Cythrin 500

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cythrin 500 Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l cypermethrin (cis:trans 40:60)
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Cythrin 500 Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 361-14
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20).

Irriterer huden (R38).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug af egnede beskyttelseshandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt

i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs,

raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzoner-

rod, peberrod, pastinak og persillerod.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun anvendes 1 gang årligt.

Må i kartofler, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise,

hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål

ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i korn ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i raps, rybs og sennep ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Farlig for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt

ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde-

holdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FARLIG

FOR

BIER

CYTHRIN 500

FARLIG

FOR

BIER

FARLIG

FOR

BIER

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Insektmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs, raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat,

persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzonerrod, peberrod, pastinak og persillerod.

Netto

indhold:

liter

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

CA603153-04/13

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

Brugsanvisning:

Afgrøde(r)

Hvede, rug, triticale, byg, havre

Majs

Raps, ryps, sennep

Raps, ryps, sennep

Ærter

Ærter

Kartofler

Bederoer

Bederoer

Hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål

og rødkål

Hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål

og rødkål

Gulerod, knoldselleri, radis, skorzoner-

rod, peberrod, pastinak, persillerod

Skadegørere

Bladlus, kornbladbiller, trips, fritfluer

Alm. fritflue, bladlus

Jordlopper, kåltrips, rapsjordloppe

Glimmerbøsser, skulpesnudebille,

skulpegalmyg, kålbladlus, kålmøl

Kåltrips, stribet bladrandbille

Ærtebladlus, ærtevikler

Knoporme (agerugle), bladlus, bladtæger,

Coloradobiller

Bedeflue, bedejordloppe, kåltrips.

Ådselbille, agerugle, bedeugle, bladtæger

Jordlopper, kåltrips

Bladlus inkl. kålbladlus, lille og stor

kålsommerfugl, kålmøl

Agerugle

Dosis pr. ha.

50 ml

50 ml

40 ml

50 ml

40 ml

50 ml

50 ml

40 ml

50 ml

40 ml

50 ml

50 ml

Tidspunkt og antal sprøjtninger

Fra BBCH 10 og indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil BBCH 67. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

BBCH 10-73. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

BBCH 10-73

Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat

eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virk-

ningen af Cythrin 500 EC og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et

middel med anden virkningsmekanisme.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Vandmængde 200-400 l/ha.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Vandmængde 200-400 l/ha.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Vandmængde 200-400 l/ha.

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

Sprøjteteknik:

Udbringning af Cythrin 500 skal ske på en sådan måde, at afdrift til omgivelserne undgås. Der

skal altid vælges en passende bomhøjde over behandlingspunktet så der kan ske en jævn

fordeling på afgrøde eller behandlingsflade. Overlapning i marken samt spild uden for området

skal begrænses til et minimum. Vandmængden bør altid tilpasses opgaven, men en mængde på

100-200 l vand pr. ha vil i de fleste tilfælde være passende. Den laveste vandmængde vælges,

hvor bladmassen er relativt lille og planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt

afgrøde med en stor bladmasse eller under tørre vejr forhold.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet. Eventuelt bør der, hvor

det er muligt, vælges low-drift dyser, for yderligere at reducere risikoen for afdrift. Valg af dyse

tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende

regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser:

3 bar tryk og 6,5 km/t

Ydelse (l/min)

Væskemængde, liter pr ha

ISO fladsprededyse 0,15

ISO fladsprededyse 0,2

Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som tilsvarende fladsprededyse, men vær

opmærksom på, at de har en mindre andel af små dråber.

Virkningsmekanisme:

Cythrin 500 er et pyrethroid med kontaktvirkning mod de fleste insekter. Cythrin 500 optages i

planternes vokslag og er regnfast hurtigt efter udsprøjtning. Aktivstoffet påvirker skadedyrenes

nervesystem og medfører lammelse. Sprøjt kun under optimale forhold (vindstille) og når tempe-

raturen er mellem 5-25° C (bedst virkning mellem 10-25 °C).

Resistens:

CYTHRIN 500 tilhører gruppen af pyrethroider, IRAC gruppe 3A.

Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glim-

merbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Cythrin 500 og andre pyrethroider være utilstræk-

kelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.

