Cycocel Extra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cycocel Extra Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 460 g/l chlormequat-chlorid; (~ 357 g/l chlormequat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cycocel Extra Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19-13
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Cycocel

®

Extra

® = Reg. varemærke for BASF

81106543DK1046-Denmark

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Kan ætse metaller (H290).

Farlig ved indtagelse (H302).

Farlig ved hudkontakt (H312).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale og frøgræs og ikke senere

end væksstadie BBCH 32.

Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 31.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbe

vares utilgængeligt for børn (P102).

ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Se brugsanvisningen.

Nødsituation: Giftlinjen tlf. 82121212 (døgnservice), International BASF vagt Tlf.: +49 180 2273 112

Analyse: Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Chlomequat-chlorid……………………………460 g/l (40,8 % w/w)

Flydende.

Vækstreguleringsmiddel nr. 19-13

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabr.nr./ -dato: Se dunken.

Lagringstid: Mindst holdbar 24 mdr fra produktionsdatoen.

10

L

Producent

BASF SE

D-67056 Ludwigshafen

Tyskland

4 0 1 4 3 4 8

6 6 9 8 7 0

Godkendelsesindehaver:

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2.

DK-1560 København V

Tlf.: 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

Cycocel

®

Extra

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede,

rug, havre, triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

10

L

® = Reg. varemærke for BASF

81106542DK1046-Denmark

Førstehjælpsforanstaltninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag

(P302+P352+P312).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P262+P364).

Nødsituation: Giftlinjen tlf: 82121212 (døgntelefon).

International BASF vagt tlf: +49 180 2273-112

Virknings mekanisme:

Chlormequat-chlorid blokerer gibberellin biosyntesen der kontrollerer længdevæksten.

Optagelse sker primært gennem bladene.

Effekter:

Chlormequat-chlorid

behandlede

afgrøder

reduceres

væksten

stængelstykker

under

dannelse

behandlingstidspunktet. Ved rettidig anvendelse forkortes hos hvede, triticale og rug først og fremmest de nederste – hos

havre de øverste – stængelstykker (internodier). Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere og dermed mindsker

risikoen for lejesæd. Ved brug af Cycocel extra modvirkes en del af virkningen af knækkefodsyge.

Den bedste virkning af Cycocel extra opnås når kornet er i god vækst, ved høj luftfugtighed og en dagstemperatur på mindst

8 – 10 °C.

Cycocel extra har ingen negativ virkning på kornets bagekvalitet eller på spireevnen.

Anvendelse:

Korn og frøgræs:

Udlæg af bælgplanter og græs påvirkes ikke negativt af en sprøjtning med Cycocel extra i dæksæden.

Afgrøde

Dosering pr ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Vinterhvede

1,6 – 2,5 L

Vækststadium

25 – 32

Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32.

Laveste dosering ved lav risiko for lejesæd. Samlet

dosering må ikke overstige 2,5 L/ha pr år

Vårhvede

1,4 – 1,6 L

Vækststadium

25 – 32

Ikke senere end st. 32.

Triticale

1,6 L

Vækststadium

25 – 32

Ikke senere end st. 32.

Rug

1,6 – 2,5 L

Vækststadium

25 – 32

Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32.

Samlet dosering må ikke overstige 2,5 L/ha pr år

Havre

1,6 – 2,5 L

Vækststadium

30 – 31

Ikke senere end st. 31.

Frøgræs

3,3 L

Vækststadium

25 – 32

Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32.

Samlet dosering må ikke overstige 3,3 L/ha pr år.

Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.

Kornet er ca. 10 – 20 cm højt i stadium 25 – 30, og i stadium 31 kan første knæ mærkes og strækningsfasen er netop

begyndt.

I meget tætte og veludviklede afgrøder med stor risiko for lejesæd anvendes en delt behandling.

Ved udsigt til nattefrost eller regn indenfor 1-2 timer, bør sprøjtningen udsættes.

Blanding

Cycocel extra kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller

rådgivning følges.

Ved tankblanding med ukrudts- og svampemidler reduceres de angivne doseringer med 20 %.

Sprøjteteknik:

Cycocel extra skal udbringes med en marksprøjte eller anden sprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og

specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller

udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver

en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til

omgivelserne undgås.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for

yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.

Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.

3 bar tryk

Ydelse (l/min)

Hastighed (km/t)

Væskemængde pr ha

ISO LD 0,15 (grøn)

ISO LD 0,2 (gul)

Tilberedning af sprøjtevæske:

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette

gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for

bundventil til der ikke er synlige spor af Cycocel extra i fyldestationen.

Generelt

bør

være

konstant

omrøring

under

udbringning

kørsel

sprøjtevæsken

udsprøjtes

straks

efter

tilberedningen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra

sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte

skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således

at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende

vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det

pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke

anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet

opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Emballagen må ikke genbruges.

Lagring:

Cycocel extra bør ikke opbevares ved temperaturer lavere end -10° i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og

andre varme kilder og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

-------------------------------------

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke

forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

® = Reg. varemærke for BASF

00000000DK0000-Denmark

Cycocel

®

Extra

Cycocel

®

Extra

Cycocel

®

Extra

2x10

L

2x10

L

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre,

triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre,

triticale og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Kan ætse metaller (H290).

Farlig ved indtagelse (H302).

Farlig ved hudkontakt (H312).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale

og frøgræs og ikke senere end væksstadie BBCH 32.

Må i havre ikke anvendes senere end væksstadie BBCH 31.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen.

Nødsituation:

Giftlinjen tlf.: 82121212 (døgnservice)

International BASF vagt Tlf.: +49 180 2273 112

Analyse: Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Chlomequat-chlorid……………………………460 g/l (40,8 % w/w)

Flydende.

Vækstreguleringsmiddel nr. 19-13

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabr. nr./fabr.dato: Se dunken.

Lagringstid: Mindst holdbart 24 mdr. fra fabrikationsdatoen.

Producent:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Godkendelsesindehaver:

BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V, Tlf.: 32 66 07 00, www.agro.basf.dk

(01)04014348675185

18-7-2018

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17-7-2018

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het gaat om kinderen die zijn geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004. Dat laat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor deze maatregel is dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Met deze extra vaccinatieronde moet die groei worden ingedamd. He...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartszorg. De komende jaren wordt  € 471 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Dit budget is onder andere beschikbaar om meer tijd te hebben voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en  ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraa...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Voor Caribisch Nederland is er met ingang van 2019 jaarlijks zo’n 1 miljoen euro extra beschikbaar om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en gezond eten, bewegen en sporten te bevorderen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend gemaakt bij zijn bezoeken aan Saba en Sint Eustatius.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Vier landen willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige crisissituaties als orkaan Irma. Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of ramp zoals orkaan Irma. Zodat slachtoffers zo snel en optimaal mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-6-2018

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend

Minister Hugo de Jonge van VWS en de partijen in de wijkverpleging hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.