Cycocel Extra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cycocel Extra Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 460 g/l chlormequat-chlorid; (~ 357 g/l chlormequat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cycocel Extra Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19-13
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Cycocel

®

Extra

® = Reg. varemærke for BASF

81106543DK1046-Denmark

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Kan ætse metaller (H290).

Farlig ved indtagelse (H302).

Farlig ved hudkontakt (H312).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale og frøgræs og ikke senere

end væksstadie BBCH 32.

Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 31.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbe

vares utilgængeligt for børn (P102).

ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Se brugsanvisningen.

Nødsituation: Giftlinjen tlf. 82121212 (døgnservice), International BASF vagt Tlf.: +49 180 2273 112

Analyse: Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Chlomequat-chlorid……………………………460 g/l (40,8 % w/w)

Flydende.

Vækstreguleringsmiddel nr. 19-13

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabr.nr./ -dato: Se dunken.

Lagringstid: Mindst holdbar 24 mdr fra produktionsdatoen.

10

L

Producent

BASF SE

D-67056 Ludwigshafen

Tyskland

4 0 1 4 3 4 8

6 6 9 8 7 0

Godkendelsesindehaver:

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2.

DK-1560 København V

Tlf.: 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

Cycocel

®

Extra

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede,

rug, havre, triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

10

L

® = Reg. varemærke for BASF

81106542DK1046-Denmark

Førstehjælpsforanstaltninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag

(P302+P352+P312).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P262+P364).

Nødsituation: Giftlinjen tlf: 82121212 (døgntelefon).

International BASF vagt tlf: +49 180 2273-112

Virknings mekanisme:

Chlormequat-chlorid blokerer gibberellin biosyntesen der kontrollerer længdevæksten.

Optagelse sker primært gennem bladene.

Effekter:

Chlormequat-chlorid

behandlede

afgrøder

reduceres

væksten

stængelstykker

under

dannelse

behandlingstidspunktet. Ved rettidig anvendelse forkortes hos hvede, triticale og rug først og fremmest de nederste – hos

havre de øverste – stængelstykker (internodier). Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere og dermed mindsker

risikoen for lejesæd. Ved brug af Cycocel extra modvirkes en del af virkningen af knækkefodsyge.

Den bedste virkning af Cycocel extra opnås når kornet er i god vækst, ved høj luftfugtighed og en dagstemperatur på mindst

8 – 10 °C.

Cycocel extra har ingen negativ virkning på kornets bagekvalitet eller på spireevnen.

Anvendelse:

Korn og frøgræs:

Udlæg af bælgplanter og græs påvirkes ikke negativt af en sprøjtning med Cycocel extra i dæksæden.

Afgrøde

Dosering pr ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Vinterhvede

1,6 – 2,5 L

Vækststadium

25 – 32

Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32.

Laveste dosering ved lav risiko for lejesæd. Samlet

dosering må ikke overstige 2,5 L/ha pr år

Vårhvede

1,4 – 1,6 L

Vækststadium

25 – 32

Ikke senere end st. 32.

Triticale

1,6 L

Vækststadium

25 – 32

Ikke senere end st. 32.

Rug

1,6 – 2,5 L

Vækststadium

25 – 32

Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32.

Samlet dosering må ikke overstige 2,5 L/ha pr år

Havre

1,6 – 2,5 L

Vækststadium

30 – 31

Ikke senere end st. 31.

Frøgræs

3,3 L

Vækststadium

25 – 32

Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32.

Samlet dosering må ikke overstige 3,3 L/ha pr år.

Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.

Kornet er ca. 10 – 20 cm højt i stadium 25 – 30, og i stadium 31 kan første knæ mærkes og strækningsfasen er netop

begyndt.

I meget tætte og veludviklede afgrøder med stor risiko for lejesæd anvendes en delt behandling.

Ved udsigt til nattefrost eller regn indenfor 1-2 timer, bør sprøjtningen udsættes.

Blanding

Cycocel extra kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller

rådgivning følges.

Ved tankblanding med ukrudts- og svampemidler reduceres de angivne doseringer med 20 %.

Sprøjteteknik:

Cycocel extra skal udbringes med en marksprøjte eller anden sprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og

specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller

udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver

en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til

omgivelserne undgås.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for

yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.

Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.

3 bar tryk

Ydelse (l/min)

Hastighed (km/t)

Væskemængde pr ha

ISO LD 0,15 (grøn)

ISO LD 0,2 (gul)

Tilberedning af sprøjtevæske:

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette

gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for

bundventil til der ikke er synlige spor af Cycocel extra i fyldestationen.

Generelt

bør

være

konstant

omrøring

under

udbringning

kørsel

sprøjtevæsken

udsprøjtes

straks

efter

tilberedningen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra

sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte

skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således

at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende

vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det

pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke

anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet

opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Emballagen må ikke genbruges.

Lagring:

Cycocel extra bør ikke opbevares ved temperaturer lavere end -10° i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og

andre varme kilder og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

-------------------------------------

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke

forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

® = Reg. varemærke for BASF

00000000DK0000-Denmark

Cycocel

®

Extra

Cycocel

®

Extra

Cycocel

®

Extra

2x10

L

2x10

L

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre,

triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre,

triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Kan ætse metaller (H290).

Farlig ved indtagelse (H302).

Farlig ved hudkontakt (H312).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale

og frøgræs og ikke senere end væksstadie BBCH 32.

Må i havre ikke anvendes senere end væksstadie BBCH 31.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen.

Nødsituation:

Giftlinjen tlf.: 82121212 (døgnservice)

International BASF vagt Tlf.: +49 180 2273 112

Analyse: Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Chlomequat-chlorid……………………………460 g/l (40,8 % w/w)

Flydende.

Vækstreguleringsmiddel nr. 19-13

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabr. nr./fabr.dato: Se dunken.

Lagringstid: Mindst holdbart 24 mdr. fra fabrikationsdatoen.

Producent:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Godkendelsesindehaver:

BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V, Tlf.: 32 66 07 00, www.agro.basf.dk

(01)04014348675185

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-4-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EXTRA STRENGTH GAS RELIEF (Simethicone) Tablet [Walgreen Company]

EXTRA STRENGTH GAS RELIEF (Simethicone) Tablet [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [MEIJER, INC.]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [MEIJER, INC.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [Freds Inc]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [Freds Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN (Acetaminophen) Tablet [Spirit Pharmaceutical LLC]

EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN (Acetaminophen) Tablet [Spirit Pharmaceutical LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [DIRECT RX]

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

3-3-2018

Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke Breaks

Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke Breaks

Title: Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke BreaksCategory: Health NewsCreated: 3/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-3-2018

CVS EXTRA STRENGTH COLD AND HOT MEDICATED (Menthol) Patch [Bershtel Enterprises]

CVS EXTRA STRENGTH COLD AND HOT MEDICATED (Menthol) Patch [Bershtel Enterprises]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLENOL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Navajo Manufacturing Company Inc.]

TYLENOL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Harmon Store Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

ACETAMINOPHEN EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Wal-Mart Stores Inc]

ACETAMINOPHEN EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [CVS Pharmacy]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [P L Development, LLC]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [P L Development, LLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed