Cyclogest

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cyclogest 400 mg vagitorier
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • vagitorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cyclogest 400 mg vagitorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57277
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cyclogest 400 mg vagitorier

Progesteron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cyclogest til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cyclogest

Sådan skal du bruge Cyclogest

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cyclogest indeholder progesteron, som er et naturligt, kvindeligt kønshormon, der produceres i

kroppen. Cyclogest er til kvinder, der har brug for ekstra progesteron, som led i en assisteret

reproduktionsteknologi-behandling (ART-behandling).

Progesteron påvirker livmoderslimhinden og hjælper til, at du bliver gravid og forbliver gravid, i

forbindelse med behandling for barnløshed.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cyclogest

Brug ikke Cyclogest:

hvis du er allergisk over for progesteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cyclogest

(angivet i punkt 6).

hvis du har unormal blødning fra skeden, som ikke er blevet tilset af en læge,

hvis du ved, at du har, eller tror du har en tumor, som er hormonfølsom,

hvis du har mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx. angst (porfyri-

sygdomme, som er en gruppe af sygdomme i bestemte enzymer, enten nedarvet eller erhvervet),

hvis du har eller har haft blodpropper i benene, øjnene eller andre steder i kroppen,

hvis du har eller har haft alvorlige leverproblemer,

Hvis du har aborteret og din læge har mistanke om, at du stadig har vævsrester i din livmoder,

eller du har været gravid uden for livmoderen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig, og fortæl det til din læge med det samme, hvis du oplever nogen af disse

symptomer under behandlingen eller endda nogle dage efter sidste dosering.

Smerter i lægge eller bryst, en pludselig mangel på luft eller at du hoster blod op. Dette kan

tyde på mulige blodpropper i benene, hjertet eller lungerne.

Svær hovedpine eller opkast, svimmelhed, besvimelse, ændring i syn eller tale, svaghed eller

følelsesløshed i en arm eller ben. Dette kan tyde på mulige blodpropper i hjerne eller øje.

Forværring af depression.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cyclogest, hvis du har eller har haft:

Leverproblemer

Epilepsi

Migræne

Astma

Nedsat hjerte- eller nyrefunktion

Diabetes.

Børn og unge

Der er ingen relevant brug af Cyclogest hos børn.

Brug af anden medicin sammen med Cyclogest

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Dette gælder specielt, hvis du tager carbamazepin (f.eks. for at forhindre anfald, behandle visse typer

af smerte- eller humørforstyrrelser), rifampicin (til behandling af infektioner) eller phenytoin (f.eks. til

at forhindre anfald eller til behandling af visse typer smerte), da disse kan reducere virkningen af

progesteron.

Det anbefales ikke at anvende andre vaginalprodukter, samtidig med at cyclogest anvendes vaginalt,

da det ikke vides, om dette påvirker behandlingen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Cyclogest.

Cyclogest kan anvendes i første trimester af graviditeten til kvinder, som har brug for ekstra

progesteron som del af en assisteret reproduktionsteknologi-behandling (ART).

Risikoen for medfødte misdannelser, herunder genital anormalitet hos drenge- eller pigebørn, efter at

have været blevet udsat for udefrakommende progesteron under graviditeten er ikke blevet fuldt ud

klarlagt.

Dette lægemiddel bør ikke anvendes, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyclogest har mindre eller moderat indflydelse på din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Det

kan forårsage svimmelhed. Derfor skal du udvise forsigtighed, hvis du kører bil eller betjener

maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Cyclogest

Brug altid Cyclogest nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 400 mg to gange dagligt ved indføring i skeden. Start med at bruge Cyclogest

den dag, hvor ægget tages ud. Behandlingen med Cyclogest bør fortsættes i 38 dage, hvis det

bekræftes, at du er gravid.

Brug altid Cyclogest nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Sådan indføres Cyclogest

Vask altid hænder før og efter indføring af vagitorien.

Vagitorien indføres i skeden ved at placere vagitorien mellem kønslæberne, hvorefter den presses opad

og bagud. Dette kan være nemmere at gøre, hvis du ligger ned eller sidder på hug.

Hvis du har brugt for mange Cyclogest vagitorier

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Cyclogest vagitorier, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du (eller en anden) ved et uheld har slugt nogle af vagitorierne, eller du har brugt for mange, skal

du straks kontakte din nærmeste skadestue eller din læge for vejledning.

Hvis du har glemt at bruge Cyclogest

Hvis du har glemt at indføre en vagitorie, skal du gøre det hurtigst muligt, med mindre det næsten er

tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Husk at

tage den tilbageværende dosis på det korrekte tidspunkt.

Hvis du holder op med at bruge Cyclogest

Spørg lægen eller apotekspersonalet om råd, hvis du ønsker at stoppe eller har stoppet behandlingen

med Cyclogest. Brat afbrydelse af progesteronbehandling kan forårsage øget angst, humørsvingninger

og øge sensibiliteten for krampeanfald.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger hos patienter, som er i ART-behandling er vist nedenfor:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlende)

Udspilet mave (hævet mave), smerter i maven, forstoppelse

Søvnighed

Træthed

Hedeture

Brystsmerter

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlende)

Hovedpine, svimmelhed, humørændringer

Ændring i smagssans, opkast, luft i maven, diarré, at være oppustet (udspilet mave),

endetarmstumor

Nattesved, hududslæt eller kløe

Ledsmerter

Bækkenbundssmerter, forstørrede æggestokke, blødning fra skeden

Vægtstigning

Blødning

Kløe ved indførelsesstedet, at fryse eller føle en ændring i kropstemperatur eller generelt

ubehag.

Efter brug af Cyclogest vil du måske opdage udsivning fra vagitorien efter opløsning. Dette er ret

normalt for lægemidler, som indføres i skeden eller i endetarmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Cyclogest utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke Cyclogest efter den udløbsdato, der står på strippen og kartonen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyclogest indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: Progesteron. Hver vagitorie indeholder 400 mg progesteron.

Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelser

Råhvid, ca. 10 mm x 3 mm, torpedoformet vagitorie pakket i PVC/PE strips.

Pakningsstørrelser: 12, 15, 30 og 45 vagitorier

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Repræsentant i Danmark:

Teva Denmark A/S

Parallelvej 10-12, 2800 Kgs. Lyngby

Fremstiller:

Actavis UK Ltd

Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017.

6-5-2014

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recently completed a review of the risk of blood clots (VTE) with contraceptive pills and other combined hormonal contraceptives. Combined hormonal contraceptives contain two types of hormone, oestrogen and progesterone, and are available as pills, transdermal patches and vaginal rings.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.