartan) och 10 (amlodipin) gånger högre doser än de kliniska doserna 160 mg valsartan och

10 mg amlodipin. Dilaterade urinledare sågs också i den grupp som fick endast valsartan (exponering

för 12 gånger högre doser än den kliniska dosen 160 mg valsartan). Det fanns endast ringa tecken på

maternell toxicitet (måttlig minskning av kroppsvikten) i denna studie. Nivån för icke-observerad

effekt avseende utvecklingseffekter sågs vid 3 (valsartan) och 4 (amlodipin) gånger högre exponering

än den kliniska (baserat på AUC).

För de enskilda substanserna finns inga hållpunkter för mutagenicitet, klastogenicitet eller

karcinogenicitet.

Amlodipin

Reproduktionstoxikologi

Reproduktionsstudier på råtta och mus har visat försenad förlossning, förlängt värkarbete och lägre

överlevnad hos avkomman i doser som är runt 50 gånger större än maximal rekommenderad dos för

människa räknat i mg/kg.

Nedsatt fertilitet

Man fann ingen effekt på fertiliteten hos råtta som behandlades med amlodipin (hanråttor under

64 dagar och honråttor under 14 dagar före parning) i doser upp till 10 mg/kg/dag (8 gånger* den

maximala rekommenderade dosen till människa på 10 mg beräknat som mg/m

). I en annan studie på

råttor, där hanråttor behandlades med amlopidinbesilat i 30 dagar med en dos jämförbart med en

human dos baserad på mg/kg, fann man minskade nivåer av follikelstimulerande hormon i plasma och

testosteron, samt en minskning i spermadensiteten och i antalet mogna spermatider och Sertoliceller.

Carcinogenes, mutagenes

Inga tecken på carcinogenicitet kunde konstateras hos råtta och mus som fick amlodipin i fodret

under två år i en koncentration som beräknades ge dagliga doser på 0,5, 1,25 och 2,5 mg/kg/dag. Den

högsta dosen (för mus densamma som och för råtta två* gånger den maximala rekommenderade

kliniska dosen på 10 mg beräknat som mg/m

) låg nära maximal tolererad dos för mus men inte för

råtta.

Mutagenicitetsstudier visade inga läkemedelsrelaterade effekter på gen- eller kromosomnivå.

* Beräknat på en patientvikt på 50 kg

Valsartan

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Hos råtta ledde toxiska doser (600 mg/kg/dag) till modern under dräktighetens sista dagar och under

digivningen till sämre överlevnad, sämre viktökning och försenad utveckling (lösgörande av ytteröra

och öppnande av hörselgång) hos avkomman (se avsnitt 4.6). Dessa doser hos råtta (600 mg/kg/dag)

är ca 18 gånger den högsta rekommenderade dosen till människa baserat på mg/m

(beräkningarna

baseras på en oral dos på 320 mg/dag och en patient som väger 60 kg).

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser valsartan (200–600 mg/kg) en sänkning av röda

blodkroppsparametrar (erytrocyter, hemoglobin, hematokrit) hos råtta, samt tecken på förändringar i

njurhemodynamik (något förhöjd urea i blodet, renal tubulär hyperplasi och basofili hos hanråttor).

Dessa doser hos råtta (200 till 600 mg/kg/dag) är ca 6 och 18 gånger den högsta rekommenderade

dosen till människa baserat på mg/m

(beräkningarna baseras på en oral dos på 320 mg/dag och en

patient som väger 60 kg).

Jämförbara doser gav likartade förändringar hos marmosetter, även om de var allvarligare, särskilt i

njurarna där förändringarna utvecklades till nefropati med förhöjda värden för urea i blodet och

kreatinin.

Hypertrofi i njurarnas juxtaglomerulära celler sågs hos båda arterna. Alla förändringar ansågs vara

orsakade av valsartans farmakologiska effekt, som ger långvarig hypotension, särskilt hos

marmosetter. Vid terapeutiska doser av valsartan hos människa, tycks hypertrofin av renala

juxtaglomerulära celler sakna relevans.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon typ A

Kolloidal vattenfri kiseloxid

Magnesiumstearat

Hölje:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Makrogol 4000

Talk

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon typ A

Kolloidal vattenfri kiseloxid

Magnesiumstearat

Hölje:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Makrogol 4000

Talk

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon typ A

Kolloidal vattenfri kiseloxid

Magnesiumstearat

Hölje:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

Makrogol 4000

Talk

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC-blister. En blister innehåller 7, 10 eller 14 filmdragerade tabletter.

Förpackningsstorlekar: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 eller 280 filmdragerade tabletter och

multipelförpackning med 280 (4x70 eller 20x14) filmdragerade tabletter.

Perforerade PVC/PVDC-endosblister. En blister innehåller 7, 10 eller 14 filmdragerade tabletter.

Förpackningsstorlekar: 56, 98 eller 280 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/001

EU/1/06/371/002

EU/1/06/371/003

EU/1/06/371/004

EU/1/06/371/005

EU/1/06/371/006

EU/1/06/371/007

EU/1/06/371/008

EU/1/06/371/025

EU/1/06/371/026

EU/1/06/371/027

EU/1/06/371/034

EU/1/06/371/037

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/009

EU/1/06/371/010

EU/1/06/371/011

EU/1/06/371/012

EU/1/06/371/013

EU/1/06/371/014

EU/1/06/371/015

EU/1/06/371/016

EU/1/06/371/028

EU/1/06/371/029

EU/1/06/371/030

EU/1/06/371/035

EU/1/06/371/038

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/017

EU/1/06/371/018

EU/1/06/371/019

EU/1/06/371/020

EU/1/06/371/021

EU/1/06/371/022

EU/1/06/371/023

EU/1/06/371/024

EU/1/06/371/031

EU/1/06/371/032

EU/1/06/371/033

EU/1/06/371/036

EU/1/06/371/039

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 16 januari 2007

Datum för den senaste förnyelsen: 16 januari 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

BILAGA II

A.

TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE

AV TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR

FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET

FÖR FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN

SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV

LÄKEMEDLET

A.

TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH

ANVÄNDNING

Receptbelagt läkemedel.

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

Periodiska säkerhetsrapporter

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta

läkemedel i enlighet med de krav som anges i den förteckning över referensdatum för unionen

(EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och som offentliggjorts på

webbportalen för europeiska läkemedel.

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

A. MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 80 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

280 filmdragerade tabletter

56x1 filmdragerade tabletter (endos)

98x1 filmdragerade tabletter (endos)

280x1 filmdragerade tabletter (endos)

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/001

7 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/002

14 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/003

28 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/004

30 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/005

56 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/006

90 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/007

98 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/008

280 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/025

56x1 filmdragerade tabletter (endos)

EU/1/06/371/026

98x1 filmdragerade tabletter (endos)

EU/1/06/371/027

280x1 filmdragerade tabletter (endos)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 5 mg/80 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR DELFÖRPACKNING AV MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE

BOX”)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 80 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

70 filmdragerade tabletter. Delkomponent av en multipelförpackning, som inte får säljas separat.

14 filmdragerade tabletter. Delkomponent av en multipelförpackning, som inte får säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/034

280 filmdragerade tabletter (4x70)

EU/1/06/371/037

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 5 mg/80 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIPELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 80 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipelförpackning: 280 (4 förpackningar med 70) filmdragerade tabletter

Multipelförpackning: 280 (20 förpackningar med 14) filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/034

280 filmdragerade tabletter (4x70)

EU/1/06/371/037

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 5 mg/80 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

280 filmdragerade tabletter

56x1 filmdragerade tabletter (endos)

98x1 filmdragerade tabletter (endos)

280x1 filmdragerade tabletter (endos)

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/009

7 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/010

14 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/011

28 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/012

30 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/013

56 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/014

90 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/015

98 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/016

280 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/028

56x1 filmdragerade tabletter (endos)

EU/1/06/371/029

98x1 filmdragerade tabletter (endos)

EU/1/06/371/030

280x1 filmdragerade tabletter (endos)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 5 mg/160 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR DELFÖRPA

CKNING AV MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE

BOX”)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

70 filmdragerade tabletter. Delkomponent av en multipelförpackning, som inte får säljas separat.

14 filmdragerade tabletter. Delkomponent av en multipelförpackning, som inte får säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/035

280 filmdragerade tabletter (4x70)

EU/1/06/371/038

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 5 mg/160 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIPELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipelförpackning: 280 (4 förpackningar med 70) filmdragerade tabletter

Multipelförpackning: 280 (20 förpackningar med 14) filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/035

280 filmdragerade tabletter (4x70)

EU/1/06/371/038

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 5 mg/160 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

280 filmdragerade tabletter

56x1 filmdragerade tabletter (endos)

98x1 filmdragerade tabletter (endos)

280x1 filmdragerade tabletter (endos)

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/017

7 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/018

14 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/019

28 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/020

30 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/021

56 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/022

90 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/023

98 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/024

280 filmdragerade tabletter

EU/1/06/371/031

56x1 filmdragerade tabletter (endos)

EU/1/06/371/032

98x1 filmdragerade tabletter (endos)

EU/1/06/371/033

280x1 filmdragerade tabletter (endos)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 10 mg/160 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR DELFÖRPACKNING AV MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE

BOX”)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

70 filmdragerade tabletter. Delkomponent av en multipelförpackning, som inte får säljas separat.

14 filmdragerade tabletter. Delkomponent av en multipelförpackning, som inte får säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/036

280 filmdragerade tabletter (4x70)

EU/1/06/371/039

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 10 mg/160 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTI

PELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipelförpackning: 280 (4 förpackningar med 70) filmdragerade tabletter

Multipelförpackning: 280 (20 förpackningar med 14) filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/371/036

280 filmdragerade tabletter (4x70)

EU/1/06/371/039

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro 10 mg/160 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om följande

Vad Dafiro är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dafiro

Hur du tar Dafiro

Eventuella biverkningar

Hur Dafiro ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dafiro är och vad det används för

Dafiro tabletter innehåller två substanser, amlodipin och valsartan. Båda dessa substanser hjälper till

att kontrollera högt blodtryck.

Amlodipin tillhör en grupp av substanser som kallas för ”kalciumkanalblockerare”. Amlodipin

hindrar kalcium från att komma in i blodkärlsväggen, vilket medför att spänningen minskar i

blodkärlen.

Valsartan tillhör en grupp av substanser som kallas för ”angiotensin II-receptorantagonister”.

Angiotensin II finns i kroppen och gör så att blodkärlen dras åt. Därmed höjs blodtrycket.

Valsartan verkar genom att blockera effekten av angiotensin II.

Detta betyder att båda dessa substanser hjälper till att förhindra sammandragning av blodkärlen.

Blodkärlen slappnar av och blodtrycket sjunker.

Dafiro används för att behandla högt blodtryck hos vuxna vars blodtryck inte kan kontrolleras

tillräckligt med endast amlodipin eller valsartan.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Dafiro

Ta inte Dafiro

om du är allergisk mot amlodipin eller andra kalciumkanalblockerare. Detta kan innebära

klåda, rodnad av huden eller andningssvårigheter.

om du är allergisk mot valsartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, tala med läkare innan du tar Dafiro.

om du har allvarliga leverproblem eller gallproblem, t ex biliär cirros eller gallstas.

om du är gravid: Gravida kvinnor ska inte använda Dafiro under de 6 sista månaderna av

graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Dafiro, se Graviditet och

amning).

om du har kraftigt lågt blodtryck (hypotension).

om du har förträngning av aortaklaffen (aortastenos) eller kardiogen chock (ett tillstånd där

hjärtat inte kan leverera tillräckligt med blod till kroppen).

om du lider av hjärtsvikt efter en hjärtattack.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande

läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av ovanstående gäller för dig, ta inte Dafiro och tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Dafiro:

om du har varit sjuk (kräkning eller diarré).

om du har lever- eller njurproblem.

om du har genomgått njurtransplantation eller om du har

förträngningar i njurarnas blodkärl

om du har en sjukdom som påverkar njurkörtlarna, så kallad ”primär hyperaldosteronism”.

om du har haft hjärtsvikt eller har haft en hjärtattack. Följ läkarens instruktioner för din

startdos noggrant. Din läkare kan också eventuellt kontrollera din njurfunktion.

om din läkare har sagt till dig att du har trånga valv i hjärtat (så kallad ”aortastenos eller mitral

stenos”) eller att din hjärtmuskel är onormalt tjock (så kallad ”obstruktiv hypertrofisk

kardiomyopati”).

om du har haft svullnad, särskilt i ansikte och hals, samtidigt som du tar andra läkemedel

(inklusive ACE-hämmare). Om du får dessa symtom, sluta ta Dafiro och kontakta din läkare

omedelbart. Du ska aldrig ta Dafiro igen.

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har

diabetesrelaterade njurproblem.

aliskiren.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Dafiro”.

Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare innan du tar Dafiro.

Barn och ungdomar

Användning av Dafiro till barn och ungdomar rekommenderas inte (yngre än 18 år).

Andra läkemedel och Dafiro

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder. I vissa

fall kan du behöva sluta ta ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt de läkemedel som nämns nedan:

ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Dafiro” och

”Varningar och försiktighet”);

diuretika (en typ av läkemedel som också kallas för

vätskedrivande

tabletter, vilka ökar

urinmängden);

litium (ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av depression);

kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium och andra

substanser som kan öka kaliumnivåerna;

vissa typer av smärtstillande läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel (NSAID) och selektiva cyklooxygenas 2-hämmare (Cox 2-hämmare). Din läkare

kan också kontrollera din njurfunktion;

kramplösande medel (t ex karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

johannesört;

nitroglycerin och andra nitrater eller andra substanser, så kallade ”vasodilatorer”;

läkemedel vid HIV/AIDS (t ex ritonavir, indinavir, nelfinavir);

läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (t ex ketokonazol, itrakonazol);

läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner (såsom rifampicin,

erytromycin, klaritromycin, talitromycin);

verapamil, diltiazem (hjärtmediciner);

simvastatin (ett läkemedel som används för att kontrollera höga kolesterolvärden);

dantrolen (infusion vid allvarliga störningar i kroppstemperatur);

läkemedel som används för att skydda mot avstötning av transplantat (ciklosporin).

Dafiro med mat och dryck

Grapefrukt och grapefruktjuice bör inte konsumeras av människor som tar Dafiro. Detta beror på att

grapefrukt och grapefruktjuice kan leda till en ökning av blodnivåerna av den aktiva substansen

amlodipin, vilket kan orsaka en oförutsägbar ökning i den blodtryckssänkande effekten av Dafiro.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Dafiro före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och

istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Dafiro bör inte användas i början av graviditeten

(de första 3 månaderna) och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom

det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Amlodipin passerar över i bröstmjölk i

små mängder. Dafiro rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling

till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra dig yr. Detta kan påverka din koncentrationsförmåga. Så, om du inte vet

hur detta läkemedel kommer att påverka dig, kör inga fordon, använd inga maskiner eller delta inte i

några aktiviteter som kräver att du är koncentrerad.

3.

Hur du tar Dafiro

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Då får du det

bästa resultatet och minskar risken för biverkningar.

Vanlig dos av Dafiro är en tablett dagligen.

Du bör ta ditt läkemedel vid samma tid varje dag.

Svälj tabletterna med ett glas vatten.

Du kan ta Dafiro tillsammans med eller utan föda. Ta inte Dafiro med grapefrukt eller

grapefruktjuice.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare föreslå en högre eller lägre dos.

Överskrid inte den ordinerade dosen.

Dafiro till äldre (65 år eller äldre)

Din läkare bör iaktta försiktighet vid ökning av din dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Dafiro

Om du har tagit för många tabletter av Dafiro, eller om någon annan har tagit dina tabletter, rådfråga

en läkare omedelbart.

Om du har glömt att ta Dafiro

Om du glömmer att ta ditt läkemedel, ta det så snart du kommer ihåg. Ta sedan din nästa dos i vanlig

tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, hoppa över den dos du missat. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Dafiro

Om du slutar din behandling med Dafiro kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta din medicin om

inte din läkare säger till.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:

Ett fåtal patienter har upplevt dessa allvarliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av

1 000 personer). Om något av följande inträffar, tala med din läkare omedelbart:

Allergisk reaktion med symtom som utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar eller tunga,

andningssvårigheter, lågt blodtryck (svimningskänsla, förvirring).

Andra eventuella biverkningar av Dafiro:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer): influensa; nästäppa, halsont och svårigheter att

svälja; huvudvärk; svullna armar, händer, ben, vrister eller fötter; trötthet; asteni (svaghet); rodnad

och värmekänsla i ansiktet och/eller på halsen.

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer): yrsel; illamående och buksmärta;

muntorrhet; dåsighet, stickande känsla eller domning i händer eller fötter; svindel; snabb puls eller

hjärtklappning; yrsel när du står upp; hosta; diarré; förstoppning; hudutslag, hudrodnad; svullna leder,

ryggsmärta; ledsmärta.

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer): oroskänsla; öronringningar (tinnitus); svimning;

större urinmängd än vanligt eller ökad vattenkastningsfrekvens; oförmåga att få eller upprätthålla

erektion; tyngdkänsla; lågt blodtryck med symtom som yrsel, förvirring; kraftig svettning; hudutslag

över hela kroppen; klåda, muskelkramp.

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med din läkare.

Biverkningar som rapporterats med endera av amlodipin eller valsartan och antingen inte

observerats med Dafiro eller observerades med en högre frekvens än med Dafiro:

Amlodipin

Gå omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga

biverkningar när du har tagit detta läkemedel:

Plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas.

Svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar.

Svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas.

Svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda,

blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom,

toxisk epidermal nekrolys) eller andra allergiska reaktioner.

Hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls).

Inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig

sjukdomskänsla.

Följande biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en

vecka ska du kontakta din läkare.

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer): yrsel, sömnighet; hjärtklappning (du känner av

hjärtslagen); vallningar, svullna anklar (ödem); buksmärtor, illamående.

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer): humörsvängningar, ångest, depression,

sömnlöshet, darrningar, smakförändring, svimning, oförmåga att känna smärta; syrubbningar, nedsatt

syn, öronringningar; lågt blodtryck; nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i

nässlemhinnan (rinit); matsmältningsbesvär, kräkningar; håravfall, ökad svettning, kliande hud,

hudmissfärgning; urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens;

impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män, svaghet, smärtor, sjukdomskänsla,

muskelsmärtor, muskelkramper; viktökning eller viktminskning.

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer): förvirring.

Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer): minskat antal vita blodkroppar,

minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda

blodkroppar); förhöjt blodsocker (hyperglykemi); svullet tandkött, uppsvullen buk (gastrit); onormal

leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan

påverka vissa medicinska tester; ökad muskeltonus (muskelspänning); inflammation i blodkärlen, ofta

med hudutslag, ljuskänslighet; sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor, och/eller

rörelsestörningar.

Valsartan

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): minskning av röda blodkroppar,

feber, halsont eller munsår som beror på infektioner; spontana blödningar eller blåmärken; hög nivå

av kalium i blodet; onormala levervärden; försämrad njurfunktion och kraftigt försämrad

njurfunktion; svullnad främst i ansikte och svalg; muskelsmärta; hudutslag, lilaaktiga-röda fläckar;

feber; klåda; allergisk reaktion; blåsbildning på huden (tecken på ett tillstånd som kallas bullös

dermatit).

Om något av dessa inträffar, tala med din läkare omedelbart.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Dafiro ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på förändring.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Dafiro 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

De aktiva substanserna i Dafiro är amlodipin (som amlodipinbesilat) och valsartan. En tablett

innehåller 5 mg amlodipin och 80 mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa; krospovidon typ A; kolloidal vattenfri kiseloxid;

magnesiumstearat; hypromellos; makrogol 4000; talk, titandioxid (E171); gul järnoxid (E172).

Dafiro 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

De aktiva substanserna i Dafiro är amlodipin (som amlodipinbesilat) och valsartan. En tablett

innehåller 5 mg amlodipin och 160 mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa; krospovidon typ A; kolloidal vattenfri kiseloxid;

magnesiumstearat; hypromellos; makrogol 4000; talk, titandioxid (E171); gul järnoxid (E172).

Dafiro 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

De aktiva substanserna i Dafiro är amlodipin (som amlodipinbesilat) och valsartan. En tablett

innehåller 10 mg amlodipin och 160 mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa; krospovidon typ A; kolloidal vattenfri kiseloxid;

magnesiumstearat; hypromellos; makrogol 4000; talk, titandioxid (E171); gul järnoxid (E172), röd

järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dafiro 5 mg/80 mg tabletter är runda och mörkgula, präglade med ”NVR” på ena sidan och ”NV” på

andra sidan.

Dafiro 5 mg/160 mg tabletter är ovala och mörkgula, präglade med ”NVR” på ena sidan och ”ECE”

på andra sidan.

Dafiro 10 mg/160 mg tabletter är ovala och ljusgula, präglade med ”NVR” på ena sidan och ”UIC”

på andra sidan.

Dafiro finns i förpackningar med 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 eller 280 tabletter och i

multipelförpackningar med 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter eller 20 kartonger, vardera

innehållande 14 tabletter. Samtliga förpackningar finns med standardblister. Förpackningarna med

56, 98 och 280 tabletter finns dessutom med perforerade endosblister. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

UCB Innere Medizin GmbH & Co. KG

Tel: +49 2173 48 4949

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

13-9-2018

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA update on the ongoing investigation into valsartan impurities, recalls and current findings.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

A Danish registry study has examined if the cancer incidence rate is higher among people treated with the blood pressure lowering medicine Valsartan, which due to the risk of contamination was recalled from the market in July 2018. The study concludes that no increased cancer incidence can be seen at present.

Danish Medicines Agency

13-9-2018

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that a second impurity, called N-nitrosodiethylamine (NDEA) has been found in valsartan manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in China.

Health Canada

10-9-2018

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

OTTAWA –Health Canada is sharing the results of its review of potential long-term health effects involving valsartan drugs that were found to contain the impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada scientists have assessed the available data to determine the potential increased risk of developing cancer, to help put the risk into context for Canadians.

Health Canada

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

The investigation into valsartan-containing products is ongoing and there are currently three voluntary recalls related to the NDMA impurity detected in the valsartan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA is alerting the public about a voluntary recall of several drug products containing valsartan, used to treat high blood pressure and heart failure

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

5-7-2018

Recall of valsartan blood pressure medicine

Recall of valsartan blood pressure medicine

Impurities that could potentially be harmful to health have been found in variants of medicines containing the active substance valsartan. The medicine is used to treat hypertension and heart failure. Patients treated with these medicines are therefore advised to contact their doctor as soon as possible to be switched to another type of medicine.

Danish Medicines Agency

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Active substance: sacubitril / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2779 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4062/T/18

Europe -DG Health and Food Safety