Cymbal 45

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cymbal 45 Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 450 g/kg cymoxanil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cymbal 45 Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 632-4
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

INDHOLD:

1

BRUGSANVISNING

Cymbal

svampemiddel

kartoffelskimmel bestående af det kontaktvirkende

og lokalsystemiske aktivstof, cymoxanil. Cymbal

45 har ikke tilstrækkelig langtidsvirkning i sig selv

og skal derfor anvendes i blanding med f. eks.

Ranman eller et andet effektivt skimmelmiddel.

Cymbal

45 forstærker virkningen mod infektioner

som netop er sket (men ikke synlige endnu).

Anvendelse

Cymbal

skal

anvendes

forebyggende

før

symptomer

angreb

ses.

effekt

svampesporerne

umiddelbart

efter

spiret (kurativ effekt), men kun i ca. 24 timer

efter

infektionen.

Cymbal

anvendes

sprøjteprogram i blanding med andre produkter

– især når smittetrykket er højt, eller når det

planlagte sprøjteinterval ikke kan holdes.

Cymbal

udsprøjtes

almindelig

marksprøjte eller luftassisteret sprøjte.

Dosering

Anvendes kun i blanding med andre midler mod

kartoffelskimmel. Doseringen af blandingsmidlet

skal være relativ høj, så der sikres en tilstrækkelig

fremadrettet beskyttelse.

Tankblanding

Cymbal

45 kan blandes med f. eks. Ranman Top,

Revus, Shirlan og mancozeb-produkter.

Resistensrisiko

Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime

(FRAC gruppe 27) som vurderes at have en lav -

medium risiko for udvikling af resistens.

Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre

aktivstoffer.

Resistensstrategi

Da Cymbal

45 anvendes i blanding med andre

midler

kartoffelskimmel,

risikoen

resistens lav. Anvendelse af Cymbal

45 i blanding

andre

midler

nedsætte

risikoen

resistens hos disse.

Opblanding

1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.

2) Tilsæt Cymbal

45 via præparatfyldeudstyret

og lad granulatet opløse sig i tanken.

3) Fyld op med den resterende vandmængde og

tilsæt blandingspartner under vejs.

Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang

under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med

opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum

50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt

efter

brug.

Husk

vask

rengøringsmiddel

ud- og indvendigt og fl ere gange skylning af alle

indvendige dele. For yderligere regler vedrørende

fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret

henvises til Bekendtgørelse 1355 af 14/12/2012.

Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter

med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten

også anvendes i andre afgrøder end kartofl er.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overens-

stemmelse med nationale regler (P501).

Rester

skal

afl everes

kommunale

affaldsordning for farligt affald.

Tomme

beholdere

bortskaffes

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Svampemiddel. Må kun anvendes til

bekæmpelse af svampesygdomme i kartofl er.

® = registreret varemærke fra

Belchim Crop Protection n.v./s.a.

Sygdom

Dose-

ring og

vand-

mængde

Tidspunkt

Antal be-

handlinger

og interval

Kartof-

felskim-

mel på

kartofl er

0,25 kg/

i 2-300 l

vand

BBCH 19-

(fra karto-

fl er er ca.

15 cm

høje)

Maksimalt 6

behandlinger

pr. sæson.

Minimum

interval 7

dage

14_10010201_XY

ADVARSEL

EUH401: Brugsanvisningen

skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og

miljøet i fare.

Kan forårsage allergisk

hudreaktion (H317).

Mistænkt for at skade det

ufødte barn (H361d).

Kan forårsage organskader ved

længerevarende eller gentagen

eksponering (H373).

Giftig for vandlevende organis-

mer, med langvarige virkninger

(H411).

Undgå indånding af spray

(P261).

Bær beskyttelseshandsker/

beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at

Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdata-

blad samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf:

Må kun anvendes til

bekæmpelse af svampesyg-

domme i kartofl er og ikke

senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes mod

andre skadevoldere og ikke

i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere

end 2 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der

lever i vand.

Undgå forurening af vand-

miljøet med produktet eller

med beholdere, der har

indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfl adevand.

Opbevares under lås og

utilgængeligt for børn

(P405+P102).

Må ikke opbevares sammen

med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

UN 3077

FØRSTEHJÆLP

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+313)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft og hvile.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter.

INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan 7

B-1840 Londerzeel

Belgien

Salg og rådgivning:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Holdbar i mindst 2 år efter produktions-

datoen som sammen med batchnum-

mer fi ndes stemplet på emballagen.

Svampemiddel nr. 632-4

Omfattet af Miljømini-

steriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009.

Analyse: Cymoxanil 450 g/kg

(45 % w/w)

Midlet er et vanddisperger-

bart granulat.

14_10010201_XY.indd 1

14_10010201_XY.indd 1

12/06/2014 13:25:53

12/06/2014 13:25:53

29-6-2017

 DKMAnet and other IT systems up and running again

DKMAnet and other IT systems up and running again

We have now solved yesterday’s IT problems, and DKMAnet and compassionate use permits are now available again. If you have any questions, please call us on +45 44 88 95 95. The IT issues were not related to the current cyber attack.

Danish Medicines Agency

28-6-2017

 Some of our IT systems are currently unavailable

Some of our IT systems are currently unavailable

We are currently having issues with some of our IT systems. Some functions on DKMAnet are temporarily unavailable. Notifications to Medicine Prices are not affected. Users may also experience problems with compassionate use permits as well as longer assessment times. We are working to solve the issues and will inform you when the systems are up and running again. If you have any questions, please call us on +45 44 88 95 95. The problems are not related to the current cyber attack.

Danish Medicines Agency

16-6-2017

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 42 lots of 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, 50 mL vials, 5 lots of NeutTM (Sodium Bicarbonate 4% additive solution) 5 mL vials, 5 lots of QUELICINTM (Succinylcholine Chloride Injection, USP) 200 mg/10 mL vials and 7 lots of Potassium Phosphates Injection, USP, 45 mM vials to the hospital/retail level due to microbial growth detected during a routine simulation of the manufacturing process, which represents the potential introduction of micr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2017

 The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May

The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May

The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May, the day after Ascension Day. Compassionate use permits However, we process urgent applications for compassionate use permits (applications for dispensing of non-marketed medicines). Physicians, dentists or veterinarians can submit applications electronically by using a NemID employee signature or via fax to +45 44 88 91 17. Please mark the application URGENT. We will be taking questions about compassionate use permits on +45 44 88 95 36 or by mail to...

Danish Medicines Agency

9-8-2016

More clinical trials in Denmark

More clinical trials in Denmark

Last year, the Danish Medicines Agency received 329 applications for authorisation of clinical trials of medicines in humans – 45 applications more than in 2014. The figures appear from the Danish Medicines Agency’s annual report on clinical trials.

Danish Medicines Agency

5-4-2018

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

Title: DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) QuizCategory: MedicineNet QuizCreated: 7/31/2014 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 2:45:19 PM

US - MedicineNet

23-1-2018

Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & Pictures

Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & Pictures

Title: Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & PicturesCategory: MedicineNet QuizCreated: 6/11/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 2:21:45 PM

US - MedicineNet

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 DEEP (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 DEEP (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 LIGHT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 LIGHT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 MEDIUM (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 MEDIUM (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 TRANSLUCENT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 TRANSLUCENT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

26-10-2017

Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQ

Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQ

Title: Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQCategory: MedicineNet QuizCreated: 9/18/2012 1:28:00 PMLast Editorial Review: 10/26/2017 3:45:32 PM

US - MedicineNet

26-9-2017

News and press releases: EMA’s first public hearing: giving EU citizens a voice to help reduce the risk of valproate

News and press releases: EMA’s first public hearing: giving EU citizens a voice to help reduce the risk of valproate

Live broadcast on 26 September from 12:45 to 18:00 UK time

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-9-2017

Menopause Quiz: Symptoms & Signs

Menopause Quiz: Symptoms & Signs

Title: Menopause Quiz: Symptoms & SignsCategory: MedicineNet QuizCreated: 5/18/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 9/19/2017 2:59:45 PM

US - MedicineNet

17-7-2017

Denagard 45% and associated names

Denagard 45% and associated names

Denagard 45% and associated names (Active substance: Tiamulin hydrogen fumarate) - Community Referrals - Art 34 - Commission Decision (2017)5115 of Mon, 17 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/114

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2017

Agenda: Agenda for the 96th meeting of the Management Board

Agenda: Agenda for the 96th meeting of the Management Board

Draft agenda for the 96th meeting of the Management Board Held on 14 June 2017, Room 2A (16:00 – 18:45)

Europe - EMA - European Medicines Agency