Cyperb 100 EW

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cyperb 100 EW Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 100 g/l cypermethrin (cis:trans 40:60)
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cyperb 100 EW Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs, sennep, ærter, kartofler og bederoer fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter i frilandsgrønsager fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter ved sprøjtning af tømmerstokke og rodhalssprøj
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Layout Guides Color : NO PRINT

SIDE 1 (FACING)

SIDE 2

SIDE 3

SIDE 4

CYPERB

®

Insektmiddel

Import: KLARSØ A/S

5 liter

CYPDK08.12-5.2

Førstehjælp

Indånding:

Bring vedkommende i frisk luft, søg læge ved fortsat ubehag.

Hud:

Fjern forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder

vand.

Øjne:

Skyl omgående med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg lægehjælp. Fjern

eventuelle kontaktlinser.

Indtagelse:

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og

vis denne beholder eller etiket.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer huden.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebe-

skyttelsesmidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og

kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs og sennep,

ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savojkål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål,

rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise,

bederoer og væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino samt tøm-

merstokke og rodhalssprøjtning/dypning af nåletræer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsan-

visningen nævnte. Må i udendørsanvendelser kun anvendes 1 gang årligt, og i væksthuse

kun med 2 behandlinger pr. vækstsæson.

Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i kartofler, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri,

radise, auberginer, agurker, drueagurk, hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosen-

kål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i byg, havre, hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i raps, rybs og sennep ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 2 uger før høst.

Halm fra græs, kløvergræs og frøgræshalm til frøproduktion må ikke bruges til foder.

Kløverfrø behandlet med cypermethrin må ikke bruges til fodring.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt kun anvendes

udenfor biernes flyvetid – fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs

og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs, sennep,

ærter, kartofler og bederoer fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer,

der lever i vand.

Må ikke anvendes nærmere end 30 meter i frilandsgrønsager fra vandmiljøet (vandløb,

søer o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Må ikke anvendes nærmere end 30 meter ved sprøjtning af tømmerstokke og rod-

halssprøjtning/dypning af nåletræer fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra

gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs og

sennep, ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod,

knoldselleri, radise, bederoer og væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino samt tømmerstokke og rodhalssprøjtning/dypning af nåletræer.

Lokalirriterende

Miljøfarlig

FOR

BIER

FARLIG

Vandmængder

l/ha

Landbrug, grøntsager og friland

200-400

Afgrøde

Skadevolder

l/ha

Tidspunkt/kriterier

Byg, havre

Trips

0,20

Begyndende angreb - stadie 73 -

Ved forudgående varsel

Bladlus

0,25

Begyndende angreb - stadie 73 -

Ved forudgående varsel

Kornbladbiller

0,20

0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå

Fritfluer

0,25

Stadie 12

Hvede, rug

triticale

Trips

0,20

Begyndende angreb - stadie 75

Bladlus

0,25

Begyndende angreb - stadie 75

Kornbladbiller

0,20

0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå

Fritfluer

0,25

Stadie 12

Majs

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Fritfluer

0,25

Stadie 13

Græs og

kløvergræs

Bladrandbiller

0,20

10-20% planter med gnav i

tidlige vækststadier

Frøgræs

Bladlus

0,25

Begyndende angreb - Ved

forudgående varsel

Fritfluer

0,25

Ca. 8 dage efter slæt el. unge

planter på 2-3 bladstadiet sam-

menfaldende med fritfluernes

flyvning

Kløvergræs til

frøproduktion

Bladrandbiller

0,20

10-20% planter med gnav i

tidlige vækststadier

Kløversnudebiller

0,25

10-20% planter med gnav i

tidlige vækststadier

Raps*), rybs og

sennep

Kåltrips, jordlop-

per,

rapsjordlopper

0,20

Begyndende angreb

Kålbladlus

0,25

Begyndende angreb

Skulpesnudebiller,

0,25

6,0 bille pr. plante fra begyn-

dende blomstring

Skulpegalmyg

0,25

Ved varsling og ved kraftige

angreb

Glimmerbøsser

0,25

Tidlig knopstadium 1,0 bille pr.

plante - sent knopstadium 3,0

bille pr. plante

Ærter

Trips

0,20

Ved forudgående varsel/begyn-

dende angreb

Stribet

blandrandbille

0,20

Gennemsnitlig mere end 1 gnav/

plante i tidlige vækststadier

Ærtebladlus

0,25

15-20% angrebne planter.

Afblomstring og fuld bælglængde:

over 50% angrebne planter

Ærtevikler,

skyggevikler

0,25

5-10% sammenviklede topskud

Afgrøde

Skadevolder

l/ha

Tidspunkt/kriterier

Kartofler

Bladlus

0,25

10-20 bladlus pr. småblad

Coloradobiller

0,25

Begyndende angreb

Agerugler

0,25

Ved forudgående varsel

Cikader

0,25

Begyndende angreb. Randbe-

handling ofte tilstrækkelig

Bederoer

Trips, bedejordlop-

per, ådselbiller,

bedefluer

0,20

Inden bladfylden bliver så stor, at

skadedyrene ikke kan rammes

Agerugler,

bedeugler

0,25

Inden bladfylden bliver så stor, at

skadedyrene ikke kan rammes

Hvidkål, rødkål,

savoykål,

rosenkål

Trips, jordlopper

0,20

Begyndende angreb

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Stor- og lille

kålsommerfugl,

kålmøl

0,30

Begyndende angreb

Blomkål,

broccoli

Trips, jordlopper

0,20

Begyndende angreb

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Glimmerbøsser,

kålmøl, stor- og

lille kålsom-

merfugl

0,30

Begyndende angreb

Peberrod,

radise

Trips, jordlopper

0,20

Begyndende angreb

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Gulerod, persil-

lerod, pastinak,

skorzonerrod,

persille, dild,

knoldselleri

Agerugler

0,30

Begyndende angreb

Hovedsalat

Bladlus

0,25

Begyndende angreb

Væksthuskultu-

rer af agurk og

drueagurk

Væksthusmel-

lus, nelliketrips,

bladlus, larver af

målere,

viklere og møl

0,02%

styrke

Begyndende angreb

Væksthuskul-

turer af tomat,

aubergine og

pepino

Væksthusmel-

lus, nelliketrips,

tomatminerfluer,

bladlus, larver af

målere, viklere

og møl

0,02%

styrke

Begyndende angreb

Nåletræer

Nåletræssnude-

bille -

Opløsningen

anvendes til

nyplantede træer

som rodhals-

sprøjtning/dypning

6,0%

styrke

Dypning: Inden udplantning

Sprøjtning: Hurtigst muligt efter

udplantning

Tømmerstokke

Barkbiller/ved-

borere

2,0-

3,0%

styrke

Inden sværmning i april - fore-

byggende behandling

Forholdsregler ved brug

Udformet iht. Arbejdstilsynets vejledning.

Ved opblanding: Overtræksbukser/forklæde, ansigtsskærm + halvmaske eller helmaske, begge med filter

A2P2, beskyttelseshandsker og støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom og traktor. Lukket eller åbent førerhus, bom mindre end 1 m. over

jordoverfladen og manometertryk under 3 bar: overtræksbukser, beskyttelseshandsker og støvler.

Ved dypning af nåletræer indendørs: Overtræksbukser/forklæde, halvmaske med filter A2P2, langskaftede

handsker og støvler.

Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledningen.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding:

Kan fremkalde nysen og hoste ved irritation af luftvejene.

Hud:

Kan give prikken i huden, kløe og svien.

Øjne:

Kan give stærk irritation, rødme og smerter.

Indtagelse:

Utilpashed, kvalme, mavesmerter, sløvhed og diaré. Ingen kendt

langtidsvirkning.

Egenskaber ved brand

Kan danne giftige brandgasser.

Forholdsregler ved brand

Egnede slukningsmidler: Vand, kulsyre, skum eller pulver. Anvend åndedrætsværn mod brandgasser. Produktet

fjernes så vidt muligt fra brandstedet.

Uddannelseskrav

Sprøjtecertifikat iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.93. Iflg. Arbejdsministeriets bekendtgø-

relse nr. 524 af 19.06.92 om unges farlige arbejde må midlet som hovedregel ikke anvendes af unge under

18 år.

Virkning

Det aktive stof i Cyperb 100 EW er cypermethrin, som

er et bredtvirkende insektmiddel tilhørende gruppen af

pyrethroider (IRAC gruppe 3A). Cypermethrin virker som

kontakt- og mavegift, og har endvidere en afvisende

effekt overfor insekter. Cyperb 100 EW er ikke systemisk,

men bindes i planterners vokslag. En god fordeling af

sprøjtevæske er derfor vigtig for at opnå optimal effekt af

sprøjtningen.

Deklaration

Insektmiddel nr. 49-100

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfor-

ordningen 1107/2009.

Udløbsdato: 2 år fra produktionsdato (batchnummer) som stemplet øverst på denne emballage.

Analyse: Cypermethrin (cis/trans: 40/60) 100 g/l (11% w/w).

Væske, 5 liter.

Godkendelsesindehaver:

Klarsø A/S

Søholm Park 1

2900 Hellerup

Anvendelsesbegrænsninger

Må i udendørsanvendelser kun anvendes 1 gang årligt, og i væksthuse kun med 2 behandlinger pr. vækstsæson.

Blandinger

Cyperb 100 EW kan tankblandes med de fleste bekæmpelsesmidler samt manganpræparater.

Resistens

Pyrethroider vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens i landbrugsafgrøder, mens risikoen for udvikling

af resistens i væksthuse er højere. I Danmark er der på mange lokaliteter konstateret resistens hos glimmerbøsser.

Her vil virkningen af Cyperb 100 EW og andre pyrethroider være utilstrækkelig, og der bør anvendes et middel med

anden virkningsmekanisme.

Risikoen for resistens stiger, når midler med samme virkemekanisme bruges ofte. For at mindske risikoen for

resistens anbefales det at skifte mellem midler med andre virkningsmekanismer, som har en god effekt overfor

de aktuelle arter.

*) I raps er der på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod

glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Cyperb 100 EW og andre pyrethroider være utilstrækkelig,

og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.

Antiresistensstrategi

Sprøjt kun efter behov. Det vil sige, når de vejledende bekæmpelsestærskler er overskredet.

Forenelighed med biologisk bekæmpelse

Cyperb 100 EW er ikke forenelig med biologisk bekæmpelse med nyttedyr i væksthuse.

Sprøjteteknik

Sprøjt under optimale vejrforhold. Vindhastigheden skal være lav (< 4m/s, vindstille) på behandlingstidspunktet.

Hvor det er muligt vælges low-drift dyser. Undgår overlapning i marken samt spild udenfor området. Vælg altid

en passende bomhøjde på behandlingstidspunktet, så der kan ske en jævn fordeling på afgrøden. Vandmængden

skal altid tilpasses opgaven, men en passende vandmængde vil i de fleste tilfælde være 200-400 l/ha. Den lave

mængde vælges ved lille bladmasse, hvor planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde

med stor bladmasse eller under tørre vejrforhold.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Påfyldning af sprøjtevæske må kun ske på befæstet vaskeplads eller på det areal, som skal behandles. Inden sprøj-

ten fyldes skal den være omhyggelig rengjort med egnet rengøringsmiddel og efterset for eventuelle belægninger.

Det samme gælder for dyser, sier og filtre (se afsnit om rengøring).

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtning skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. Sprøjten skal være

monteret med tankspuledyser og en separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, som sikrer at tilstrækkelig

rengøring indvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet.

Vaske- og skyllevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes på omdriftsarealet på en sådan måde, at det

ikke udgør en risiko for miljø eller den efterfølgende afgrøde (se Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 2009).

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Import: KLARSØ A/S

5 liter

CYPDK08.12-5.2

14-8-2018

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix LLC, is voluntarily recalling lot: 112710 of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa capsules, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend to the consumer level. These products have been tested by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) and found to be contaminated with High Microbial Loads. Additionally, this serves as a update to a previous press release posted on June 30th 2018, concerning Blissful...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

G & C Raw, LLC Recalls Pat's Cat Turkey, and Ground Lamb Pet Food, because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, LLC Recalls Pat's Cat Turkey, and Ground Lamb Pet Food, because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, of Versailles, OH is recalling 30 1-lb containers of Pat's Cat Turkey Cat Food and 40 2-lb containers of Ground Lamb Dog Food because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes can cause serious and sometimes fatal infections in animals eating the products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

The lamp has incorrect lightbulb wattage information printed on a label on the sockets of the lamp. The incorrect labels indicate that each socket can support 40 W bulbs, however the product is only rated for each socket supporting a 25 W bulb. The use of lightbulbs with the incorrect wattage could potentially melt the power-switch, posing a burn hazard.

Health Canada

3-5-2018

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM will host the first of a three-part webinar series to provide information on the use of CVM’s electronic submission tool, eSubmitter, in the new animal drug application approval process. These webinars will support the use of eSubmitter as we move to 100% electronic submission.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% &amp; Pure Natural &amp; Body Slim capsules

Help 100% &amp; Pure Natural &amp; Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-9-2017

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector. The Agency is looking for a candidate who is willing and able to work on demanding and interesting tasks, including travels in Iceland and abroad on behalf of the Agency. The vacancy is a full post (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

17-8-2018

#FDA issues FR notice on proposed list of #MedicalDevice accessories suitable for class I. Comments open for 60 days. View the list here: https://go.usa.gov/xUe37  #FDARA

#FDA issues FR notice on proposed list of #MedicalDevice accessories suitable for class I. Comments open for 60 days. View the list here: https://go.usa.gov/xUe37  #FDARA

#FDA issues FR notice on proposed list of #MedicalDevice accessories suitable for class I. Comments open for 60 days. View the list here: https://go.usa.gov/xUe37  #FDARA

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

ACMD meeting statement, Meeting 40, 12 April 2018

ACMD meeting statement, Meeting 40, 12 April 2018

Advisory Committee on Medical Devices meeting statement

Therapeutic Goods Administration - Australia

11-6-2018

Zydelig (Gilead Sciences Ireland UC)

Zydelig (Gilead Sciences Ireland UC)

Zydelig (Active substance: idelalisib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3765 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3843/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

7-6-2018

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Active substance: rivaroxaban) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3264 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/944/R/60

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety