Cythrin 500

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cythrin 500 Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l cypermethrin (cis:trans 40:60)
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Cythrin 500 Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20).

Irriterer huden (R38).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug af egnede beskyttelseshandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt

i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs,

raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzoner-

rod, peberrod, pastinak og persillerod.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun anvendes 1 gang årligt.

Må i kartofler, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise,

hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål

ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i korn ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i raps, rybs og sennep ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Farlig for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt

ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde-

holdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FARLIG

FOR

BIER

CYTHRIN 500

FARLIG

FOR

BIER

FARLIG

FOR

BIER

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Insektmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs, raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat,

persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzonerrod, peberrod, pastinak og persillerod.

Netto

indhold:

liter

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

CA603153-04/13

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

Brugsanvisning:

Afgrøde(r)

Hvede, rug, triticale, byg, havre

Majs

Raps, ryps, sennep

Raps, ryps, sennep

Ærter

Ærter

Kartofler

Bederoer

Bederoer

Hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål

og rødkål

Hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål

og rødkål

Gulerod, knoldselleri, radis, skorzoner-

rod, peberrod, pastinak, persillerod

Skadegørere

Bladlus, kornbladbiller, trips, fritfluer

Alm. fritflue, bladlus

Jordlopper, kåltrips, rapsjordloppe

Glimmerbøsser, skulpesnudebille,

skulpegalmyg, kålbladlus, kålmøl

Kåltrips, stribet bladrandbille

Ærtebladlus, ærtevikler

Knoporme (agerugle), bladlus, bladtæger,

Coloradobiller

Bedeflue, bedejordloppe, kåltrips.

Ådselbille, agerugle, bedeugle, bladtæger

Jordlopper, kåltrips

Bladlus inkl. kålbladlus, lille og stor

kålsommerfugl, kålmøl

Agerugle

Dosis pr. ha.

50 ml

50 ml

40 ml

50 ml

40 ml

50 ml

50 ml

40 ml

50 ml

40 ml

50 ml

50 ml

Tidspunkt og antal sprøjtninger

Fra BBCH 10 og indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil BBCH 67. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

BBCH 10-73. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

BBCH 10-73

Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat

eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virk-

ningen af Cythrin 500 EC og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et

middel med anden virkningsmekanisme.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Vandmængde 200-400 l/ha.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Vandmængde 200-400 l/ha.

Indtil behandlingsfrist. Maksimalt 1 behandling pr. vækstsæson.

Vandmængde 200-400 l/ha.

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

Sprøjteteknik:

Udbringning af Cythrin 500 skal ske på en sådan måde, at afdrift til omgivelserne undgås. Der

skal altid vælges en passende bomhøjde over behandlingspunktet så der kan ske en jævn

fordeling på afgrøde eller behandlingsflade. Overlapning i marken samt spild uden for området

skal begrænses til et minimum. Vandmængden bør altid tilpasses opgaven, men en mængde på

100-200 l vand pr. ha vil i de fleste tilfælde være passende. Den laveste vandmængde vælges,

hvor bladmassen er relativt lille og planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt

afgrøde med en stor bladmasse eller under tørre vejr forhold.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet. Eventuelt bør der, hvor

det er muligt, vælges low-drift dyser, for yderligere at reducere risikoen for afdrift. Valg af dyse

tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende

regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser:

3 bar tryk og 6,5 km/t

Ydelse (l/min)

Væskemængde, liter pr ha

ISO fladsprededyse 0,15

ISO fladsprededyse 0,2

Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som tilsvarende fladsprededyse, men vær

opmærksom på, at de har en mindre andel af små dråber.

Virkningsmekanisme:

Cythrin 500 er et pyrethroid med kontaktvirkning mod de fleste insekter. Cythrin 500 optages i

planternes vokslag og er regnfast hurtigt efter udsprøjtning. Aktivstoffet påvirker skadedyrenes

nervesystem og medfører lammelse. Sprøjt kun under optimale forhold (vindstille) og når tempe-

raturen er mellem 5-25° C (bedst virkning mellem 10-25 °C).

Resistens:

CYTHRIN 500 tilhører gruppen af pyrethroider, IRAC gruppe 3A.

Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glim-

merbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Cythrin 500 og andre pyrethroider være utilstræk-

kelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.

Rengøring:

Rengøring af sprøjteudstyr efter CYTHRIN 500

1. Umiddelbart efter endt sprøjtning skylles sprøjten med rent vand, f.eks. fra rentvandsbeholde-

ren. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet. Husk også at rengøre

udstyret udvendig. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner, så alle slanger bliver rengjort.

Endvidere skal sprøjten tømmes helt mellem hver skylning/vask.

2. Fyld sprøjten med vand tilsat 0,5 l. All Clear Extra pr. 100 l. vand, skyl slanger/bom, fyld efter i

tanken med vand og lad stå i mindst 15 min. med omrøring i gang. Tøm sprøjten gennem bom/

dyser. Skyl tank/bom med rent vand.

3. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som er anvendt til sprøjten.

4. Gentag trin 2.

5. Skyl tank/sprøjte grundigt i 5 min. samtidig med, at skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser.

Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af

sprøjter samt EU direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner.

Tom emballage og rester af produktet:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til

lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp. Hvis vejrtrækning er besværlig gives ilt.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Ved irritation – søg læge

Øjenkontakt:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Indtagelse:

Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at

have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget

oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald.

Anvisninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), kontakt Giftcentralen og

følg deres anvisninger.

Deklaration:

Insektmiddel nr. 361-14

Præparattype:

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Analyse:

Analyse: 500 g/l CYPERMETHRIN.

Cypermethrin: 47,46% w/w.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmid-

delforordningen 1107/2009.

Indeholder cypermethrin. Kan udløse allergisk reaktion.

Indhold:

1,0 liter

Producenten oplyser:

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeska-

der, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Batchnummer:

Se nummer trykt direkte på dunken.

Anvendes senest 2 år efter produktionsdatoen. Se dato trykt direkte på dunken.

Producent og godkendelsesindehaver:

Agriphar s.a.

26/1 Rue de Renory

B-4102 Ougrée, Belgien

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20).

Irriterer huden (R38).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug af egnede beskyttelseshandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt

i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs,

raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat, persille, dild, broccoli,

blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzoner-

rod, peberrod, pastinak og persillerod.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun anvendes 1 gang årligt.

Må i kartofler, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise,

hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål

ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i korn ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i raps, rybs og sennep ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Farlig for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt

ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde-

holdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FARLIG

FOR

BIER

CYTHRIN 500

FARLIG

FOR

BIER

FARLIG

FOR

BIER

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Insektmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, byg, havre, majs, raps, rybs, sennep, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat,

persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål, rødkål, gulerod, knoldselleri, radise, skorzonerrod, peberrod, pastinak og persillerod.

Netto

indhold:

liter

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

CA603153-04/13 - Proof 1

27903/1/132730

27/03/2013

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

G & C Raw, LLC Recalls Pat's Cat Turkey, and Ground Lamb Pet Food, because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, LLC Recalls Pat's Cat Turkey, and Ground Lamb Pet Food, because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, of Versailles, OH is recalling 30 1-lb containers of Pat's Cat Turkey Cat Food and 40 2-lb containers of Ground Lamb Dog Food because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes can cause serious and sometimes fatal infections in animals eating the products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-6-2018

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

The lamp has incorrect lightbulb wattage information printed on a label on the sockets of the lamp. The incorrect labels indicate that each socket can support 40 W bulbs, however the product is only rated for each socket supporting a 25 W bulb. The use of lightbulbs with the incorrect wattage could potentially melt the power-switch, posing a burn hazard.

Health Canada

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

7-8-2018

ACMD meeting statement, Meeting 40, 12 April 2018

ACMD meeting statement, Meeting 40, 12 April 2018

Advisory Committee on Medical Devices meeting statement

Therapeutic Goods Administration - Australia

11-6-2018

Zydelig (Gilead Sciences Ireland UC)

Zydelig (Gilead Sciences Ireland UC)

Zydelig (Active substance: idelalisib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3765 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3843/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

7-6-2018

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Active substance: rivaroxaban) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3264 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/944/R/60

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety