Creon 10.000

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Creon 10.000 Lipase 10.000 EP-e enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • Lipase 10.000 EP-e
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Creon 10.000 Lipase 10.000 EP-e enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11837
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

Ô:- ¼»²²» ·²º±®³¿¬·±² ¹±¼¬ ·¹»²²»³ô º(® ¼« ¾»¹§²¼»® ¿¬ ¬¿¹» ³»¼·½·²»²ò

Ü« µ¿² º; ¼»²²» ³»¼·½·² «¼»² ®»½»°¬ò Ú±® ¿¬ ±°²; ¼»² ¾»¼-¬» ª·®µ²·²¹ô -µ¿´ ¼«

¿´¬·¼ º(´¹» ª»¶´»¼²·²¹»®²» · ¼»²²» ·²º±®³¿¬·±²ò

Ù»³ ·²º±®³¿¬·±²»²ò Ü« º;® ³;-µ» ¾®«¹ º±® ¿¬ ´:-» ¼»² ·¹»²ò

H²-µ»® ¼« ³»®» ·²º±®³¿¬·±²ô -; µ±²¬¿µ¬ ´:¹» »´´»® ¿°±¬»µò

ïò Ê×ÎÕÒ×ÒÙ ÑÙ ßÒÊÛÒÜÛÔÍÛ

Ý®»±² ïðòððð »® ¾®«²»ñµ´¿®» µ¿°-´»®ô ¼»® ·²¼»¸±´»® »¬ ¹®¿²«´¿¬ ¾»-¬;»²¼» ¿º

º±®¼(¶»´-»-»²¦§³»®ò

Ý®»±² ïðòððð »²¬»®±µ¿°-´»® ·²¼»¸±´¼»® º±®¼(¶»´-»-»²¦§³»®ô -±³ º®»³³»®

º±®¼(¶»´-»²ò Ü« µ¿² ¬¿¹» Ý®»±² ïðòðð𠪻¼ -§¹¼±³³» · ¾«¹-°§¬µ·®¬´»²ò

Ô:¹»²

µ¿²

¸¿ª»

º±®»-µ®»ª»¬

»²

¿²¼»²

¿²ª»²¼»´-»ò

Ú(´¹

¿´¬·¼

´:¹»²-

¿²ª·-²·²¹ò

îò Ê×ÙÌ×Ù ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ ÍÑÓ ÜË ÍÕßÔ ÔZÍÛô ÚHÎ ÜË ÌßÙÛÎ ÝÎÛÑÒ ïðòððð

