Cruiser OSR

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cruiser OSR Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 8 g/l fludioxonil; 280 g/l thiamethoxam; 33,3 g/l metalaxyl-M
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cruiser OSR Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

L164598 DENM/04Q PPE 4011186

Insekt- og svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af rapsfrø.

Behandlede frø må i Danmark kun anvendes til udsåning

af vinterraps.

Bejdsningen må kun finde sted i lukkede, industrielle

bejdsningsanlæg.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anven-

delse.

200 L

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME

the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON

are Trademarks of a Syngenta Group Company

Opbevares frostfrit/Oppbevares frostfritt

Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sik-

kerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af rapsfrø. Behandlede frø må i Danmark kun anvendes til udsåning af

vinterraps. Bejdsningen må kun finde sted i lukkede industrielle bejdsningsanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb (S29).

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække (poser) og plomberes.

Nedenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på sækken (posen) eller anført på en

etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken (posen) på en sådan måde, at etiketten

eller bindemærket bliver siddende indtil indholdet er brugt.

De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam, fludioxonil og metalaxyl. Der skal anvendes passende

radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og mini-

mal frigivelse af støv. Den bejdsede udsæd er farlig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø

er giftige for fugle. Ved såning skal de bejdsede frø dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.

Ved bejdsning af rapsfrø til eksport er bejdsefirmaet forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere

om, at frøene er bejdset med Cruiser

OSR. Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med neden-

nævnte tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.

De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam, fludioxonil og metalaxyl. Den bejdsede udsæd er farlig

og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn,

andre levnedsmidler og foderstoffer.

Bejdsefirmaet skal desuden anføre udvidet advarselstekst jævnfør kontrakt med Syngenta.

Syngenta forsyner bejdsefirmaet med sækkemærkat, der skal påklæbes frøposer til eksport.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Førstehjælp: Se sikkerhedsdata bladet punkt 4.

Bortskaffelse: Se brugsanvisningen punkt 6.

Insekt- og svampemiddel nr. 1-159.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Nettoindhold: 200 L

Flydende

Analyse: Thiamethoxam 280 g/l (24,5% w/w), Fludioxonil 8 g/l (0,7% w/w), Metalaxyl-M 32,27 g/l (2,9% w/w).

Fabr.nr.:

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S.

Telefon 32 87 11 00

L164599 DENM/04Q PPE 4011187

Miljøfarlig

BRUGSANVISNING

Produktdata

Aktivstof

Thiamethoxam 280 g/l (24,5% w/w)

Fludioxonil 8 g/l (0,7% w/w)

Metalaxyl-M 32,27 g/l (2,9% w/w).

Formulering

Flydende

Fareklasse

Miljøfarlig (N)

Emballage

200 liter

Opbevaring

Frostfrit

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning af rapsfrø.

Behandlingsfrister og restriktioner

Behandlede frø må i Danmark kun anvendes til udsåning af vinterraps. Bejdsningen må kun finde sted

i lukkede, industrielle bejdsningsanlæg. Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg.

Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv

som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Virkemåde og virkningsspektrum

Aktivstoffet thiamethoxam er et bredspektret insekticid med både kontakt-, mave- og systemisk

virkning på sugende og tyggende (bidende) insekter. Fludioxonil er et bredspektret kontaktvirkende

fungicid, som forbliver på og i umiddelbar nærhed af frøet. Metalaxyl-M er et systemisk fungicid, der

beskytter såvel frø som planten i den første del af vækstsæsonen.

Tilsammen beskytter de tre aktivstoffer den unge plante i det tidsrum, hvor den er mest følsom for

insekt- og svampeangreb.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING

(ml/kg frø)

BEMÆRKNING

Vinter- og vårraps

Bejdsning af frø til

eksport

Rapsjordloppe

Jordloppe (flere arter)

Kåltrips

Kålbladskimmel,

samt de mest betydende jord- og frø-

bårne svampesygdomme

(Alternaria brassicae

Phoma lingam

Phytium spp.),

samt mod øvrige skadevoldere, hvortil

midlet er godkendt i modtagerlandet.

Cruiser

OSR med 15 ml/kg frø

beskytter planten mod angreb af

rapsjordlopper til og med første

par løvblade.

Senere angreb over skadetærsk-

len bekæmpes med f.eks. Karate

2,5 WG.

Vinterraps til udså-

ning i Danmark

Rapsjordloppe

Jordloppe (flere arter)

Kåltrips

Kålbladskimmel

Cruiser

OSR med 7,5 ml/kg frø

beskytter planten mod moderate

angreb af rapsjordlopper til og

med kimbladstadiet.

Senere angreb over skadetærsk-

len bekæmpes med f.eks. Karate

2,5 WG.

Vinterraps bejdset med 7,5 ml/kg

frø må i Danmark udsås med max.

3,8 kg frø pr. ha.

Bejdseteknik, rengøring m.m.

Cruiser

OSR omrøres før brug. Bejdsemidlet skal fordeles ensartet på alle frø, således at fejldosering

og dermed manglende beskyttelse af frø undgås. Bejdsning kan udføres som coatning eller almindelig

vådbejdsning.

Cruiser

OSR indeholder farvestof, hvorfor det ikke er nødvendigt at tilsætte særskilt farvestof.

Bejdsningen kan udføres i et trin. Det er ikke nødvendigt at tilsætte adsorptionspulver. Pigment kan

tilsættes, for at opnå en anderledes finish.

Specialvejledning til hvert enkelt bejdse- og coatningsanlæg findes eller udarbejdes efter behov.

Rengøring af bejdseudstyr

Bejdseanlægget gennemskylles med vand. Skyllevandet skal opbevares i lukkede og tætte beholdere

og kan iblandes bejdsevæsken ved næste bejdsning.

Skyllevand, forurenet med Cruiser

OSR, og som ikke kan genanvendes, er rester, som skal afleveres

til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdset frø

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække (poser) og plomberes.

Nedenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført sækken (posen) eller anført på en eti-

kette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken (posen) på en sådan måde, at etiketten

eller bindemærket bliver siddende indtil indholdet er brugt.

De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam, fludioxonil og metalaxyl. Der skal anvendes

passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under

anvendelsen og minimal frigivelse af støv. Den bejdsede udsæd er farlig og må ikke anvendes til

menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler

og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle. Ved såning skal de bejdsede frø dækkes

med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.

Ved bejdsning af rapsfrø til eksport er bejdsefirmaet forpligtet til at underrette de udenlandske op-

købere om, at frøene er bejdset med Cruiser

OSR. Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med

nedennævnte tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.

De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam, fludioxonil og metalaxyl. Den bejdsede udsæd

er farlig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til

brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Bejdsefirmaet skal desuden anføre udvidet advarselstekst jævnfør kontrakt med Syngenta.

Syngenta forsyner bejdsefirmaet med sækkemærkat, der skal påklæbes frøposer til eksport.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Beholderen tømmes omhyggeligt før bortskaffelse; evt. rester i

beholderen skal forbruges i bejdseanlægget. Emballagen må ikke genanvendes.

Optimale virkningsforhold

Bejdsning med Cruiser

OSR forringer ikke rapsens lagerstabilitet eller spireevne i et år, ligesom

bejdsningen bevarer sin effektivitet efter en tilsvarende lagringsperiode.

Tankblanding

Ej aktuelt.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne,

såfremt den forefindes i original ind

pakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta

fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem

ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at

faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets

effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Cruiser

®

, Karate

®

SIKKERHEDSDATABLAD

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktidentifikator

Produktnavn

Cruiser

Design code

A9807F

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Insektmiddel / Bejdsemiddel

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99

E-mail adresse: dk@syngenta.com

Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008.

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H410

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

N Miljøfarlig

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Farepiktogrammer

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger: P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P270

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P391

Udslip opsamles.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtagelsesanlæg.

Bemærkninger:

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare.

Oprettet:

2012-04-13 (ver.1)

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

Etikettering: EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

Symbol(er)

R-sætning(er):

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vand-

miljøet.

S-sætning(er):

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Tillægsmærkning: SP 1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde-

holdt produktet. For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

Andre farer: Ingen kendte.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-nr.

EF-nr.

Registreringsnum-

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

% W/W

thiamethoxam

153719-23-4

Xn, N

R50/53

Flam. Sol.2; H228

Acute Tox.4; H302

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

24,5

Metalaxyl-M

70630-17-0

Acute Tox.4; H302

Eye Dam.1; H318

fludioxonil

131341-86-1

R50/53

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

poly(oxy-1,2-ethanediyl),

alpha-sulfo-omega-[tris

(1-phenylethyl)phenoxy]-,

ammonium salt

119432-41-6

137672-70-9

R52/53

Eye Dam.1; H318

Aquatic Chronic3; H412

1 - 5

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da

kunstigt åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Miljøfarlig

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen

vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontakt-

linser. Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE

opkastning.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen information tilgængelig.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver

eller kuldioxid. Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller vandtåge. Brug ikke vand-

stråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Da produktet indeholder brændbare

organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

Anvisninger for brandmandskab: Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet ånde-

drætsværn. Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb. Afkøl lukkede beholdere i nær-

heden af branden med vandtåge.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Der henvises

til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerheds-

mæssigt muligt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloak

system.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart

absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, infor-

mer da respektive myndigheder.

Henvisning til andre punkter: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Der

henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger. Undgå

kontakt med huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. For personlig beskyt-

telse se punkt 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Ingen specielle opbevarings-

forhold påkrævet. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares utilgæn-

geligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Særlige anvendelser: Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette pro-

dukt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

thiamethoxam

3 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

Metalaxyl-M

10 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

fludioxonil

10 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

1,2-Propandiol

10 mg/m3 (Partikler)

150 ppm, 470 mg/m3 (Totalt (dampe & partikler))

8 t TWA

8 t TWA

UK HSE

UK HSE

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, formulerin-

gen og pakningen af produktet.

Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse hvis

eksponering ikke kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko. Hvis

luftbåren tåge eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg. Bedøm eksponering og brug yderligere

forholdsregler for at holde luftbårne partikler under relevant eksponeringsgrænse. Om nødvendigt, søg yderli-

gere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge

personligt beskyttelsesudstyr. Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd. Personligt

beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende standard.

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Åndedrætsværn med partikelfilter

kan være nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er installeret.

Beskyttelse af hænder: Kemisk resistente handsker er normalt ikke nødvendige. Vælg handsker baseret på

de fysiske arbejdskrav.

Beskyttelse af øjne: Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet. Følg altid gældende forskrifter.

Beskyttelse af hud og krop: Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt. Vælg beskyttelsesudstyr for hud

og krop baseret på de fysiske arbejdskrav.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Suspension

Farve

Lyseblå til mørkeblå

Lugt

ingen data tilgængelige

Lugttærskel

ingen data tilgængelige

pH-værdi

ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 102 °C ved 101,3 kPa Pensky-Martens c.c.

Fordampningshastighed

ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart)

ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Damptryk

ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

ingen data tilgængelige

Massefylde

1,15 g/cm3 ved 20 - 25 °C

Opløselighed i andre opløsningsmidler

ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

ingen data tilgængelige

Termisk spaltning

ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

53,0 - 149 mPa.s ved 40 °C, 65,3 - 175 mPa.s ved 20 °C

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

Andre oplysninger

Blandbarhed

Blandbar

Overfladespænding

32,4 mN/m ved 20 °C, 40,7 mN/m ved 20 °C, 29,8 mN/m ved 20 °C

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen information tilgængelig.

10.2 Kemisk stabilitet: Ingen information tilgængelig.

10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen kendte. Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås: Ingen information tilgængelig.

10.5 Materialer, der skal undgås: Ingen information tilgængelig.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende

dampe.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet: LD50 rotte, > 3.000 mg/kg. De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende

sammensætning.

Akut toksicitet ved indånding

(thiamethoxam): LC50 han og hun rotte, > 3.720 mg/m3, 4 t

(fludioxonil): LC50 rotte, > 2,6 mg/l, 4 t

Akut dermal toksicitet: LD50 rotte, 4.000 mg/kg. De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende

sammensætning.

Hudætsning/-irritation: Kanin: Irriterende. De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sam-

mensætning.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: Ikke irriterende. De toksikologiske data er taget fra produkter med

lignende sammensætning.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Marsvin: Ikke sensibiliserende. De toksikologiske

data er taget fra produkter med lignende sammensætning.

Kimcellemutagenicitet

(thiamethoxam): Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

(Metalaxyl-M): Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

(fludioxonil): Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

Kræftfremkaldende egenskaber

(thiamethoxam): Hos mus blev observeret leversvulster som ikke er relevante hos mennesker.

(Metalaxyl-M): Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

(fludioxonil): Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

Fosterbeskadigelse: (Metalaxyl-M): Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Reproduktionstoksicitet

(thiamethoxam): Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

(Metalaxyl-M): Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

(fludioxonil): Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

Gentagne STOT-eksponeringer

(thiamethoxam): Viste ingen neurotoksicitet i dyreforsøg.

(Metalaxyl-M): Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

(fludioxonil): Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

Yderligere oplysninger

(thiamethoxam): Der forventes ingen negative effekter på mennesker ved eksponering under den arbejdshygiejniske

grænseværdi og når produktet håndteres og anvendes i henhold til etiketten.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet for fisk

LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 72 mg/l, 96 t. Baseret på testresultater med et lignende produkt.

Giftighed for vandlevende hvirvelløse dyr

EC50 Daphnia magna (dafnie), 80 mg/l, 48 t.

EC50 Cloeon sp. (dafnie), 0,057 mg/l, 48 t.

Baseret på indgående komponenter.

Giftighed for vandplanter

ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata, (grønalger), 80 µg/l, 72 t. Baseret på testresultater med et lignende

produkt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed

(fludioxonil): Fludioxonil er ikke let bionedbrydelig.

Stabilitet i vand

(thiamethoxam): Halveringstid for nedbrydning: 11 d. Er ikke persistent i vand.

(Metalaxyl-M): Halveringstid for nedbrydning: 22,4 - 47,5 d. Er ikke persistent i vand.

(fludioxonil): Halveringstid for nedbrydning: 450 - 700 d. Fludioxonil er stabil i vand.

Stabilitet i jord

(thiamethoxam): Halveringstid for nedbrydning: 51 d. Er ikke persistent i jord.

(Metalaxyl-M): Halveringstid for nedbrydning: < 50 d. Er ikke persistent i jord.

(fludioxonil): Halveringstid for nedbrydning: 14 d. Er ikke persistent i jord.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

(thiamethoxam): Lavt potentiale for bioakkumulering.

(Metalaxyl-M): Lavt potentiale for bioakkumulering.

(fludioxonil): Bioophober ikke.

12.4 Mobilitet i jord

(thiamethoxam): Substansen har medium mobilitet i jord.

(Metalaxyl-M): Metalaxyl varierer fra lav til meget høj mobilitet i jord, afhængig af jordtype.

(fludioxonil): Fludioxonil er immobil i jord.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

(thiamethoxam): Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

(Metalaxyl-M): Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT).

Dette stof anses for at være meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

(fludioxonil): Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger: Ingen kendte.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Affald må ikke komme i

kloakken. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genan-

vendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme beholdere skal bringes

til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Tomme beholdere må ikke genbruges.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (ADR-RID)

14.1 UN-nummer

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(THIAMETHOXAM)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5 Miljøfarer

Havforurenende stof

Søtransport (IMDG)

14.1 UN-nummer

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(THIAMETHOXAM)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5 Miljøfarer

Havforurenende stof

Lufttransport (IATA-DGR)

14.1 UN-nummer

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(THIAMETHOXAM)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke anvendelig.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sund-

hed og miljø:

GHS-mærkning

Farepiktogrammer

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P270

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P391

Udslip opsamles.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtagelsesan-

læg.

Supplerende information: EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare.

Bemærkninger:

Klassificeret ved brug af alle GHS fareklasser og kategorier. Hvor GHS’en

indeholder muligheder, er den mest konservative mulighed blevet valgt.

Regionale eller nationale implementeringer af GHS implementerer mulig-

vis ikke alle fareklasser og kategorier.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

Farlig ved indtagelse.

Risiko for alvorlig øjenskade.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3:

H228

Brandfarligt fast stof.

H302

Farlig ved indtagelse.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning

korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug,

forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitets-

angivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette

materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i

teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad findes også på www.syngenta.dk