Rengøring:

Rengøring af sprøjteudstyr efter CYTHRIN 500

1. Umiddelbart efter endt sprøjtning skylles sprøjten med rent vand, f.eks. fra rentvandsbeholde-

ren. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet. Husk også at rengøre

udstyret udvendig. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner, så alle slanger bliver rengjort.

Endvidere skal sprøjten tømmes helt mellem hver skylning/vask.

2. Fyld sprøjten med vand tilsat 0,5 l. All Clear Extra pr. 100 l. vand, skyl slanger/bom, fyld efter i

tanken med vand og lad stå i mindst 15 min. med omrøring i gang. Tøm sprøjten gennem bom/

dyser. Skyl tank/bom med rent vand.

3. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som er anvendt til sprøjten.

4. Gentag trin 2.

5. Skyl tank/sprøjte grundigt i 5 min. samtidig med, at skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser.

Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af

sprøjter samt EU direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner.

Tom emballage og rester af produktet:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til

lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp. Hvis vejrtrækning er besværlig gives ilt.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Ved irritation – søg læge

Øjenkontakt:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Indtagelse:

Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at

have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget

oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald.

Anvisninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), kontakt Giftcentralen og

følg deres anvisninger.

Deklaration:

Insektmiddel nr. 361-14

Præparattype:

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Analyse:

Analyse: 500 g/l CYPERMETHRIN.

Cypermethrin: 47,46% w/w.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmid-

delforordningen 1107/2009.

Indeholder cypermethrin. Kan udløse allergisk reaktion.

Indhold:

1,0 liter

Producenten oplyser:

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeska-

der, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Batchnummer:

Se nummer trykt direkte på dunken.

Anvendes senest 2 år efter produktionsdatoen. Se dato trykt direkte på dunken.

Producent og godkendelsesindehaver:

Agriphar s.a.

26/1 Rue de Renory

B-4102 Ougrée, Belgien

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20).

Irriterer huden (R38).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug af egnede beskyttelseshandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt

i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs,

raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzoner-

rod, peberrod, pastinak og persillerod.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun anvendes 1 gang årligt.

Må i kartofler, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise,

hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål

ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i korn ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i raps, rybs og sennep ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Farlig for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt

ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde-

holdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FARLIG

FOR

BIER

CYTHRIN 500

FARLIG

FOR

BIER

FARLIG

FOR

BIER

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Insektmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs, raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat,

persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzonerrod, peberrod, pastinak og persillerod.

Netto

indhold:

liter

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

Since 2004, the Agency has been working on a national programme for toxicity reference values (TRVs). TRVs are biological indicators used to qualify or quantify, on a scientific basis, a risk to human health associated with exposure to a chemical substance. They are useful for the various players involved in risk governance: companies, public expert appraisal bodies and authorities tasked with risk management.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

6-4-2018

Aspire Food Group Issues Alert on Undeclared Sulfites in Exo Bars

Aspire Food Group Issues Alert on Undeclared Sulfites in Exo Bars

Aspire Food Group of Austin, TX, is recalling its 60 gram bars of EXO Blueberry Vanilla, Peanut Butter & Jelly, and Apple Cinnamon bars because they may contain undeclared sulfites. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-3-2018

MarcasUSA, LLC Emite Retiro Voluntariamente a Nivel Nacional de Pasta De Lassar Andromaco Protector de la Piel con 25% de óxido de Zinc, en Tubos de 60 Gramos, Debido a Contaminación Microbiana

MarcasUSA, LLC Emite Retiro Voluntariamente a Nivel Nacional de Pasta De Lassar Andromaco Protector de la Piel con 25% de óxido de Zinc, en Tubos de 60 Gramos, Debido a Contaminación Microbiana

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 29 de marzo de 2018 - El Segundo, CA, MarcasUSA, LLC e Industria Farmacéutica Andromaco, S.A. de C.V. están retirando voluntariamente tres lotes de Pasta De Lassar Andromaco Protector de la Piel con 25% de óxido de zinc, en tubos de 60 gramos, al nivel minorista. El análisis de la FDA de este producto confirmó que Pasta De Lassar Andromaco está contaminado con altos niveles de bacterias y hongos. El lote específico asociado a los hallazgos positivos se puso en cuarentena y se...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-3-2018