Ì¿¹ ·µµ» Ý®»±² ïðòððð »²¬»®±µ¿°-´»® ¸ª·-æ

·²¼¸±´¼--¬±ºº»® · Ý®»±² ïðòðððò

Ü« »® ¿´´»®¹·-µ ±ª»® º±® -ª·²»°®±¬»·² »´´»® ¿²¼®» -ª·²»°®±¼«µ¬»®ò

Ü« ¸¿® ¿µ«¬ ¾»¬:²¼»´-» · ¾«¹-°§¬µ·®¬´»²ò

Ü« ¸¿® ¿µ«¬ º±®ª:®®·²¹ ¿º µ®±²·-µ ´·¼»´-» · ¾«¹-°§¬µ·®¬´»²ò

Í:®´·¹» º±®¸±´¼-®»¹´»®æ

Ü« -µ¿´ µ±²¬¿µ¬» ´:¹»²ô ¸ª·-æ

Ü« ¸¿® -ª:® º±®-¬±°°»´-»ô

¬¿®³»² ·µµ» º«²¹»®»®ô »´´»®

¼»® »® ¾»¬:²¼»´-» · ¬¿®³»²ò

¿²ª·-²·²¹ò

Þ®«¹ ¿º Ý®»±² ïðòððð -¿³³»² ³»¼ ³¿¼ ±¹ ¼®·µµ»ª¿®»®

Ü»¬ »® ¾»¼-¬ ¿¬ ¬¿¹» Ý®»±² ïðòððð -¿³³»² ³»¼ ³¿¼ ±¹ ¼®·µµ»ò

Ù®¿ª·¼·¬»¬ ±¹ ¿³²·²¹

Ú; ª»¶´»¼²·²¹ ¸±- ´:¹»² »´´»® °; ¿°±¬»µ»¬ º(® ¼« ¬¿¹»® ²±¹»² º±®³ º±®

³»¼·½·²ò

Ù®¿ª·¼·¬»¬æ

Ü« ³; µ«² ¬¿¹» Ý®»±² ïðòððð »²¬»®±µ¿°-´»® »º¬»® ´:¹»²- ¿²ª·-²·²¹ò

ß³²·²¹æ

Ü« µ¿² ¿³³»ô -»´ª±³ ¼« ¬¿¹»® Ý®»±² ïðòðððò

µ ±¹ ¿®¾»¶¼--·µµ»®¸»¼

Ý®»±² ïðòððð °;ª·®µ»® ·µµ» ¿®¾»¶¼--·µµ»®¸»¼»² »´´»® »ª²»² ¬·´ ¿¬ º:®¼»- -·µµ»®¬

Þ®«¹ ¿º ¿²¼»² ³»¼·½·²

Ú±®¬:´ ¿´¬·¼ ´:¹»² »´´»® ¿°±¬»µ»¬ô ¸ª·- ¼« ¾®«¹»® ¿²¼»² ³»¼·½·² »´´»® ¸¿® ¾®«¹¬ ¼»¬

º±® ²§´·¹ò Ü»¬ ¹:´¼»® ±¹-; º±® ³»¼·½·²ô -±³ ·µµ» »® °; ®»½»°¬ô ³»¼·½·² -±³ »® µ(¾¬

· «¼´¿²¼»¬ô ²¿¬«®´:¹»³·¼´»® -¿³¬ -¬:®µ» ª·¬¿³·²»® ±¹ ³·²»®¿´»®ò

íò Í[ÜßÒ ÍÕßÔ ÜË ÌßÙÛ ÝÎÛÑÒ ïðòððð

ܱ-»®·²¹

ʱµ-²»æ ïŠ î »²¬»®±µ¿°-´»® ¬·´ ¸±ª»¼³;´¬·¼»®²»ò

Þ»¸¿²¼´·²¹»² -¬¿®¬»® ³»¼ ´¿ª ¼±-·- ±¹ ¾´·ª»® ¼»®»º¬»® ¶«-¬»®»¬ ¬·´ ¼·¬ ¾»¸±ªò Ü«

³; µ«² :²¼®» ¼·² ¼±-·- · -¿³®;¼ ³»¼ ´:¹»²ò

Þ(®²æ

Ü« ³; µ«² ¹·ª» Ý®»±² ïðòððð »²¬»®±µ¿°-´»® ¬·´ ¾(®² «²¼»® ïë ;® »º¬»® ´:¹»²-

¿²ª·-²·²¹ò

Ü« µ¿² -§²µ» µ¿°-´»®²» ¸»´»ô »´´»® ¼« µ¿² ;¾²» ¼»³ô ±¹ ¾®«¹» ¹®¿²«´¿¬»¬ -±³

¼®§- °; ºò»µ-ò §³»®ò Ü»¬ »® ª·¹¬·¹¬ ¿¬ ·²¼¬¿¹» ¹®¿²«´¿¬»¬ ÍÌÎßÕÍ »º¬»® ¿¬ ¼« ¸¿®

¾´¿²¼»¬ ¼»¬ò Ù®¿²«´¿¬»¬ ³; ×ÕÕÛ ¬§¹¹»-ò

ײ¼¬¿¹ ¿´¬·¼ ®·¹»´·¹ ª:-µ» øî Š í ´·¬»®÷ ¸ª»® ¼¿¹ · ¼» °»®·±¼»®ô ¸ª±® ¼« ¾®«¹»®

Ý®»±² ïðòðððò

Z²¼®·²¹ »´´»® -¬±° · ¾»¸¿²¼´·²¹»² ¾(® µ«² -µ» · -¿³®;¼ ³»¼ ´:¹»²ò

Ø¿® ¼« ¬¿¹»¬ º±® ³»¹»¬ Ý®»±² ïðòðððá

Õ±²¬¿µ¬ ´:¹»²ô -µ¿¼»-¬«»² »´´»® ¿°±¬»µ»¬ô ¸ª·- ¼« ¸¿® ¬¿¹»¬ ³»®» ¿º Ý®»±²

ïðòðððô »²¼ ¼»® -¬;® · ¼»²²» ·²º±®³¿¬·±²ô »´´»® ³»®» »²¼ ´:¹»² ¸¿® º±®»-µ®»ª»¬ô

±¹ ¼« º(´»® ¼·¹ «¬·´°¿-ò

п

¸;®¼» »²¬»®±µ¿°-´»®

ïðìðìçë

Ø¿® ¼« ¹´»³¬ ¿¬ ¬¿¹» Ý®»±² ïðòðððá

Ù´»³³»® ¼« ¿¬ ¬¿¹» »² ¼±-·-ô -; ¬¿¹ ¼»² · º±®¾·²¼»´-» ³»¼ ²:-¬» ³;´¬·¼ò Ì¿¹

¿´¼®·¹ ¼±¾¾»´¬ ¼±-·-ò

ìò Þ×Ê×ÎÕÒ×ÒÙÛÎ

Ý®»±² ïðòðð𠵿² -±³ ¿´ ¿²¼»² ³»¼·½·² ¹·ª» ¾·ª·®µ²·²¹»®ò

ß´ª±®´·¹» ¾·ª·®µ²·²¹»®æ

Ó»¹»¬

-¶:´¼²»

¾·ª·®µ²·²¹»®

ø¼»¬

º±®»µ±³³»®

¸±-

º:®®»

»²¼

«¼

¿º

ïðòððð °¿¬·»²¬»®÷æ

Þ·²¼»ª:ª-º±®¿²¼®·²¹»®

¬§µ¬¿®³»²ò

Ú±®-²:ª®·²¹»®

¿º

¬§µ¬¿®³»² ±¹ ¾´±¼ · ¿ºº(®·²¹»²ò

×µµ» ¿´ª±®´·¹» ¾·ª·®µ²·²¹»®æ

ß´³·²¼»´·¹»

¾·ª·®µ²·²¹»®

ø¼»¬

º±®»µ±³³»®

¸±-

³»´´»³

±¹

ïð

«¼

¿º

ïðð °¿¬·»²¬»®÷æ Ó¿ª»-³»®¬»®ò

×µµ» ¿´³·²¼»´·¹» ¾·ª·®µ²·²¹»® ø¼»¬ º±®»µ±³³»® ¸±- ³»´´»³ ï ±¹ ïð «¼ ¿º

ïòððð °¿¬·»²¬»®÷æ Ü·¿®7ô µª¿´³»ô º±®-¬±°°»´-»ô ±°µ¿-¬²·²¹ô «²±®³¿´ ¿ºº(®·²¹ ±¹

«¼-´:¬ò

Ú®»µª»²- «µ»²¼¬æ Ê:¹¬¬¿¾ô ·®®·¬¿¬·±² ª»¼ »²¼»¬¿®³»² ±¹ ´«º¬ · ³¿ª»²ò

Ú±®¬:´ ´:¹» »´´»® ¿°±¬»µô ¸ª·- ¼« º;® ¿²¼®» ¾·ª·®µ²·²¹»® »²¼ ¼»³ô ¼»® -¬;® ¸»® ·

·²º±®³¿¬·±²»²ô -; ¾·ª·®µ²·²¹»®²» µ¿² ¾´·ª» ·²¼¾»®»¬¬»¬ ¬·´ Ô:¹»³·¼¼»´-¬§®»´-»²ô

±¹ ª·¼»² ±³ ¾·ª·®µ²·²¹»® µ¿² ¾´·ª» ¾»¼®»ò

Ú±®¬:´

´:¹»

»´´»®

¿°±¬»µô

¸ª·-

¼«

º;®

¾·ª·®µ²·²¹»®ô ¼»®

¾´·ª»®

ª»¼

±¹

»®

¹»²»®»²¼»ò Ò±¹´» ¾·ª·®µ²·²¹»® µ¿² µ®:ª» ¾»¸¿²¼´·²¹ò

п¬·»²¬»®

»´´»®

°;®(®»²¼»

µ¿²

±¹-;

·²¼¾»®»¬¬»

¾·ª·®µ²·²¹»®

¼·®»µ¬»

¬·´

Ô:¹»³·¼¼»´-¬§®»´-»²ò

²»¬-¬»¼æ ©©©ò´¿»¹»³·¼¼»´-¬§®»´-»²ò¼µ

ëò ÑÐÞÛÊßÎ×ÒÙ

Ñ°¾»ª¿® Ý®»±² ïðòðð𠫬·´¹:²¹»´·¹¬ º±® ¾(®²ò

Þ®«¹ ·µµ» µ¿°-´»®²»ô ¸ª·- ¼» ª·-»® ¬§¼»´·¹» ¬»¹² °; º±®¼:®ªò

Þ®«¹ ·µµ» Ý®»±² ïðòðð𠻺¬»® ¼»² «¼´(¾-¼¿¬±ô ¼»® -¬;® °; °¿µ²·²¹»²ò

êò ÇÜÛÎÔ×ÙÛÎÛ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ

Ý®»±² ïðòððð ·²¼»¸±´¼»®æ

Ý®»±² ïðòððð ¸;®¼» »²¬»®±µ¿°-´»®

Ü»¬ ¿µ¬·ª» ·²¼¸±´¼--¬±º · Ý®»±² ïðòððð »® °¿²µ®»¿¬·² -ª¿®»²¼» ¬·´

ß³§´¿-»

èòððð ÛÐ󻲸»¼»®

Ô·°¿-»

ïðòððð ÛÐ󻲸»¼»®

Ю±¬»¿-»

êðð ÛÐ󻲸»¼»®

ض:´°»-¬±ºº»®²»

»®æ

Ó¿½®±¹±´

ìðððå

¸§°®±³»´´±-»°¸¬¸¿´¿¬å

½»¬§´

¿´µ±¸±´å

¬®·»¬¸§´½·¬®¿¬å ¼·³»¬·½±²ò

Ù»´¿¬·²»µ¿°-´»² »® º¿®ª»¬ ³»¼ ¹«´ô ®(¼ ±¹ -±®¬ ¶»®²±¨·¼ øÛïéî÷ ±¹ ¬·¬¿²¼·±¨·¼

øÛïéï÷ ±¹ ·²¼»¸±´¼»® ²¿¬®·«³´¿«®§´-«´°¸¿¬ò

Ý®»±² ïðòððð »²¬»®±µ¿°-´»® »® -«µµ»®ó ±¹ ´¿½¬±-»º®·ò

Ó¿®µ»¼-º(®·²¹ · Ü¿²³¿®µæ

ͱ´ª¿§ и¿®³¿½»«¬·½¿´- Ù³¾Ø

Ø¿²-óÞ*½µ´»®óß´´»» îð i Üóíðïéí Ø¿²²±ª»® i ̧-µ´¿²¼

λ°®:-»²¬¿²¬ · Ü¿²³¿®µæ

ͱ´ª¿§ и¿®³¿ ßÐÍ

Ø(®µ:® îè i ÜÕóîéíð Ø»®´»ª

Ú®»³-¬·´´»®æ

ͱ´ª¿§ и¿®³¿½»«¬·½¿´- Ù³¾Ø

Ö«-¬«-󪱲óÔ·»¾·¹óͬ®¿--» íí i Üóíïëíë Ò»«-¬¿¼¬ i ̧-µ´¿²¼

λª·¼»®»¬ ³¿®¬- îððé

12-7-2018

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

Minister Bruno Bruins verbetert transparantie zorgverzekeringen

Minister Bruno Bruins verbetert transparantie zorgverzekeringen

Er zijn in Nederland 55 verschillende standaard basisverzekeringen. In de praktijk worden verzekeringen onder allerlei namen en in verschillende verpakkingen aangeboden. Een van de verpakkingsvormen zijn de ongeveer 51.000 verschillende collectieve zorgverzekeringen. Hierdoor is de zorgverzekeringsmarkt ondoorzichtig geworden en is goed vergelijken een haast onmogelijke opgave. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil daarom dat zorgverzekeraars zorgen voor meer transparantie, onder andere door precies ...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-6-2018

January 10, 2018: Six Charged in Complex Fraud Involving Fraudulent Processing of Credit Card Payments

January 10, 2018: Six Charged in Complex Fraud Involving Fraudulent Processing of Credit Card Payments

January 10, 2018: Six Charged in Complex Fraud Involving Fraudulent Processing of Credit Card Payments

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

H-E-B Voluntarily Issues a Precautionary Recall H-E-B Ode to Olives Sliced Salad Olives Being Recalled for Potential Glass in The Product

H-E-B Voluntarily Issues a Precautionary Recall H-E-B Ode to Olives Sliced Salad Olives Being Recalled for Potential Glass in The Product

Committed to the quality of its products, H-E-B is voluntarily issuing an all-store precautionary recall for H-E-B Ode to Olives Sliced Salad Olives in 10-ounce glass jars with a best by date of Nov. 3, 2019 due to the possible presence of glass in the product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Tegsedi (IONIS USA Limited)

Tegsedi (IONIS USA Limited)

Tegsedi (Active substance: inotersen) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4458 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4782

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Active substance: ixazomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4463 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Active substance: Cytarabine) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4490 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Fertavid (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fertavid (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fertavid (Active substance: follitropin beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4474 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1042/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Verkazia (Santen Oy)

Verkazia (Santen Oy)

Verkazia (Active substance: ciclosporin) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4469 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4411

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Active substance: Posaconazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4476 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/610/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Sovaldi (Gilead Sciences Ireland UC)

Sovaldi (Gilead Sciences Ireland UC)

Sovaldi (Active substance: sofosbuvir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4482 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2798/T/51

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Active substance: Eltrombopag) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4487 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1205/201709

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4486 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1211/T/47

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Puregon (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Puregon (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Puregon (Active substance: follitropin beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4479 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/86/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Visudyne (Novartis Europharm Limited)

Visudyne (Novartis Europharm Limited)

Visudyne (Active substance: verteporfin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4484 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/305/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Active substance: atezolizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4336 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4143/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Active substance: (S)-{8-fluoro-2-2[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)-phenyl]-3,4-dihydro-4-quinazolinyl} acetic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4102 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Alecensa (Roche Registration GmbH)

Alecensa (Roche Registration GmbH)

Alecensa (Active substance: alectinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3621 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4164/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3396 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/072/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against transthyretin mRNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3398 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/142/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

22-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/mNsFqKTfFk

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/WAPabvM811

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

EU/3/07/522 (Best Regulatory Consulting Ltd)

EU/3/07/522 (Best Regulatory Consulting Ltd)

EU/3/07/522 (Active substance: (manganese, dichloro [(4aR, 13aR, 17aR, 21aR)-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 21a-eicosahydro-11, 7-nitrilo-7H-dibenzo[ b,h] [1,4,7,10] tetraazacycloheptadecine-?N5, ?N13, ?N18, ?N21, ?N22]-)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3136 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/089/07/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  pic.twitter.com/GzY50eEVp9

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/765 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/765 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/765 (Active substance: Midostaurin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3039 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/016/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/764 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/764 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/764 (Active substance: Everolimus) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3038 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/830 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/10/830 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/10/830 (Active substance: Veliparib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3021 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Active substance: travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3002 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2738/T/10

Europe -DG Health and Food Safety