Cystadane

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cystadane
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cystadane
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Andre fordøjelseskanaler og stofskifteprodukter
 • Terapeutisk område:
 • homocystinuri
 • Terapeutiske indikationer:
 • Adjuduktiv behandling af homocystinuri, der involverer mangler eller defekter i:.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000678
 • Autorisation dato:
 • 15-02-2007
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000678
 • Sidste ændring:
 • 27-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/704352/2016

EMEA/H/C/000678

EPAR - sammendrag for offentligheden

Cystadane

betain, vandfri

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cystadane. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Cystadane bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cystadane, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cystadane, og hvad anvendes det til?

Cystadane er et lægemiddel, der anvendes til behandling af homocystinuri, som er en arvelig sygdom,

hvor aminosyren homocystein ikke kan nedbrydes og derfor hober sig op i kroppen. Dette medfører en

lang række symptomer, herunder nedsat syn, skrøbelige knogler og kredsløbsproblemer.

Det anvendes sammen med andre behandlinger, såsom B6-vitamin (pyridoxin), B12-vitamin

(kobalamin), folat og en særlig diæt.

Cystadane indeholder det aktive stof betain, vandfrit.

Da antallet af patienter med homocystinuri er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og

Cystadane blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 9. juli 2001.

Hvordan anvendes Cystadane?

Behandlingen med Cystadane bør overvåges af en læge med erfaring i behandling af patienter med

homocystinuri.

Cystadane fås som et pulver til indtagelse gennem munden. Standarddosis af Cystadane er 100 mg pr.

kilogram legemsvægt dagligt, fordelt på to lige store doser. Dosis kan korrigeres afhængig af

behandlingens virkning (som overvåges ved at måle indholdet af homocystein i blodet). Målet for

Cystadane

EMA/704352/2016

Side 2/3

behandlingen er at holde blodets indhold af homocystein på under 15 mikromol eller så lavt som

muligt. Dette opnås sædvanligvis inden for en måned.

Cystadane leveres med tre måleskeer til 100 mg, 150 mg og 1 g pulver. Det skal opløses fuldstændig i

vand, juice, mælk, modermælkserstatning eller mad, umiddelbart før det indtages.

Hvordan virker Cystadane?

Betain er et naturstof, der udvindes af sukkerroer. Ved homocystinuri nedsætter betain

homocysteinniveauet i blodet ved at omdanne homocystein til aminosyren methionin. Derved mindskes

symptomerne på sygdommen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Cystadane?

Virksomheden har fremlagt oplysninger fra den videnskabelige litteratur om Cystadane. Oplysningerne

omfattede 202 rapporter, der beskriver virkningerne af Cystadane, givet i forskellige doser, på

homocysteinniveauet hos patienter i forskellige aldre med homocystinuri. For 140 patienter blev der

desuden givet oplysninger om deres symptomer, dosis og behandlingsvarighed samt andre lægemidler

taget samtidig. Størstedelen af patienterne fik desuden B6-vitamin eller B12-vitamin eller folat.

Oplysningerne fra disse undersøgelser blev sammenholdt med publicerede rapporter om forløbet hos

ubehandlede patienter med sygdommen.

Hos patienter, der fik Cystadane, mindskedes homocysteinniveauet tilsyneladende mere end hos

ubehandlede patienter. Dette var forbundet med bedring i symptomerne i hjerte-kar-systemet samt

bedring med hensyn til de udviklingsmæssige problemer hos ca. tre fjerdedele af de patienter, der fik

Cystadane. Lægemidlet var effektivt hos patienter med alle tre former for homocystinuri.

Hvilke risici er der forbundet med Cystadane?

Den hyppigste bivirkning ved Cystadane (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er forhøjet

indhold af methionin i blodet. Indholdet af methionin bør overvåges hos patienter, der får Cystadane,

da det kan medføre hjerneødem (hævelse i hjernen). Patienter med symptomer på hjerneødem, såsom

morgenhovedpine med opkastning eller ændret syn, bør kontakte lægen, da det kan være nødvendigt

at afbryde behandlingen med Cystadane.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Cystadane godkendt?

Agenturets udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) besluttede, at lægemidlet, selvom der kun

foreligger få systematiske undersøgelser af Cystadane, er et nyttigt supplement til de eksisterende

behandlinger for homocystinuri, såsom vitamintilskud og særlig diæt. Udvalget bemærkede, at

Cystadane ikke erstatter andre behandlinger.

Udvalget konkluderede, at fordelene ved Cystadane opvejer risiciene, når det anvendes i henhold til

indikationen som tillægsbehandling ved homocystinuri. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Cystadane.

Cystadane

EMA/704352/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cystadane?

Virksomheden, der fremstiller Cystadane, skal oprette et register over de patienter, der får lægemidlet,

for at overvåge dets sikkerhed. Virksomheden skal navnlig overvåge tilfælde af hjerneødem, der blev

iagttaget hos nogle få patienter under afprøvningen af lægemidlet.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cystadane.

Andre oplysninger om Cystadane

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Cystadane den 15. februar 2007.

Den fuldstændige EPAR for Cystadane findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cystadane, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Cystadane findes

på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2016.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Cystadane 1 g oralt pulver

Betain, vandfri

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cystadane til dig personligt. Lad derfor være med at give Cystadane til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Cystadanes virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Cystadane

Sådan skal du tage Cystadane

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Cystadane

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Cystadanes virkning og hvad du skal bruge det til

Cystadane indeholder betain, vandfrit, der skal bruges som tillægsbehandling af homocysteinuria, en

nedarvet (genetisk) sygdom, hvor aminosyren methionin ikke kan nedbrydes fuldstændigt af kroppen.

Methionin findes i almindelige fødevarer (fx kød, fisk, mælk, ost og æg). I kroppen kan det først

ændres til stoffet homocystein og derefter til stoffet cystein. Homocysteinuria er en sygdom, hvor der

er for meget homocystein, som ikke ændres til cystein. De typiske tegn på homocysteinuria er

blodpropper i årene, skøre knogler, ændringer af skelettet og i øjets linse. Brug af Cystadane sammen

med anden behandling som vitamin B6, vitamin B12, folinsyre og en speciel kost vil sænke et forhøjet

indhold af homocystein i din krop.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Cystadane

Tag ikke Cystadane

Hvis du er allergisk over for betain, vandfri.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cystadane.

Hvis du har bemærket bivirkninger i form af hovedpine, opkastning eller ændringer af dit syn, og du

tilhører undergruppen med homocystinuri, også kaldet CBS (cystathionin-beta-synthase-mangel), skal

du straks kontakte din læge, idet det kan være tegn på hævelse i hjernen (cerebralt ødem). I det

tilfælde vil din læge overvåge methioninniveauet i din krop og muligvis gennemgå din diæt. Det er

muligt at din behandling med Cystadane skal stoppes.

Hvis du behandles med Cystadane og en aminosyreblanding og hvis du tager anden medicin samtidig

skal du vente 30 minutter mellem at du tager dem (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med

Cystadane”).

Brug af anden medicin sammen med Cystadane

Fortæl det til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig eller måske vil gøre det.

Hvis du tager en aminosyreblanding eller medicin så som vigabatrin eller GABA-analoger (medicin,

der bruges til behandling af epilepsi), skal du straks fortælle det til din læge, fordi de kan påvirke din

behandling med Cystadane.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Din læge vil afgøre, om du må bruge dette lægemiddel, mens du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cystadane påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Cystadane

Brugen af medicinen følges af en læge, der har erfaring med at behandle patienter med

homocysteinuria.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekets anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen eller apoteket.

Den anbefalede dosis hos børn og voksne er 100 mg/kg/dag fordelt på 2 doser om dagen. Hos visse

patienter var der behov for doser over 200 mg/kg/dag for at nå de terapeutiske mål. Din læge kan

tilpasse dosen i forhold til dine laboratorieværdier.

Du skal derfor have taget regelmæssige blodprøver for at bestemme den korrekte daglige dosis.

Du skal tage Cystadane oralt (via munden).

Dosen bestemmes ved at:

Ryst flasken let før åbning,

Tag den korrekte måleske:

Den lille måleske svarer til 100 mg betain, vandfrit pulver

Den midterste måleske svarer til 150 mg betain, vandfrit pulver

Den store måleske svarer til 1 g betain, vandfrit pulver.

Tag en toppet måleskefuld fra flasken,

Stryg en glat overflade, fx kanten af en kniv henover kanten af måleskeen,

Det pulver, der er tilbage i måleskeen giver en skefuld

Tag det korrekte antal skefulde fra flasken.

Pulveret blandes med vand, juice, mælk, opskrifter eller mad indtil det er helt opløst og indtages lige

efter opblanding.

Hvis du har taget for meget Cystadane

Hvis du kommer til at tage for meget Cystadane, skal du straks tale med din læge eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Cystadane

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage en

dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, og fortsætte med næste dosis efter planen.

Hvis du holder op med at tage Cystadane

Du må ikke holde op med behandlingen uden at rådføre dig med din læge. Kontakt din læge eller

apoteket, inden du holder op.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Den mest almindelige bivirkning ved brug af Cystadane, som kan ramme mere end 1 ud af 10

personer (hyppighed meget almindelig), er forhøjede methioninniveauer i blodet.

Methioninniveauet kan være forbundet med hævelse i hjernen (cerebral hævelse), hvilket kan ramme

op til 1 ud af 100 personer (hyppighed ikke almindelig). Hvis du oplever morgenhovedpine med

opkastning og/eller synsforandringer, skal du straks kontakte din læge (det kan være tegn på hævelse i

hjernen).

Mave-tarm-lidelser som for eksempel diaré, kvalme, opkastning, maveubehag og betændelse i tungen

kan forekomme, men er ikke almindelige (kan ramme op til 1 ud af 100 personer). Andre ikke-

almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 100 personer) kan for eksempel være nedsat

appetit (anoreksi), uro, irritabilitet, hårtab, nældefeber, unormal lugt fra huden, manglende

blærekontrol (urininkontinens).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Sådan opbevarer du Cystadane

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25°C

Hold flasken godt lukket for at beskytte imod fugt.

Efter første åbning af flasken skal lægemidlet bruges i løbet af 3 måneder.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cystadane indeholder:

Det aktive stof er betain, vandfrit. 1 g oralt pulver indeholder 1 g betain, vandfri.

Der er ikke andre indholdsstoffer.

Cystadanes udseende og pakningsstørrelse

Cystadane er et hvidt krystallinsk frit strømmende pulver. Det findes i flasker med en børnesikret

lukning. Hver flaske indeholder 180 g pulver. Hver æske indeholder en flaske og tre måleskeer.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle

F-92 800 Puteaux

Frankrig

Fremstiller

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle

F-92 800 Puteaux

Frankrig

Eller

Orphan Europe SARL

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

Belgique/België/Belgien

Orphan Europe Benelux

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe Benelux

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Orphan Europe AB

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Orphan Europe SARL

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Orphan Europe Benelux

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Orphan Europe AB

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Orphan Europe SARL

Τηλ: +33 (0)1 47 73 64 58

Γαλλία

Österreich

Orphan Europe (Germany) GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Orphan Europe, S.L.U.

Polska

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Orphan Europe Portugal Lda.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: +44 1491 414333

Slovenija

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Orphan Europe AB

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Orphan Europe (Italy) Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Orphan Europe AB

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Orphan Europe SARL

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Orphan Europe AB

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

Denne indlægsseddel blev senest ændret den

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og

hvordan de behandles.

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.