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

FOR IMMEDIATE RELEASE – March 29, 2018 – El Segundo, CA, MarcasUSA, LLC and Industria Farmacéutica Andromaco, S.A. de C.V. is voluntarily recalling four lots of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant, 25% zinc oxide to the retail level. FDA analysis of this product confirmed that Pasta De Lassar Andromaco is contaminated with high levels of yeast, mold, and bacteria. The specific lot associated to the positive findings was never sold in the US. However, due to the amount and type of contamination t...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Tobacco and related products

Tobacco and related products

The Tobacco Products Directive (2014/40/EU) lays down rules relating to the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products (other smoking products, vaping products). While it does not establish a marketing authorisation system, the Directive requires manufacturers and importers to declare these products to the competent authorities of the Member States before they can be marketed. Their composition, emissions, toxicological data on the ingredients, in-depth studies for certain additiv...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

ANSES's proposed classification for phosphine submitted for public consultation

ANSES's proposed classification for phosphine submitted for public consultation

ANSES has submitted a proposal to the European Chemicals Agency (ECHA) for phosphine to be classified for its toxicity following acute inhalation exposure (Category 1). It was submitted for public consultation on the ECHA website on 12 February 2018 for a period of 60 days, to give all stakeholders the opportunity to present their comments, scientific arguments or any additional information they have at their disposal. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-2-2018

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Compton, California, Kareway Products, Inc is voluntarily recalling 60,000 lots of Gericare Eye Wash, Sterile Eye Irrigation Solution, 4 fluid ounces to the hospital, retail or consumer level. The product has been found to have potential microbial contamination which compromises sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-1-2018

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

PRODUCTS PACHECO INC. in Bayamón, Puerto Rico, is recalling the following products of PACHECO brand because they may contain undeclared allergens: Wheat, Soy, Egg, Milk and artificial coloring not listed: Red#40, Yellow#5, Yellow#6. People who have allergies to these foods run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2018

Productos Pacheco Inc Emite La Alerta De Alergenos No Declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche Y Colorantes No Declarados En Sus Productos De Panaderia

Productos Pacheco Inc Emite La Alerta De Alergenos No Declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche Y Colorantes No Declarados En Sus Productos De Panaderia

PRODUCTOS PACHECO INC. en Bayamón, Puerto Rico, está recogiendo los siguientes productos marca PACHECO porque pueden contener alérgenos no declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche y colorantes artificiales no listados en ingredientes Rojo#40, Amarillo#5, Amarillo#6. Las personas que tienen alergias a estos alimentos y colores artificiales corren el riesgo de una reacción alérgica grave o que pone en peligro la vida si consumen estos productos.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-1-2018

Ottogi America, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Rice Cake Soup

Ottogi America, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Rice Cake Soup

Ottogi America, Inc. of Gardena, CA is recalling 6.40 ounce “Rice cake soup” food, because it may contain undeclared milk. People who have allergies to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

Title: More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-4-2018

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IASO CONTROL MAKE UP BASE 60 (Zinc Oxide) Cream [IASO Inc]

IASO CONTROL MAKE UP BASE 60 (Zinc Oxide) Cream [IASO Inc]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

BABY SPF 60 SUNSCREEN (Titanium Dioxide - 6.00% Zinc Oxide - 4.70%) Stick [Walgreens]

BABY SPF 60 SUNSCREEN (Titanium Dioxide - 6.00% Zinc Oxide - 4.70%) Stick [Walgreens]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 HA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 HA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BIO-COX 60 (Salinomycin Sodium) Powder [Huvepharma, Inc.]

BIO-COX 60 (Salinomycin Sodium) Powder [Huvepharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 fatty acids are a lipid-regulating agent used as an adjunct to diet to reduce triglyceride (TG) levels in adult patients with severe (500 mg/dL or greater) hypertriglyceridemia.

US - RxList

3-1-2018

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GLO SKIN BEAUTY OIL FREE SPF 40 Lotion [Hayden Caleel LLC]

GLO SKIN BEAUTY OIL FREE SPF 40 Lotion [Hayden Caleel LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed