Cyklonova

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cyklonova 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cyklonova 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40611
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cyklonova 500 mg filmovertrukne tabletter

tranexamsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklonova

Sådan skal du tage Cyklonova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Cyklonova er medicin, der reducerer blødning. Cyklonova indeholder tranexamsyre, der blokerer det

enzym, der opløser sammenstørknet blod (klumper). Dette fører til et mindre blodtab.

Cyklonova anvendes ved kraftig menstruationsblødning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE CYKLONOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Cyklonova:

hvis du er allergisk over for tranexamsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cyklonova

(angivet i afsnit 6)

.

hvis du er i behandling for blodpropper, for eksempel i dit ben, lunger eller hjerne.

hvis du er i behandling for nyresygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Cyklonova:

- hvis du har uregelmæssige menstruationer bør årsagen findes, før du anvender Cyklonova.

- hvis du har haft en blodprop, eller hvis nogle af dine forældre eller søskende har haft en blodprop.

- hvis du har haft blod i urinen (imellem menstruationer).

- hvis du har nedsat nyrefunktion.

Der er få informationer om brug af Cyklonova ved kraftige blødninger hos børn og unge under 15 år.

Spørg din læge om vejledning; om brug af Cyklonova vil være passende for dig.

Hvis menstruationsblødningerne ikke bliver tiltrækkeligt mindre kraftige ved brug af Cyklonova, bør

din læge overveje en anden behandling. Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Cyklonova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager medicin, der nedsætter blodets evne til at størkne (antikoagulantika såsom Warfarin),

bør samtidig behandling med Cyklonova kun ske under vejledning af en læge, der er specialiseret i

koagulationsbehandling (blodets størkningsprocesser).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Cyklonova anvendes ved regelmæssige, kraftige menstruationsblødninger og bør derfor ikke anvendes

under graviditet eller amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyklonova påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CYKLONOVA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 2-3 tabletter 3-4 gange dagligt i 3-4 dage. Hvis lægemidlet anvendes til meget

kraftige blødninger, kan dosis øges op til 2 tabletter 6 gange dagligt. Behandlingen med Cyklonova

bør ikke startes, før menstruationsblødningen er begyndt.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Cyklonova

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Cyklonova, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være følgende: Kvalme, diarré, svimmelhed, hovedpine.

Uklarhed/tankeløshed, besvimelse, lavt blodtryk og muskelsvaghed kan forekomme. Der er en risiko

for dannelse af blodpropper hos disponerede personer.

Hvis du har glemt at tage Cyklonova

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger er milde og forbigående.

Alvorlige bivirkninger

De følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. I tilfælde af

alvorlige bivirkninger, stop med at tage medicinen og søg omgående læge.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga.

blodprop.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Kvalme, opkast, diarre, mavesmerter, hovedpine og svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Allergiske hudreaktioner kan opstå.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Forstyrrelser af farvesyn og andre synsforstyrrelser er blevet rapporteret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

www.meldenbivirkning.dk

, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på

sst@sst.dk

eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke lægemidlet over 30

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cyklonova indeholder:

- Aktivt stof: tranexamsyre 500 mg

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, povidon, croscarmellosenatrium, kolloid

vandfri silica, talkum og magnesium stearat.

Filmovertrækket indeholder: methacrylat polymer (Eudragit E100), titandioxid (E 171), talkum,

magnesiumstearat, macrogol og vanille.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid, kapselformet tablet med delekærv, længde 18 mm.

Pakningsstørrelser

Blister pakninger: 18, 20, 30, 60 og 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

eller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs

medlemslande

under følgende navne:

Sverige, Danmark: Cyklonova

Denne indlægsseddel blev senest revideret 2016-11-30

19-4-2018

Sinemet vs. Parcopa

Sinemet vs. Parcopa

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Parcopa (carbidopa and levodopa) are combinations of an inhibitor of aromatic amino acid decarboxylation and an aromatic amino acid used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet and Parcopa are also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication.

US - RxList

19-4-2018

Sinemet vs. Rytary

Sinemet vs. Rytary

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Rytary (carbidopa and levodopa) are combinations of an inhibitor of aromatic amino acid decarboxylation and an aromatic amino acid used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet and Rytary are also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication.

US - RxList

19-4-2018

PROACTIV CLEANSING BODY BAR (Salicylic Acid) Soap [THE PROACTIV COMPANY LLC]

PROACTIV CLEANSING BODY BAR (Salicylic Acid) Soap [THE PROACTIV COMPANY LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

RECOVERY (Stearic Acid) Cream [Flexpoweraws]

RECOVERY (Stearic Acid) Cream [Flexpoweraws]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

PROACTIV BLACKHEAD DISSOLVING (Salicylic Acid) Gel [THE PROACTIV COMPANY LLC]

PROACTIV BLACKHEAD DISSOLVING (Salicylic Acid) Gel [THE PROACTIV COMPANY LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

PROACTIV CLARIFYING NIGHT (Salicylic Acid) Cream [THE PROACTIV COMPANY LLC]

PROACTIV CLARIFYING NIGHT (Salicylic Acid) Cream [THE PROACTIV COMPANY LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VETERICYN FOAMCARE (Salicylic Acid) Shampoo [Innovacyn Inc.]

VETERICYN FOAMCARE (Salicylic Acid) Shampoo [Innovacyn Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human acid alpha-glucosidase gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2403 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/255/17

Europe -DG Health and Food Safety

16-4-2018

TRANEXAMIC ACID Injection, Solution [Amneal Biosciences LLC]

TRANEXAMIC ACID Injection, Solution [Amneal Biosciences LLC]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

OIL FREE ACNE WASH (Salicylic Acid 2%) Lotion [Vi-Jon]

OIL FREE ACNE WASH (Salicylic Acid 2%) Lotion [Vi-Jon]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PSORIASIS RELIEF (Salicylic Acid) Cream [Nerium SkinCare, Inc.]

PSORIASIS RELIEF (Salicylic Acid) Cream [Nerium SkinCare, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

COMPOUND W FOR KIDS ONE STEP STRIPS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

COMPOUND W FOR KIDS ONE STEP STRIPS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

KEEVA ORGANICS ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Cream [COB Ecommerce Empire LLC]

KEEVA ORGANICS ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Cream [COB Ecommerce Empire LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2137 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/501/T/64

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2135 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/101/T/79

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Pellet [Boiron]

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

4JOINTZ (Eucalyptus Oil, Tannic Acid, Allantoin) Cream [ARP(USA) Pty Ltd]

4JOINTZ (Eucalyptus Oil, Tannic Acid, Allantoin) Cream [ARP(USA) Pty Ltd]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

SALICYLIC ACID (Astringent) Liquid [Vi-Jon]

SALICYLIC ACID (Astringent) Liquid [Vi-Jon]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Pellet [Boiron]

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Pellet [Boiron]

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [HyVee Inc]

ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [HyVee Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Gel [Big Lots]

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Gel [Big Lots]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

OXYRUN (Ascophyllum Nodosum, Alginic Acid, And Cocoa) Capsule [SanPharma GmbH]

OXYRUN (Ascophyllum Nodosum, Alginic Acid, And Cocoa) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Cream [TopCo Associates LLC]

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Cream [TopCo Associates LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [BPI Labs, LLC]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [BPI Labs, LLC]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

COMPOUND W (Salicylic Acid) Gel [Medtech Products Inc.]

COMPOUND W (Salicylic Acid) Gel [Medtech Products Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

COMPOUND W ONE STEP PADS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

COMPOUND W ONE STEP PADS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

SALICYLIC ACID Gel [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

SALICYLIC ACID Gel [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed