Cyclio Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cyclio Vet. 12 mg til hund spot-on, opløsning
 • Dosering:
 • 12 mg til hund
 • Lægemiddelform:
 • spot-on, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Cyclio Vet. 12 mg til hund spot-on, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 31522
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

3. november 2009

PRODUKTRESUMÉ

for

Cyclio Vet., spot-on til hund, 12 mg

0.

D.SP.NR

20340

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cyclio Vet.,

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver pipette indeholder 0,6 ml opløsning.

Aktiv substans

Pyriproxyfen

12 mg

Hjælpestof

Buthyleret hydroxyanisol (E320)

0,108 mg

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Spot-on, opløsning

Klar opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af loppeformering i 3 måneder ved hæmning af æg-udvikling (voksne såvel

som larve-stadier af pyriproxyfen-følsomme Ctenocephalides felis) hos hunde, som vejer

mellem 0,6 og 6 kg.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke bruges til hvalpe, som er under 1 måned gamle eller til syge og svage hunde.

31522_spc.doc

Side 1 af 4

4.4

Særlige advarsler

Såfremt der er flere dyr i husstanden, bør passende behandling foretages på hvert enkelt

dyr.

Som ved ethvert parasitært middel, kan hyppig og gentagen anvendelse føre til udvikling

af resistens overfor det aktive indholdsstof.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Infestationer som forekommer samtidig med den initiale administration eller i løbet af

behandlingsperioden kan elimineres med passende medicinske insekticider.

Effekten af Cyclio Vet. i tilfælde, hvor dyret vaskes eller bliver vådt umiddelbart efter

applikation kendes ikke.

Effekten af Cyclio Vet. kan muligvis reduceres, hvis dyret bliver vådt eller vaskes med

shampoo i op til 3 dage efter behandlingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af hudkontakt renses huden grundigt. Ved

øjenkontakt søges læge.

Vask hænderne efter behandling.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Blandt de ekstremt sjældne mistænkte reaktioner efter brug er forbigående kutane

reaktioner som pruritus og erythema.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ved forsøg med laboratoriedyr (rotter, mus, kaniner) påvistes ingen teratogen eller

embryotoksisk effekt af pyriproxyfen i terapeutiske doser.

Præparatets sikkerhed hos gravide og diegivende tæver er påvist. Brug af Cyclio Vet. til

drægtige eller diegivende tæver er mulig.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I kliniske studier sås ingen interaktion mellem organophosphat eller pyrethroid-holdige

stoffer og pyriproxyfen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kun til udvortes brug.

En enkelt dosis på en eller 1 pipette pr. hund (svarende til min. dosis på 2 mg pr. kg

legemsvægt).

Denne dosis opnås ved anvendelse af 1 pipette á 0,6 ml til en hund, der vejer mellem 0,6

og op til 6 kg.

Cyclio Vet. skal påføres direkte på dyrets hud, i nakkeregionen. Det er vigtigt, at pipetten

rører dyrets hud under hele påføringen af præparatet.

Pipettens indhold udtømmes ved at trykke omhyggeligt 4 gange i bunden på den.

31522_spc.doc

Side 2 af 4

Behandlingen kan gentages 3 måneder efter første behandling for at forlænge effekten i

yderligere 3 måneder.

Afhold hunden fra at svømme i op til 3 dage efter behandlingen.

4.10

Overdosering

Undersøgelser har ikke påvist bivirkninger, selv ved dosering op til 3 gange den anbefalede

dosis i 3 på hinanden følgende dage.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

QP 53 AX 23 Andre parasiticider til topikal anvendelse.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pyriproxyfen hæmmer loppevækst og har evnen til at efterligne det juvenile hormon.

Molekylet forhindrer ved kontakt udbrud af voksne lopper ved at blokere for udvikling af

æg (ovicidal effekt) og larver (larvicidal effekt), som således elimineres.

Hvis lopper kommer i kontakt med eller indtager pyriproxyfen, virker molekylet også ved,

at loppeæggene steriliseres under modning og før de lægges.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pyriproxyfen fordeles på dyrets pels i tilstrækkelig mængde til at sterilisere såvel æg som

voksne hunlopper indenfor 24 timer efter påføring.

Efter administration af den anbefalede dosis til hunde – mellem skulderbladene – fordeles

pyriproxyfen hurtigt i pelsen indenfor 24 timer med betydelige mængder i pelsen ved

haleroden. Samtidig kan der måles maximale koncentrationer på 800

g/g, hhv. 66

tæt på applikationsstedet og i mellemregionen (ryg og sider). Pyriproxyfen forbliver i

pelsen i målbare mængder i mindst 42 dage efter behandling.

Med hensyn til plasmakoncentrationer er den perkutane absorption af pyriproxyfen lav

med en absolut biotilgængelighed på 37% over en 3 måneders periode efter applikation.

Maksimale pyriproxyfen plasmaniveau(2,8 ng/ml) nås efter 1 til 3 dage.

Eliminationshalveringstiden af pyriproxyfen i plasma er 6 dage.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Buthyleret hydroxyanisol (E320)

0,108 mg

Diethylenglycol monoethylæter

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

31522_spc.doc

Side 3 af 4

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

Pipette og lukke af polypropylen indeholdende 0,6 ml opløsning.

Æsker indeholdende 1, 2 eller 4 pipetter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

Cyclio Vet. bør ikke komme i vandløb, da det kan være skadeligt for fisk og andre vand-

organismer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Virbac

ère

Avenue 2065 m LID

06511 Carros

Frankrig

Repræsentant

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

31522

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. oktober 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. november 2009

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

31522_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety