Cyclo Spray Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cyclo Spray Vet. kutanspray, suspension
 • Lægemiddelform:
 • kutanspray, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Cyclo Spray Vet. kutanspray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 34117
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

12. april 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Cyclo Spray Vet., kutanspray, suspension

0.

D.SP.NR

20783

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cyclo Spray Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Per beholder af 270 ml:

Aktivt stof:

Chlortetracyclin HCl.

Indholdet af aktivt stof er 2,45 % vægt/vægt (svarende til 3,210 g)

Hjælpestoffer:

Patent Blue V (E131)

0,15 % vægt/vægt (svarende til 0,196 g)

Butan 100

68,77 % vægt/vægt (svarende til 89,920 g)

Per beholder af 520 ml:

Aktivt stof:

Chlortetracyclin HCl.

Indholdet af aktivt stof er 2,45 % vægt/vægt (svarende til 6,420 g)

Hjælpestoffer:

Patent Blue V (E131)

0,15 % vægt/vægt (svarende til 0,392 g)

Butan 100

68,77 % vægt/vægt (svarende til 179,840 g)

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanspray, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg, får og svin.

34117_spc.doc

Side 1 af 4

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af overfladiske, traumatiske sår eller operationssår kontamineret med

klortetracyklinfølsomme mikroorganismer.

Lægemidlet kan anvendes som del af en behandling af overfladiske hud- og klov/hov-

infektioner, især klovspalte-dermatitis og klov-dermatitis, forårsaget af

mikroorganismer, der er følsomme over for chlortetracyclin.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tetracycliner eller over for et eller

flere af hjælpestofferne. Må ikke anvendes på mælkeydende dyrs yvere, såfremt mælken er

beregnet til human ernæring.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Øjnene skal beskyttes, såfremt der sprayes i nærheden af ansigtet. Det angrebne område

renses omhyggeligt før sprayning. Efter administration på kloven/hoven skal dyret holdes

på tørt underlag i mindst én time.

Brug af produktet bør ske på baggrund af en følsomhedstest af den bakterie, der er isoleret

fra dyret. Hvis dette ikke er muligt, bør behandlingen baseres på lokale (regionale, på

gårdniveau) epidemiologiske oplysninger om målbakteriens følsomhed. Anvendelse af

dette produkt på måder, der afviger fra instruktionerne i dette produktresumé kan øge

forekomsten af bakterier, der er resistente over for chlortetracyclin, og kan reducere

effekten af behandling med andre tetracycliner på grund af potentialet for krydsresistens.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

På grund af risikoen for sensibilisering og kontakt-dermatitis skal hudkontakt undgås.

Benyt egnede, impermeable handsker under håndtering af lægemidlet.

På grund af risikoen for øjenirritation skal kontakt med øjnene undgås. Beskyt øjne og

ansigt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Undgå inhalering af dampe. Anvend lægemidlet i fri luft eller i tilstrækkeligt ventileret

område.

Vask hænder efter brug.

Der må ikke indtages madvarer eller ryges under administration af lægemidlet.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde indtræffe.

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Efter kutan administration af produktet absorberes chlortetracyclin ikke og udskilles ej

heller med mælken. Derfor er produktet sikker ved brug under drægtighed og laktation.

34117_spc.doc

Side 2 af 4

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Efter kutan administration af Chlortetracyclin Spray absorberes chlortetracyclin ikke.

Parenteralt eller oralt indgivet antibiotika penetrerer ikke dermis. Derfor forventes ingen

interaktioner.

Ingen data om vekselvirkninger med andre lokale behandlinger er tilgængelige.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Produktet er beregnet til kutan administration. Omryst beholderen grundigt før sprayning.

Beholderen holdes i en afstand af ca. 15-20 cm fra det område, der skal sprayes; spray i 3

sekunder, indtil behandlingsområdet er jævnt farvet.

I tilfælde af klov/hov-infektioner bør denne behandling gentages efter 30 sekunder.

Til behandling af overfladiske, traumatiske sår eller operationssår kontamineret med

klortetracyklinfølsomme mikroorganismer, anbefales en enkelt administration.

Til behandling af Dermatitis Digitalis anbefales administration to gange med 30

sekunders interval én eller to gange dagligt i tre på hinanden følgende dage.

Til behandling af andre klov/hov-infektioner (klovsyge og fodsyge) anbefales

administration to gange med 30 sekunders interval én eller to gange dagligt. Afhængigt

af skadens omfang og helingshastigheden gentages behandlingen i 1-3 dage.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Ikke relevant.

4.11

Tilbageholdelsestid

Kød:

0 dage.

Mælk:

0 dage.

Se også afsnit 4.3. Kontraindikationer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: tetracyclinantibiotika

ATCvet-kode: QD 06 AA 02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

In vitro er chlortetracyclin primært bakteriostatisk. Chlortetracyclin virker ved hæmning af

bakteriecellens proteinsyntese. Især celledeling og cellevægsdannelsen svækkes.

Chlortetracyclin binder til receptorer på bakterieribosomets 30S-underenhed, hvor de

hæmmer aminoacyl-transfer-RNA’ets binding til acceptorstedet på messenger-RNA

ribosom-komplekset.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Efter kutan administration af chlortetracyclin-spray er chlortetracyclin-absorption

negligibel. Derfor har Cyclo Spray Vet. kun lokal virkning; ingen systemiske virkninger

kan forventes.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Silica, kolloid vandfri

Isopropylalkohol

Patent Blue V (E131)

Sorbitantrioleat

34117_spc.doc

Side 3 af 4

Butan 100

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt.

6.5

Den indre emballagens art og indhold

270 ml trykbeholder af fortinnet plade med en plastventilmekanisme og plastspraydyse.

520 ml trykbeholder af fortinnet plade med en plastventilmekanisme og platsspraydyse.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler

eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ubrugte veterinærlægemidler eller affald fra sådanne veterinærlægemidler skal bortskaffes

i overensstemmelse med lokale krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25

PO Box 179

5530 AD Bladel

Holland

Repræsentant:

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

34117

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. februar 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. april 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

34117_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

30-3-2018

NASAL D (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Western Family Foods Inc]

NASAL D (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Western Family Foods Inc]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

TOPCARE NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Topco Associates LLC]

TOPCARE NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Topco Associates LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

AFRIN (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Navajo Manufacturing Company Inc.]

AFRIN (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Cadila Healthcare Limited]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [A-S Medication Solutions]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

WAL FOUR (Phenylephrine Hydrochloride) Spray [Walgreen Company]

WAL FOUR (Phenylephrine Hydrochloride) Spray [Walgreen Company]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Amneal Pharmaceuticals LLC]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

NARCAN (Naloxone Hydrochloride) Spray [A-S Medication Solutions]

NARCAN (Naloxone Hydrochloride) Spray [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ANEFRIN NASAL ORIGINAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Walgreen Company]

ANEFRIN NASAL ORIGINAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Walgreen Company]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

CHLORONEX (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [Huvepharma, Inc.]

CHLORONEX (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [Huvepharma, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CVS HEALTH NASAL MIST (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [CVS Pharmacy,Inc.]

CVS HEALTH NASAL MIST (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [CVS Pharmacy,Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PATANASE (Olopatadine Hydrochloride) Spray, Metered [Alcon Laboratories, Inc.]

PATANASE (Olopatadine Hydrochloride) Spray, Metered [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

NORTH BURN RELIEF (Lidocaine Hydrochloride) Spray [North Safety Products]

NORTH BURN RELIEF (Lidocaine Hydrochloride) Spray [North Safety Products]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

AFRIN SINUS (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Bayer HealthCare LLC.]

AFRIN SINUS (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Bayer HealthCare LLC.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AFRIN SEVERE CONGESTION (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Bayer HealthCare LLC.]

AFRIN SEVERE CONGESTION (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Bayer HealthCare LLC.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

7 SELECT ORIGINAL NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [7-ELEVEN, INC.]

7 SELECT ORIGINAL NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [7-ELEVEN, INC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

UNBURN (Lidocaine Hydrochloride) Spray [Water-Jel Technologies]

UNBURN (Lidocaine Hydrochloride) Spray [Water-Jel Technologies]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

WALG AFTRSN BURN RELIEF (Lidocaine Hydrochloride) Spray [Walgreen Company]

WALG AFTRSN BURN RELIEF (Lidocaine Hydrochloride) Spray [Walgreen Company]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

TOPCARE SINUS SEVERE (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Topco Associates LLC]

TOPCARE SINUS SEVERE (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Topco Associates LLC]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

PREFERRED PLUS NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Kinray]

PREFERRED PLUS NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Kinray]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

SALLY HANSEN ZERO BUMP BIKINI (Pramoxine Hydrochloride) Spray [Coty US LLC
]

SALLY HANSEN ZERO BUMP BIKINI (Pramoxine Hydrochloride) Spray [Coty US LLC ]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

SOUND BODY NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

ITCH RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Spray [Water-Jel Technologies, LLC.]

ITCH RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Spray [Water-Jel Technologies, LLC.]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

CARE ONE NASAL ORIGINAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [American Sales Company]

CARE ONE NASAL ORIGINAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [American Sales Company]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

ZICAM (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Matrixx Initiatives, Inc.]

ZICAM (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Matrixx Initiatives, Inc.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE (Azelastine) Spray, Metered [Amneal Pharmaceuticals LLC]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE (Azelastine) Spray, Metered [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE (Azelastine Hydrochloride) Spray, Metered [AvKARE, Inc.]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE (Azelastine Hydrochloride) Spray, Metered [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Major Pharmaceuticals]

NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed