Cymbal 45

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cymbal 45 Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 450 g/kg cymoxanil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cymbal 45 Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

INDHOLD:

1

BRUGSANVISNING

Cymbal

svampemiddel

kartoffelskimmel bestående af det kontaktvirkende

og lokalsystemiske aktivstof, cymoxanil. Cymbal

45 har ikke tilstrækkelig langtidsvirkning i sig selv

og skal derfor anvendes i blanding med f. eks.

Ranman eller et andet effektivt skimmelmiddel.

Cymbal

45 forstærker virkningen mod infektioner

som netop er sket (men ikke synlige endnu).

Anvendelse

Cymbal

skal

anvendes

forebyggende

før

symptomer

angreb

ses.

effekt

svampesporerne

umiddelbart

efter

spiret (kurativ effekt), men kun i ca. 24 timer

efter

infektionen.

Cymbal

anvendes

sprøjteprogram i blanding med andre produkter

– især når smittetrykket er højt, eller når det

planlagte sprøjteinterval ikke kan holdes.

Cymbal

udsprøjtes

almindelig

marksprøjte eller luftassisteret sprøjte.

Dosering

Anvendes kun i blanding med andre midler mod

kartoffelskimmel. Doseringen af blandingsmidlet

skal være relativ høj, så der sikres en tilstrækkelig

fremadrettet beskyttelse.

Tankblanding

Cymbal

45 kan blandes med f. eks. Ranman Top,

Revus, Shirlan og mancozeb-produkter.

Resistensrisiko

Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime

(FRAC gruppe 27) som vurderes at have en lav -

medium risiko for udvikling af resistens.

Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre

aktivstoffer.

Resistensstrategi

Da Cymbal

45 anvendes i blanding med andre

midler

kartoffelskimmel,

risikoen

resistens lav. Anvendelse af Cymbal

45 i blanding

andre

midler

nedsætte

risikoen

resistens hos disse.

Opblanding

1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.

2) Tilsæt Cymbal

45 via præparatfyldeudstyret

og lad granulatet opløse sig i tanken.

3) Fyld op med den resterende vandmængde og

tilsæt blandingspartner under vejs.

Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang

under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med

opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum

50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt

efter

brug.

Husk

vask

rengøringsmiddel

ud- og indvendigt og fl ere gange skylning af alle

indvendige dele. For yderligere regler vedrørende

fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret

henvises til Bekendtgørelse 1355 af 14/12/2012.

Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter

med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten

også anvendes i andre afgrøder end kartofl er.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overens-

stemmelse med nationale regler (P501).

Rester

skal

afl everes

kommunale

affaldsordning for farligt affald.

Tomme

beholdere

bortskaffes

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Svampemiddel. Må kun anvendes til

bekæmpelse af svampesygdomme i kartofl er.

® = registreret varemærke fra

Belchim Crop Protection n.v./s.a.

Sygdom

Dose-

ring og

vand-

mængde

Tidspunkt

Antal be-

handlinger

og interval

Kartof-

felskim-

mel på

kartofl er

0,25 kg/

i 2-300 l

vand

BBCH 19-

(fra karto-

fl er er ca.

15 cm

høje)

Maksimalt 6

behandlinger

pr. sæson.

Minimum

interval 7

dage

14_10010201_XY

ADVARSEL

EUH401: Brugsanvisningen

skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og

miljøet i fare.

Kan forårsage allergisk

hudreaktion (H317).

Mistænkt for at skade det

ufødte barn (H361d).

Kan forårsage organskader ved

længerevarende eller gentagen

eksponering (H373).

Giftig for vandlevende organis-

mer, med langvarige virkninger

(H411).

Undgå indånding af spray

(P261).

Bær beskyttelseshandsker/

beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at

Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdata-

blad samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf:

Må kun anvendes til

bekæmpelse af svampesyg-

domme i kartofl er og ikke

senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes mod

andre skadevoldere og ikke

i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere

end 2 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der

lever i vand.

Undgå forurening af vand-

miljøet med produktet eller

med beholdere, der har

indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfl adevand.

Opbevares under lås og

utilgængeligt for børn

(P405+P102).

Må ikke opbevares sammen

med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

UN 3077

FØRSTEHJÆLP

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+313)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft og hvile.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter.

INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan 7

B-1840 Londerzeel

Belgien

Salg og rådgivning:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Holdbar i mindst 2 år efter produktions-

datoen som sammen med batchnum-

mer fi ndes stemplet på emballagen.

Svampemiddel nr. 632-4

Omfattet af Miljømini-

steriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009.

Analyse: Cymoxanil 450 g/kg

(45 % w/w)

Midlet er et vanddisperger-

bart granulat.

14_10010201_XY.indd 1

14_10010201_XY.indd 1

12/06/2014 13:25:53

12/06/2014 13:25:53

1-11-2018

Meer regie voor patiënt in medisch dossier GGZ

Meer regie voor patiënt in medisch dossier GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt €45 miljoen beschikbaar voor betere gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld kan de patiënt veiliger en makkelijker over zijn gegevens beschikken. Daarmee is de patiënt eigenaar van de gegevens en in staat meer regie te hebben. De patiënt bepaalt welke gegevens hij deelt en welke zorgaanbieder die gegevens krijgt.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9-10-2018

La FDA aprueba el uso ampliado de Gardasil 9 para incluir a personas de 27 a 45 años de edad

La FDA aprueba el uso ampliado de Gardasil 9 para incluir a personas de 27 a 45 años de edad

La FDA aprueba el uso ampliado de Gardasil 9 para incluir a personas de 27 a 45 años de edad

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2018

FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old

FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old

FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-8-2016

More clinical trials in Denmark

More clinical trials in Denmark

Last year, the Danish Medicines Agency received 329 applications for authorisation of clinical trials of medicines in humans – 45 applications more than in 2014. The figures appear from the Danish Medicines Agency’s annual report on clinical trials.

Danish Medicines Agency

7-8-2018

Inovelon (Eisai Limited)

Inovelon (Eisai Limited)

Inovelon (Active substance: Rufinamide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5424 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/660/II/45

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Vyndaqel (Pfizer Europe MA EEIG)

Vyndaqel (Pfizer Europe MA EEIG)

Vyndaqel (Active substance: tafamidis) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5427 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2294/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Onglyza (AstraZeneca AB)

Onglyza (AstraZeneca AB)

Onglyza (Active substance: saxagliptin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5387 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1039/WS/1289/45

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Eylea (Bayer AG)

Eylea (Bayer AG)

Eylea (Active substance: aflibercept) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5222 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2392/II/45

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3763 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4042/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (Active substance: ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3766 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3839/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Active substance: Everolimus) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3624 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2311/X/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Active substance: pembrolizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3003 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3820/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2999 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1210/T/45

Europe -DG Health and Food Safety