Cruiser SB

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cruiser SB Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 600 g/l thiamethoxam
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cruiser SB Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Etikette

GODKENDT

,- 2 MA

R.

2011

pakn

11.,l;\'

Miliøstyrelsen

L157214

DENM/3P

PPE 335992

rUlse

Insektmiddel

Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og ærter

til eksport.

Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdse­

anlæg.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anven­

delse.

Opbevares frostfr

Oppbevares frostfritt

Forvaras frostfrittJSu

attava pakkaselta

200

L

L 157215

DENM/

336004

Cruiser

ADVARSEL

risikoen

mennesker

miljø

skal

brugsanvisningen

følges

nøje.

Kan give o

rfa!s

omhed

kontakt

huden (R43). Meget gi

ganismer,

lever

vand; kan

årsage uøn

de langtidsvirkni

vandmiljøet

(ASO/53

). U

kontakt

med huden (S24). Brug

egnede b

kytt

elseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmæri<som på, at Arbejd

ynet har regiet

anvendelsen.

Læs

nnere

event

lovpliglige

sikkerhedsdatablad samt

Arbcjds!llsync

informat.onsmaleriale

bekæmpelsesmidler.

ertræd

nede",;tae

sær

mhævede forskrifter kan

<lf

....

straf:

til bejdsning

sukk

erroofro og ærter

. Bejdsningen

skal

foregå

luk·

kede,

indu

trielle

bejdsningsanlæg

må kun

bejdses

prof

si o

nelle

frøbe

gsanlæg.

Disse

anlæg skal anvende

bedste

isterende

tel<.oi

res,

frigives

lidt

stav som

muligt

under anvendelse på

o, under

nsport

ikke anvendes

andre skadevoldere

Ikke

højere

brug

sanvi

ingen

vnte.

Undgå

forureni

vandmiljøet

produkte

eller

beholdere,

holdt

prod

uktet

De be

frø

skal

umidd~bart

efter

bejdsningen

emballe

kke/poser

plomberes.

bejdsede

frø

jdset

thiamethoxam.

ndes

passende

radsåningsudstyr,

som sikre

nedfældning

jQ(den, minimalt spild undor anvendelsen og

minimal

frigivelse

at

støv. Dcfb

ejdsede

farligt

vende

menn

eske

fød

e ell

foder.

BehOlderen!

emballagen

ikke

anvendes

brø

levn

edsmi

rstoffe

Ovenståend

ndramm

ngivelse

skaf være

tyde

anfcrt

en e

eller

inde

rke,

straks

skal

stgo

beholderen/emballagen på en sådan

mAdo,

etiketten eller

emærket

nonnalt

blive

indtil

indholdet

brugt

M lljøfa

Bejd'$efi

rmae

forplig

underrette

udenJands.ke

opkobero

dset

Crui

.s.ør4

SB. E

ndvi

dere

ække

serne

mærk

nnæ

tekst,

oversæ

t ­

modtag

erla

ndets

bejds

bejdset

thiamethoxam.

sede

farlig

vendes

mennesk

ofød

eller

foder

Sækken

(posen)

ikke

anve

btod

04"

andre

fodersto

Opbeva

utilgængelig

tor

bI>m

Ikke opbevares

samm

ovarer

rikke

varer

fodet'8toffer

(813).

Fønrtehjælp:

Kommar

st o

f1Jå

vaskes straks med sto

mængder

vand

(528).

Se også sikkerhedsdalabladet p

ur,.

kt 4.

Bortskaffel

59: Se

brugsanviSningen

Svampe

1·200.

Omfa

lnlS1enets

(olse om bckrDmpelsesml

Nettoindhold

ydcnd

Analy

Th,amol

ho x

wlw).

ehokfer

-t>e

Ihiazol-3(2H)-

r.nr

Slra

o<lsvej 44 , 2300 K"

f1llaV

n S.

9 200816

Tele

87 11 00

C

ru

iser

"

SB

BRUGSANVISNING

01

Produktdala

Aktivstof

Thiamethoxam 600

gll

(48%

w/w).

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Formulering

Flydende

Fareklasse

Lokalirriterende

(Xi)

og Miljøfarlig

Emballage

200 liter

Opbevaring

Frostfrit

02

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning

af

sukkerroefrø og ærter til eksport.

03

Behandlingsfrister og restriktioner

8ejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdsningsanlæg.

Frø

må kun bejdses på professionelle

frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende

bedste eksisterende teknikker,

det sikres, at

der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Må ikke anvendes

andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

04

Virkemåde og virkningsspektrum

Cruise

r'"

S8 er

en

ndig suspension, som indeholder aktivstoffet thiamethoxam. Cruiser"

virker

ved at forstyrre nikotin acetylcholin receptorerne i insekternes nervesystem.

Cruiser'"

kontakt

systemisk effekt

skadeinsekter i sukkerroer. Cruise

r'"

S8 optages af

voksende frø og transporteres

opad

i planten. Cruiser'"

beskytter

unge planter

jord­

boende skadeinsekter.

Den systemiske effekt beskytter

stikkende, sugende og bidende insekter i

til 10-12 uger efter

såning.

Cruise

er skånsomt

frøet og den bej

ede udsæd kan lagres i

til et

år.

05

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Cruise

r'"

S8 anvendes

henhold til modtagerlandets anbefaling

sukkerroer og ærter, skadevoldere

og dosering af aktivstof

frø, frø Unit eller hkg frø. Nedenstående tabel angiver typisk anbefalede

doseringer i sukkerroer og ærter.

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (ml/hkg)

Sukkerroer

Bedefluens larve

Bedejordloppe

Bladlus

Springhaler

(Collembola)

Thrips

Runkelroebille

15-60 g thiamethoxam/Unit (100.000

frø

piller)

Ærter

Bladlus

Bladrandbille

Thrips

thiamethoxam

frø

g thiamethoxam

Unit (100.000

frø)

06

Bejdseteknik

, rengøring

m.m.

Bejdsemidlet påf

i lukkede anlæg som led i pelleringsprocessen eller på nøgent frø. Cruiser'" SB

indeholder ikke farvestof eller bindere.

Rengøring af

bejdseudstyr

Bejdseanlægget gennemskylles med vand. Skyllevandet skal opbevares i lukkede og tætte beholdere

og kan iblandes bejdsevæsken ved næste bejdsning. Skyllevand, forurenet med Cruiser'"

og som

ikke kan genanvendes, er rester, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning

farligt affald.

Mærkning

af

bejdset

frø

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i

sække/poser

og plomberes.

De bejdsede frø

er

bejdset

med

thiamethoxam. Der skal anvendes

passende

radsåningsudstyr,

som sikrer en

god

nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse

af støv. De bejdsede frø

er

farli

ge

og

ikke anvendes til

menneskeføde

eller foder. Beholde­

ren/emballagen

ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført

etikette eller bindemærke, der

straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på

sådan måde, at etiketten eller bindemærket

normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Bejdsefirmaet er forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdset med

Cruiser'" SB. Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med nedennævnte tekst, der skal oversættes

til modtagerlandets sprog.

De

bejdsede frø

er

bejdset

med

thiamethoxam.

De

bejdsede

frø

er

farlige og må ikke anvendes

!li

menneskeføde eller foder.

Sækkene

(poserne)

ikke anvendes til brødkorn, andre levneds­

midler og foderstoffer.

Bejdsefirrnaet skal desuden anføre udvidet advarselstekst jævnfør kontrakt med Syngenta.

Syngenta forsyner bejdsefirmaet

sækkemærkat,

skal påklæbes frøposerne.

Bortskaffelse

af

tom emballage

Rester skal afleveres til den kom munale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Beholderen tømmes omhyggeligt før bortskaffelse; evt.

ster i

beholderen skal forbruges i bejdseanlægget. Emballagen må ikke genanvendes.

07

Optimale virkningsforhold

Cruiser'" SB virker under tørre såvel som fugtige forhold. Optimale virkningsforhold er vejr og vækst­

forhold, der

optimale for planternes vækst.

08

Tankblanding

Cruiser'" SB kan blandes med andre insekt- og svampemidler i henhold til forudgående testbejdsnin­

og dyrkningsforsøg.

09

Omso'lning;

efterfølgende

af

grøder

Ingen restriktioner.

10

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at

produktet

har d

sammensætning, som er anmeldt til myndighederne,

såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes fors riftsmæssigt. Syngenta

fralægger sig ethvert ansvar for

produktets

effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem

ikke-forskriftsmæssig opbevaring

anvendelse

produktet. Opmærksomheden henledes på, at

faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets

effekt.

For

mere

informati

on

produktet

vo

res hjemmeside www.syngenta

.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group

Compa

ny: Cnuise

r'-"