Cyperb 100 EW

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cyperb 100 EW Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 100 g/l cypermethrin (cis:trans 40:60)
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cyperb 100 EW Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49-100
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Layout Guides Color : NO PRINT

SIDE 1 (FACING)

SIDE 2

SIDE 3

SIDE 4

CYPERB

®

Insektmiddel

Import: KLARSØ A/S

5 liter

CYPDK08.12-5.2

Førstehjælp

Indånding:

Bring vedkommende i frisk luft, søg læge ved fortsat ubehag.

Hud:

Fjern forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder

vand.

Øjne:

Skyl omgående med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg lægehjælp. Fjern

eventuelle kontaktlinser.

Indtagelse:

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og

vis denne beholder eller etiket.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer huden.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebe-

skyttelsesmidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og

kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs og sennep,

ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savojkål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål,

rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise,

bederoer og væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino samt tøm-

merstokke og rodhalssprøjtning/dypning af nåletræer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsan-

visningen nævnte. Må i udendørsanvendelser kun anvendes 1 gang årligt, og i væksthuse

kun med 2 behandlinger pr. vækstsæson.

Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i kartofler, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri,

radise, auberginer, agurker, drueagurk, hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosen-

kål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i byg, havre, hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i raps, rybs og sennep ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 2 uger før høst.

Halm fra græs, kløvergræs og frøgræshalm til frøproduktion må ikke bruges til foder.

Kløverfrø behandlet med cypermethrin må ikke bruges til fodring.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt kun anvendes

udenfor biernes flyvetid – fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs

og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs, sennep,

ærter, kartofler og bederoer fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer,

der lever i vand.

Må ikke anvendes nærmere end 30 meter i frilandsgrønsager fra vandmiljøet (vandløb,

søer o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Må ikke anvendes nærmere end 30 meter ved sprøjtning af tømmerstokke og rod-

halssprøjtning/dypning af nåletræer fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra

gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs og

sennep, ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod,

knoldselleri, radise, bederoer og væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino samt tømmerstokke og rodhalssprøjtning/dypning af nåletræer.

Lokalirriterende

Miljøfarlig

FOR

BIER

FARLIG

Vandmængder

l/ha

Landbrug, grøntsager og friland

200-400

Afgrøde

Skadevolder

l/ha

Tidspunkt/kriterier

Byg, havre

Trips

0,20

Begyndende angreb - stadie 73 -

Ved forudgående varsel

Bladlus

0,25

Begyndende angreb - stadie 73 -

Ved forudgående varsel

Kornbladbiller

0,20

0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå

Fritfluer

0,25

Stadie 12

Hvede, rug

triticale

Trips

0,20

Begyndende angreb - stadie 75

Bladlus

0,25

Begyndende angreb - stadie 75

Kornbladbiller

0,20

0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå

Fritfluer

0,25

Stadie 12

Majs

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Fritfluer

0,25

Stadie 13

Græs og

kløvergræs

Bladrandbiller

0,20

10-20% planter med gnav i

tidlige vækststadier

Frøgræs

Bladlus

0,25

Begyndende angreb - Ved

forudgående varsel

Fritfluer

0,25

Ca. 8 dage efter slæt el. unge

planter på 2-3 bladstadiet sam-

menfaldende med fritfluernes

flyvning

Kløvergræs til

frøproduktion

Bladrandbiller

0,20

10-20% planter med gnav i

tidlige vækststadier

Kløversnudebiller

0,25

10-20% planter med gnav i

tidlige vækststadier

Raps*), rybs og

sennep

Kåltrips, jordlop-

per,

rapsjordlopper

0,20

Begyndende angreb

Kålbladlus

0,25

Begyndende angreb

Skulpesnudebiller,

0,25

6,0 bille pr. plante fra begyn-

dende blomstring

Skulpegalmyg

0,25

Ved varsling og ved kraftige

angreb

Glimmerbøsser

0,25

Tidlig knopstadium 1,0 bille pr.

plante - sent knopstadium 3,0

bille pr. plante

Ærter

Trips

0,20

Ved forudgående varsel/begyn-

dende angreb

Stribet

blandrandbille

0,20

Gennemsnitlig mere end 1 gnav/

plante i tidlige vækststadier

Ærtebladlus

0,25

15-20% angrebne planter.

Afblomstring og fuld bælglængde:

over 50% angrebne planter

Ærtevikler,

skyggevikler

0,25

5-10% sammenviklede topskud

Afgrøde

Skadevolder

l/ha

Tidspunkt/kriterier

Kartofler

Bladlus

0,25

10-20 bladlus pr. småblad

Coloradobiller

0,25

Begyndende angreb

Agerugler

0,25

Ved forudgående varsel

Cikader

0,25

Begyndende angreb. Randbe-

handling ofte tilstrækkelig

Bederoer

Trips, bedejordlop-

per, ådselbiller,

bedefluer

0,20

Inden bladfylden bliver så stor, at

skadedyrene ikke kan rammes

Agerugler,

bedeugler

0,25

Inden bladfylden bliver så stor, at

skadedyrene ikke kan rammes

Hvidkål, rødkål,

savoykål,

rosenkål

Trips, jordlopper

0,20

Begyndende angreb

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Stor- og lille

kålsommerfugl,

kålmøl

0,30

Begyndende angreb

Blomkål,

broccoli

Trips, jordlopper

0,20

Begyndende angreb

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Glimmerbøsser,

kålmøl, stor- og

lille kålsom-

merfugl

0,30

Begyndende angreb

Peberrod,

radise

Trips, jordlopper

0,20

Begyndende angreb

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Gulerod, persil-

lerod, pastinak,

skorzonerrod,

persille, dild,

knoldselleri

Agerugler

0,30

Begyndende angreb

Hovedsalat

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Væksthuskultu-

rer af agurk og

drueagurk

Væksthusmel-

lus, nelliketrips,

bladlus, larver af

målere,

viklere og møl

0,02%

styrke

Begyndende angreb

Væksthuskul-

turer af tomat,

aubergine og

pepino

Væksthusmel-

lus, nelliketrips,

tomatminerfluer,

bladlus, larver af

målere, viklere

og møl

0,02%

styrke

Begyndende angreb

Nåletræer

Nåletræssnude-

bille -

Opløsningen

anvendes til

nyplantede træer

som rodhals-

sprøjtning/dypning

6,0%

styrke

Dypning: Inden udplantning

Sprøjtning: Hurtigst muligt efter

udplantning

Tømmerstokke

Barkbiller/ved-

borere

2,0-

3,0%

styrke

Inden sværmning i april - fore-

byggende behandling

Forholdsregler ved brug

Udformet iht. Arbejdstilsynets vejledning.

Ved opblanding: Overtræksbukser/forklæde, ansigtsskærm + halvmaske eller helmaske, begge med filter

A2P2, beskyttelseshandsker og støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom og traktor. Lukket eller åbent førerhus, bom mindre end 1 m. over

jordoverfladen og manometertryk under 3 bar: overtræksbukser, beskyttelseshandsker og støvler.

Ved dypning af nåletræer indendørs: Overtræksbukser/forklæde, halvmaske med filter A2P2, langskaftede

handsker og støvler.

Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledningen.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding:

Kan fremkalde nysen og hoste ved irritation af luftvejene.

Hud:

Kan give prikken i huden, kløe og svien.

Øjne:

Kan give stærk irritation, rødme og smerter.

Indtagelse:

Utilpashed, kvalme, mavesmerter, sløvhed og diaré. Ingen kendt

langtidsvirkning.

Egenskaber ved brand

Kan danne giftige brandgasser.

Forholdsregler ved brand

Egnede slukningsmidler: Vand, kulsyre, skum eller pulver. Anvend åndedrætsværn mod brandgasser. Produktet

fjernes så vidt muligt fra brandstedet.

Uddannelseskrav

Sprøjtecertifikat iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.93. Iflg. Arbejdsministeriets bekendtgø-

relse nr. 524 af 19.06.92 om unges farlige arbejde må midlet som hovedregel ikke anvendes af unge under

18 år.

Virkning

Det aktive stof i Cyperb 100 EW er cypermethrin, som

er et bredtvirkende insektmiddel tilhørende gruppen af

pyrethroider (IRAC gruppe 3A). Cypermethrin virker som

kontakt- og mavegift, og har endvidere en afvisende

effekt overfor insekter. Cyperb 100 EW er ikke systemisk,

men bindes i planterners vokslag. En god fordeling af

sprøjtevæske er derfor vigtig for at opnå optimal effekt af

sprøjtningen.

Deklaration

Insektmiddel nr. 49-100

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfor-

ordningen 1107/2009.

Udløbsdato: 2 år fra produktionsdato (batchnummer) som stemplet øverst på denne emballage.

Analyse: Cypermethrin (cis/trans: 40/60) 100 g/l (11% w/w).

Væske, 5 liter.

Godkendelsesindehaver:

Klarsø A/S

Søholm Park 1

2900 Hellerup

Anvendelsesbegrænsninger

Må i udendørsanvendelser kun anvendes 1 gang årligt, og i væksthuse kun med 2 behandlinger pr. vækstsæson.

Blandinger

Cyperb 100 EW kan tankblandes med de fleste bekæmpelsesmidler samt manganpræparater.

Resistens

Pyrethroider vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens i landbrugsafgrøder, mens risikoen for udvikling

af resistens i væksthuse er højere. I Danmark er der på mange lokaliteter konstateret resistens hos glimmerbøsser.

Her vil virkningen af Cyperb 100 EW og andre pyrethroider være utilstrækkelig, og der bør anvendes et middel med

anden virkningsmekanisme.

Risikoen for resistens stiger, når midler med samme virkemekanisme bruges ofte. For at mindske risikoen for

resistens anbefales det at skifte mellem midler med andre virkningsmekanismer, som har en god effekt overfor

de aktuelle arter.

*) I raps er der på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod

glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Cyperb 100 EW og andre pyrethroider være utilstrækkelig,

og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.

Antiresistensstrategi

Sprøjt kun efter behov. Det vil sige, når de vejledende bekæmpelsestærskler er overskredet.

Forenelighed med biologisk bekæmpelse

Cyperb 100 EW er ikke forenelig med biologisk bekæmpelse med nyttedyr i væksthuse.

Sprøjteteknik

Sprøjt under optimale vejrforhold. Vindhastigheden skal være lav (< 4m/s, vindstille) på behandlingstidspunktet.

Hvor det er muligt vælges low-drift dyser. Undgår overlapning i marken samt spild udenfor området. Vælg altid

en passende bomhøjde på behandlingstidspunktet, så der kan ske en jævn fordeling på afgrøden. Vandmængden

skal altid tilpasses opgaven, men en passende vandmængde vil i de fleste tilfælde være 200-400 l/ha. Den lave

mængde vælges ved lille bladmasse, hvor planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde

med stor bladmasse eller under tørre vejrforhold.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Påfyldning af sprøjtevæske må kun ske på befæstet vaskeplads eller på det areal, som skal behandles. Inden sprøj-

ten fyldes skal den være omhyggelig rengjort med egnet rengøringsmiddel og efterset for eventuelle belægninger.

Det samme gælder for dyser, sier og filtre (se afsnit om rengøring).

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtning skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. Sprøjten skal være

monteret med tankspuledyser og en separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, som sikrer at tilstrækkelig

rengøring indvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet.

Vaske- og skyllevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes på omdriftsarealet på en sådan måde, at det

ikke udgør en risiko for miljø eller den efterfølgende afgrøde (se Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 2009).

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Import: KLARSØ A/S

5 liter

CYPDK08.12-5.2

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

Aspire Food Group Issues Alert on Undeclared Sulfites in Exo Bars

Aspire Food Group Issues Alert on Undeclared Sulfites in Exo Bars

Aspire Food Group of Austin, TX, is recalling its 60 gram bars of EXO Blueberry Vanilla, Peanut Butter & Jelly, and Apple Cinnamon bars because they may contain undeclared sulfites. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-3-2018

MarcasUSA, LLC Emite Retiro Voluntariamente a Nivel Nacional de Pasta De Lassar Andromaco Protector de la Piel con 25% de óxido de Zinc, en Tubos de 60 Gramos, Debido a Contaminación Microbiana

MarcasUSA, LLC Emite Retiro Voluntariamente a Nivel Nacional de Pasta De Lassar Andromaco Protector de la Piel con 25% de óxido de Zinc, en Tubos de 60 Gramos, Debido a Contaminación Microbiana

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 29 de marzo de 2018 - El Segundo, CA, MarcasUSA, LLC e Industria Farmacéutica Andromaco, S.A. de C.V. están retirando voluntariamente tres lotes de Pasta De Lassar Andromaco Protector de la Piel con 25% de óxido de zinc, en tubos de 60 gramos, al nivel minorista. El análisis de la FDA de este producto confirmó que Pasta De Lassar Andromaco está contaminado con altos niveles de bacterias y hongos. El lote específico asociado a los hallazgos positivos se puso en cuarentena y se...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-3-2018

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

FOR IMMEDIATE RELEASE – March 29, 2018 – El Segundo, CA, MarcasUSA, LLC and Industria Farmacéutica Andromaco, S.A. de C.V. is voluntarily recalling four lots of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant, 25% zinc oxide to the retail level. FDA analysis of this product confirmed that Pasta De Lassar Andromaco is contaminated with high levels of yeast, mold, and bacteria. The specific lot associated to the positive findings was never sold in the US. However, due to the amount and type of contamination t...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Tobacco and related products

Tobacco and related products

The Tobacco Products Directive (2014/40/EU) lays down rules relating to the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products (other smoking products, vaping products). While it does not establish a marketing authorisation system, the Directive requires manufacturers and importers to declare these products to the competent authorities of the Member States before they can be marketed. Their composition, emissions, toxicological data on the ingredients, in-depth studies for certain additiv...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% &amp; Pure Natural &amp; Body Slim capsules

Help 100% &amp; Pure Natural &amp; Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

26-2-2018

ANSES's proposed classification for phosphine submitted for public consultation

ANSES's proposed classification for phosphine submitted for public consultation

ANSES has submitted a proposal to the European Chemicals Agency (ECHA) for phosphine to be classified for its toxicity following acute inhalation exposure (Category 1). It was submitted for public consultation on the ECHA website on 12 February 2018 for a period of 60 days, to give all stakeholders the opportunity to present their comments, scientific arguments or any additional information they have at their disposal. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

5-2-2018

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Compton, California, Kareway Products, Inc is voluntarily recalling 60,000 lots of Gericare Eye Wash, Sterile Eye Irrigation Solution, 4 fluid ounces to the hospital, retail or consumer level. The product has been found to have potential microbial contamination which compromises sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-1-2018

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

PRODUCTS PACHECO INC. in Bayamón, Puerto Rico, is recalling the following products of PACHECO brand because they may contain undeclared allergens: Wheat, Soy, Egg, Milk and artificial coloring not listed: Red#40, Yellow#5, Yellow#6. People who have allergies to these foods run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2018

Productos Pacheco Inc Emite La Alerta De Alergenos No Declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche Y Colorantes No Declarados En Sus Productos De Panaderia

Productos Pacheco Inc Emite La Alerta De Alergenos No Declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche Y Colorantes No Declarados En Sus Productos De Panaderia

PRODUCTOS PACHECO INC. en Bayamón, Puerto Rico, está recogiendo los siguientes productos marca PACHECO porque pueden contener alérgenos no declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche y colorantes artificiales no listados en ingredientes Rojo#40, Amarillo#5, Amarillo#6. Las personas que tienen alergias a estos alimentos y colores artificiales corren el riesgo de una reacción alérgica grave o que pone en peligro la vida si consumen estos productos.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

Title: More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Title: Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

25-3-2018

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

In reference to the ABC’s Fact Check article “Will the move to make codeine prescription-only save a 100 lives a year” the Therapeutic Goods Administration (TGA) would like to clarify:

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-3-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1752 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/582/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1692 of Mon, 19 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

12-3-2018

IASO CONTROL MAKE UP BASE 60 (Zinc Oxide) Cream [IASO Inc]

IASO CONTROL MAKE UP BASE 60 (Zinc Oxide) Cream [IASO Inc]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

BABY SPF 60 SUNSCREEN (Titanium Dioxide - 6.00% Zinc Oxide - 4.70%) Stick [Walgreens]

BABY SPF 60 SUNSCREEN (Titanium Dioxide - 6.00% Zinc Oxide - 4.70%) Stick [Walgreens]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 HA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 HA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BIO-COX 60 (Salinomycin Sodium) Powder [Huvepharma, Inc.]

BIO-COX 60 (Salinomycin Sodium) Powder [Huvepharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed